คำอธิบายรายวิชา

                                                  1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น      3(3-0-6)
King’s Philosophy Towards Local Development   
ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพระราชดำริ โครงการต้นแบบการพัฒนา ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วิศวกรสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น
King’s Philosophy and sustainable development; Philosophy of Sufficiency Economy; The Royal Initiative Project; development prototype project; network partners to participatory development; technology and innovation for sustainable development; social engineer; local wisdom; roles of Rajabhat University in local development
 
GE 01201วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Civil Way and Law in Daily Life 
สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน การส่งเสริมการสร้างบ้านเมืองสุจริต คุณธรรมและความโปร่งใส กฎหมายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต หลักการและสาระสำคัญของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
Constitutional rights and duties of Thai citizen; public participation in state activities; promoting the principle of good faith; integrity and transparency; law in daily life; general principle on Civil and Criminal Codes; other relevant laws
 
GE 01202พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก   3(3-0-6)
 Dynamics of Thai and Global Society 
พลวัตสังคมโลกและสังคมไทยในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคคลสำคัญที่มีคุณูปการต่อพลวัตในสังคมไทย การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม บทบาทภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการสร้างสังคมสันติสุข
Dynamics of Thai and global society in political, economic, educational, cultural, sciences and technological dimensions; important person and their contributions into the dynamics of Thai society; living together in multicultural society; the government sector, the private sector, and the public sector to enhancing a peaceful society
 
GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
 English Communication in Digital Age 
คำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและบริบทการใช้ภาษาอังกฤษระดับโลก
Vocabulary, expressions, and English grammar used in different situations; English listening, speaking, reading, and writing skills for communication in Digital Age; creative integration of the four skills regarding cultural diversity and context of World Englishes
   
GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย 3(3-0-6)
 Thai for Contemporary Communication   
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร ลักษณะของภาษา การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณในบริบทสังคมร่วมสมัย วัฒนธรรมการใช้ภาษา ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ การบูรณาการทักษะภาษาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานและการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
Fundamental knowledge about language and communication, characteristics of the Thai language, critical usage of Thai language in contemporary social context, culture of language usage, critical and creative listening, speaking, reading, and writing skills for specific purposes, language skill integration to create work and communication through proper technologies
   
GE 02201การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ3(3-0-6)
 Media and Information Literacy 
หลักการใช้สื่อและสารสนเทศในบริบทสังคมปัจจุบัน ทักษะพื้นฐานของการรู้เท่าทันสื่อ   การสืบค้นข้อมูล การรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล การเขียนรายงานและการอ้างอิง เทคนิคการนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อ
Principles of using media and information in current social context; basic skill of media literacy; information retrieval; data collection and compilation; report writing and citations; techniques for data presentation via media
 
GE 02202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Korean Language in Daily Life 
ลักษณะของภาษาเกาหลี คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาเกาหลีอย่างสร้างสรรค์                            
Characteristics of Korean language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading, and writing of Korean language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers; integrating Korean language skills creatively
   
GE 02203ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Khmer Language in Daily Life 
ลักษณะของภาษาเขมร คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาเขมรอย่างสร้างสรรค์
Characteristics of Khmer language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading, and writing of Khmer language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers; integrating Khmer language skills creatively
             
GE 02204ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Chinese Language in Daily Life 
ลักษณะของภาษาจีน คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะ การใช้ภาษาจีนอย่างสร้างสรรค์
Characteristics of Chinese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading, and writing of Chinese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers; integrating Chinese language skills creatively
   
GE 02205ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Japanese Language in Daily Life 
ลักษณะของภาษาญี่ปุ่น คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างสร้างสรรค์
Characteristics of Japanese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading, and writing of Japanese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers; integrating Japanese language skills creatively
 
GE 02206ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Malay Language in Daily Life 
ลักษณะของภาษามลายู คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษามลายูอย่างสร้างสรรค์
Characteristics of Malay language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading, and writing of Malay language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers; integrating Malay language skills creatively
 
GE 02207ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Lao Language in Daily Life 
 ลักษณะของภาษาลาว คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาลาวเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาลาวอย่างสร้างสรรค์
Characteristics of Lao language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading, and writing of Lao language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers; integrating Lao language skills creatively
 
GE 02208ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Vietnamese Language in Daily Life 
ลักษณะของภาษาเวียดนาม คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาเวียดนามอย่างสร้างสรรค์ Characteristics of Vietnamese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading, and writing of Vietnamese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers; integrating Vietnamese language skills creatively
 
GE 02209ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Spanish Language in Daily Life
ลักษณะของภาษาสเปน คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาสเปนอย่างสร้างสรรค์          
Characteristics of Spanish language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading, and writing of Spanish language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers; integrating Spanish language skills creatively
           
GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
 Healthy and Happy Life 
บ่อเกิดแห่งความสุข การพัฒนาคุณค่าของชีวิต  การกำหนดเป้าหมายชีวิต  การสร้างเสริมสุขภาพและปัญหาสุขภาพในแต่ละช่วงวัย โภชนาการในชีวิตประจำวัน การป้องกันโรคติดต่อและโรค      ไม่ติดต่อ การป้องกันอุบัติภัย การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม การเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น การยอมรับและเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล การแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การเรียนรู้ตลอดชีวิต
Sources of happiness; developing value of life; setting life goals; health enhancement and health problems in various age groups; daily nutrition; communicable and non-communicable diseases prevention; disaster prevention; strengthening social immunity; self-esteem and appreciation to others; accepting and respecting individual differences; creative problem solving; lifelong learning
 
