ประวัติความเป็นมา
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษาได้พัฒนาจากเเขนงนาฏศิลป์ เป็นสาขาวิชาขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2555 โดยได้ดำเนินการพัฒนา เเละปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับกรองมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเเห่งชาติ พ.ศ.2552 ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี(หลักสูตร 5 ปี) สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตรื และมาตราฐานของครุสภา ซึ่งในการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ ได้ปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหาในรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับสังคมสมัยใหม่ในยุคเเห่งเทคโนโลยีและการสื่อสาร ประกอบกับบุคลากรทางด้านการสอนนาฏยศิลป์ศึกษาในปัจจุบันมีความขาดแคลนทั้งในหน่วยงานรัฐเเละเอกชน สาชาวิชาจึงมุ่งผลิตบัณฑิตของสาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษาให้เป็นครูดี ครูเก่ง คิดเป็น ทำเป็น ใฝ่รู้ และเชี่ยวชาญการสอนนาฏยศิลป์ศึกษา

ปรัชญา
เสริมสร้างปัญญา นำมาประยุกต์ใช้
ใส่ใจรู้รักษา พัฒนาสู่สากล

วิสัยทัศน์

สาขานาฏยศิลป์ศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความเป็นเลิศทางการจัดการศึกษาด้านรนาฏยศิลป์ และผลิตครูนาฏยศิลป์ศึกษาที่มีคุณภาพสู่ระดับสากล

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ครูดี ครูเก่ง คิดเป็น ทำเป็น ใฝ่รู้ และเชี่ยวชาญการสอนนาฏยศิลป์ศึกษา
2.ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาสร้างสรรค์งานและสร้างองค์ความรู้ใหม่
3.ให้บริการวิชาการเเก่ชุมชนและเป็นเเหล่งเรียนรู้เพื่อสังคม
4.ทำนุบำรุง อนุรักษ์ สืบสาน และเผนเเพร่ศิลปวัฒนธรรม
5.จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