ผศ.พรรษา ตระกูลบางคล้า 
(ประธานสาขา)

รศ.ดร.รัศมี ตันเจริญ   

ผศ.วิมลัก สรรคพงษ์

ผศ.จุฬารัตน์ รุณจักร

ผศ.ยุวรัตน์ จงใจรักษ์

อ.ปิยลักษณ์ ไตรรัตนสุวรรณ์

  อ.ญาณิกา สกุลกลจักร

อ.นัยทิพย์ ธีรภัค