รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะ/ภาควิชา : ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา : เทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร
  รหัสหลักสูตร : 25521741102431
  ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน
  ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Industrial Technology Program in Automation
  Engineering Technology
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : อส.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Industrial Technology (Automation Engineering
  Technology)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Ind.Tech. (Automation Engineering Technology)
 3. วิชาเอก : ไม่มี
 4. จำนวนหน่วยกิต : ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต