คำอธิบายรายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
King’s Philosophy Towards Local Development    

ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพระราชดำริ โครงการต้นแบบการพัฒนา ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน     วิศวกรสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น

King’s Philosophy and sustainable development; Philosophy of Sufficiency Economy; The Royal Initiative Project; development prototype project; network partners to participatory development; technology and innovation for sustainable development; social engineer; local wisdom; roles of Rajabhat University in local development

GE 01201วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Civil Way and Law in Daily Life

  สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน การส่งเสริมการสร้างบ้านเมืองสุจริต คุณธรรมและความโปร่งใส กฎหมายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต หลักการและสาระสำคัญของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

  Constitutional rights and duties of Thai citizen; public participation in state activities; promoting the principle of good faith; integrity and transparency; law in daily life; general principle on Civil and Criminal Codes; other relevant laws

GE 01202พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก 3(3-0-6)
Dynamics of Thai and Global Society

  พลวัตสังคมโลกและสังคมไทยในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคคลสำคัญที่มีคุณูปการต่อพลวัตในสังคมไทย การอยู่ร่วมกันในสังคม             พหุวัฒนธรรม บทบาทภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการสร้างสังคมสันติสุข

  Dynamics of Thai and global society in political, economic, educational, cultural, sciences and technological dimensions; important person and their contributions into the dynamics of Thai society; living together in multicultural society; the government sector, the private sector, and the public sector to enhancing a peaceful society

GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
English Communication in Digital Age

  คำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและบริบทการใช้ภาษาอังกฤษระดับโลก 

  Vocabulary, expressions, and English grammar used in different situations; English listening, speaking, reading, and writing skills for communication in Digital Age; creative integration of the four skills regarding cultural diversity and context of World Englishes

GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย  3(3-0-6)
Thai for Contemporary Communication

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร ลักษณะของภาษา การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณในบริบทสังคมร่วมสมัย วัฒนธรรมการใช้ภาษา ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ การบูรณาการทักษะภาษาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานและการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

  Fundamental knowledge about language and communication, characteristics of the Thai language, critical usage of Thai language in contemporary social context, culture of language usage, critical and creative listening, speaking, reading and writing skills for specific purposes, language skill integration to create work and communication through proper technologies

GE 02201การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ3(3-0-6)
Media and Information Literacy

หลักการใช้สื่อและสารสนเทศในบริบทสังคมปัจจุบัน ทักษะพื้นฐานของการรู้เท่าทันสื่อ      การสืบค้นข้อมูล การรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล การเขียนรายงานและการอ้างอิง เทคนิคการนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อ

Principles of using media and information in current social context; basic skill of media literacy; information retrieval; data collection and compilation; report writing and citations; techniques for data presentation via media

GE 02202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Korean Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาเกาหลี คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะ การใช้ภาษาเกาหลีอย่างสร้างสรรค์  

Characteristics of Korean language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Korean language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Korean language skills creatively

GE 02203ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Khmer Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาเขมร คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะ          การใช้ภาษาเขมรอย่างสร้างสรรค์  

Characteristics of Khmer language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Khmer language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Khmer language skills creatively

GE 02204ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Chinese Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาจีน คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะ      การใช้ภาษาจีนอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Chinese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Chinese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Chinese language skills creatively

GE 02205ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Japanese Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาญี่ปุ่น คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะ   การใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Japanese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Japanese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Japanese language skills creatively

GE 02206ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Malay Language in Daily Life

ลักษณะของภาษามลายู คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะ  การใช้ภาษามลายูอย่างสร้างสรรค์ 

  Characteristics of Malay language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Malay language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Malay language skills creatively

GE 02207ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Lao Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาลาว คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาลาวเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาลาวอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Lao language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Lao language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Lao language skills creatively

GE 02208ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Vietnamese Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาเวียดนาม คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาเวียดนามอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Vietnamese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Vietnamese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Vietnamese language skills creatively

GE 02209ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Spanish Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาสเปน คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาสเปนอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Spanish language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Spanish language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Spanish language skills creatively

GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
Healthy and Happy Life

บ่อเกิดแห่งความสุข การพัฒนาคุณค่าของชีวิต  การกำหนดเป้าหมายชีวิต  การสร้างเสริมสุขภาพและปัญหาสุขภาพในแต่ละช่วงวัย โภชนาการในชีวิตประจำวัน การป้องกันโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อ การป้องกันอุบัติภัย การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม การเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น การยอมรับและเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล การแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การเรียนรู้ตลอดชีวิต

Sources of happiness; developing value of life; setting life goals; health enhancement and health problems in various age groups; daily nutrition; communicable and non-communicable diseases prevention; disaster prevention; strengthening social immunity; self-esteem and appreciation to others; accepting and respecting individual differences; creative problem solving; lifelong learning

GE 03201ศิลปะและความงามของชีวิต3(3-0-6)
Art and Beauty of Life

ธรรมชาติของมนุษย์ ความซาบซึ้งในความงาม ศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม และธรรมชาติ       การจัดการอารมณ์ การเป็นมิตรและการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลิกภาพ      การพัฒนาตนให้มีความพร้อมในการดำรงชีวิต

Human nature; appreciation for beauty, art, music, culture and nature; emotional management; friendliness and adaptation for changing environments; personality development;  self-development for living 

GE 03202ศิลปะการใช้ชีวิต3(3-0-6)
Art of Living

การจัดการชีวิต จิตวิทยาทางด้านสังคม จริยธรรม คุณธรรม การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล การคิดเชิงบวก การจัดการอารมณ์ การเป็นมิตรและการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง     การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคม การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  Life management; social psychology; ethics, morality; accepting individual differences; positive thinking; emotional management; friendliness and adaptability to changing environments; personality development; social etiquette; creative solutions to everyday problems and lifelong learning

GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
Creative Business

  การแสวงหาโอกาสทางอาชีพและการหารายได้ หลักเศรษฐกิจเพื่อการประกอบการธุรกิจ รูปแบบการประกอบกิจการธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การสร้างอาชีพในยุคดิจิทัล การกำหนดทิศทางธุรกิจ การบริหารจัดการ เครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม่ แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และการพัฒนาการต่อยอดธุรกิจ บูรณาการการประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์

  Looking for career opportunities and income; principles of economics for running business; types of business entrepreneurship; writing business plan; analysis and management of business data; technologies and innovations leading to build career in digital age; determination of business direction; management of modern business management tools; development approach of creative product and business integration in creative entrepreneurship

GE 04201การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง3(3-0-6)
Financial Planning for Stability

