คำอธิบายรายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
The King’s Philosophy Towards Local Development    

ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพระราชดำริ โครงการต้นแบบการพัฒนา ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วิศวกรสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น

King’s Philosophy and sustainable development; Philosophy of Sufficiency Economy; The Royal Initiative Project; development prototype project; network partners to participatory development; technology and innovation for sustainable development; social engineer; local wisdom; roles of Rajabhat University in local development

GE 01201วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Civil Way and Law in Daily Life

  สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน การส่งเสริมการสร้างบ้านเมืองสุจริต คุณธรรมและความโปร่งใส กฎหมายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต หลักการและสาระสำคัญของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

  Constitutional rights and duties of Thai citizen; public participation in state activities; promoting the principle of good faith; integrity and transparency; law in daily life; general principle on Civil and Criminal Codes; other relevant laws

GE 01202พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก 3(3-0-6)
Dynamics of Thai and Global Society

  พลวัตสังคมโลกและสังคมไทยในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคคลสำคัญที่มีคุณูปการต่อพลวัตในสังคมไทย การอยู่ร่วมกันในสังคม             พหุวัฒนธรรม บทบาทภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการสร้างสังคมสันติสุข

  Dynamics of Thai and global society in political, economic, educational, cultural, sciences and technological dimensions; important person and their contributions into the dynamics of Thai society; living together in multicultural society; the government sector,         the private sector, and the public sector to enhancing a peaceful society

GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
English Communication in Digital Age

  คำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและบริบทการใช้ภาษาอังกฤษระดับโลก 

  Vocabulary, expressions, and English grammar used in different situations; English listening, speaking, reading, and writing skills for communication in Digital Age; creative integration of the four skills regarding cultural diversity and context of World Englishes

GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย  3(3-0-6)
Thai for Contemporary Communication

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร ลักษณะของภาษา การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณในบริบทสังคมร่วมสมัย วัฒนธรรมการใช้ภาษา ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ การบูรณาการทักษะภาษาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานและการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

  Fundamental knowledge about language and communication, characteristics of the Thai language, critical usage of Thai language in contemporary social context, culture of language usage, critical and creative listening, speaking, reading and writing skills for specific purposes, language skill integration to create work and communication through proper technologies

GE 02201การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ3(3-0-6)
Media and Information Literacy

หลักการใช้สื่อและสารสนเทศในบริบทสังคมปัจจุบัน ทักษะพื้นฐานของการรู้เท่าทันสื่อ       การสืบค้นข้อมูล การรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล การเขียนรายงานและการอ้างอิง เทคนิคการนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อ

Principles of using media and information in current social context; basic skill of media literacy; information retrieval; data collection and compilation; report writing and citations; techniques for data presentation via media

GE 02202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Korean Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาเกาหลี คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะ  การใช้ภาษาเกาหลีอย่างสร้างสรรค์

Characteristics of Korean language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Korean language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Korean language skills creatively

GE 02203ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Khmer Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาเขมร คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาเขมรอย่างสร้างสรรค์  

Characteristics of Khmer language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Khmer language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Khmer language skills creatively

GE 02204ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Chinese Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาจีน คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาจีนอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Chinese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Chinese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Chinese language skills creatively

GE 02205ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Japanese Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาญี่ปุ่น คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะ    การใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Japanese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Japanese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Japanese language skills creatively

GE 02206ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Malay Language in Daily Life

ลักษณะของภาษามลายู คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะ   การใช้ภาษามลายูอย่างสร้างสรรค์ 

  Characteristics of Malay language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Malay language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Malay language skills creatively

GE 02207ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Lao Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาลาว คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาลาวเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาลาวอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Lao language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Lao language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Lao language skills creatively

GE 02208ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Vietnamese Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาเวียดนาม คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาเวียดนามอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Vietnamese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Vietnamese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Vietnamese language skills creatively

GE 02209ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Spanish Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาสเปน คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาสเปนอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Spanish language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Spanish language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Spanish language skills creatively

GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
Healthy and Happy Life

บ่อเกิดแห่งความสุข การพัฒนาคุณค่าของชีวิต  การกำหนดเป้าหมายชีวิต  การสร้างเสริมสุขภาพและปัญหาสุขภาพในแต่ละช่วงวัย โภชนาการในชีวิตประจำวัน การป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การป้องกันอุบัติภัย การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม การเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น การยอมรับและเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล การแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การเรียนรู้ตลอดชีวิต

Sources of happiness; developing value of life; setting life goals; health enhancement and health problems in various age groups; daily nutrition; communicable and non-communicable diseases prevention; disaster prevention; strengthening social immunity; self-esteem and appreciation to others; accepting and respecting individual differences; creative problem solving; lifelong learning

.

GE 03201ศิลปะและความงามของชีวิต3(3-0-6)
Art and Beauty of Life

ธรรมชาติของมนุษย์ ความซาบซึ้งในความงาม ศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม และธรรมชาติ       การจัดการอารมณ์ การเป็นมิตรและการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลิกภาพ       การพัฒนาตนให้มีความพร้อมในการดำรงชีวิต

Human nature; appreciation for beauty, art, music, culture and nature; emotional management; friendliness and adaptation for changing environments; personality development;  self-development for living 

GE 03202ศิลปะการใช้ชีวิต3(3-0-6)
Art of Living

การจัดการชีวิต จิตวิทยาทางด้านสังคม จริยธรรม คุณธรรม การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล การคิดเชิงบวก การจัดการอารมณ์ การเป็นมิตรและการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง             การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคม การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  Life management; social psychology; ethics, morality; accepting individual differences; positive thinking; emotional management; friendliness and adaptability to changing environments; personality development; social etiquette; creative solutions  to everyday problems and lifelong learning

GE 03301จังหวะของชีวิต1(0-2-1)
Rhythm of Life

  ประวัติความเป็นมาของกิจกรรมเข้าจังหวะ ขอบข่ายของกิจกรรมเข้าจังหวะ หลักการเต้นรำเบื้องต้น ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของกิจกรรมเข้าจังหวะ การเต้นกายบริหารประกอบเพลงมาร์ช  การเต้นรำพื้นเมืองทั้งของไทยและนานาชาติ การเต้นแอโรบิก ลีลาศ และการเต้นสร้างสรรค์

  History of rhythmic activities; scope of rhythmic activities; basic dance principles; basic movement skills of rhythmic activities; exercise dance with marching songs; folk dance in Thailand and other countries; aerobic dance; social dance and creative dance

GE 03302การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ1(0-2-1)
Exercise for Health

ความสำคัญของการออกกำลังกาย หลักการและขั้นตอนในการออกกำลังกาย การประเมินตนเองและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ อาหารสำหรับการออกกำลังกาย การป้องกันและการปฐมพยาบาลอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา กิจกรรมการออกกำลังกายและกีฬา  

Importance of exercise, principles and steps in exercise; self-assessment and strengthening physical fitness for health; food for exercise; prevention and first aid for exercise and sports injury; exercise and sports activities  

GE 03303การเต้นสมัยใหม่1(0-2-1)
Modern Dance

  หลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติการเต้นสมัยใหม่ การเต้นแจ้ส การเต้นฟั้งค์แจ๊ส การเต้นฮิปฮอป การเคลื่อนไหวที่สวยงามตามหลักการของสไตล์การเต้น การแสดงออกทางสีหน้าและอารมณ์ การสร้าง         มนุษยสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ มารยาททางสังคม ความรับผิดชอบ และการสร้างภาวะผู้นำ 

Principles, theories, and practice of modern dance; Jazz Dance, Funk Jazz, Hip-hop. beautiful movements of dancing style; facial expressions and emotion, building human relations, creative thinking, social etiquette, responsibility, leadership building 

GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
Creative Business

  การแสวงหาโอกาสทางอาชีพและการหารายได้ หลักเศรษฐกิจเพื่อการประกอบการธุรกิจ รูปแบบการประกอบกิจการธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การสร้างอาชีพในยุคดิจิทัล การกำหนดทิศทางธุรกิจ การบริหารจัดการ เครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม่ แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และการพัฒนาการต่อยอดธุรกิจ บูรณาการการประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์

  Looking for career opportunities and income; principles of economics for running business; types of business entrepreneurship; writing business plan; analysis and management of business data; technologies and innovations leading to build career in digital age; determination of business direction; management of modern business management tools; development approach of creative product and business integration in creative entrepreneurship

GE 04201การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง3(3-0-6)
Financial Planning for Stability

  การจัดการทางการเงินตนเองและครอบครัว การสร้างวินัยทางการเงิน เส้นทางสู่  ความมั่นคงทางการเงิน มูลค่าเงินตามเวลา การควบคุมรายรับรายจ่ายส่วนบุคคล ภาษีอากรเบื้องต้น  การสร้างเครดิตที่ดี การจัดการหนี้ การจัดการความเสี่ยงและการทำประกันภัย การออมและการลงทุน  ทางการเงินเพื่อสร้างกำไร ธุรกรรมทางการเงินดิจิทัล การบูรณาการการวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง

Managing personal and family finances; building financial discipline; path to financial security; time value of money; control over personal income and expenses; introduction to taxation; building good financial credit; debt management; risk management and insurance; savings and financial investment to maximize profit; digital financial transactions; integration of financial planning leading to stability

GE 04202การทำงานอย่างมีความสุข3(3-0-6)
Working Happily

  เป้าหมายและหลักในการทำงาน จิตวิทยาในการทำงาน ศิลปะการทำงานเป็นทีม  การสื่อสารองค์กร จริยธรรมในการทำงาน สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน พฤติกรรมผู้บริโภค  การให้บริการอย่างมีคุณภาพ และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความสุขในการทำงาน

  Goals and principles for work; psychology for work; art of teamwork; corporate communications; work ethics; benefits under labor law; consumer behavior; giving quality service and applications of theories to work happily

GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า3(3-0-6)
Thinking for Life Advancement

  ระบบสมองกับการคิด ลักษณะของการคิด กระบวนการคิด การคิดเชิงวิเคราะห์ กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดแบบองค์รวม คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้นเพื่อการตัดสินใจ การคิดเชิงประยุกต์เกี่ยวกับบัตรเครดิต การผ่อนชำระ แชร์ลูกโซ่ หุ้น บิทคอย การออม     การประกัน การวางแผนภาษี การเกษตรทฤษฎีใหม่ และการพัฒนาตนเองรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  

  Brain system and thinking; thinking skills; thinking process; analytical thinking; scientific thinking; problem-solving thinking; critical thinking; holistic thinking; mathematics and basic statistics for decision making; applicative thinking for credit cards, installment payment, Ponzi scheme, stock, Bitcoin; savings; insurance; tax planning; new theory agriculture; and self-development for disruptive technology

GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
Digital Literacy  Skills

  เทคโนโลยีดิจิทัล การดำรงชีวิตในสังคมดิจิทัล ความฉลาดทางดิจิทัล สุขภาพในยุคดิจิทัล  การค้าดิจิทัล กฎหมายดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยยุคดิจิทัล การประยุกต์ใช้ดิจิทัลในการพัฒนาการเรียนรู้และการทำงาน

  Digital technology; living in digital society; digital intelligent, health in digital age; digital commerce; digital law; security in digital age; application of digital tools for developing learning and work

GE 05201เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจมือใหม่3(2-2-5)
Digital Technology for Beginner Businessman

  รูปแบบธุรกิจและอาชีพในยุคดิจิทัล แพลตฟอร์มในการทำธุรกิจและการตลาดออนไลน์ เครื่องมือและเทคนิคการสร้างภาพประกอบสินค้า เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการสร้างวิดีโอสำหรับนำเสนอสินค้า เครื่องมือและเทคนิคการไลฟ์สด เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการสร้างโลโก้สินค้า การสร้างเนื้อหาสำหรับการโฆษณาบนแพลตฟอร์มต่างๆ วิธีการโปรโมทสินค้าผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ พื้นฐานและเครื่องมือสำหรับ      การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ กฎหมายที่ควรรู้ในการทำธุรกิจดิจิทัล ปฏิบัติการทดลองสร้างธุรกิจออนไลน์

