ประกาศรับใบนัดฉีดวัคซีนสำหรับนักศึกษา (รอบฉีดวันที่ 12 – 14 ก.ค. 64) นักศึกษาที่ลงทะเบียนตั้งแต่ลำดับที่ 3304 – 4142 ให้ติดต่อรับใบนัดล่วงหน้าก่อนฉีด 1 วัน
—-
รับใบนัดได้ตั้งแต่วันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.00 – 11.30 น.
ณ ลานกิจกรรมอาคาร 1 ชั้น 1 มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

***โปรดเตรียม #บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและบัตรประจำตัวนักศึกษามาแสดงในวันรับใบนัดด้วย หากไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษาให้แจ้ง ณ จุดรับใบนัดเพื่อออกหนังสือรับรองการเป็นนักศึกเพื่อไปแสดงต่อจุดฉีดวัคซีนและเข้ารับการฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลศิริราช ได้ตามวันที่ ดังนี้
– ฉีดวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 สำหรับนักศึกษา ลำดับที่ 3304 – 3696
– ฉีดวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 สำหรับนักศึกษา ลำดับที่ 3697 – 3771
– ฉีดวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 สำหรับนักศึกษา ลำดับที่ 3772 – 4142

***สำหรับลำดับที่อื่นนอกเหนือจากประกาศ รอรับการจัดสรรวัคซีนจากโรงพยาบาลในลำดับถัดไป มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบทันทีเมื่อได้รับการจัดสรร โปรดติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด นักศึกษา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ลงทะเบียนและได้ลำดับที่แล้ว สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Line : https://link.bsru.ac.th/2t7
—-
ภาพ/ข้อมูลโดย : สำนักกิจการนักศึกษา

Similar Posts