สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ : กิจกรรม “วางกายใจอย่างไร ในภาวะความเป็นปกติใหม่ (New Normal)” ในวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔   วิทยากร โดย พระครูสังฆรักษ์ศักดา  สุนฺทโร เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มีความสามารถในการปรับตัวและการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข

Similar Posts