หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

3.1 หลักสูตร

3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

1.1) บังคับ 20 หน่วยกิต

1.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

1.3) บังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต 

2.1) วิชาแกน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9 หน่วยกิต

        2.2) วิชาแกนเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน                               24   หน่วยกิต

2.3) วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

2.4) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ                                       7    หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 20 หน่วยกิต

กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม   3 หน่วยกิต

GE 01101 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
King’s Philosophy Towards Local Development

กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร   6 หน่วยกิต

GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
English Communication in Digital Age
GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย3(3-0-6)
Thai for Contemporary Communication

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์   2 หน่วยกิต

GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
Healthy and Happy Life

กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต

GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
Creative Business

กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 6 หน่วยกิต

GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า  3(3-0-6)
Thinking for Life Advancement
GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
Digital Literacy Skills

1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียน จำนวน 3 รายวิชา จาก 5 กลุ่ม โดยเลือกเรียนได้กลุ่มละ 1 รายวิชาเท่านั้น

กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม   3 หน่วยกิต

GE 01201 วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Civil Way and Law in Daily Life
GE 01202พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก Dynamics of Thai and Global Society3(3-0-6)

กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร 3 หน่วยกิต

GE 02201การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ3(3-0-6)
Media and Information Literacy
GE 02202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Korean Language in Daily Life 
GE 02203ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Khmer Language in Daily Life
GE 02204ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Chinese Language in Daily Life
GE 02205ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Japanese Language in Daily Life
GE 02206ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Malay Language in Daily Life
GE 02207ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Lao Language in Daily Life
GE 02208ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Vietnamese Language in Daily Life
GE 02209ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Spanish Language in Daily Life

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์   3 หน่วยกิต

GE 03201ศิลปะและความงามของชีวิต3(3-0-6)
Art and Beauty of Life
GE 03202ศิลปะการใช้ชีวิต3(3-0-6)
Art of Living

กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต

GE 04201การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง3(3-0-6)
Financial Planning for Stability
GE 04202การทำงานอย่างมีความสุข3(3-0-6)
Working Happily

กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 3 หน่วยกิต

GE 05201เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจมือใหม่3(2-2-5)
Digital Technology for Beginner Businessman
GE 05202รักษ์โลกรักษ์เรา3(3-0-6)
Save Earth Save Us

1.3) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งในกลุ่มบังคับเลือก กลุ่มที่ 3  (1 รายวิชา)   จำนวน 1 หน่วยกิต

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 1 หน่วยกิต

GE 03301จังหวะของชีวิต1(0-2-1)
Rhythm of Life
GE 03302การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ1(0-2-1)
Exercise for Health
GE 03303การเต้นสมัยใหม่1(0-2-1)
Modern Dance

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต 

2.1) วิชาแกนวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม           9   หน่วยกิต

ET 01101หลักการฝึกฝีมือในงานอุตสาหกรรม1(1-0-2)
Principles of Industrial Workshop Practice
ET 02101ปฏิบัติการฝึกฝีมือในงานอุตสาหกรรม2(0-4-2)
Industrial Workshop Practice
ET 03101คณิตศาสตร์วิศวกรรมพื้นฐาน3(3-0-6)
Fundamental Engineering Mathematics
ET 04201ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมศาสตร์3(3-0-6)
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมEnglish for Engineering and Industrial Technology

2.2) วิชาแกนเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน 24 หน่วยกิต

ET 32101คณิตศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน 13(3-0-6)
Automation Engineering Technology Mathematics 1
ET 32102การเขียนแบบวิศวกรรมในยุคดิจิทัล3(0-6-3)
Digital Engineering Drawing
ET 32103วัสดุและเทคโนโลยีการผลิต3(2-2-5)
Materials and Manufacturing Technology
ET 32104การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน3(2-2-5)
Computer Programming for Automation Engineering Technology
ET 32201คณิตศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน 23(3-0-6)
Automation Engineering Technology Mathematics 2
ET 32202พื้นฐานกลศาสตร์ของวัสดุและการออกแบบเครื่องจักรกล3(2-2-5)
Basic Mechanics of Material and Machine Design
ET 32301ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน3(3-0-6)
English for Communication for Automation Engineers Technology

