ประวัติที่มา

ปัญหาการขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะสาขาเคมี ยังคงเป็นปัญหาที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบการศึกษาและส่งผลต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของประเทศอีกด้วย เนื่องจากประเทศจะสามารถขับเคลื่อนและแข่งขันกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้นั้น จำเป็นต้องมีพลเมืองที่มีศักยภาพที่เข้มแข็งในด้านความรู้ ความสามารถและทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยครูวิทยาศาสตร์มีบทบาทที่สาคัญเป็นอย่างมากในการถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมแก่เยาวชนซึ่งเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศ ปัจจุบันนอกจากบัณฑิตครูวิทยาศาสตร์ที่มีจำนวนลดลงแล้ว จากข้อมูลโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2559-2572 โดย สกอ. พบว่าจำนวนครูวิทยาศาสตร์สาขาเคมีที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และจะเกษียณอายุราชการ มีจำนวน 991 อัตรา จะเห็นได้ว่าประเทศมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องมีการผลิตบัณฑิตครูวิทยาศาสตร์สาขาเคมีที่มีคุณภาพสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในการผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยาวนานกว่า 115 ปี ได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์สาขาเคมี จึงได้จัดทำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ อีกทั้งหลักสูตรปฏิบัติตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2558 หลักสูตรยึดแนวคิดการผลิตครูสาหรับอนาคตของ เซอร์ไมเคิล บาเบอร์ (E(K+T+L+C)) เน้นให้นักศึกษาต้องมีความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน สามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 ได้ และสามารถสร้างนวัตกรรมโดยใช้วิจัยเป็นฐานได้ การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรมีการบูรณาการขององค์ความรู้วิชาชีพครูและวิชาเคมีที่ครอบคลุมวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน และความรู้เฉพาะของแขนงวิชาเคมี (เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ เคมีเชิงฟิสิกส์ และเคมีวิเคราะห์) โดยจะต้องมีการวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน จัดหลักสูตรให้ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม พร้อมทั้งปรับปรุงตำราให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถสร้างนวัตกรรมได้ โดยนวัตกรรมนั้นครอบคลุมไปถึงการนำความรู้จากชั้นเรียนไปใช้อธิบายและแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้เปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นมา