กิจกรรมในการเรียนการสอน รายวิชาผดุงครรภ์ไทย

เรื่อง การทดสอบน้ำนมมารดาหลังคลอดและการกวาดยาในเด็ก