GE 03201ศิลปะและความงามของชีวิต3(3-0-6)
 Art and Beauty of Life 
ธรรมชาติของมนุษย์ ความซาบซึ้งในความงาม ศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม และธรรมชาติ    การจัดการอารมณ์ การเป็นมิตรและการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลิกภาพ  การพัฒนาตนให้มีความพร้อมในการดำรงชีวิต                                        
Human nature; appreciation for beauty, art, music, culture and nature; emotional management; friendliness and adaptation for changing environments; personality development; self-development for living
 
GE 03202ศิลปะการใช้ชีวิต3(3-0-6)
 Art of Living 
การจัดการชีวิต จิตวิทยาทางด้านสังคม จริยธรรม คุณธรรม การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล การคิดเชิงบวก การจัดการอารมณ์ การเป็นมิตรและการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคม การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Life management; social psychology; ethics, morality; accepting individual differences; positive thinking; emotional management; friendliness and adaptability         to changing environments; personality development; social etiquette; creative solutions to everyday problems and lifelong learning
GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
 Creative Business 
การแสวงหาโอกาสทางอาชีพและการหารายได้ หลักเศรษฐกิจเพื่อการประกอบการธุรกิจ รูปแบบการประกอบกิจการธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การสร้างอาชีพในยุคดิจิทัล การกำหนดทิศทางธุรกิจ การบริหารจัดการ เครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม่ แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และการพัฒนาการต่อยอดธุรกิจ บูรณาการการประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์
Looking for career opportunities and income; principles of economics for running business; types of business entrepreneurship; writing business plan; analysis and management of business data; technologies and innovations leading to build career in digital age; determination of business direction; management of modern business management tools; development approach of creative product and business integration in creative entrepreneurship
   
GE 04201การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง3(3-0-6)
 Financial Planning for Stability 
 การจัดการทางการเงินตนเองและครอบครัว การสร้างวินัยทางการเงิน เส้นทางสู่ความมั่นคงทางการเงิน มูลค่าเงินตามเวลา การควบคุมรายรับรายจ่ายส่วนบุคคล ภาษีอากรเบื้องต้น การสร้างเครดิตที่ดี การจัดการหนี้ การจัดการความเสี่ยงและการทำประกันภัย การออมและการลงทุนทางการเงินเพื่อสร้างกำไร ธุรกรรมทางการเงินดิจิทัล การบูรณาการการวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง  
Managing personal and family finances; building financial discipline; path to financial security; time value of money; control over personal income and expenses; introduction to taxation; building good financial credit; debt management; risk management and insurance; savings and financial investment to maximize profit; digital financial transactions; integration of financial planning leading to stability
               
GE 04202การทำงานอย่างมีความสุข       3(3-0-6)
 Working Happily 
เป้าหมายและหลักในการทำงาน จิตวิทยาในการทำงาน ศิลปะการทำงานเป็นทีมการสื่อสารองค์กร จริยธรรมในการทำงาน สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน พฤติกรรมผู้บริโภค การให้บริการอย่างมีคุณภาพ และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความสุขในการทำงาน             
Goals and principles for work; psychology for work; art of teamwork; corporate communications; work ethics; benefits under labor law; consumer behavior; giving quality service and applications of theories to work happily
   
GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า3(3-0-6)
 Thinking for Life Advancement 
ระบบสมองกับการคิด ลักษณะของการคิด กระบวนการคิด การคิดเชิงวิเคราะห์ กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดแบบองค์รวม คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้นเพื่อการตัดสินใจ การคิดเชิงประยุกต์เกี่ยวกับบัตรเครดิต การผ่อนชำระ แชร์ลูกโซ่ หุ้น บิทคอย การออม การประกัน การวางแผนภาษี การเกษตรทฤษฎีใหม่ และการพัฒนาตนเองรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี   
Brain system and thinking; thinking skills; thinking process; analytical thinking; scientific thinking; problem-solving thinking; critical thinking; holistic thinking; mathematics and basic statistics for decision making; applicative thinking for credit cards, installment payment, Ponzi scheme, stock, Bitcoin; savings; insurance; tax planning; new theory agriculture; and self-development for disruptive technology
   
GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
 Digital Literacy Skills 
เทคโนโลยีดิจิทัล การดำรงชีวิตในสังคมดิจิทัล ความฉลาดทางดิจิทัล สุขภาพในยุคดิจิทัล  การค้าดิจิทัล กฎหมายดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยยุคดิจิทัล การประยุกต์ใช้ดิจิทัลในการพัฒนาการเรียนรู้และการทำงาน
Digital technology; living in digital society; digital intelligent, health in digital age; digital commerce; digital law; security in digital age; application of digital tools for developing learning and work
     
GE 05201เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจมือใหม่3(2-2-5)
 Digital Technology for Beginner Businessman 
รูปแบบธุรกิจและอาชีพในยุคดิจิทัล แพลตฟอร์มในการทำธุรกิจและการตลาดออนไลน์ เครื่องมือและเทคนิคการสร้างภาพประกอบสินค้า เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการสร้างวิดีโอสำหรับนำเสนอสินค้า เครื่องมือและเทคนิคการไลฟ์สด เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการสร้างโลโก้สินค้า การสร้างเนื้อหาสำหรับการโฆษณาบนแพลตฟอร์มต่างๆ วิธีการโปรโมทสินค้าผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ พื้นฐานและเครื่องมือสำหรับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ กฎหมายที่ควรรู้ในการทำธุรกิจดิจิทัล ปฏิบัติการทดลองสร้างธุรกิจออนไลน์            
Business model and careers path in digital era; platform for online business and marketing; tools and techniques to make product photography; tools and techniques to make video presentation; tools and techniques for live broadcasting; tools and techniques to make product logos; content and ads creating; products promotion through various platforms; basic principles and tools for customer relationship management; laws for digital business; practice creating online business
  