  Business model and careers path in digital era; platform for online business and marketing; tools and techniques to make product photography; tools and techniques to make video presentation; tools and techniques for live broadcasting; tools and techniques to make product logos; content and ads creating; products promotion through various platforms; basic principles and tools for customer relationship management; laws for digital business; practice creating online business

GE 05202รักษ์โลกรักษ์เรา3(3-0-6)
Save Earth Save Us

  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม พลังงานเพื่อชีวิต มลพิษสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาวะของโลกและภัยธรรมชาติต่อมนุษย์ วิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิต การป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม  ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสร้างจิตสำนึกรักษ์โลก เทคโนโลยีสีเขียวและการสร้างสรรค์นวัตกรรมรักษ์โลก

  Man and environment; energy for life; environmental pollution; global change and natural disasters to human; science and living; preventing and solving environmental problems through scientific process; building awareness to save the earth; green technology and creating green innovations to save the earth

2) หมวดวิชาเฉพาะ

MS 21100   องค์การและการจัดการสมัยใหม่               3(3-0-6)

  Organizations and Modern Management

     แนวคิดและทฤษฎีองค์การและการจัดการ หน้าที่และขั้นตอนทางการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การนำ และการควบคุม สภาพแวดล้อมทางการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เครื่องมือและเทคนิคการจัดการ จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

   Concepts and theories of organization and management; management functions, planning, organizing, leading and controlling; organization environment; human resource management in organization; tools and techniques; ethics and cooperate social responsibilities

MS 22100 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ในงานธุรกิจ                         3(2-2-5)

  Software Application in Business 

  การประยุกต์ใช้ระบบปฏิบัติการและการใช้ซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ ซอฟต์แวร์ตารางคำนวณ ซอฟต์แวร์การนำเสนองาน การใช้อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ และการจัดการข้อมูลบนโปรแกรมกลุ่มก้อนเมฆ 

  Application of operating system and business application software, word processing, spread sheet software, presentation software; internet usage for business; cloud computing for data management

MS 23200 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารธุรกิจ                         3(3-0-6)

  Business English Communication                     

การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร     ทางธุรกิจ การต้อนรับผู้มาติดต่อ การสนทนาทางโทรศัพท์ การเขียนจดหมายธุรกิจ บันทึกข้อความ และอีเมล์ การบอกเล่ากิจกรรมทางธุรกิจและประวัติความเป็นมาขององค์กร การนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการ       และศัพท์สำนวนธุรกิจสมัยใหม่

Practices of English language skills including listening, speaking, reading and writing for business communication; welcoming clients; telephoning; writing business letters, memos and emails; telling business activities and company profiles; product and service presentation; modern business vocabularies and expressions

MS 24100 การจัดการงานผลิตและการดำเนินงาน                         3(3-0-6)

Production and Operations Management

กระบวนการผลิตสินค้าและบริการ การวางแผนปฏิบัติการ การบริหารโครงการเบื้องต้น เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการผลิต การพยากรณ์ การเลือกทำเลที่ตั้งและการวางผังโรงงาน การวางแผนกำลังการผลิตและความต้องการทรัพยากร การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการห่วงโซ่อุปทาน    การจัดการคุณภาพ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

                     Production process of goods and services; operations planning; introductory project management; technologies relating to operations; forecasting; site selection; location and process layout planning; operations system design and resources planning; inventory control; supply chain management and quality control of goods and services for higher efficiency of operations and the increase of sustainable competitive competency

MS 25100 หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล                         3(3-0-6)

Principles of Marketing and Digital Marketing

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด สิ่งแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การตลาดเป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล องค์ประกอบการตลาดดิจิทัล เครื่องมือการตลาดดิจิทัล การประเมินผลการตลาดดิจิทัล จริยธรรมทางการตลาด

Basic knowledge of Marketing, marketing environments, consumer behaviors, target marketing, marketing mix; basic knowledge of digital marketing, digital marketing elements, digital marketing tools, evaluation of digital marketing; marketing ethics