  การจัดการทางการเงินตนเองและครอบครัว การสร้างวินัยทางการเงิน เส้นทางสู่ความมั่นคงทางการเงิน มูลค่าเงินตามเวลา การควบคุมรายรับรายจ่ายส่วนบุคคล ภาษีอากรเบื้องต้น การสร้างเครดิตที่ดี การจัดการหนี้ การจัดการความเสี่ยงและการทำประกันภัย การออมและการลงทุนทางการเงินเพื่อสร้างกำไร ธุรกรรมทางการเงินดิจิทัล การบูรณาการการวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง

Managing personal and family finances; building financial discipline; path to financial security; time value of money; control over personal income and expenses; introduction to taxation; building good financial credit; debt management; risk management and insurance; savings and financial investment to maximize profit; digital financial transactions; integration of financial planning leading to stability

GE 04202การทำงานอย่างมีความสุข3(3-0-6)
Working Happily

  เป้าหมายและหลักในการทำงาน จิตวิทยาในการทำงาน ศิลปะการทำงานเป็นทีม  การสื่อสารองค์กร จริยธรรมในการทำงาน สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน พฤติกรรมผู้บริโภค การให้บริการอย่างมีคุณภาพ และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความสุขในการทำงาน

  Goals and principles for work; psychology for work; art of teamwork; corporate communications; work ethics; benefits under labor law; consumer behavior; giving quality service and applications of theories to work happily

GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า3(3-0-6)
Thinking for Life Advancement

  ระบบสมองกับการคิด ลักษณะของการคิด กระบวนการคิด การคิดเชิงวิเคราะห์ กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดแบบองค์รวม คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้นเพื่อการตัดสินใจ การคิดเชิงประยุกต์เกี่ยวกับบัตรเครดิต การผ่อนชำระ แชร์ลูกโซ่ หุ้น บิทคอย การออม    การประกัน การวางแผนภาษี การเกษตรทฤษฎีใหม่ และการพัฒนาตนเองรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  

  Brain system and thinking; thinking skills; thinking process; analytical thinking; scientific thinking; problem-solving thinking; critical thinking; holistic thinking; mathematics and basic statistics for decision making; applicative thinking for credit cards, installment payment, Ponzi scheme, stock, Bitcoin; savings; insurance; tax planning; new theory agriculture; and self-development for disruptive technology

GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
Digital Literacy  Skills

  เทคโนโลยีดิจิทัล การดำรงชีวิตในสังคมดิจิทัล ความฉลาดทางดิจิทัล สุขภาพในยุคดิจิทัล  การค้าดิจิทัล กฎหมายดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยยุคดิจิทัล การประยุกต์ใช้ดิจิทัลในการพัฒนาการเรียนรู้และการทำงาน

  Digital technology; living in digital society; digital intelligent, health in digital age; digital commerce; digital law; security in digital age; application of digital tools for developing learning and work

GE 05201เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจมือใหม่3(2-2-5)
Digital Technology for Beginner Businessman

  รูปแบบธุรกิจและอาชีพในยุคดิจิทัล แพลตฟอร์มในการทำธุรกิจและการตลาดออนไลน์ เครื่องมือและเทคนิคการสร้างภาพประกอบสินค้า เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการสร้างวิดีโอสำหรับนำเสนอสินค้า เครื่องมือและเทคนิคการไลฟ์สด เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการสร้างโลโก้สินค้า การสร้างเนื้อหาสำหรับการโฆษณาบนแพลตฟอร์มต่างๆ วิธีการโปรโมทสินค้าผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ พื้นฐานและเครื่องมือสำหรับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ กฎหมายที่ควรรู้ในการทำธุรกิจดิจิทัล ปฏิบัติการทดลองสร้างธุรกิจออนไลน์

  Business model and careers path in digital era; platform for online business and marketing; tools and techniques to make product photography; tools and techniques to make video presentation; tools and techniques for live broadcasting; tools and techniques to make product logos; content and ads creating; products promotion through various platforms; basic principles and tools for customer relationship management; laws for digital business; practice creating online business

GE 05202รักษ์โลกรักษ์เรา3(3-0-6)
Save Earth Save Us

  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม พลังงานเพื่อชีวิต มลพิษสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาวะของโลกและภัยธรรมชาติต่อมนุษย์ วิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิต การป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสร้างจิตสำนึกรักษ์โลก เทคโนโลยีสีเขียวและการสร้างสรรค์นวัตกรรมรักษ์โลก

  Man and environment; energy for life; environmental pollution; global change and natural disasters to human; science and living; preventing and solving environmental problems through scientific process; building awareness to save the earth; green technology and creating green innovations to save the earth

GE 03301จังหวะของชีวิต1(0-2-1)
Rhythm of Life

  ประวัติความเป็นมาของกิจกรรมเข้าจังหวะ ขอบข่ายของกิจกรรมเข้าจังหวะ หลักการเต้นรำเบื้องต้น ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของกิจกรรมเข้าจังหวะ การเต้นกายบริหารประกอบเพลงมาร์ช            การเต้นรำพื้นเมืองทั้งของไทยและนานาชาติ การเต้นแอโรบิก ลีลาศ และการเต้นสร้างสรรค์

  History of rhythmic activities; scope of rhythmic activities; basic dance principles; basic movement skills of rhythmic activities; exercise dance with marching songs; folk dance in Thailand and other countries; aerobic dance; social dance and creative dance

GE 03302การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ1(0-2-1)
Exercise for Health

ความสำคัญของการออกกำลังกาย หลักการและขั้นตอนในการออกกำลังกาย การประเมินตนเองและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ อาหารสำหรับการออกกำลังกาย การป้องกันและการปฐมพยาบาลอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา กิจกรรมการออกกำลังกายและกีฬา  

Importance of exercise, principles and steps in exercise; self-assessment and strengthening physical fitness for health; food for exercise; prevention and first aid for exercise and sports injury; exercise and sports activities  

GE 03303การเต้นสมัยใหม่1(0-2-1)
Modern Dance

  หลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติการเต้นสมัยใหม่ การเต้นแจ้ส การเต้นฟั้งค์แจ้ส การเต้นฮิปฮอป การเคลื่อนไหวที่สวยงามตามหลักการของสไตล์การเต้น การแสดงออกทางสีหน้าและอารมณ์ การสร้าง        มนุษยสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ มารยาททางสังคม ความรับผิดชอบ และการสร้างภาวะผู้นำ 

Principles, theories, and practice of modern dance; Jazz Dance, Funk Jazz, Hip-hop. beautiful movements of dancing style; facial expressions and emotion, building human relations, creative thinking, social etiquette, responsibility, leadership building 

2) หมวดวิชาเฉพาะ

ET 01101หลักการฝึกฝีมือในงานอุตสาหกรรม1(1-0-2)
Principles of Industrial Workshop Practice