GE 05202รักษ์โลกรักษ์เรา3(3-0-6)
 Save Earth Save Us 
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม พลังงานเพื่อชีวิต มลพิษสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาวะของโลกและภัยธรรมชาติต่อมนุษย์ วิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิต การป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสร้างจิตสำนึกรักษ์โลก เทคโนโลยีสีเขียวและการสร้างสรรค์นวัตกรรมรักษ์โลก
Man and environment; energy for life; environmental pollution; global change and natural disasters to human; science and living; preventing and solving environmental problems through scientific process; building awareness to save the earth; green technology and creating green innovations to save the earth
  
GE 03301จังหวะของชีวิต1(0-2-1)
 Rhythm of Life 
ประวัติความเป็นมาของกิจกรรมเข้าจังหวะ ขอบข่ายของกิจกรรมเข้าจังหวะ หลักการเต้นรำเบื้องต้น ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของกิจกรรมเข้าจังหวะ การเต้นกายบริหารประกอบเพลงมาร์ช การเต้นรำพื้นเมืองทั้งของไทยและนานาชาติ การเต้นแอโรบิก ลีลาศ และการเต้นสร้างสรรค์
History of rhythmic activities; scope of rhythmic activities; basic dance principles; basic movement skills of rhythmic activities; exercise dance with marching songs; folk dance in Thailand and other countries; aerobic dance; social dance and creative dance
  
GE 03302การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ1(0-2-1)
 Exercise for Health 
ความสำคัญของการออกกำลังกาย หลักการและขั้นตอนในการออกกำลังกาย การประเมินตนเองและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ อาหารสำหรับการออกกำลังกาย การป้องกันและการปฐมพยาบาลอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา กิจกรรมการออกกำลังกายและกีฬา
Importance of exercise, principles and steps in exercise; self-assessment and strengthening physical fitness for health; food for exercise; prevention and first aid for exercise and sports injury; exercise and sports activities
  
GE 03303การเต้นสมัยใหม่1(0-2-1)
 Modern Dance 
หลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติการเต้นสมัยใหม่ การเต้นแจ้ส การเต้นฟั้งค์แจ้ส การเต้นฮิปฮอป การเคลื่อนไหวที่สวยงามตามหลักการของสไตล์การเต้น การแสดงออกทางสีหน้าและอารมณ์ การสร้าง มนุษยสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ มารยาททางสังคม ความรับผิดชอบ และการสร้างภาวะผู้นำ
Principles, theories, and practice of modern dance; Jazz Dance, Funk Jazz, Hip-hop. beautiful movements of dancing style; facial expressions and emotion, building human relations, creative thinking, social etiquette, responsibility, leadership building

                                                  2) หมวดวิชาเฉพาะ

SC 01001คณิตศาสตร์เบื้องต้น Basic Mathematics3(3-0-6)
ร้อยละและอัตราส่วน ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เอกซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม ความน่าจะเป็น สมการและระบบสมการ เวกเตอร์และเมทริกซ์
Percentage and ratio; relation and function; exponential and logarithm; probability; equation and system of equations; vector and matrix
   
SC 01002แคลคูลัสเบื้องต้น Basic Calculus3(3-0-6)
เรขาคณิตวิเคราะห์ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การประยุกต์ของอนุพันธ์ ปริพันธ์
Geometry analysis; limit and continuity of functions; derivative of functions; application of derivatives; integration
   
SC 01012เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักวิทยาศาสตร์             Digital Technology for Scientists3(2-2-5)
เทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ไมโครซอฟต์เอ็กเซล และไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ การส่งผ่านข้อมูลจากโปรแกรมหนึ่งไปยังโปรแกรมอื่น การสืบค้นสารสนเทศ กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล ความเป็นพลเมืองดิจิทัลและความฉลาดทางดิจิทัล การทำคลิปวิดีโอ
Digital technology in the present and future trends; applications of Microsoft Word, Microsoft Excel, and Microsoft PowerPoint; information transfers from one program to others; information retrieval; laws associated with digital technology; digital citizenship and digital literacy; making video clips
               
SC 01013ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิทยาศาสตร์ English for Scientists3(3-0-6)
ทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบันทึก สรุปความ ตีความ และขยายความ จากการอ่านบทความและคู่มือการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร
English skills in reading, writing, listening, and speaking for communication in science and technology; recording, summarizing, interpreting and expanding science and technology articles and manuals in print and electronic media; oral and written presentations
   
SC 17101การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม Computer Programming and Algorithms3(2-2-5)
                                        ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมและการวิเคราะห์งาน การเขียนผังงานและรหัสเทียม ขั้นตอนวิธีแบบลำดับ ขั้นตอนวิธีแบบมีการตรวจสอบเงื่อนไข ขั้นตอนวิธีแบบทำงานซ้ำ อาร์เรย์ การออกแบบโปรแกรมแบบมอดูล การเรียกซ้ำ การใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่งในการฝึกเขียนและพัฒนาโปรแกรม
Process of programming and analysis; flowchart and pseudo code; sequential algorithm; decision algorithm; repetition algorithm; array; the modular of program design; recursion; using language’s computer in writing and program development
   