MS 26101การเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล    3(2-2-5)
Entrepreneurship in Digital Age 

                  แนวคิดและทฤษฎีของการเป็นผู้ประกอบการ ความสำคัญของยุคดิจิทัลที่มีผลต่อการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ แนวคิดในการดำเนินชีวิตอย่างผู้ประกอบการ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล รูปแบบจัดตั้งองค์การธุรกิจ การเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มต้นธุรกิจใหม่   สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ส่งผลต่อการประกอบการ การนำแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อการประกอบการให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม กรณีศึกษาประสบการณ์จริงของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการและเกิดความคิดริเริ่มของตนเอง

                 Concepts and theories of being entrepreneurs; Importance of digital age, which effect entrepreneur; Concept of lead life like an entrepreneur; Boost creativity and develop skills for digital age entreupreneur; Types of setting up organisation. Getting ready to start  new business. Business environment, which effect entrepreneurship; Application of sufficient economy philosophy in entrepreneurship management to suit the society context; Case study from the real world successful entrepreneur to give inspiration of being entrepreneur and take self initiative

MS 26102การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกิดใหม่เชิงนวัตกรรม                      3(2-2-5)
Startup  Innovative Entrepreneurship 

                    บทบาทและความสำคัญของธุรกิจเกิดใหม่ด้วยเทคโนโลยี รูปแบบธุรกิจที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะและความสามารถสตาร์ทอัพ กระบวนทัศน์ ระบบนิเวศน์ในการสร้างสตาร์ทอัพ การคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม การออกแบบความคิด การพัฒนาแผนภาพโมเดลธุรกิจ      การระดมทุนสตาร์ทอัพ การนำเสนอแนวคิดธุรกิจต่อนักลงทุน

                   Roles and the significance of startup, opportunity factors for startup, business model to solve daily life problems, concept of startup entrepreneurship orientation and capability; startup ecosystem, the startup entrepreneurship mindset, innovative thinking; design thinking, business model canvas development, startup funding, startup pitching

MS 26103การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับการเป็นผู้ประกอบการ                        3(3-0-6)
Human Resource Management for Entrepreneurship

ภาพรวมของการจัดการทุนมนุษย์ กระบวนการจัดการทุนมนุษย์ หน้าที่การจัดการทุนมนุษย์ การออกแบบงานและการวิเคราะห์งาน การสรรหาและการคัดเลือกบุคคล การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล การบริหารจัดการอาชีพ กลยุทธ์การดูแลรักษาพนักงาน แรงงานสัมพันธ์ และระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ

 Overview of human equity management, process of human equity management, human equity management functions, job design and job analysis, recruitment and selection, training and human resource development, performance management, compensation and fringe benefits, carreer management, employee retention strategy, labour relations, and human resource information system for entrepreneurship

MS 26104การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการ 1                                 3(0-300-0)
Work-Based  Learning  in  Entrepreneurship 1

      เรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการ โดยได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงานตามกระบวนการขายสินค้า กระบวนการบริหารสินค้า การทำความเข้าใจและการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า  การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการและมี               การประเมินผลการปฏิบัติงาน

Practice learning in entrepreneurship within business unit; acquire direct experience through work practice, and responsibility, including selling process, product management process;  technique of recognizing and creating customer satisfaction; effective communication under supervision of mentor assigned by business unit and conduct work performance assessment

MS 26200สถิติธุรกิจ3(3-0-6)
Business Statistics

                    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติและการประยุกต์ใช้ทางธุรกิจ ลักษณะข้อมูลของธุรกิจและวิธีการเก็บข้อมูล ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจด้วยสถิติเชิงพรรณนา ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นและการแจกแจงแบบปกติ การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ       การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบไคสแควร์ วิเคราะห์ความถดถอย และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์

General knowledge of statistic and applications in business; characteristics of business data and their collection, population and samples, analysis business data with descriptive statistics, probability; probability distribution and normal distributions, estimation, statistical hypothesis testing, analysis of variance, Chi-square test, regression analysis, and correlation analysis 

