ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร           

        รหัสหลักสูตร                  : 25521741103386

        ชื่อหลักสูตรภาษาไทย      : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

        ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ  : Bachelor  of  Business  Administration Program in

                                             Entrepreneurship

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

        ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)         : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเป็นผู้ประกอบการ)

        ชื่อย่อ (ภาษาไทย)          : บธ.บ. (การเป็นผู้ประกอบการ)

        ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)     : Bachelor  of   Business  Administration (Entrepreneurship)

        ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)      : B.B.A. (Entrepreneurship)

3. วิชาเอก                                : ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิต                    :ไม่น้อยกว่า  130 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

       5.1 รูปแบบ

              หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

              หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

              หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ

              หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

              หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

              หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ

              หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ

              หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ

              หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ

       5.2 ภาษาที่ใช้

              ภาษาไทย

              ภาษาต่างประเทศ ระบุภาษา 

              ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ระบุภาษา

       5.3 การรับเข้าศึกษา

              รับเฉพาะนักศึกษาไทย

              รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ

              รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

       5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

              เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

       5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

              ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

       6.1 สถานภาพของหลักสูตร

              หลักสูตรใหม่

              หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552

       6.2 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป

       6.3 สภาวิชาการพิจารณาและเห็นชอบให้นำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่          3 / 2565 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

       6.4 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 3 / 2565 เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

       หลักสูตรจะมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567

       หลักสูตรจะมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับระบุมคอ.1 ของสาขาวิชา ในปีการศึกษา ระบุปีการศึกษาที่คาดว่าหลักสูตรจะได้รับการรับทราบ

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

      8.1  ผู้ก่อตั้งกิจการ  เจ้าของธุรกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

      8.2   ปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐและวิสาหกิจ  ตำแหน่งงาน ผู้บริหาร ผู้จัดการ พนักงานฝ่ายการบริหารทั่วไป

      8.3  ปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจ  ตำแหน่งงานผู้บริหาร ผู้จัดการ พนักงาน หัวหน้า ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ  งานบุคคล  จัดซื้อ การผลิตและดำเนินการ  การตลาด  ควบคุมคุณภาพ คลังสินค้า

      8.4  นักวางแผนธุรกิจ