สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (ศศ.บ.)

คำอธิบายหลักสูตร (ย่อ)…

รายละเอียดหลักสูตร…

ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (ศศ.บ.) ครอบคลุมกลุ่มอาชีพ

  • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
  • มัคคุเทศก์หรือไกด์
  • ล่ามหรือเจ้าหน้าที่ประสานงาน
  • นักแปลภาษา

ปริญญาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (ศศ.บ.)
East Asian Languages and Cultures Program

คณะมนุษยศาสตร์
Faculty of Humanities

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (ศศ.บ.)
East Asian Languages and Cultures Program

แผนการศึกษา

รายวิชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

ค่าเล่าเรียน

ข่าวรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมโครงการ

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (พท.บ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม. 10600
โทรศัพท์ : 02 473 7000 ต่อ xxxx
อีเมล : [email protected]