MS 26201การจัดการเชิงกลยุทธ์    3(3-0-6)
Strategic Management

          แนวคิดการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์  การกำหนดทิศทางขององค์การ  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร การวิเคราะห์สภาพตลาดและสภาพการแข่งขัน  การกําหนดกลยุทธ์ระดับองค์การ  กลยุทธ์ระดับธุรกิจ  กลยุทธ์ระดับหน้าที่  การนํากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  การควบคุมกลยุทธ์และการประเมินผลกลยุทธ์ 

         Concepts of strategic planning and management; Strategic management procedures; direction of the organization; internal and external environment analysis, market environment, and competition analysis; formulation of organizational strategies, business strategies, functional strategies; application of strategies; strategic control and strategic evaluation

MS 26202การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่3(3-0-6)
Modern Retailing Business Management

                  ความหมายของการค้าปลีก ประเภทของธุรกิจค้าปลีก รูปแบบของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่             กลยุทธ์ค้าปลีกสมัยใหม่ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดค้าปลีก การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งตลาด การออกแบบและวางผังร้านค้าปลีก การบริหารคลังสินค้า การวางแผนธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ จรรยาบรรณธุรกิจ กฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก

                 Definition of Retailing, types of retail businesses, classification of modern retail

businesses, modern retailing strategy, Strategy of Modern Retailing, Principles of New Retail Design, E-business and E-commerce, consumer behavior in retail market, marketing environmental analysis, segmentation, targeting, market positioning, retail store design and layout, Warehouse Management, modern retail business planning, business ethics, Law for retail business

MS 26204ดิจิทัลเพื่อการประกอบธุรกิจ3(2-2-5)
Digital for Entrepreneurship

        ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศและข้อมูลในการประกอบธุรกิจ แพลตฟอร์มดิจิทัลการติดต่อสื่อสารและการทำงานร่วมกัน การสร้างสรรค์เนื้อหาดิจิทัล ความปลอดภัยทางดิจิทัล กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจในโลกดิจิทัล

Introduction to digital literacy in entrepreneurship; information and data literacy, digital platform; communication and collaboration, digital content creation, digital security, law and business ethics in the digital world

MS 26205การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ3(3-0-6)
Business  Negotiation

        แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ ปัจจัยในการเจรจาต่อรอง กระบวนการเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์สถานการณ์  การวางแผนการเจรจาต่อรอง การโน้มน้าวคู่เจรจาและกลวิธีในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ แนวทางการเจรจาต่อรองทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ใช้กรณีศึกษา 

                 Concepts and theories related to business negotiation; negotiating factors. process of negotiation; analysis of situations for making negotiating plans; persuasion and business negotiating tactics; ethical approaches of business negotiations; case studies

MS 26206การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม3(3-0-6)
Small and Medium Enterprises Management

                  แนวคิดและหลักการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ             แนวทางการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน การเลือกทำเลที่ตั้ง การจัดการด้านการตลาด การดำเนินงาน การผลิต การเงินและบัญชี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ       ขนาดย่อม

                  Concepts and principles related to Small and Medium Enterprises; forms of business establishment; startup guidelines, creating competitive advantage, location identification, marketing management, operations, manufacturing, finance and accounting, human resources management and risk and insurance management; ethics and entrepreneur’s social responsibility  

MS 26208การเป็นผู้ประกอบการองค์การ                            3(3-0-6)
Corporate Entrepreneurship

  แนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการองค์การ การเป็นผู้ประกอบการภายใน และการสร้างหน่วยธุรกิจย่อยในองค์การ รูปแบบโมเดลการเป็นผู้ประกอบการองค์การและโครงสร้างองค์การ อุปสรรคขององค์การต่อการเป็นผู้ประกอบการภายใน กลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์ในการสร้างผู้ประกอบการองค์การ การสร้างวัฒนธรรมการเป็นผู้ประกอบการองค์การ

  Concepts of corporate entrepreneurship; intrapreneurship, corporate entrepreneurship ventures, model and forms of corporate entrepreneurship and corporate structures, organizational barriers to intrapreneurship, human resource strategies for entpreneurial corporate venturing, building entrepreneurial corporate culture

