หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา            มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะ                           คณะครุศาสตร์

สาขาวิชา                   การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  1. รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร          25511741102744

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย        หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัย                        ทางการศึกษา

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ    Bachelor of Education Program in Educational Measurement Evaluation and Research

 

  1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย              ครุศาสตรบัณฑิต (การวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา)

ชื่อย่อภาษาไทย               ค.บ. (การวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ          Bachelor of Education (Educational Measurement Evaluation                               and Research)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ            B.Ed. (Educational Measurement Evaluation and Research)

 

  1. วิชาเอก

ไม่มี

 

  1. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

 

  1. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ

q หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ       

q หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

q หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ

þ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ  

þ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

q หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ

q หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ   

q หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ

q หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ

 

5.2 ภาษาที่ใช้

ภาษาไทยเป็นภาษาหลัก

 

5.3 การรับเข้าศึกษา

รับทั้งนักศึกษาไทย และต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี

 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  (การวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา) เพียงสาขาวิชาเดียว

 

  1. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

6.1  สถานภาพของหลักสูตร

q หลักสูตรใหม่

þ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา พ.ศ. 2560

 

6.2      การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

กำหนดเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 21 เดือนมีนาคม     พ.ศ.2562 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562

 

  1. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปี พ.ศ. 2564

  1. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

8.1  ครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งภาครัฐและเอกชน

8.2  นักวิชาการด้านการวัดและประเมินในสถาบันการศึกษา สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน

8.3  นักวิชาการด้านการวิจัยในสถาบันการศึกษา สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน

8.4  บุคลากรฝ่ายสนับสนุนการศึกษาในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

8.5  นักวิชาการศึกษาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน