ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

สาขาวิชา การประถมศึกษา

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา         คณะครุศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย         : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา

ภาษาอังกฤษ      : Bachelor of Education Program in Elementary Education

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)        : ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)         : ค.บ. (การประถมศึกษา)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)     : Bachelor of  Education

(Elementary Education)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)      : B.Ed. (Elementary Education)

3. วิชาเอก

การประถมศึกษา

 4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 172 หน่วยกิต

5. โครงสร้างของหลักสูตร และแผนการศึกษา

– โครงสร้างของหลักสูตร

– แผนการศึกษา

6. รูปแบบของหลักสูตร

1. รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานวิชาชีพครู ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556

2. ภาษาที่ใช้

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

3. การรับเข้าศึกษา

รับนิสิต นักศึกษาไทย