SC 17102โครงสร้างข้อมูลและการเขียนโปรแกรม Data Structure and Programming3(2-2-5)
โครงสร้างข้อมูลแบบแถวลำดับ กองซ้อน แถวคอย รายการโยง ต้นไม้ และกราฟ ขั้นตอนวิธีการการเรียกซ้ำ จัดเรียงข้อมูล และการค้นหาข้อมูล ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมโดยใช้โครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดเรียงข้อมูล และการค้นหาข้อมูล
Data structure of array, stack, queue, linked list, tree, and graph; recursive, sorting and searching algorithms; practice coding the programs using data structures for sorting and searching
       
SC 17103สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Computer Architecture3(3-0-6)
สถาปัตยกรรมเบื้องต้นของระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบทางตรรกะเบื้องต้นของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบจำนวนและข้อมูล  ระบบหน่วยความจำ ประเภทของหน่วยความจำ หน่วยความจำเสมือน การเชื่อมอินพุท เอาต์พุต  บัส  การเข้าถึงหน่วยความจำ หน่วยประมวลผลกลาง ระบบส่งข้อมูลและหน่วยควบคุม  ระบบหลายตัวประมวลผล ระบบแบบฝังตัว
Computer architecture; basic logical components of a computer system; numerical system and data, memory system, types of memory, virtual memory, and memory access; input, output, bus, and central processing unit; transmission system and control unit; multiprocessors; embedded system
   
SC 17201ระบบปฏิบัติการ Operating System3(3-0-6)
วิวัฒนาการและโครงสร้าง การจัดการกระบวนการและสายโยงใย การจัดเวลาซีพียู การติดตาย การจัดการหน่วยความจำหลัก การจัดการหน่วยความจำเสมือน การจัดการแฟ้ม การจัดการหน่วยเก็บ การทำเวอชัลไลเซชัน เทคโนโลยีคอนเทนเนอร์
Evolution and structure; process management and thread; CPU scheduling; deadlock; main memory management; virtual memory management; file management; storage management; virtualization; container technology
   
SC 17202การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ Object Oriented Programming3(2-2-5)
เทคนิคของการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาเชิงวัตถุ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์โดยใช้หลักการเชิงวัตถุ คลาส วัตถุ การห่อหุ้ม การสืบทอด และภาวะพหุสัณฐาน เทคโนโลยีเชิงวัตถุ การใช้งานส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์
Techniques of developing object-oriented software; object-oriented programming language; object-oriented concepts, classes, objects, encapsulation, inheritance, and polymorphism; object-oriented technology; user interface
         
SC 17203เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล Computer Network and Data Communication3(2-2-5)
พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล แบบจำลองเครือข่าย ความแตกต่างระหว่างข้อมูลกับสัญญาณ การส่งผ่านสัญญาณดิจิทัลและแอนะล็อก สื่อสำหรับการสื่อสารข้อมูล การตรวจจับข้อผิดพลาดและการปรับให้ถูกต้อง เครือข่ายแบบไร้สาย โพรโตคอล การจัดการเครือข่าย ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
The fundamentals of network and data communication system; network model; data and signals; digital transmission; analog transmission; transmission media; error detection and correction; wireless LANs; protocol; network management; computer network security
   
SC 17204การวิเคราะห์และออกแบบระบบ System Analysis and Design3(2-2-5)
ตัวแบบเชิงวัตถุ รูปแบบจําลองความสัมพันธ์ของวัตถุ รูปแบบจําลองพฤติกรรมของวัตถุ วัฏจักรชีวิตการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ระบบเชิงวัตถุ การสร้างแผนภาพ การใช้เครื่องมือเคส แผนภาพคลาส การออกแบบเชิงวัตถุ การประยุกต์ใช้งานเชิงวัตถุ การใช้โปรแกรมเพื่อแปลงมายแมพเป็น แผนภาพยูสเคสและแผนภาพคลาส แผนภาพยูเอ็มแอล  
Object-oriented model; object relationship model; behavior model of object; System Development Life Cycle; object-oriented system analysis; diagram; CASE tools; class diagram; object-oriented design; program to convert a Mind Map into a use case diagram and a class diagram; UML diagram
   
SC 17205คณิตศาสตร์ดีสครีตและทฤษฎีการคำนวณ Discrete Mathematics and Calculation Theory3(3-0-6)
เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน การนับและความสัมพันธ์เวียนเกิด ทฤษฎีกราฟ ต้นไม้ และการแยกจำพวก ข่ายงาน ตรรกศาสตร์ และวงจรเชิงวิธีจัด ออโตเมตา  พีชคณิตบูลีน เลขคณิตจุดลอย การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของสมการแบบไม่เชิงเส้น การลู่เข้า กรรมวิธีการหารากสมการ การหาอนุพันธ์และการปริพันธ์เชิงตัวเลข                    
Sets; functions and relations; counting and recurrence relations; graphs; tree and sorting; networks; logic and combinatorics; automata, Boolean algebra; floating-point arithmetic; error in numerical method; numerical solution of systems of linear; convergence, iterative solutions for finding roots; numerical differentiation and integration
SC 17206วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Software Engineering3(2-2-5)
 หลักของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วัฏจักรของซอฟต์แวร์ วิวัฒนาการของซอฟต์แวร์  กระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ แบบจำลองที่ใช้ในการออกแบบซอฟต์แวร์ การจัดการบริหารโครงการผลิตซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์  การทดสอบเอกสารและเครื่องมือ  การพัฒนาซอฟต์แวร์และการจัดทำเอกสาร
Principles of software engineering; Software Life Cycle; software evolution; software production process; system’s requirements analysis; software design models; software production project management; software testing; documents and tools testing; software development and documentation
   
