จากการรวบรวมเอกสารหลักฐานรวมทั้งการสัมภาษณ์อาจารย์อาวุโส สัณนิษฐานว่ามีการเปิดสอนรุ่นที่ 1ในหลักสูตรวิทยาลัยครู ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2528  มีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรวิทยาลัยครู สาขาวิชาการศึกษา  ปรับปรุง พ.ศ. 2530และ ดำเนินการปรับปรุงเรื่อยมาจนถึงปีปัจจุบัน พ.ศ.2562วุฒิการศึกษาที่นักศึกษาได้รับตั้งแต่เริ่มตั้งหลักสูตรจนถึงปี 2559คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จนกระทั่งปี 2560ได้ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ตามมติของ สกอ. ซึ่งมีผลต่อจำนวนนักศึกษา และมีการปรับเป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต อีกครั้งในปี 2562ตามนโยบายของรัฐบาล อย่างไรก็ดีจากประวัติความเป็นมาตั้งแต่ก่อตั้งหลักสูตร มีนักศึกษาน้อยที่สุดจำนวน 2คน และมากที่สุด 65คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักสูตรที่เปิดสอน

รุ่นที่

ปีที่เข้าเรียน

จำนวน น.ศ.

วุฒิการศึกษาที่ได้

หลักสูตรวิทยาลัยครู 2528

2528

 ไม่มีข้อมูล

 

หลักสูตรวิทยาลัยครู2528

2

2529

หลักสูตรวิทยาลัยครู สาขาวิชาการศึกษา  ปรับปรุง 2530

3

2530

หลักสูตรวิทยาลัยครู สาขาวิชาการศึกษา  ปรับปรุง 2530

4

2531

หลักสูตรวิทยาลัยครู สาขาวิชาการศึกษา  ปรับปรุง 2530

5

2532

หลักสูตรวิทยาลัยครู สาขาวิชาการศึกษา  ปรับปรุง 2530

6

2533

หลักสูตรวิทยาลัยครู สาขาวิชาการศึกษา  ปรับปรุง 2530

7

2534

13 คน

ค.บ.(เอกวัดผลการศึกษา โทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
หลักสูตรวิทยาลัยครู สาขาวิชาการศึกษา  ปรับปรุง 2530

2535

หลักสูตรวิทยาลัยครู  ปรับปรุง 2536

8

2536

16 คน

ค.บ.(เอกวัดผลการศึกษา คู่เอกคณิตศาสตร์) ค.บ.(เอกวัดผลการศึกษา คู่เอกจิตวิทยาการแนะแนว)
หลักสูตรวิทยาลัยครู  ปรับปรุง 2536

9

2537

2 คน

ค.บ.(เอกวัดผลการศึกษา คู่เอกคณิตศาสตร์)
หลักสูตรวิทยาลัยครู  ปรับปรุง 2536

2538

หลักสูตรวิทยาลัยครู  ปรับปรุง 2536

10

2539

7 คน

ค.บ.(เอกวัดผลการศึกษา โทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
หลักสูตรวิทยาลัยครู  ปรับปรุง 2536

11

2540

3 คน

ค.บ.(เอกวัดผลการศึกษา โทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
หลักสูตรวิทยาลัยครู  ปรับปรุง 2536

12

2541

12 คน

ค.บ.(เอกวัดผลการศึกษา โทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
หลักสูตรวิทยาลัยครู  ปรับปรุง 2536

13

2542

3 คน (ย้ายเอก)

ค.บ.(เอกวัดผลการศึกษา โทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
หลักสูตรสถาบันราชภัฏ กลุ่มรัตนโกสินทร์ ปรับปรุง 2543

2543

หลักสูตรสถาบันราชภัฏ กลุ่มรัตนโกสินทร์ ปรับปรุง 2543

14

2544

22 คน

ค.บ.(เอกวัดผลการศึกษา โทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
หลักสูตรสถาบันราชภัฏ กลุ่มรัตนโกสินทร์ ปรับปรุง 2543

2545

หลักสูตรสถาบันราชภัฏ กลุ่มรัตนโกสินทร์ ปรับปรุง 2543

15

2546

18 คน

ค.บ.(เอกวัดผลการศึกษา โทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
หลักสูตรสถาบันราชภัฏ กลุ่มรัตนโกสินทร์ ปรับปรุง 2543

2547

หลักสูตรสถาบันราชภัฏ กลุ่มรัตนโกสินทร์ ปรับปรุง 2543

2548

หลักสูตรสถาบันราชภัฏ กลุ่มรัตนโกสินทร์ ปรับปรุง 2543

2549

หลักสูตรสถาบันราชภัฏ กลุ่มรัตนโกสินทร์ ปรับปรุง 2543

16

2550

2 คน

ค.บ.(เอกวัดผลการศึกษา โทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ปรับปรุง 2551

17

2551

1 คน (ย้ายเอก)

ค.บ.(เอกวัดผลการศึกษา โทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ปรับปรุง 2551

18

2552

3 คน

ค.บ.(เอกวัดผลการศึกษา โทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ปรับปรุง 2551

2553

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ปรับปรุง 2551

19

2554

12 คน

ค.บ.(เอกวัดผลการศึกษา โทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ปรับปรุง 2555 TQF

20

2555

65 คน

ค.บ.(เอกการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ปรับปรุง 2555 TQF

21

2556

21 คน

ค.บ.(การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ปรับปรุง 2555 TQF

22

2557

18 คน

ค.บ.(การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ปรับปรุง 2555 TQF

23

2558

21 คน

ค.บ.(การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ปรับปรุง 2555 TQF

24

2559

13 คน

ค.บ.(การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา  ปรับปรุง 2560 TQF

25

2560

15 คน

ศศ.บ.(การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา  ปรับปรุง 2560 TQF

26

2561

4 คน

ศศ.บ.(การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวัด ประเมิน และวิจัยทางการศึกษา  ปรับปรุง 2560 TQF (หลักสูตรครู    4 ปี อิงสมรรถนะ)

27

2562

18 คน

ค.บ.(การวัด ประเมิน และวิจัยทางการศึกษา)

หมายเหตุ *รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล โดย ผศ.เพชราวดี จงประดับเกียรติ ข้อมูล ณ วันที่ 25กรกฎาคม 2562