กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ปิดการให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ ตามประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติราชการของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7/2564 ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564

หากนักศึกษาต้องการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน/2563

ลงไป หรือ ค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นๆ สามารถสอบถามใน Inbox

เพจกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

https://www.facebook.com/financebsru หรือ Scan QR Code นี้

เบอร์โทรศัพท์ภายใน (กรณีมีเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงาน) 02-473-7000 ต่อ 1202 ภาพ/ข้อมูลโดย : กองคลัง

Similar Posts