SC 17207ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ Human and Computer Interaction3(2-2-5)
พื้นฐานเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ หลักการและทฤษฎีการออกแบบ การออกแบบส่วนต่อประสานระหว่างผู้ใช้และกราฟิก การรับรู้ของมนุษย์ ส่วนประสานผู้ใช้ เทคโนโลยีผสานความจริงเสมือน คอมพิวเตอร์กับสี เครื่องมือในการออกแบบการวางผัง
The fundamentals of human computer interaction; principles and theories of design; user and graphic user interface design; perception of human; user interface; augmented reality technology; computer and color; layout designing tools
   
SC 17208การจัดการฐานข้อมูลและสารสนเทศ Database and Information Management3(2-2-5)
                                        หลักการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล การพัฒนาฐานข้อมูลรูปแบบมาตรฐาน ภาษาที่ใช้ในการจัดการระบบฐานข้อมูล การจัดการรายการเปลี่ยนแปลง การควบคุมการทำงานพร้อมกัน การกู้คืนฐานข้อมูล ระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยฐานข้อมูล แนวคิดเกี่ยวกับฐานข้อมูลแบบกระจาย ภาษาที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล ฐานข้อมูลแบบไม่ใช่เชิงสัมพันธ์
Principles of information and database management system; database system architecture; database analysis and design; database normalization; structured query language; transaction management; concurrency control; database recovery; database security; concepts of distributed database; database management language; non-relational database
SC 17301สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ Statistics for Scientific Research3(2-2-5)
แนวความคิดและระเบียบวิธีทางสถิติ รูปแบบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การใช้สถิติในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถิติเชิงพรรณนา เครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การรวบรวมข้อมูล การเลือกตัวอย่าง การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าสัดส่วน ข้อมูลที่อยู่ในรูปความถี่ การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์อย่างง่าย การฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประมวลผล การแปลผลข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมสำเร็จรูป
Statistical concepts and methodology; scientific research model using statistics in scientific research; research statistics; tools and quality inspection tools; collecting data; selecting samples, testing assumptions averages, variances, proportional value data in frequency; variance analysis; simple linear regression and correlation analysis; practicing processing workshop skills; translation of data from the results of data analysis from programs
   
SC 17302ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ English for Computer Science3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการนำเสนอเพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิตบทความทางวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และฝึกทักษะการอ่านและการฟังภาษาอังกฤษในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
English for improving listening, speaking, reading, writing, and presentation skills to prepare for producing academic articles in computer science topics and practicing reading and listening skills in topics of computer technology
   
SC 17303คอมพิวเตอร์กราฟิก Computer Graphic3(2-2-5)
 พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก  ประเภทของคอมพิวเตอร์กราฟิก  การทำงานของอุปกรณ์นำเข้าและส่งออกสำหรับงานกราฟิก การประมวลผลภาพสำหรับคอมพิวเตอร์กราฟิก โปรแกรมด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก การใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิก สีและแสงทางคอมพิวเตอร์กราฟิก วัตถุเกมส์ การควบคุมตัวละคร การจัดการฉาก ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ การจัดการกล้อง
The fundamentals of computer graphic; types of computer graphic; input and output device processing; image processing for computer graphic; computer graphic programs; computer graphics applications; color and light of computer graphic; game object; character controller; scene; user interface; camera management
  
SC 17304ความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ Computer Security3(3-0-6)
พื้นฐานเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ ภัยคุกคาม การโจมตี หรือการบุกรุกระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ระบบบริหารจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เทคโนโลยีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการทดสอบระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การสร้างความตระหนักรู้ในการใช้งานสารสนเทศอย่างมั่นคงปลอดภัย มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์
The fundamentals of computer security; threats, intrusion, and hacking; management system for information security; managerial aspects of security; network security technology; access control; risk analysis; network security testing and creating awareness in the use of information security; computer security standards
   
SC 17305ปัญญาประดิษฐ์และระบบชาญฉลาด Artificial Intelligence and Intelligent System3(2-2-5)
พื้นฐานเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ การแก้ปัญหาโดยการค้นหา การเล่นเกมและการค้นหาแบบปรปักษ์ ระบบผู้เชี่ยวชาญ การเรียนรู้ของเครื่อง การคำนวณเชิงวิวัฒนาการ โครงข่ายประสาทเทียม การเขียนโปรแกรมสำหรับปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้เชิงลึกและการประยุกต์ใช้ การรับรู้และการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ การจำแนกประเภทรูปภาพและการตรวจจับวัตถุ การประมวลผลภาษาธรรมชาติและการประยุกต์ใช้ วิทยาการหุ่นยนต์ การเรียนรู้แบบเสริมแรง ปัญญาประดิษฐ์สำหรับธุรกิจ                    
The fundamentals of artificial intelligence; solving problems by searching; game playing and adversarial search; expert systems; machine learning; evolutionary computation; artificial neural networks; programming for artificial intelligence; deep learning and applications; perception and computer vision; image classification and object detection; natural language processing (NLP) and applications; robotics; reinforcement learning; artificial intelligence for business
     
