สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ประจำปีการศึกษา 2564

สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ประจำปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา รับ…