สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เริ่มต้นจากการจัดตั้งขึ้นโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย    สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘    เปิดสอนในระดับปริญญาตรี    สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีนักศึกษาจำนวน ๒๐ คน มีอาจารย์สังกัด โปรแกรมการศึกษาปฐมวัย ๑ คน โดยมีอาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอน   และภาควิชาจิตวิทยาช่วยสวนวิชาจิตวิทยา    และการจัดการเรียนการสอน  ในปี พ.ศ.๒๕๓๙      มีอาจารย์สังกัดโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยเพิ่มขึ้นอีก ๑ คน  จนกระทั่ง ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๑     ระบบการบริหารของสถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเปลียนแปลงจากภาควิชามาเป็นระบบโปรแกรมวิชา  จำนวน ๓ คน   ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๓    มีอาจารย์เพิ่มขึ้นอีก ๑ คน รวมอาจารย์สังกัดโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย  ๔   คน   ในปีการศึกษา   พ.ศ. ๒๕๔๗  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย    คณะครุศาสตร์ ได้จัดตั้งศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักศึกษา   สาขาการศึกษาปฐมวัยและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีอาจารย์ประจำหลักสูตรจำนวน ๕ คน   ในปีการศึกษา ๒๕๕๒   เปลี่ยนชื่อจากโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยเป็นสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

         ในปีการศึกษา  ๒๕๕๕   และปีการศึกษา ๒๕๖๐  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี  หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (๕ ปี)     มีอาจารย์ประจำสาขาทั้งสิ้น ๕ คน     สาขาการศึกษาปฐมวัย  ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่    เพื่อความทันสมัยของรายวิชา     และสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการทางการศึกษาปฐมวัย     โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรจำนวน ๖ คน   อาจารย์ผู้สอน ๒ คน   รวมเป็น ๘ คน

       ในปีการศึกษา ๒๕๖๒   สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย (๔ ปี)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒    ชื่อภาษาอังกฤษ      Bachelor of Education Program in Early Childhood education สังกัดคณะครุศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา     มีอาจารย์ประจำหลักสูตร ๖ คน อาจารย์ผู้สอน ๓ คน รวมมีอาจารย์ในสาขาวิชาจำนวน ๙ คน