หลักการฝึกฝีมือในงานอุตสาหกรรม เครื่องมือช่างพื้นฐาน เครื่องมือวัดและตรวจสอบ เครื่องมือร่างแบบ งานเลื่อย งานเจาะ งานตะไบ งานทำเกลียว งานเชื่อมพื้นฐาน งานเครื่องมือกลเบื้องต้น ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือปฏิบัติงาน

  Principles of industrial workshop practice; basics craftsman tool; measuring tool and inspection equipment; drawing sketch tool; cutting, drilling, surface finishing, tapping, basics welding; basic machine tool work; safety for using performance tool

ET 02101ปฏิบัติการฝึกฝีมือในงานอุตสาหกรรม2 (0-4-2)
Industrial Workshop Practice

ปฏิบัติการฝึกฝีมือในงานอุตสาหกรรม เครื่องมือช่างพื้นฐาน เครื่องมือวัดและตรวจสอบ เครื่องมือร่างแบบ งานเลื่อย งานเจาะ งานตะไบ งานทำเกลียว งานเชื่อมพื้นฐาน งานเครื่องมือกลเบื้องต้น ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือปฏิบัติงาน

  Industrial workshop practice; basics craftsman tool; measuring tool and inspection equipment; drawing sketch tool; cutting, drilling, surface finishing, tapping; basics welding, basic machine tool work; safety for using performance tool

ET 03101คณิตศาสตร์วิศวกรรมพื้นฐาน3 (3-0-6)
Fundamental Engineering Mathematics

การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ การแปลงหน่วย เศษส่วนและสัดส่วน ตรรกศาสตร์ สมการตัวแปรเดียว สมการหลายตัวแปร กราฟและพิกัด ความน่าจะเป็น การหาผลลัพธ์ที่เหมาะสม การแก้โจทย์ปัญหาทางวิศวกรรม

  Mathematical operations; unit conversions; fractions and proportions; logic; single variable equations; multivariate equations; graphs and coordinates; probability; finding the right results; solving engineering problems

ET 04201ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม3 (3-0-6)
English for Engineering and Industrial Technology

เรียนรู้และบูรณาการเทคนิคภาษาอังกฤษด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การใช้ภาษาอังกฤษและคำศัพท์เทคนิคที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม  จำนวน หน่วยวัด รูปร่าง รูปทรง  คู่มือการบรรยายกระบวนการผลิตเกี่ยวกับเครื่องจักรต่างๆ คุณสมบัติของวัสดุ การใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ การจำแนกประเภทต่างๆ ของวัสดุ  การบรรยายกระบวนการขั้นตอนกระบวนการผลิต ป้าย สัญลักษณ์ที่สำคัญ การเขียนรายงานและการนำเสนอรูปแบบกราฟแท่ง แผนภูมิและตาราง

  Study and integrate technical English in listening; speaking, reading and writing skills for engineering and industrial technology; English usage and technical vocabulary for industrial, number, unit of measure; shape, manual for the production process of various machines; material properties; using of tools and equipment; classification of types of materials; description of production process; signs, important symbols; report writing and presentation in bar graph; charts and tables

ET 32101คณิตศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน 13(3-0-6)
Automation Engineering Technology Mathematics 1

รายวิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ET 03101 คณิตศาสตร์วิศวกรรมพื้นฐาน

ระบบสมการและการแปลงเชิงเส้น เวกเตอร์และสเปซ เมตริกซ์ ผลเฉลยของสมการเชิงเส้นโดยวิธีเมตริกซ์ฐาน ฐานตั้งฉากและการประยุกต์ใช้งาน การแปลงลาปลาซ การแปลงแซด การแปลงฟูริเยร์ ฯ ฟังก์ชันเชิงซ้อนและการแปลงแนะนำสมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ใช้ สมการอนุพันธ์เชิงเส้นและไม่เชิงเส้น สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การประยุกต์สมการเชิงอนุพันธ์สามัญกับปัญหาทางวิศวกรรม ปัญหาค่าเริ่มต้น

Required course: ET 03101 Fundamental Engineering Mathematics

Systems of linear equations and solutions; Vector and space; Matrices; Solution of linear equations by matrices; Bases; Orthonormal bases and applications in Fourier series, etc.; Linear transformations; Laplace transformation; Z-transformation; Fourier-Transformation; Complex function and transformation; Introduction to differential equations; Linear and nonlinear differential equation; Ordinary differential equations; Application of ordinary differential equation for engineering problems; Initial value problems.

ET 32201คณิตศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน 23(3-0-6)
Automation Engineering Technology Mathematics 2

รายวิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: 32101 คณิตศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน 1

การคำนวณเชิงตัวเลข การประมาณและความผิดพลาดในการคำนวณ การหารากสมการทั้งแบบเชิงเส้นและแบบไม่เป็นเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์เชิงตัวเลข การแก้สมการเชิงอนุพันธ์ การแปลงลาปลาซและแปลงลาปลาซผกผัน การประยุกต์วิธีเชิงตัวเลขสำหรับการแก้ปัญหาในด้านวิศวกรรม

Required course: ET 32101 Automation Engineering Technology Mathematics 1

Numerical computation, approximation and error in computing, roots of non-linear equations and solution of linear equations, interpolation, numerical differentiation and integration, solution of differential equations, laplace and inverse laplace transform, application of numerical method for problem solving in engineering.

ET 32102การเขียนแบบวิศวกรรมในยุคดิจิทัล3(0-6-3)
Digital Engineering Drawing

แนวคิดการออกแบบทางวิศวกรรม บรรทัดฐานและมาตรฐานการเขียนแบบ ภาพฉาย ภาพสามมิติ ภาพตัด การกำหนดมิติและการระบุความหยาบผิว การกำหนดพิกัดความเผื่อและพิกัด รูปทรง การร่างแบบด้วยมือเปล่า คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ การทำแบบแยกชิ้น การทำแบบประกอบ การสแกนสามมิติช่วยการออกแบบ

Concept of engineering design; norm and standard of drawing; orthographic projections; isometric view; sectional view; dimension and roughness description; dimensional and form tolerance; free-hand sketch; computer aided design; sub-assembly and assembly drawing; 3D scan assisted design.

