รหัสหลักสูตร : 25521741103386

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor  of  Business  Administration Program in Entrepreneurship

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเป็นผู้ประกอบการ)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : บธ.บ. (การเป็นผู้ประกอบการ)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor  of   Business  Administration (Entrepreneurship)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Entrepreneurship)

วิชาเอก: ไม่มี

จำนวนหน่วยกิต :ไม่น้อยกว่า  130 หน่วยกิต