สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ปรัชญา

“มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์”

วัตถุประสงค์

 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
 2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ที่ทันสมัยในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถเป็นที่ปรึกษาได้ มีความใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ พัฒนาตนเอง งาน และสังคม รวมทั้งศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
 3. ผลิตบัณฑิตที่รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปประเด็น และเลือกวิธีการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม
 5. ผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ และนำศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ต่อบุคคล องค์กร และสังคม รวมทั้งประเด็นทางด้านกฎหมายและจริยธรรม
 6. ผลิตบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถแก้ปัญหาขององค์กรหรือบุคคลตามข้อกำหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการทำงาน
 7. ผลิตบัณฑิตที่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะการบริหารจัดการและทำงานเป็นหมู่คณะ รวมทั้งมีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
 8. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 4. ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 5. ผู้สนับสนุนงานทางด้านคอมพิวเตอร์
 6. ผู้ประกอบการด้านคอมพิวเตอร์