ET 32103วัสดุและเทคโนโลยีการผลิต3(2-2-5)
Materials and Manufacturing Technology

วัสดุเบื้องต้น โครงสร้างของโลหะ (โครงสร้างผลึกและความไม่สมบูรณ์ผลึก) แผ่นภาพสมดุล การเปลี่ยนเฟสและการปรับปรุงคุณภาพของเหล็กกล้าด้วยความร้อน การผลิตเหล็กกล้า การแบ่งประเภทและการใช้งานของเหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสมเหล็กกล้า เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กหล่อและการหล่อ เหล็กกล้าเครื่องมือ และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก วัสดุกลุ่มอโลหะ เซรามิก วัสดุเชิงประกอบ วัสดุทางพอลิเมอร์ การบวนการผลิตพอลิเมอร์ แนะนำเกี่ยวกับกระบวนการผลิต การเลือกกระบวนการผลิต การขึ้นรูปโลหะ การตัดปาดผิว การเคลือบผิว และกระบวนการประกอบ

Introduction of materials, structure of metals (crystal structures and crystal defects), phase diagrams, phase transformation and heat treatment of steels, steel making, types and application of carbon steels, alloy steels, tool steels, stainless steels, cast irons and casting, nonferrous metals: ceramic, composite materials, polymeric materials, polymer processing, introduction to manufacturing system, manufacturing process selection, metal forming, machining, coating, assembly process.

ET 32104การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน3(2-2-5)
Computer Programming for Automation Engineering Technology

ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ โปรแกรมผังงานและไดอะแกรมสถานะ โครงสร้างของข้อมูลและตัวแปร ระบบเลขฐานสองและฐานสิบ การดำเนินงานทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ การรับและการส่งข้อมูล การติดต่อกับผู้ใช้ การค้นหาจุดบกพร่องด้วยดีบักเกอร์ การเขียนโปรแกรมโครงสร้าง คำสั่งตัดสินใจและคำสั่งทำงานวนรอบ โปรแกรมย่อยหรือฟังก์ชัน ข้อมูลชนิดโครงสร้าง อาร์เรย์และพอยน์เตอร์ ระบบแฟ้มข้อมูลและการจัดการข้อมูล การติดต่อกับฮาร์ดแวร์ภายนอก

Computer hardware and operating system, flowchart and state diagram, data structure and variables, binary and decimal systems, mathematic and logic operations, data receiving and transmittion, user interface, debugging, structural programming, decision making and loop operation instructions, sub-program(function), structure, array and pointer, file systems and file operation, external hardware interface.

ET 32202พื้นฐานกลศาสตร์ของวัสดุและการออกแบบเครื่องจักรกล3(2-2-5)
Basic Mechanics of Material and Machine Design

แรงและความเค้น ความเค้นและความเครียดรูปแบบต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด ความเค้นในคาน ผังแรงเฉือน โมเมนต์ดัด การโก่งตัวของคาน การโก่งตัวของเสา วงกลมโมร์ ความเค้นผสม เกณฑ์การวิบัติ พื้นฐานการออกแบบเครื่องกล คุณสมบัติของวัสดุ ทฤษฎีการวิบัติการวิบัติแบบสถิตและแบบล้า ผลของจุดรวมความเค้นในงานออกแบบเครื่องกลการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกลอย่างง่าย

Forces and stresses; stresses and strains relationship; stresses in beams, shear force and bending moment diagrams; deflection of beams, torsion; buckling of columns; Mohr’s circle and combined stresses; failure criterion; Fundamental of mechanical design, properties of materials; theories of failure, static and fatigue failures, effects of stress concentration in mechanical design; design of simple machine elements.

ET 32301ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน3(3-0-6)
English for Communication for Automation Engineers Technology

บูรณาการการฝึกเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษขั้นสูง มีการนำเสนอ ประสบการณ์ในการเขียน การพูดและการฟังที่เกี่ยวกับหัวข้อทางเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชันและทำโครงงานผ่านสื่อการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเน้นการฝึกรวบรวมและควบคุมข้อมูลเพื่อนำเสนอ

Integrating learning skills training for advanced English; presenting writing experience, speaking, and listening to topics in automation engineering technology and doing projects through various learning materials to focus on the practice of collecting and controlling data for presentation

ET 32203การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสำหรับเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน3(2-2-5)
Electric Circuit Analysis for Automation Engineering Technology

หน่วยพื้นฐานของการวัด ประจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า แหล่งจ่ายไฟ กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟฟ์ วงจรตัวต้านทานแบบขนานและอนุกรม การคำนวณหาแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าแบบแบ่งแยก การวิเคราะห์วงจรโดยวิธีโหนด วิธีเมสหรือลูป ซูปเปอร์โพซิชัน ทฤษฎีเทวินินและนอร์ตัน การส่งจ่ายกำลังสูงสุด ตัวเก็บประจุและตัวเหนี่ยวนำ วงจรพื้นฐานของตัวต้านทานและตัวเหนี่ยวนำ วงจรพื้นฐานของตัวต้านทานและตัวเก็บประจุ วงจรพื้นฐานของตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำ และตัวเก็บประจุ การตอบสนองทางธรรมชาติของวงจร RL, RC และ RLC การวิเคราะห์แบบเฟเซอร์ การวิเคราะห์กาลังไฟฟ้าในวงจรกระแสสลับ

Basic unit of measurement, charge, current, voltage, power, electrical sources, Ohm’s law, Kirchhoff’s law, resistors in series and parallel circuits, voltage and current division calculation, circuit analysis using nodal, mesh (loop) and superposition, Thevenin and Norton theorems, maximum power transfer, capacitor and inductor, basic RL and RC circuits, basic RLC circuits, natural response of RL, RC, and RLC circuits, phasor analysis, AC circuit power analysis.

ET 32204เครื่องมือวัด เซนเซอร์ และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง3(0-6-3)
Instrumentation, Sensors and Internet of Things

หน่วยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟ้า การจำแนกและลักษณะเฉพาะของเครื่องมือวัด การวิเคราะห์การวัด การวัดกระแสและแรงดันแบบกระแสตรงและกระแสสลับโดยใช้เครื่องมือวัดแบบแอนะล็อกและแบบดิจิทัล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT), การออกแบบและโปรแกรมอุปกรณ์ IoT, ศึกษาโปรโตคอล IoT สำหรับการสื่อสาร, อุปกรณ์ IoT เพื่อทำงานกับโครงสร้างพื้นฐานของ Cloud Computing การประยุกต์ใช้งานของ IoT

Units and standard of electrical measurement; instrument classification and characteristics; measurement analysis; measurement of dc and ac current and voltage using analog and digital instruments power; Introduction to Internet of Things (IoT); design and program IoT devices; Study IoT protocols for communication; IoT deviceto work with a Cloud Computing infrastructure; Applications of IoT.