SC 17306สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ Computer Seminar3(3-0-6)
การบรรยายและอภิปรายหัวข้อเกี่ยวกับความก้าวหน้า แนวคิดที่ทันสมัยและผลงานที่มีคุณค่าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จากเอกสาร วารสาร งานวิจัยหรือการที่ปฏิบัติงานจริง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา อาจารย์และหน่วยงานภายนอก
Lectures and discussions on progress Modern concepts and valuable contributions to computer technology from papers, journals, research, or practical work; Exchange ideas between students Teachers and outside departments
   
SC 17311พื้นฐานอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง Basic for Internet of Things3(2-2-5)
พื้นฐานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง ความสำคัญของอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งต่อสังคม องค์ประกอบที่สำคัญของอุปกรณ์ ข้อควรพิจารณาในการออกแบบ ข้อจำกัดและการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง อุปกรณ์และโลกทางกายภาพ การเลือกใช้ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เครือข่ายที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์และอินเทอร์เน็ต แนวโน้มของอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งในอนาคต การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นบนอุปกรณ์
The fundamentals of the Internet of things (IoT); the importance of IoT to society; devices components; design considerations; limitations and interactions between devices and the physical world; hardware and software choosing; the network used to connect devices and the Internet; future trends; basic programming on IoT devices
   
SC 17312การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง Internet of Things Development3(2-2-5)
หลักการของอินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง  เซ็นเซอร์ อุปกรณ์ฝังตัว การระบุตำแหน่งที่ตั้ง การสื่อสารแบบไร้สาย โปรโตคอล  เทคโนโลยีและสถาปัตถยกรรมของอินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง  การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อควบคุมอุปกรณ์
Principles of Internet of things; sensors, embedded GPS devices; protocol wireless communication; technology and architecture of Internet of things; application development for controlling devices
       
SC 17321วิทยาการข้อมูล Data Science3(2-2-5)
พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาการข้อมูล ความสำคัญและที่มาของวิทยาการข้อมูล ภาพรวมของการ บูรณาการความรู้ การเชื่อมโยงของศาสตร์ต่าง ๆ กระบวนการในการประยุกต์การใช้งานโดยใช้หลักของวิทยาการข้อมูล ประกอบด้วย การนำเข้าข้อมูล การเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และประสิทธิภาพของวิทยาการข้อมูลต่อการพัฒนาองค์กร                                        
The fundamentals of data science and background of data science; overview of knowledge integration; sciences connection; application process based on principles of data science consisted of data input, data preparation, data analysis, and efficiency of data science on organizational development
   
SC 17322คลังข้อมูล Data Warehouse3(2-2-5)
หลักการของคลังข้อมูล มาร์ทข้อมูล ทะเลสาบข้อมูล คิวบ์ข้อมูลขั้นแนะนำ โครงสร้างรูปแบบต่างๆ และการประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์ในฐานข้อมูลแบบพหุมิติ การทำให้เกิดคลังข้อมูล เทคโนโลยีคลาวด์สำหรับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ แนวคิดของการเตรียมข้อมูล ชนิดและประเภทของข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมข้อมูล อัลกอริทึมการสร้างตัวแบบเพื่อการทำนาย การค้นพบความสัมพันธ์ในการทำเหมืองข้อมูล การจัดกลุ่มข้อมูล เทคนิคการประเมินตัวแบบ การเรียนรู้จากตัวแบบที่หลากหลาย กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเหมืองข้อมูล
Principles of data warehouse and data mart, data mart, data lake, introduction to data cubes, various types of schemas, and on-line analytical processing (OLAP) in multidimensional database; data warehouse implementation; cloud technology for big data processing; concept of data preprocessing; data and variable types; data preprocessing tools; manipulating various types data; data mining primitives and concept description; knowledge elicitation; predictive modeling algorithms; mining association discovery; data clustering; model evaluation techniques; multiple model learning; current datamining topics with case studies
           
SC 17331วิศวกรรมเว็บและการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน Web Engineering and Web Application Development3(2-2-5)
พื้นฐานเกี่ยวกับวิศวกรรมเว็บ หลักการทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน สถาปัตยกรรมการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน การบริหารจัดการและดูแลรักษาเว็บแอปพลิเคชัน เครื่องมือสำหรับวิศวกรรมเว็บ การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การเขียนโปรแกรมเพื่อประมวลผลข้อมูลทางฝั่งเครื่องแม่ข่าย การเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อและประมวลผลร่วมกับฐานข้อมูล
The fundamentals of web engineering; principles of web application functionality; web application development architecture; management and maintenance web applications; tools for web engineering; web application development; designing user interface; programming for server-side data processing; connecting and processing data from database
   
SC 17332การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ประมวลผลทางฝั่งเครื่องลูกข่าย Client-side Web Application Development3(2-2-5)
หลักการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ประมวลผลทางฝั่งลูกข่าย โมเดลเอกสารเชิงวัตถุ การเข้าถึงองค์ประกอบย่อยของเอกสารเอชทีเอ็มแอล การใช้งานแคสเคดดิงสไตล์ชีตส์ เพื่อการตกแต่งหน้าเว็บ การใช้ภาษาจาวาสคริปต์ และ เฟรมเวิร์กเพื่อการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่เน้นการประมวลผลที่ฝั่งเครื่องลูกข่าย ความเข้ากันได้ของแพลตฟอร์ม
Principles of client-side web application development; document object model (DOM); accessing HTML elements; cascading style sheets; JavaScript; frameworks for client-side web application development; platform compatibility
   
