สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ประจำปีการศึกษา 2564

สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ประจำปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา รับ…

รางวัล “ทูตความดี ศรีสยาม” ประจำปี 2564
| |

รางวัล “ทูตความดี ศรีสยาม” ประจำปี 2564

ทางคณะกรรมการคัดเลือกขอร่วมแสดงความยินดีเป็นอย่างสูงในก…