ET 32205เครื่องกลไฟฟ้าและระบบขับเคลื่อน3(2-2-5)
Electrical Machine and Driving System

วงจรแม่เหล็กและหม้อแปลง วงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้าสลับ แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าแบบวิธีสวิตช์ชิ่ง หลักการทำงานของเครื่องจักรกลหมุนกระแสตรงและกระแสสลับ การสร้างแรงบิดและแรงเคลื่อนไฟฟ้า การสตาร์ทมอเตอร์และควบคุมความเร็วรอบ โครงสร้างกายภาพและหลักการทำงานของมอเตอร์สามเฟสชนิดเหนี่ยวนำ ระบบขับเคลื่อนกระแสตรง ระบบขับเคลื่อนกระแสสลับ การควบคุมมอเตอร์กระแสตรงและกระแสสลับโดยใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง การควบคุมแบบวงรอบเปิดและวงรอบปิด เซอร์โวมอเตอร์และการควบคุม มอเตอร์ตามยาวและการควบคุม

Magnetic and transformer circuits, AC voltage control circuits, switching power supply, concept of rotating machine: DC and AC, torque and induced voltage, motor start and control, physical structure and fundamental of three-phase induction motor, DC driving control, AC driving control, driving control by power electronics, open loop and closed loop control, servo motor and control, linear motor and control.

ET 32206ระบบนิวแมติกส์ออโตเมชันเบื้องต้น3(0-6-3)
Basic of Pneumatics Automation Systems

อุปกรณ์นิวแมติกส์ สัญลักษณ์ หลักการทำงานและการประยุกต์กับระบบควบคุม หลักการทางานของเครื่องมือนิวแมติกส์ การประยุกต์กับระบบควบคุมอุตสาหกรรม

Pneumatic devices: symbols, operation and applications to control systems. Operation of basic pneumatic instrument. Applications to process control.

ET 32207ระบบออโตเมชันทางอุตสาหกรรม3(0-6-3)
Industrial Automation System

แนะนำการควบคุมอุตสาหกรรม การปรับแต่งสภาพสัญญาณแอนะล็อกและดิจิทัล เซนเซอร์และทรานดิวเซอร์และการเชื่อมต่อสัญญาณกับคอนโทรลเลอร์ คอนโทรลเลอร์แบบแอนะล็อกและดิจิทัล การควบคุมแบบลำดับ เครื่องควบคุมตรรกแบบโปรแกรมได้ การเขียนโปรแกรมพีแอลซี การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ กับพีแอลซี การประยุกต์ใช้งานพีแอลซีในระบบอัตโนมัติต่างๆ 

Introduction to industrial control, analog signal conditioning, digital signal conditioning, sensors and transducers, analog controllers, digital controllers, sequence control, Programmable Logic Controllers (PLC), PLC programming, PLC interfaces, PLC application in automation systems.

ET 32208พื้นฐานพลศาสตร์และกลศาสตร์ของเครื่องจักรกล3(3-0-6)
Basic Dynamics and Mechanics of Machinery

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลวัตต์ คิเนมาติคส์ และคิเนติคส์ของอนุภาค คิเนติคส์ของระบบอนุภาค มโนทัศน์และคำจำกัดความของกลไกพื้นฐาน การวิเคราะห์จลนศาสตร์ของกลไกด้วยวิธีคานวณและวิธีกราฟิก เช่น กลไกแขนต่อ เฟืองชุด ลูกเบี้ยว และกลไกส่งกำลัง การวิเคราะห์แรงของกลไก หลักการของดาลอมแบร์ การปรับสมดุลของเครื่องจักรกล และโครงงานออกแบบกลไกพื้นฐาน

Introduction to dynamics, Kinematics and kinetics of particles, Kinetics of system of particles; concept of basic mechanisms and terminology; mathematical and graphical analyses of kinematics of linkages, gear trains, cams and some power transmission mechanisms; kinetics of rigid bodies; D’Alembert’s principle; analysis of forces in mechanisms; balancing of machinery; project design in basic mechanisms.

ET 32209ปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชันพื้นฐาน 11(0-3-1)
Automation Engineering Technology Laboratory 1

การทดลองด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน ครอบคลุมเนื้อหาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้าและวิชาระบบควบคุม

Automation Engineering Technology experiment covering the subjects of engineering electronics, electrical machines, and control systems.

ET 32302ปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชันพื้นฐาน 21(0-3-1)
Automation Engineering Technology Laboratory 2

การทดลองด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน ครอบคลุมเนื้อหาวิชาการควบคุมกำลังงานของไหล วิชาการควบคุมแบบอันดับและพีแอลซี และวิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

Automation Engineering Technology experiment covering the subjects of fluid power control, sequential control and PLC, and power electronics.

ET 32303อิเล็กทรอนิกส์สำหรับระบบออโตเมชัน3(2-2-5)
Electronics for Automation Systems

รายวิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ET 41203 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสำหรับเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน

พื้นฐานสารกึ่งตัวนำ ไดโอดและการประยุกต์ใช้งาน แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงพื้นฐาน ทรานซิสเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน ออปแอมป์และการประยุกต์ใช้งาน ตัวตรวจจับและวงจรเชื่อมต่อ วงจรขับสำหรับอุปกรณ์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วงจรเชื่อมต่อทางแสง การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น

Required Course: ET 41203 Electric Circuit Analysis for Automation Engineering Technology

Basic semiconductors, Diodes and applications, Basic DC power supplies, Transistors and applications, Operational Amplifiers and applications, Sensors and interfacing circuits, Driver circuits for electronic control devices, Optoisolator, Basic motor controls.

ET 32304ระบบควบคุมออโตเมชัน3(2-2-5)
Automation Control System

รายวิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ET 41201 คณิตศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน 2

การจำลองระบบกายภาพและทำระบบที่ไม่ใช่เชิงเส้นให้เป็นเชิงเส้นอย่างประมาณ ฟังก์ชันการถ่ายโอนและแผนภาพแบบบล็อก การควบคุมแบบเปิด/ปิด และแบบ พี-ไอ-ดี การทำงานในสภาวะปกติ ความคลาดเคลื่อนและสัมประสิทธ์ความคลาดเคลื่อน การแก้สมการเชิงอนุพันธ์แบบธรรมดาด้วยวิธีแบบเก่า ด้วยวิธีการแปลงของลาปลาซและด้วยแอนะล็อก คอมพิวเตอร์ การตอบสนองที่แปรเปลี่ยนตามเวลาและการวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบด้วยวิธี ทางเดินของราก การตอบสนองต่อความถี่และแสดงข้อมูลการตอบสนองต่อความถี่ การปรับปรุง ประสิทธิภาพของระบบควบคุม ระเบียบวิธีปริภูมิสถานะ และระบบควบคุมที่มีหลายอินพุต หลายเอาต์พุต

Required Course: ET 41201 Automation Engineering Technology Mathematics 2

Modeling of physical system, transfer function and block diagram, on-off control and PID control, normal state operation, tolerance and coefficient of tolerance, solution of ordinary differential equation using Laplace transformation and analog computer, time variable response, analysis of system stability by root path method, frequency response and data display, improvement of control system efficiency, state-space method, control system with multi input-output.