        2.3) วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า   48 หน่วยกิต

2.3.1) กลุ่มวิชาบังคับเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน    36 หน่วยกิต

ET 32203การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสำหรับเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน3(2-2-5)
Electric Circuit Analysis for Automation Engineering Technology
ET 32204เครื่องมือวัด เซนเซอร์ และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง3(0-6-3)
Instrumentation, Sensors and Internet of Things
ET 32205เครื่องกลไฟฟ้าและระบบขับเคลื่อน3(2-2-5)
Electrical Machine and Driving System
ET 32206ระบบนิวแมติกส์ออโตเมชันเบื้องต้น3(0-6-3)
Basic of Pneumatics Automation Systems
ET 32207ระบบออโตเมชันทางอุตสาหกรรม3(0-6-3)
Industrial Automation System
ET 32208พื้นฐานพลศาสตร์และกลศาสตร์ของเครื่องจักรกล3(3-0-6)
Basic Dynamics and Mechanics of Machinery
ET 32209ปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชันพื้นฐาน 11(0-3-1)
Automation Engineering Technology Laboratory 1
ET 32302ปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชันพื้นฐาน 21(0-3-1)
Automation Engineering Technology Laboratory 2
ET 32303อิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบออโตเมชัน3(2-2-5)
Electronics for Automation Systems
ET 32304ระบบควบคุมออโตเมชัน3(2-2-5)
Automation Control System
ET 32305เทคโนโลยีเครื่องจักรกลซีเอ็นซี 13(0-6-3)
CNC Machine Technology 1
ET 32306การออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับออโตเมชันในงานอุตสาหกรรม3(2-2-5)
Electrical System Design for Industrial Automation
ET 32307คอมพิวเตอร์เพื่อการบูรณาการสำหรับการผลิต3(0-6-3)
Computer Integrated Manufacturing
ET 32308เตรียมโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน1(0-3-1)
Automation Engineering Technology Project Preparation
ET 32403โครงงานทางเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน3(0-6-9)
Automation Engineering Technology Project

2.3.2) กลุ่มวิชาเลือกเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน ไม่น้อยกว่า    12 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียน 12 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้

ET 32404โครงงานบูรณาการออกแบบตามความต้องการอุตสาหกรรม1(0-2-1)
Industrial Based Design Project
ET 32405อุตสาหกรรมการผลิตออโตเมชัน 3(0-6-3)
Manufacturing Automation
ET 32406ระบบการขนถ่ายวัสดุออโตเมชัน3(2-2-5)
Automation Material Handling System
ET 32407การควบคุมไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์3(0-6-3)
Hydraulics and Pneumatics Control 
ET 32408ออโตเมชันในที่พักอาศัยและอาคาร3(0-6-3)
Home and Building Automation
ET 32409ไอไอโอทีสำหรับออโตเมชันในงานอุตสาหกรรม3(0-6-3)
Industrial Internet of Things for Industrial Automation
ET 32410เทคโนโลยีเครื่องจักรกลซีเอ็นซี 23(0-6-3)
CNC Machine Technology 2
ET 32411กำลังของไหลและโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ (พีแอลซี)3(0-6-3)
Fluid Power and Programmable Logic Controller (PLC)
ET 32412เซนเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมอุตสาหกรรม3(0-6-3)
Industrial Sensors and Control Devices
ET 32413หุ่นยนต์อุตสาหกรรม3(2-2-5)
Industrial Robotics
ET 32414หัวข้อพิเศษด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน3(0-6-3)
Special Topics in Automation Engineering Technology

2.4) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ                                                   7  หน่วยกิต

เลือกเรียนแผนการเรียนแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้

แผนสหกิจศึกษา                                  ไม่น้อยกว่า7 หน่วยกิต
ET 32309เตรียมฝึกสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน1(0-2-1)
Preparation for Cooperative Education in Automation Engineering Technology
ET 32401สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน6(640)
Co-operative Education in Automation Engineering Technology
แผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ              ไม่น้อยกว่า7 หน่วยกิต
ET 32310เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน1(0-2-1)
Preparation for Internship in Automation Engineering Technology
ET 32402การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางออโตเมชัน5(450)
Internship in Automation Engineering Technology 
ET 32404โครงงานบูรณาการออกแบบตามความต้องการอุตสาหกรรม1(0-2-1)
Industrial Based Design Project

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของสาขาวิชานี้

3.1.4 แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
ET 01101หลักการฝึกฝีมือในงานอุตสาหกรรม1(1-0-2)
ET 02101ปฏิบัติการฝึกฝีมือในงานอุตสาหกรรม2(0-4-2)
ET 03101คณิตศาสตร์วิศวกรรมพื้นฐาน3(3-0-6)
ET 32102การเขียนแบบวิศวกรรมในยุคดิจิทัล3(0-6-3)
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย3(3-0-6)
GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า3(3-0-6)
ET 03201คณิตศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน 13(3-0-6)
ET 32103วัสดุและเทคโนโลยีการผลิต3(2-2-5)
ET 32104การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน3(2-2-5)
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
ET 32201คณิตศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน 23(3-0-6)
ET 32202พื้นฐานกลศาสตร์ของวัสดุและการออกแบบเครื่องจักรกล3(2-2-5)
ET 32203การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสำหรับเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน3(3-0-6)
ET 32204เครื่องมือวัด เซนเซอร์ และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง3(0-6-3)
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
GE 033…วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก1(0-2-1)
ET 32205เครื่องกลไฟฟ้าและระบบขับเคลื่อน3(2-2-5)
ET 32206ระบบนิวแมติกส์ออโตเมชันเบื้องต้น3(0-6-3)
ET 32207ระบบออโตเมชันทางอุตสาหกรรม3(0-6-3)
ET 32208พื้นฐานพลศาสตร์และกลศาสตร์ของเครื่องจักรกล3(3-0-6)
ET 32209ปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชันพื้นฐาน 11(0-3-1)
รวม19 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
ET 04201ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม3(3-0-6)
ET 32303อิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบออโตเมชัน3(2-2-5)
ET 32304ระบบควบคุมออโตเมชัน3(2-2-5)
ET 32305เทคโนโลยีเครื่องจักรกลซีเอ็นซี 13(0-6-3)
ET 32302ปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชันพื้นฐาน 21(0-3-1)
ET 32xxxกลุ่มวิชาเลือก6
รวม19 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
ET 32301ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน3(3-0-6)
ET 32306การออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับออโตเมชันในงานอุตสาหกรรม3(2-2-5)
ET 32307คอมพิวเตอร์เพื่อการบูรณาการสำหรับการผลิต3(0-6-3)
ET 32309/ET 32310การเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการวิชาชีพ/สหกิจศึกษา1(0-2-1)
ET 32308เตรียมโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน1(0-3-1)
ET 32xxxกลุ่มวิชาเลือก3
กลุ่มวิชาเลือกเสรี3
รวม17 หน่วยกิต

– แผนการเรียนสหกิจศึกษา

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
ET 32401สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน6(640)
รวม6 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
ET 32403โครงงานทางเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน3(0-6-9)
ET 32xxxกลุ่มวิชาเลือก3
กลุ่มวิชาเลือกเสรี3
รวม9 หน่วยกิต

– แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
ET 32402การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน5(450)
รวม5 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
ET 32403โครงงานทางเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน3(0-6-9)
ET 32404โครงงานบูรณาการออกแบบตามความต้องการอุตสาหกรรม1(0-2-1)
ET 32xxxกลุ่มวิชาเลือก3
กลุ่มวิชาเลือกเสรี3
รวม10 หน่วยกิต

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
King’s Philosophy Towards Local Development