SC 17333การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยระบบจัดการเนื้อหา Website Development using Content Management System3(2-2-5)
ระบบจัดการเนื้อหาสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ หลักการทำงานของระบบจัดการเนื้อหา วิธีการติดตั้งและการตั้งค่า การจัดการเนื้อหาและการปรับแต่งองค์ประกอบ การติดตั้งโมดูลและส่วนเสริม การพัฒนาโมดูลและส่วนเสริม การสำรองข้อมูลและการกู้คืน
Content management system for website development; working processes of content management system; installation and configuration; content management and elements customization; modules and plugins installation; modules and plugins development; backup and recovery
   
SC 17341การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 1 Mobile Application Development 13(2-2-5)
การประมวลผลแบบเคลื่อนที่ เทคโนโลยีการสื่อสารแบบเคลื่อนที่ เครื่องมือ วิธีการในการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อติดต่อกันอุปกรณ์ต่างๆ ภายในอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบและการสร้างส่วนโต้ตอบผู้ใช้  การสร้างภาพกราฟิก  การใช้โปรแกรมในการพัฒนา แอปพลิเคชันเพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
Mobile computing; mobile communication technology; tools and methods of mobile application development and design; application development for connecting with all devices in mobile devices designing and creating user interfaces; creating graphics using programs to develop mobile applications connect to a database
   
SC 17342การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 2 Mobile Application Development 23(2-2-5)
การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือด้วยเฟรมเวิร์กและเทคโนโลยีในปัจจุบัน   การเลือกใช้เครื่องมือและโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา การใช้โปรแกรมในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลและประยุกต์ใช้งานในหน่วยงานหรือภาคธุรกิจ
Developing mobile applications with framework and technology; the selection of tools and programs used to develop; using programs to develop mobile applications connect to a database and to apply them in departments or sectors
   
SC 17351การเป็นผู้ประกอบการด้านดิจิทัล Digital Entrepreneurship3(3-0-6)
พื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ความหมาย ความสำคัญ และคุณลักษณะของผู้ประกอบการด้านดิจิทัล แนวคิดและรูปแบบการดำเนินงานเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการด้านดิจิทัล หลักทฤษฎีและปฏิบัติของการจัดการธุรกิจของตนเอง กลยุทธ์และเทคโนโลยีการตลาดดิจิทัล กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบการด้านดิจิทัล พัฒนารูปแบบธุรกิจดิจิทัล รวมไปถึงการพัฒนาต่อยอดให้เกิดการปฏิบัติในเชิงธุรกิจ
The fundamentals of business operation; definition, significance, and orientation of digital entrepreneurial; concept and format of digital entrepreneur; theories and practices of business management; strategies and digital marketing technology; legal, ethics and codes of digital entrepreneur; digital business model; as well as development for business practice
SC 17352ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ Management Information System3(3-0-6)
แนวคิดพื้นฐาน บทบาท และผลกระทบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสารที่นำมาใช้กับระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ระบบบริหารทรัพยากรขององค์กร การสนับสนุนการตัดสินใจและระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบธุรกิจอัจฉริยะและการจัดการความรู้ การวางแผนและพัฒนาระบบ การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์การ ทางเลือกในการแสวงหาระบบ ความเสี่ยง ความปลอดภัย และการกู้คืนระบบ รวมถึงการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลและสารสนเทศในองค์การและการจัดการ
Basics concepts, roles and effect of management information system; hardware, software, network and communication technology for information system; information system and strategic planning; enterprise resource planning; decision support and expert system; business intelligence and knowledge management; system planning and development; enterprise resource planning; choices in system acquisition; risks, security and disaster recovery; applying management information system for supporting data and information changing in the organization and management;
   
SC 17353ธุรกิจดิจิทัล Digital business3(3-0-6)
ความหมาย แนวคิด ประเภท โครงสร้างและความสำคัญของข้อมูลธุรกิจดิจิทัล วิเคราะห์ความต้องการเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ พื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ การแสดงข้อมูลทางธุรกิจด้วยภาพ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อองค์กรธุรกิจ
Definitions; concepts; types; structures and important of business digital data; need analysis on data and information for decision-making; basic of database management; business data analysis; business data visualization; impacts of information technology on business organization
           
SC 17354การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง Advanced Programming3(2-2-5)
รูปแบบไวยากรณ์ของภาษาคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับคำสั่งนำเข้าข้อมูลและส่งออก ชนิดของข้อมูล โปรแกรมย่อยและฟังก์ชันต่างๆ การใช้แฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล การพัฒนาบริการย่อย การใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงในการพัฒนาโปรแกรมตามจุดประสงค์
Computer language syntax about importing and exporting data; types of data; subroutines and functions; using data files and databases; microservices development; using high-level programming language
   
SC 17355วิจัยดำเนินงาน Operation Research3(3-0-6)
ความหมายและบทบาทของการวิจัยดำเนินงาน การสร้างตัวแบบการโปรแกรมเชิงเส้น การวางแผนสำหรับโครงงาน ปัญหาทางการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน ปัญหาการจัดงานระบบสินค้าคงคลัง ทฤษฎีแถวคอย
Definition and roles of operation research; modeling linear programming; project planning; transportation problem; assignment problem; inventory system; queuing theory
   
SC 17356การค้นคืนสารสนเทศ Information Retrieval3(3-0-6)
พื้นฐานเกี่ยวกับการค้นคืนสารสนเทศ การค้นคืนสารสนเทศที่เป็นตัวอักษร โปรแกรมค้นหาสารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การค้นคืนสารสนเทศมัลติมีเดีย ระบบค้นคืนรูปภาพ การค้นคืนสารสนเทศเชิงความหมาย ห้องสมุดดิจิตอล การค้นคืนรูปภาพเชิงความหมาย
The fundamentals of information retrieval system; textual information retrieval; web search engine; multimedia information retrieval; image retrieval system; semantic-based information retrieval; digital library; semantic-based image retrieval
             