ET 32305เทคโนโลยีเครื่องจักรกลซีเอ็นซี 13(0-6-3)
CNC Machine Technology 1

เครื่องกลึงและเครื่องกัดซีเอ็นซี ส่วนประกอบของเครื่องและการทำงาน มาตรฐานเครื่องมือตัดและเครื่องจับเครื่องมือ การระมัดระวังป้องกันให้มีความปลอดภัย การกลึงและการกัด การคำนวณหาการป้อนความเร็วรอบและความลึกของการตัดสำหรับเครื่องมือตัดและวัสดุที่เลือก การทำโปรแกรมรหัสจีและเอ็ม

CNC turning and milling machines, machine components and operation, cutting tool and tool holder standards, safety precaution, turning and milling operations, feed, speed and depth of cut determination for selected cutting tool and materials, G and M codes programming.

ET 32306การออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับออโตเมชันในงานอุตสาหกรรม3(2-2-5)
Electrical System Design for Industrial Automation

แนวคิดพื้นฐานของระบบไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ทางไฟฟ้า ความเข้าใจและความสามารถในการถอดความหมายจากแบบทางวิศวกรรม สัญลักษณ์และการเขียนแบบทางไฟฟ้า การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า การคำนวณและการประมาณค่าโหลด การออกแบบ การติดตั้ง และการคอมมิชชันนิงตู้ควบคุมไฟฟ้า ข้อพึงปฏิบัติ มาตรฐาน ความปลอดภัยในการออกแบบและติดตั้งทางไฟฟ้า กรณีศึกษาของการออกแบบระบบไฟฟ้าในการส่งจ่ายสำหรับงานอุตสาหกรรม เช่น เครื่องทำความร้อน มอเตอร์ ปั๊ม พัดลม และอื่นๆ

Basic concepts of electrical systems in industry; Electrical equipment; Understanding and interpretation of engineering drawings; Symbols and electrical drawings; Electrical measurements and instruments; Load calculation and estimation; Design, installation, and commissioning of electric control cabinet; Standard operating procedures; Safety in electrical design and installation; Case studied of electrical system design for industrial power distribution, such as heater, motor, pump, fan, etc.

ET 32307คอมพิวเตอร์เพื่อการบูรณาการสำหรับการผลิต3(0-6-3)
Computer Integrated Manufacturing

พื้นฐานระบบการผลิตแบบผสมผสานด้วยคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบและผลิต ระบบการควบคุมเชิงตัวเลข การโปรแกรมเครื่องจักรควบคุมเชิงตัวเลข หุ่นยนต์อุตสาหกรรม การโปรแกรมหุ่นยนต์ ระบบการขนถ่ายวัสดุแบบอัตโนมัติ การทำงานรถขับเคลื่อนอัตโนมัติไร้คนขับ ระบบการควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได้ ระบบการจัดเก็บและนำออกอัตโนมัติ ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น การออกแบบระบบการผลิตแบบผสมผสานด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

Basic of computer integrated manufacturing system, computer aided design and manufacturing, computer numerical control, CNC programming, Industrial robotics, robotic programming, automatic material handling system, automated guided vehicle, programmable logic controller, automatic storage and automatic receive system, flexible manufacturing system, design of CIM system using computer software.

ET 32308เตรียมโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน1(0-3-1)
Automation Engineering Technology Project Preparation

การค้นคว้าตามหมวดวิชาที่สนใจ วัตถุประสงค์ของการออกแบบโครงงานด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสม ขั้นตอนการดำเนินงาน วิธีการเขียนโครงการ ตลอดจนการนำเสนอโครงการเพื่อชี้แจงรายละเอียด การเน้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการวางแผนออกแบบโครงงาน

Research relevant topics on Automation Engineering Technology; objective for project in Automation Engineering; selection suitable material and device; procedure for operation; project writing and presentation for emphasis on the importance of project design.

ET 32403โครงงานทางเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน3(0-6-9)
Automation Engineering Technology Project 

รายวิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ET 41308 เตรียมโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน

การสร้างหรือปรับปรุงผลงานที่ออกแบบไว้ในโรงฝึกงาน การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหาโดยนำเอาความรู้ที่ศึกษามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับงาน และให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตผลงาน เน้นการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นกลุ่มตามรูปแบบ 

Required Course: ET41308 Automation Engineering Technology Project Preparation

Creating or adjusting the designed project in workshop; analyzing and solution problems by applying knowledge to the most efficient project; encouraging creative ideas on production focusing on teamwork.

กลุ่มวิชาเลือกทางเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน ไม่น้อยกว่า   12 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียน 12 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้

ET 32404โครงงานบูรณาการออกแบบตามความต้องการอุตสาหกรรม1(0-2-1)
Industrial Based Design Project 

การประยุกต์ใช้องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมและทักษะที่ได้สั่งสมมาร่วมกันทำงานเป็นทีม ระดมสมองการในการค้นคว้าหาข้อมูล การศึกษาความเป็นไปได้ การวางแผนและบริหารโครงการออกแบบและจัดสร้างนวัตกรรมต้นแบบเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการและมาตรฐานของภาคอุตสาหกรรม การเขียนรายงานและการนำเสนอในสาธารณะ

Applying the engineering knowledge and skills learned in the classroom to work as a team, brainstorming, feasibility study, project planning and management, conceptual design and prototype for solving the industrial problems and fulfilling the industrial requirements and international standards, report writing and public presentation.

ET 32405อุตสาหกรรมการผลิตออโตเมชัน 3(2-2-5)
Manufacturing Automation

หลักการพื้นฐานของระบบออโตเมชันในการผลิต หลักการทางานของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในระบบออโตเมชัน รวมถึงระบบควบคุมไฮดรอลิกและนิวแมติกในกระบวนการผลิต การออกแบบแผนภาพวงจรบนพื้นฐานของโปรแกรมเมเบิลโลจิกคอนโทรลเลอร์ (พีแอลซี) เครื่องจักรกลที่ควบคุมด้วยเชิงตัวเลข เปรียบเทียบกับแบบควบคุมด้วยมือและแบบอัตโนมัติ การออกแบบระบบออโตเมชันโดยประยุกต์ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ระบบประกอบแบบอัตโนมัติ ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น (เอฟเอ็มเอส) และอื่นๆ

Basic principle of automation systems in manufacturing; principle operation of systems and components used in automation systems, including pneumatic and hydraulic control in a manufacturing process; circuit diagram design based on Programmable Logic Controller (PLC); numerical control machine tools compared to manual and automatic control; system design automation by applying the relevant component, automated assembly systems, Flexible Manufacturing Systems (FMS) and so on.

