สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก

สาขาวิชาภาษาวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเป็นสาขาใหม่ ลำดับที 12 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 16 เมษายน 2558 ด้วยดำริของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ นิธิธนวิวัฒน์ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาและวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออก (เกาหลี ญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นแหล่งอารายธรรมที่สำคัญของโลกและมีบทบาทสำคัญทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจ และสังคม ในเวทีประชาคมโลกในปัจจุบัน ฉะนั้นการเรียนในสาขานี้จึงมีส่วนพัฒนาทั้งทักษะการสื่อสารภาษาและรอบรู้ในศาสตร์ทางวัฒนธรรม 

ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เกาหลี มีความสามารถประยุกต์ใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาทางวิชาชีพ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศอย่างสร้างสรรค์ และดำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณวิชาชีพ

 

สีประจำสาขาวิชา

สีประจำสาขาวิชาคือ “สีเทา” ซึ่งเกิดจากการรวมตัวระหว่างสีขาวและสีดำอันมีที่มาจากปรัชญา “หยิน-หยาง” ซึ่งเน้นความสมดุลของชีวิต สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนและการทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม