ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี เร่งดำเนินการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
—-
สำหรับผู้ที่มีข้อขัดข้องด้านการลงทะเบียนหรือไม่สามารถลงทะเบียนได้ตามระยะเวลาที่กำหนดได้ ให้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามช่องทางออนไลน์
—-
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะได้เตรียมความพร้อมและสำรวจข้อมูลรองรับมาตรการ ลดค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียม 50% ของกระทรวง อว. ต่อไป
—-
ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี

Similar Posts