ET 32406ระบบการขนถ่ายวัสดุออโตเมชัน3(2-2-5)
Automation Material Handling System

ประเภทของเครื่องมือขนถ่ายวัสดุ กฎเกณฑ์ในการเลือกใช้เครื่องมือขนถ่ายวัสดุส่วนประกอบและการทำงานของระบบขนถ่ายวัสดุ การควบคุมการทำงานของสายพานลำเลียง ลูกกลิ้ง ลำเลียง สกรู ลำเลียง โซ่ลำเลียง การลำเลียงด้วยลม เครื่องมือลำเลียงขึ้นแนวต่างระดับ เครื่องลำเลียง แบบสั่นสะเทือน การลำเลียงด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เครน รถขนถ่ายวัสดุอัตโนมัติและยวดยานขนส่ง

Type of material handling equipment, selection criteria of material handling equipment, components and function of material handling system, conveyer belt control, roller, screw feeder, chains, blower, vertical conveyer, vibration conveyer, industrial robot conveyer, crane, automated guided vehicle and transportable vehicle.

ET 32407พื้นฐานพลศาสตร์และกลศาสตร์ของเครื่องจักรกล3(3-0-6)
Basic Dynamics and Mechanics of Machinery

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลวัตต์ คิเนมาติคส์ และคิเนติคส์ของอนุภาค คิเนติคส์ของระบบอนุภาค มโนทัศน์และคำจำกัดความของกลไกพื้นฐาน การวิเคราะห์จลนศาสตร์ของกลไกด้วยวิธีคานวณและวิธีกราฟิก เช่น กลไกแขนต่อ เฟืองชุด ลูกเบี้ยว และกลไกส่งกำลัง การวิเคราะห์แรงของกลไก หลักการของดาลอมแบร์ การปรับสมดุลของเครื่องจักรกล และโครงงานออกแบบกลไกพื้นฐาน

Introduction to dynamics, Kinematics and kinetics of particles, Kinetics of system of particles; concept of basic mechanisms and terminology; mathematical and graphical analyses of kinematics of linkages, gear trains, cams and some power transmission mechanisms; kinetics of rigid bodies; D’Alembert’s principle; analysis of forces in mechanisms; balancing of machinery; project design in basic mechanisms.

ET 32408การควบคุมไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์3(0-6-3)
Hydraulics and Pneumatics Control

ระบบไฮดรอลิกและนิวแมติกส์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของระบบไฮดรอลิกและนิวแมติกส์ สัญลักษณ์และวงจรพื้นฐานของระบบไฮดรอลิกและนิวแมติกส์ การควบคุมระบบไฮดรอลิกและนิวแมติกส์แบบธรรมดาและไฟฟ้า การวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขระบบไฮดรอลิกและนิวแมติกส์ การบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิกและนิวแมติกส์ 

Hydraulic and pneumatic system; parts and components of a hydraulic and pneumatic symbol and basic circuit of hydraulic and pneumatic system; regular and electrical hydraulic and pneumatic controlling system; problem analysis and solution in hydraulic and pneumatic system; hydraulic and pneumatic system maintenance. 

ET 32409ออโตเมชันในที่พักอาศัยและอาคาร3(0-6-3)
Home and Building Automation

แนวคิดของออโตเมชันในอาคารและที่พักอาศัย ระบบเชิงฟังก์ชันงานออโตเมชันในอาคารและที่พักอาศัย เช่น ระบบส่องสว่าง ระบบความร้อน เย็น และระบายอากาศ การรักษาความปลอดภัยและการควบคุมการเข้า-ออก และระบบลิฟต์โดยสาร อุปกรณ์และเครือข่าย สถาปัตยกรรมของระบบ แนะนำมาตรฐานระหว่างประเทศสำหรับงานออโตเมชันในอาคารและที่พักอาศัย กรณีศึกษาระบบออโตเมชันในที่พักอาศัยและอาคาร

Concepts of home and building automation; Functional systems in home and building automation, such as lighting, HVAC, security and access control, and elevator; Devices and networks; System architectures; Introduction to international standards for home and building automation; Case studies of home and building automation.

ET 32410ไอไอโอทีสำหรับออโตเมชันในงานอุตสาหกรรม3(0-6-3)
Industrial Internet of Things for Industrial Automation

แนะนำเทคโนโลยีไอโอทีและไอไอโอที ประเภทของเครือข่ายสำหรับออโตเมชันในงานอุตสาหกรรม เทคโนโลยีเครือข่ายบนพื้นฐานของมาตรฐานไออีซี เทคโนโลยีไร้สายทางอุตสาหกรรม แนวคิดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับออโตเมชันในงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษาการใช้ไอไอโอทีสำหรับออโตเมชันในงานอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านไอไอโอที

Introduction to IoT and IIoT technologies; Types of industrial automation networks; Network technologies based IEC standards; Industrial wireless technologies; Security concepts for discrete and process industries; Case studies of using IIoT for industrial automation; Modern IIoT technologies.

ET 32411เทคโนโลยีเครื่องจักรกลซีเอ็นซี 23(0-6-3)
CNC Machine Technology 2

เทคโนโลยีขั้นสูงเครื่องจักรกลซีเอ็นซี เครื่องเจียรไนซีเอ็นซีเชิงกระบอกและพื้นราบ การแมชินนิง ความเร็วสูงศูนย์แมชินนิงแนวราบซีเอ็นซีเครื่องกลึง-กัดซีเอ็นซี เครื่องตัดโลหะด้วยลวดไฟฟ้าซีเอ็นซี เครื่องเจาะ กระแทกเทอเรทซีเอ็นซีเครื่องตัดเลเซอร์ และเครื่องจักรกลโลหะแผ่นซีเอ็นซี การระมัดระวังป้องกันให้มีความปลอดภัย การแมชินนิงเที่ยงตรงการออกแบบจิกและฟิกเจอร์ อุปกรณ์จับยึดชนิดไฮดรอลิกและชนิดใช้ลมอัด

Advanced CNC machine technology, CNC surface and cylindrical grinding, high speed machining, CNC horizontal machining center, CNC mill turn machine, CNC wire EDM, CNC turret punching, CNC laser cutting, and CNC sheet metal machines, safety precaution, precision machining, jig and fixture design, hydraulic and pneumatic clamping devices.

ET 32412กำลังของไหลและโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ (พีแอลซี)3(0-6-3)
Fluid Power and Programmable Logic Controller (PLC)

หลักการเบื้องต้นของกาลังของไหล กฎปาสคาล การไหลในท่อ ระบบท่อจ่าย ระบบไฮดรอลิก ระบบนิวแมติก โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมและฮาร์ดแวร์ของตัวควบคุมตรรกะชนิดที่โปรแกรมได้ การเชื่อมต่อโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ (พีแอลซี)กับอุปกรณ์ อินพุต/เอาท์พุต ภาษาของโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ (พีแอลซี) หลักการเขียนโปรแกรม การวิเคราะห์ความผิดปกติที่เกิดขึ้น ฟังก์ชั่นบล็อกมาตรฐาน การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ (พีแอลซี)

Principle of fluid power; Pascal’s law, flow in pipe, distribution system, principle of hydraulic and pneumatic systems; structure in architecture and hardware of programmable logic controller (PLC); interfacing PLC with various field input/output devices; PLC language; basic principles of PLC programming; error diagnostics; standard function blocks; applications of PLC.

ET 32413เซนเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมอุตสาหกรรม3(0-6-3)
Industrial Sensors and Control Devices

หลักการและการประยุกต์ใช้งานของเซนเซอร์อุตสาหกรรม ลิมิตสวิตซ์ เซนเซอร์ทางแสง เซนเซอร์แบบไม่สัมผัส เซนเซอร์แบบอัลตร้าโซนิก เซนเซอร์ทางอุณหภูมิ เซนเซอร์ความดัน เซนเซอร์การไหล เซนเซอร์น้าหนัก เซนเซอร์การเคลื่อนที่ และเอ็นโคดเดอร์ หลักการและการประยุกต์ของอุปกรณ์ควบคุมอุตสาหกรรมรวมถึงรีเลย์ ไทม์เมอร์ พีแอลซี และการควบคุมด้วยคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น 

Principles and applications of industrial sensors including limit switches; photo sensors, proximity sensors, ultrasonic sensors, temperature sensors, pressure sensors, flow sensors, weight sensors, displacement sensors and encoders; principles and applications of industrial control devices including relays, timers, counters, PLC and basic controllers.

ET 32414หุ่นยนต์อุตสาหกรรม3(2-2-5)
Industrial Robotics

รายวิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ET 32104 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน

บทนำของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จลนศาสตร์ของตัวจัดดำเนินการ การวางแผนทางโคจร และการควบคุมการเคลื่อนที่ การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์วิทัศน์ในระบบอุตสาหกรรมการผลิต ระบบปฏิบัติการหุ่นยนต์

  Required Course: ET 32104 Computer Programming for Automation Engineering Technology

Introduction to industrial robotics; manipulator kinematics; trajectory planning and motion control; robot programming; robot vision applications in manufacturing industry systems; Robot Operating System (ROS).

ET 32415หัวข้อพิเศษด้านทางเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน3(0-6-3)
Special Topics in Automation Engineering Technology

หัวข้อที่น่าสนใจหรือการพัฒนาใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชันในงานอุตสาหกรรม

Current interesting or advanced topics in the field of industrial automation engineering technology.

2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ

ET 32309เตรียมฝึกสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน1(0-2-1)
Preparation for Cooperative Education in Automation Engineering Technology

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาและฝึกงาน รวมไปถึงการเตรียมตัวเพื่อออกสหกิจศึกษา การเขียนจดหมายสมัครงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน วัฒนธรรมองค์กรและการปรับตัว การบริหารงาน การจัดการเวลาและการวิเคราะห์ตัดสินใจ บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร ความเป็นผู้นาและการทางานเป็นทีม ภาษาและการสื่อสาร เทคนิค การนาเสนอ มาตรฐาน ISO 9001 

Principle, process, regulations and preparation of co-operative education; resume writing; occupational health and safety; organizational culture and acclimatization; work and time management; analytical skill; personality and human relations; leadership and team player; communication and presentation skills; ISO 9001.

ET 32401สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน6(640)

Co-operative Education in Automation Engineering Technology

รายวิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ET41309 การเตรียมความพร้อมการฝึกกิจศึกษาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน

การฝึกงานและศึกษาระบบการทำงานจริงในสถานประกอบการที่เกี่ยวกับสาขาวิชา นิสิตจะต้องปฏิบัติงานในฐานะเสมือนพนักงานของสถานประกอบการ เพื่อเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านอาชีพจากการบูรณาการความรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์การทำงาน นิสิตจะต้องมีชั่วโมงการทำงานเต็มเวลาในสถานประกอบการธุรกิจรวมไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือ 1 ภาคการศึกษา และการประเมินผลการทำงานจะปฏิบัติโดยอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับสถานประกอบการ เมื่อสิ้นสุดการฝึกงานนิสิตต้องสอบปากเปล่าบัณฑิตนิพนธ์และจัดทำรายงานสรุปผล

  Required Course: ET41309 Preparation for Cooperative Education in Automation Engineering Technology

On the job training related to Mechatronics and Automated Manufacturing Engineering as a full time staff of an approved workplace, establishment of a professional skill based on the integration of classroom theory and practical work experience, at least 16 weeks or a semester in the workplace, evaluation carried out by both the project advisor and the entrepreneur, the presentation and oral examination for the cooperative education thesis.

ET 32310เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชันPreparation for Internship in Automation Engineering Technology1(0-2-1)

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กระบวนการและขั้นตอน ศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมไปถึงการเตรียมตัวเพื่อออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเขียนจดหมายสมัครงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน วัฒนธรรมองค์กรและการปรับตัว การบริหารงาน การจัดการเวลาและการวิเคราะห์ตัดสินใจ บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร ความเป็นผู้นำและการทางานเป็นทีม ภาษาและการสื่อสาร เทคนิค การนำเสนอ มาตรฐาน ISO 9001 

Principle, process, regulations and preparation of internship; resume writing; occupational health and safety; organizational culture and acclimatization; work and time management; analytical skill; personality and human relations; leadership and team player; communication and presentation skills; ISO 9001.

ET 32402การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางออโตเมชัน5(450)

Internship in Automation Engineering Technology

รายวิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: ET 41310: การเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีวิศวกรรมออโตเมชัน

ฝึกปฏิบัติงานในองค์กรเอกชนหรือภาครัฐ โดยนำความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ภายใต้คำแนะนำของผู้ควบคุมดูแลในสถานประกอบการและอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง การจัดทำรายงานสรุปและการนำเสนอเพื่อการประเมินผล

Required Course: ET 41310 Preparation for Internship in Automation Engineering Technology

Internship in either the public or private sectors by applying classroom knowledge and skills in working under the supervision of both an approved internship provider and a faculty advisor for a period not less than 450 hours; a final written report, and oral presentation for evaluation.