สาขาวิชาฯ จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0: กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้สู่วิชาชีพทางการศึกษา แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยพานักศึกษาไปร่วมชมนิทรรศการ และอบรมเชิงปฏิบัติการในงานมหกรรมทางการศึกษาระดับชาติ EDUCA2019 ณ อิมแพคเมืองทองธานี วันที่ 18 ตุลาคม 2563ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ เชื่อมโยงการปฏิบัติงานด้านการวัดประเมินผล รวมถึงบูรณาการในรายวิชาการวิจัยในชั้นเรียน

Similar Posts