การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ.)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

บัณฑิตสาขาผู้ประกอบการอาหารมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับลักษณะของสาขาวิชาและตรงกับความต้องการของสังคม และตลาดแรงงาน ดังนี้

  1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพของตน
  2. มีบุคลิกภาพที่ดี อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ
  3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ภูมิปัญญาอันดีงามของไทย
  4. มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการอาหาร สามารถออกแบบสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต
  5. สามารถคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาในการทำงานได้อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์
  6. มีความสามารถในการวางแผนและบริหารจัดการงาน และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  7. มีทักษะเชิงตัวเลขสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความสามารถในการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้สู่สากล

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1 ผู้ประกอบอาหารไทย/อาหารนานาชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2 ผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตและการบริการอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3 เจ้าของธุรกิจร้านอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4 ผู้จัดการร้านอาหาร ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ

5 ผู้สาธิตอาหารและผู้ดำเนินรายการด้านอาหาร                 

6 ผู้พัฒนาตำรับอาหาร

การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ.)
Entrepreneurship (B.B.A.)

คณะวิทยาการจัดการ Faculty of Management Science

การเป็นผู้ประกอบการ Entrepreneurship

แผนการศึกษา

รายวิชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

ค่าเล่าเรียน

ข่าวรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมโครงการ

สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม. 10600
โทรศัพท์ : 02 473 7000 ต่อ 1100 , 1108
อีเมล : [email protected]