แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
ET 01101หลักการฝึกฝีมือในงานอุตสาหกรรม1(1-0-2)
ET 02101ปฏิบัติการฝึกฝีมือในงานอุตสาหกรรม2(0-4-2)
ET 03101คณิตศาสตร์วิศวกรรมพื้นฐาน3(3-0-6)
ET 32102การเขียนแบบวิศวกรรมในยุคดิจิทัล3(0-6-3)
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย3(3-0-6)
GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า3(3-0-6)
ET 03201คณิตศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน 13(3-0-6)
ET 32103วัสดุและเทคโนโลยีการผลิต3(2-2-5)
ET 32104การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน3(2-2-5)
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
ET 32201คณิตศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน 23(3-0-6)
ET 32202พื้นฐานกลศาสตร์ของวัสดุและการออกแบบเครื่องจักรกล3(2-2-5)
ET 32203การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสำหรับเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน3(3-0-6)
ET 32204เครื่องมือวัด เซนเซอร์ และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง3(0-6-3)
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
GE 033…วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก1(0-2-1)
ET 32205เครื่องกลไฟฟ้าและระบบขับเคลื่อน3(2-2-5)
ET 32206ระบบนิวแมติกส์ออโตเมชันเบื้องต้น3(0-6-3)
ET 32207ระบบออโตเมชันทางอุตสาหกรรม3(0-6-3)
ET 32208พื้นฐานพลศาสตร์และกลศาสตร์ของเครื่องจักรกล3(3-0-6)
ET 32209ปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชันพื้นฐาน 11(0-3-1)
รวม19 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
ET 04201ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม3(3-0-6)
ET 32303อิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบออโตเมชัน3(2-2-5)
ET 32304ระบบควบคุมออโตเมชัน3(2-2-5)
ET 32305เทคโนโลยีเครื่องจักรกลซีเอ็นซี 13(0-6-3)
ET 32302ปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชันพื้นฐาน 21(0-3-1)
ET 32xxxกลุ่มวิชาเลือก6
รวม19 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
ET 32301ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน3(3-0-6)
ET 32306การออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับออโตเมชันในงานอุตสาหกรรม3(2-2-5)
ET 32307คอมพิวเตอร์เพื่อการบูรณาการสำหรับการผลิต3(0-6-3)
ET 32309/ET 32310การเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการวิชาชีพ/สหกิจศึกษา1(0-2-1)
ET 32308เตรียมโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน1(0-3-1)
ET 32xxxกลุ่มวิชาเลือก3
กลุ่มวิชาเลือกเสรี3
รวม17 หน่วยกิต

– แผนการเรียนสหกิจศึกษา

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
ET 32401สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน6(640)
รวม6 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
ET 32403โครงงานทางเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน3(0-6-9)
ET 32xxxกลุ่มวิชาเลือก3
กลุ่มวิชาเลือกเสรี3
รวม9 หน่วยกิต