สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)

คำอธิบายหลักสูตร (ย่อ)…

รายละเอียดหลักสูตร…

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) ครอบคลุมกลุ่มอาชีพ

  • อาชีพ/สายงาน ที่เกี่ยวข้อง 1
  • อาชีพ/สายงาน ที่เกี่ยวข้อง 2

ปริญญา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
Bachelor of

คณะ…………………….
………………………..

จำนวนหน่วยกิต
…………

ข่าวรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม โครงการอบรม