นักศึกษาสาขาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จำนวน  3 คน ได้แก่ 1) นส. ขวัญกมล นภานิวัติกุล 2) นส.นุชรี สินเทา 3) นส.ติยาภรณ์ ยินดี เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ของนักศึกษาสาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2  เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มรภ.สวนสุนันทา โดย 1) นส. ขวัญกมล นภานิวัติกุล เสนองานวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของนักเรียนระดับชั้น ม. 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 2) นส.นุชรี สินเทา เสนองานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3) นส.ติยาภรณ์ ยินดี เสนองานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ

 

Similar Posts