การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา(ค.บ.)

หลัก สูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการประเมินผลและวิจยัทางการศึกษา เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิต
บุคลากรทางการศึกษา สายสนับสนุนการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนด้านการประเมินผลและ
วิจัยทางการศึกษา เพื่อให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพของนักประเมินผลและนักวิจัย
 2. มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี หลักการ วิธีการในการวัดผล ประเมินผล วิจัย สถิติและการใช้
  คอมพิวเตอร์สำหรับการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
 3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ประเมินค่าและนา ความรู้ด้านการประเมินผล
  และวิจัยไปใช้ในการพัฒนางานด้านการศึกษา
 4. มีความสามารถในการทา งานร่วมกบั บุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลรำเสนอข้อมูล และ
  แปลความหมายข้อมูล ด้านการประเมินผลและวิจัย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ผู้ให้บริการในด้านการวัดและประเมินผล ด้านวิธีการวิจัยเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
 2. อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาการวัดและประเมินผล

การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา(ค.บ.)
Educational Evaluation and Research(B.Ed.)

คณะครุศาสตร์ Faculty of Education

การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา Educational Evaluation and Research

แผนการศึกษา

รายวิชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

ค่าเล่าเรียน

ข่าวรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมโครงการ

การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา(ค.บ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม. 10600
โทรศัพท์ : 02 473 7000 ต่อ 5000 – 5003
อีเมล : [email protected]