แผนการศึกษา

            หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มีการแบ่งแผนการศึกษาออกเป็น 2 แผน คือ 1) แผน
การศึกษาแบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ 2) แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

            1) แผนการศึกษาแบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
MS 51101เศรษฐศาสตร์จุลภาค 13(3-0-6)
MS 51102เศรษฐศาสตร์มหภาค 13(3-0-6)
รวม15 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย3(3-0-6)
GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า3(3-0-6)
MS 31100หลักการบัญชีเบื้องต้น3(2-2-5)
MS 51103สถิติเบื้องต้น3(3-0-6)
รวม15 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
MS 51201เศรษฐศาสตร์จุลภาค 23(3-0-6)
MS 51203นวัตกรรมกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ3(3-0-6)
MS 23200ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารธุรกิจ3(2-2-5)
 วิชาเลือกเสรี3
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
GE 033…วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก1(0-2-1)
MS 51202เศรษฐศาสตร์มหภาค 23(3-0-6)
MS 31200การเงินธุรกิจ    3(3-0-6)
MS 51204ภาษาอังกฤษทางเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน3(3-0-6)
 วิชาเลือกเสรี3
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 51301การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0-6)
MS 51302เศรษฐศาสตร์คณิตศาสตร์3(3-0-6)
MS 51303นวัตกรรมการเงิน และการลงทุน  3(3-0-6)
MS 513xxวิชาเฉพาะด้านเลือก3
MS 513xxวิชาเฉพาะด้านเลือก3
MS 513xxวิชาเฉพาะด้านเลือก3
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 51304เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก3(3-0-6)
MS 51305การวิเคราะห์และประเมินโครงการด้านการเงิน และการลงทุน3(3-0-6)
MS 51306วิธีการวิจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน3(3-0-6)
MS 51307นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน3(3-0-6)
MS 513xxวิชาเฉพาะด้านเลือก3
MS 513xxวิชาเฉพาะด้านเลือก3(3-0-6)
รวม18 หน่วยกิต


ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 51401นวัตกรรมดิจิทัล3(3-0-6)
MS 51402เศรษฐมิติ3(2-2-5)
MS 51403จริยธรรมสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ นักการเงิน และนักลงทุน3(3-0-6)
MS 514xxวิชาเฉพาะด้านเลือก3(3-0-6)
MS 514xxวิชาเฉพาะด้านเลือก3(3-0-6)
MS 51407การเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ1(0-2-1)
รวม16 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 51408การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ6(640)
รวม6 หน่วยกิต


2) แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
MS 51101เศรษฐศาสตร์จุลภาค 13(3-0-6)
MS 51102เศรษฐศาสตร์มหภาค 13(3-0-6)
รวม15 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย3(3-0-6)
GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า3(3-0-6)
MS 31100หลักการบัญชีเบื้องต้น3(2-2-5)
MS 51103สถิติเบื้องต้น3(3-0-6)
รวม15 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
MS 51201เศรษฐศาสตร์จุลภาค 23(3-0-6)
MS 51203นวัตกรรมกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ3(3-0-6)
MS 23200ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารธุรกิจ3(2-2-5)
 วิชาเลือกเสรี3
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
GE 033…วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก1(0-2-1)
MS 51202เศรษฐศาสตร์มหภาค 23(3-0-6)
MS 31200การเงินธุรกิจ    3(3-0-6)
MS 51204ภาษาอังกฤษทางเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน3(3-0-6)
 วิชาเลือกเสรี3
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 51301การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0-6)
MS 51302เศรษฐศาสตร์คณิตศาสตร์3(3-0-6)
MS 51303นวัตกรรมการเงิน และการลงทุน  3(3-0-6)
MS 513xxวิชาเฉพาะด้านเลือก3
MS 513xxวิชาเฉพาะด้านเลือก3
MS 513xxวิชาเฉพาะด้านเลือก3
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 51304เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก3(3-0-6)
MS 51305การวิเคราะห์และประเมินโครงการด้านการเงิน และการลงทุน3(3-0-6)
MS 51306วิธีการวิจัยทางเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน3(3-0-6)
MS 51307นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน3(3-0-6)
MS 513xxวิชาเฉพาะด้านเลือก3
MS 513xxวิชาเฉพาะด้านเลือก3(3-0-6)
รวม18 หน่วยกิต


ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 51401นวัตกรรมดิจิทัล3(3-0-6)
MS 51402เศรษฐมิติ3(2-2-5)
MS 51403จริยธรรมสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ นักการเงิน และนักลงทุน3(3-0-6)
MS 514xxวิชาเฉพาะด้านเลือก3(3-0-6)
MS 514xxวิชาเฉพาะด้านเลือก3(3-0-6)
MS 51409การเตรียมการฝึกสหกิจศึกษา1(0-2-1)
รวม16 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 51410การฝึกสหกิจศึกษา6(640)
รวม6 หน่วยกิต