สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ประจำปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคาร30 คณะครุศาสตร์ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่

อาจารย์ ดร.ฤตพชรพร ทองถนอม ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

อาจารย์ ดร.ณัฐพร เพ็ชรเรือง กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ

นางสาวณัฐกาญจน์ รัตนพันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

และอาจารย์รณกฤต เพชรเกลี้ยง ผู้ประสานงาน ทั้งนี้ ได้รับการตรวจประเมินอยู่ในระดับคะแนน 3.9

#danceed_bsru #นาฏยศิลป์ศึกษามบส

Similar Posts