MS 26209การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการ 2                                 3(0-300-0)
Work-Based  Learning  in  Entrepreneurship 2

        รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนก่อน : MS 26104 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการ 1

      เรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการ โดยได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงาน            การรวบรวมรายงานขาย การควบคุมและการตรวจสอบงานการขายสินค้า การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ   ภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

        Prerequisite Course : MS 26104  Work-Based  Learning  in  Entrepreneurship 1

        Practice learning in entrepreneurship within business unit; acquire direct experience through work practice, and responsibility; sale report collection; sale control and monitor; effective communication under supervision of mentor assigned by business unit and conduct work performance assessment

MS 26210การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการ 3                             3(0-300-0)
Work-Based  Learning  in  Entrepreneurship 3

      รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนก่อน : MS 26209 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการ 2

    เรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการ  โดยได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ  ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงานการวิเคราะห์ตลาด  การบริหารเป้าหมาย  การยกระดับการให้บริการ  และการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า  ภายใต้การดูแลพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

                 Prerequisite Course : MS 26209  Work-Based  Learning  in  Entrepreneurship 2

                  Practice learning in entrepreneurship within business unit; acquire direct experience through work practice, and responsibility, including market analysis, goal management, service quality improvement; creating customer satisfaction under supervision of mentor assigned by business unit  and conduct work performance assessment

MS 26300 การประกอบการและการสร้างธุรกิจ                         3(2-2-5)

Entrepreneurship and Business Creation 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ การแสวงหาโอกาสในการค้นพบธุรกิจใหม่ การวิเคราะห์และประเมินโอกาสทางธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของผู้ประกอบการ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแห่งอนาคตต่อการแข่งขันในการประกอบธุรกิจ ฝึกและนำเสนอการออกแบบโมเดลธุรกิจสำหรับการสร้างความเติบโตทางธุรกิจและการเริ่มต้นธุรกิจใหม่

     Theories about business and entrepreneurship; seeking new business discovery opportunities, analysis and evaluation of business opportunities, entrepreneurial business environment; technological advancement of the future against business competition; practice and present a business model design for building business growth and starting a new business

MS 26301ยุทธศาสตร์การตลาดยุคดิจิทัล                         3(2-2-5)
Strategic Digital Marketing  

                    พื้นฐานการตลาดดิจิทัล การวิเคราะห์ตลาดออนไลน์: สิ่งแวดล้อมจุลภาค สิ่งแวดล้อมมหภาคดิจิทัล กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล สื่อดิจิทัลกับส่วนประสมทางการตลาด การตลาดเชิงสัมพันธ์โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล การส่งมอบประสบการณ์ลูกค้าดิจิทัล การวางแผนกิจกรรมสำหรับสื่อดิจิทัล การสื่อสารการตลาดโดยใช้ช่องทางสื่อดิจิทัล การปฏิบัติการสร้างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการตลาดดิจิทัล การประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของช่องทางดิจิทัล

                   Introducing digital marketing, Online marketplace analysis: micro-environment, the digital macro-environment, Digital marketing strategy, Digital media and the marketing mix, Relationship marketing using digital platforms, Delivering the digital customer experience, Campaign planning for digital media, Marketing communications using digital media channels, Technology advancement practice in digital marketing, Evaluation and improvement of digital channel performance

MS 26302การประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ3(3-0-6)
International Entrepreneurship

      หลักแนวความคิด วัตถุประสงค์ และวิธีการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของธุรกิจระหว่างประเทศ การกาหนดโครงสร้างองค์การ การกำหนดนโยบายและแผนการดาเนินงานทางด้านการเงิน การผลิต การตลาด การบุคคล และระบบข้อมูลเพื่อการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ในสภาพแวดล้อมนั้น ๆ

      Concepts, objectives and international business practices under international economic, social and political environment, organization structure, policy formulation, international finance investment, production, marketing, human resources and management information system under current economic environment

MS 26303แผนธุรกิจสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ                          3(2-2-5)
Business Plans for Entrepreneurship

