ประวัติความเป็นมา

ในปี พ.ศ. 2532 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยใช้หลักสูตรของวิทยาลัยครู สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ

ในปี พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า “สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จึงปรับมาใช้หลักสูตรของสถาบันราชภัฏ ต่อมาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2551 และปีการศึกษา 2555

ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงหลักสูตรในปี 2560 และทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์กำลังปรับปรุงหลักสูตรในปี 2565 เพื่อให้ตอบรับกับความต้องการของตลาดและผู้ใช้บัณฑิตในยุคดิจิทัล อีกทั้ง สาขาวิชาได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง