อาจารย์ ดร.เกษมสันติ์ รจพจน์
ประธานสาขาหลักสูตรการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา


รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์
คณบดีคณะครุศาสตร์และอาจารย์ในสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ศรีหามี
อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพชราวดี จงประดับเกียรติ
อาจารย์

2942อาจารย์ ทวีศักดิ์  จงประดับเกียรติ
อาจารย์

4001อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก
ผู้ช่วยอธิการบดีและอาจารย์ในสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช เกตุฉ่ำ
อาจารย์

อาจารย์ ดร.สิริกร โตสติ
อาจารย์

อาจารย์ ดร.ฑิตยา สิทธิโสภาสกุล
อาจารย์