นวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน (ศ.บ.)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เป็นหลักสูตรที่ผ่านการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามหลักวิชาการบนพื้นฐานความต้องการของเศรษฐกิจ และสังคม โดยมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของประเทศ นโยบายของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รวมถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การบริหารจัดการหลักสูตรโดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร ให้มีความเหมาะสมและทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในสังคมไทยและสังคมโลก มีการจัดเตรียมรายวิชาที่มีการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลอมรวมหลายศาสตร์เข้าด้วยกันในลักษณะของสหวิทยาการ (Interdisciplinary) มีการประยุกต์ศาสตร์ที่หลากหลายและน่าสนใจ ได้แก่ ศาสตร์ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน และการลงทุนเพื่อการสร้างนวัตกรรมทางอาชีพ มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกรณีตัวอย่างและสถานการณ์จริง และมีสหกิจศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์เตรียมพร้อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน การวัดและการประเมินผลใช้รูปแบบหลากหลาย เช่น การประเมินแบบเกณฑ์การให้คะแนน การประเมินแบบย่อยและ
แบบรวม การประเมินผลแบบสะสมผลงาน เป็นต้น

การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามการประกันคุณภาพหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) ด้วยการสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2) ด้านความรู้
3) ด้านทักษะทางปัญญา
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ภาคราชการ
เศรษฐกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ภาคเอกชน
พนักงานธนาคารพาณิชย์
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
นักวิเคราะห์งบประมาณ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
ที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนส่วนบุคคล
เจ้าของสถาบันการเงินชุมชนรายย่อย (Micro Finance)
นักลงทุน (Investor)

ปริญญาสาขาวิชานวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน (ศ.บ.)
Bachelor of Economics Program in Economic, Financial and Investment Innovation  (B.Econ.)

คณะวิทยาการจัดการ
Faculty of Education

สาขาวิชานวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน

แผนการศึกษา

รายวิชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

ค่าเล่าเรียน

ข่าวรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมโครงการ

สาขาวิชานวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน (ศ.บ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม. 10600
โทรศัพท์ : 02 473 7000 ต่อ xxxx
อีเมล : ……@bsru.ac.th