SC 17361การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน Applications of computer technology in daily life3(2-2-5)
พื้นฐานเกี่ยวกับเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การค้นหาข้อมูลเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการจัดการเอกสาร การจัดการฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอผลงาน และการตกแต่งรูปภาพ
The fundamentals of computers; hardware and software; computer network system; search information for scientific research; uses of package software for manage document; database; data analytics; presentation; photo retouching
  
SC 17362การจัดการเนื้อหาบนสื่อผสม Media Content Management3(2-2-5)
การออกแบบและสร้างสื่อผสม ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในการจัดการสื่อผสม ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง การปรับแต่ง การจัดเก็บ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสื่อผสม การวิเคราะห์และวางแผนการผลิตสื่อผสมแบบออนไลน์ การออกแบบสื่อผสมแบบออนไลน์ การจัดเตรียมเนื้อหาเพื่อพัฒนาสื่อผสมแบบออนไลน์ การใช้ระบบจัดการเนื้อหาแบบออนไลน์ การสื่อสารข้อมูลสารสนเทศด้วย กราฟิกเพื่อเผยแพร่สื่อสื่อผสมในรูปแบบดิจิตอล                                        
Multimedia designing and creating; hardware and software for multimedia management; character, image, animation, and sound; multimedia technology, analysis and planning for online multimedia, preparation of data for development of multimedia online, communicating information by graphics for digital
  
SC 17363การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ Mobile Applications3(2-2-5)
เทคโนโลยีและระบบปฏิบัติการที่ใช้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ลักษณะเฉพาะทางของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ปลอดภัยของข้อมูล ระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ภาษาและเครื่องมือสำหรับการพัฒนา ระบบฐานข้อมูลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การใช้แอปพลิเคชันประเภทต่างๆ                                        
Technology and operating system used in mobile devices; hardware and software for mobile devices, mobile applications; information security; mobile operating systems, languages, and development tools; database in mobile devices; applications using
  
SC 17401โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 Computer Project 11(1-0-2)
พื้นฐานเกี่ยวกับเกี่ยวกับการวิจัย กระบวนการในการกำหนดปัญหาการวิจัย เพื่อให้นักศึกษาเลือกหัวข้อโครงงานที่แสดงถึงความรู้ หรือพัฒนาการใหม่ๆ ในวงการคอมพิวเตอร์ พร้อมเขียนรายงานเสนอโครงงาน ที่ประกอบด้วยความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต และขั้นตอนการดำเนินโครงงาน รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและนำเสนอหัวข้อโครงงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
The fundamentals of research methodology; processes of defining the problem; select the research or project topic that represents knowledge or new trend in computer science; write the project proposal including statement of problem, objectives, delimitation, processes and benefits of the research or project topic to advisor and present the project proposal to the committee
   
SC 17402โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 Computer Project 22(0-4-2)
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: SC 17401 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโครงงานตามที่ได้รับอนุมัติ รายงานความก้าวหน้าเป็นระยะๆ จัดทำเอกสารที่เสร็จสมบูรณ์ตามรูปแบบบัณฑิตนิพนธ์และนำเสนอต่อที่ประชุมของคณะกรรมการ                     Required course: SC 17401 Computer Project 1                                        
Analysis design and develop on approved research or project; report the progress; write the document and present the research or project topic to the committee
   
SC 17411เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ Preparation for Internship in Computer Science1(0-2-1)
การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้การรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบวิชาชีพ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานในสายวิทยาการคอมพิวเตอร์                                        
Preparation for students before internship; recognition of characteristics and prospect of careers; enhance the knowledge, skills, attitudes, and other essential features for working in computer career path
   
SC 17412ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ Internship in Computer Science3(450)
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: SC 17411 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์จริงเกี่ยวกับวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ เป็นเวลาอย่างน้อย 450 ชั่วโมง ในหน่วยงานต่าง ๆ  โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
Required course: SC 17411 Preparation for Computer Science Internship
Students take a computer professionals training program with agencies for a period of at least 450 hours. The program committee must approve before training
   
SC 17421เตรียมสหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ Preparation for Cooperative Education in Computer Science1(0-2-1)
หลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เทคนิคในการสมัครงาน ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพื่อนำไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ อบรมสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
Principles, concepts, processes of cooperative education and concerning procedure regulations; techniques in job applications; basic knowledge for operation in the workplace to develop oneself in accordance with a professional standard in Computer Science; cooperative education training process at least 30 hours
   
SC 17422สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ Cooperative Education in Computer Science6(640)
วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: SC 17421 เตรียมสหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์                                        
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบในด้านที่เกี่ยวข้องกับทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยนักศึกษาปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการในฐานะพนักงานชั่วคราว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง และทำโครงงานที่ร่วมจัดทำขึ้นกับสถานประกอบการ โดยนำเสนอในรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ และสื่อที่สร้างสรรค์ ภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการ และประเมินผลโดยอาจารย์นิเทศ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ร่วมกับสถานประกอบการ                                        
Required course: SC 17421 Preparation for Cooperative Education in Computer Science
Operates in workplace systematically in a part which concerns of Computer Science by students exactly work at workplace as a temporary officer at least 640 hours and do a project that cooperates with the workplace by presenting in a complete report form and creative media that under the supervision of a mentor from the workplace and evaluate by supervisors, project advisors, and workplace