สาขานาฏยศิลป์

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 (มคอ.1) ภายในประกอบด้วยสาระ 8 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1ข้อมูลทั่วไป หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล หมวดที่ 5หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร และ
หมวดที่8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร

การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ได้ปรับปรุงรายวิชา เนื้อหาในรายวิชาให้มีความทันสมัย และ
สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2552 และความต้องการของสังคม พร้อมสอดแทรกเนื้อหาเพื่อส่งเสริมคุณสมบัติ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อมุ่งผลิตบุคลากรทางด้านนาฏยศิลป์ ที่มีสามารถทั้งในด้านวิชาการ การสร้างสรรค์
ปฏิบัติงานได้จริงและใช้เป็นประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพทางด้านนาฏยศิลป์

ปริญญา

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Dance


คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Humanities and Social Sciences


สาขา วิชานาฏยศิลป์
Dance

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำาเร็จการศึกษา

  1. นักแสดงศิลปินทางด้านนาฏยศิลป์
  2. นักออกแบบท่ารำ ท่าเต้น ทางด้านนาฏยศิลป์
  3. ธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องทางด้านนาฏยศิลป์
  4. นักวิชาการ นักวิจัยทางด้านนาฏยศิลป์

แผนการเรียน

คุณสมบัติผู้สมัคร

รายวิชา

ค่าเล่าเรียน

ข่าวรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม โครงการอบรม

นาฏยศิลป์ (ศิลปิน) สร้างชื่อโดยคว้าชัยชนะและกวาดหลายรางวัลจาก “การแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย” ครั้งที่ 24 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 ณ ไอส์แลนด์
10 สิงหาคม 2021

นาฏยศิลป์ (ศิลปิน) สร้างชื่อโดยคว้าชัยชนะและกวาดหลายรางวัลจาก “การแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย” ครั้งที่ 24 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 ณ ไอส์แลนด์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ วิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10 สิงหาคม 2021

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ วิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐวุฒิ หลวงขวา นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชานาฏยศิลป์
10 สิงหาคม 2021

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐวุฒิ หลวงขวา นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชานาฏยศิลป์

นักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ วิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก เข้าร่วมอบรม “Hip Hop International Rules & Regulations Course
10 สิงหาคม 2021

นักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ วิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก เข้าร่วมอบรม “Hip Hop International Rules & Regulations Course