สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย(5 ปี) หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจำปีการศึกษา 2561

 

  1. สรุปผลการประเมินรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร /รายงาน ผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
ตารางผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนประเมิน
ตัวตั้ง ผลลัพธ์

(% หรือสัดส่วน)

ตัวหาร
องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ 1.1 กำกับมาตรฐาน ป.ตรี 5 ข้อ

 

ดำเนินงานครบ 5 ข้อ P
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ค่าเฉลี่ย

3.75

131.70 ร้อยละ 40 4.39
30
ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี ร้อยละ 75 44 ร้อยละ 77.19 3.86
57
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2       4.13
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา คะแนน 3     3
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา คะแนน 3     3
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา คะแนน 3     3
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3       3.00
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คะแนน 3

 

    4
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์        
ตัวบ่งชี้ 4.2.1ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ร้อยละ)

ป.ตรี 20%

 

  ร้อยละ 16.67 4.17
 
ตัวบ่งชี้ 4.2.2ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ร้อยละ)

ป.ตรี 60%

 

  ร้อยละ 83.33 5
 
ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร ป.ตรี 20%

 

2 ร้อยละ 33.33

 

5
6
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ คะแนน 4     4
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4       4.24
องคประกอบที่ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร คะแนน 3     4
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน คะแนน 3     3
ตัวบ่งชี้ 5.3การประเมินผู้เรียน คะแนน 3     3
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ร้อยละ 100     5
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5       3.75
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คะแนน 4     4
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6       4.00
เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ       3.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

องค์

ประกอบที่

คะแนนผ่าน จำนวนตัวบ่งชี้ I P O คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน

0.01–2.00 ระดับคุณภาพน้อย

2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง

3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี

4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก

1   ผ่าน
2 คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบ่งชี้ใน

องค์ประกอบที่ 2 -6

2 2.1, 2.2

(4.39+3.86)

4.13 ระดับคุณภาพดี
3 3 3.1, 3.2,3.3

(3+3+3)

3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
4 3 4.1,4.2,4.3

(4+4.72+4)

4.24 ระดับคุณภาพดีมาก
5 4 5.1

4

5.2, 5.3, 5.4

(3+3+5)

3.75 ระดับคุณภาพดี
6 1 6.1

(4)

4.00 ระดับคุณภาพดี
รวม 13 3.67 3.75 4.13 3.77 ระดับคุณภาพดี
ผลการประเมิน     ดี ดี ดีมาก