  หลักการเขียนแผนธุรกิจ ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร ประวัติความเป็นมาของกิจการ            การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย กลยุทธ์ การวางแผนการผลิตและดำเนินงาน การวางแผนการตลาด การวางแผนการจัดการและกำลังคน การวางแผนการเงินและการจัดทำแผนฉุกเฉิน และการประเมินความเป็นไปได้ของธุรกิจ

  The principles of writing a business plan, executive summary, business background, business environment analysis, vision, mission, objectives, strategy, production and operation plan, marketing plan, management plan, human resource plan, financial plan, emergency plan, and assess the feasibility of the business

MS 26304ภาษาอังกฤษสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ      3(2-2-5)
English  for  Entrepreneurship

        ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ สำนวนภาษาที่ใช้ในการสื่อสารที่จำเป็นในผู้ประกอบการธุรกิจ              การอ่านประกาศ ป้าย สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ชื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ ทางผู้ประกอบการธุรกิจ สืบค้นข้อมูลและการติดต่อทางธุรกิจจากสื่อต่าง ๆ การเขียนโต้ตอบทางธุรกิจ การเขียนบันทึกข้อความ การสนทนาโทรศัพท์ การเขียนจดหมายแสดงความยินดี การเขียนบัตรอวยพรในเทศกาล

                   English language, vocabularies, and phrases for communication which necessary for business operation; reading announcement, sign, symbol, notation, name; tool and equipment relating to entrepreneurship management; inquiring business information and doing business contract through variety of media; replying message and taking memo; telephone conversation; writing greeting letters and cards

MS 26305การจัดการนวัตกรรมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ                                 3(3-0-6)
Innovation  Management  for Entrepreneurship

                    แนวคิดของการจัดการนวัตกรรม แหล่งนวัตกรรมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต กระบวนการพัฒนานวัตกรรมจากความคิดสร้างสรรคสู่การตลาดเชิงพาณิชย์กลยุทธ์นวัตกรรมเพื่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน คุณภาพและการสร้างคุณค่าด้านนวัตกรรมทางธุรกิจกับผู้บริโภค การจัดการองค์ความรู้เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม แนวโน้ม นวัตกรรมที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจ  การวิเคราะห์การลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เนนการศึกษาในธุรกิจนวัตกรรมที่ใหความคิดสร้างสรรค

                   Concepts of innovation management, Innovation Resources for Entrepreneurship, product Innovation and manufacturing process; Innovation development process from creativity to commercial marketing, innovative strategies for creating competitive advantage; Quality and value creation in business-to-consumer  innovation; Knowledge Management for Innovation creativity; Trends of innovations, which  keep pace with technological and economic changes suitable for the business environment;  Analysis of investment in innovation business, intellectual property law ,emphasize on education in innovative business that lead to creativity

MS 26306การบริหารโครงการและการประเมินผลเชิงปริมาณ                            3(2-2-5)
Project Management and Quantitative Evaluation

  การกำหนดโครงการ กิจกรรมโครงการ การจัดทำแผน การดำเนินงานโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ การวิเคราะห์ต้นทุน ผลประโยชน์ และความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการ กระบวนการตัดสินใจและประโยชน์ของการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์เชิงปริมาณเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ ตัวแบบเชิงสินค้าคงคลัง เชิงเส้นตรง เทคนิคการประเมินผล และการตรวจสอบโครงการ  แถวรอคอย และการจำลองเหตุการณ์

                 Project identification, project activities, project implementation plan, budget plan, project risk prevention plan, cost analysis, benefit, and profitability for managing project, decision making process and benefit of applying quantitative techniques for making business decision, inventory model, linear programming, evaluation technique, project management, queuing, and simulation

MS 26307การจัดการอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6)
Service  Industry  Management

        ความสำคัญของการบริการบริการ ลักษะของการบริการ คุณภาพการบริการ การบริหารตลาดบริการ การจัดการการบริการส่ง โมเดลและยุทศาสตร์การบริหาร การจัดการบริการสังคม นวัตกรรม         การบริการ การจัดการธุรกิจที่พักแรม การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ระดับโลกของอุตสาหกรรมบริการ การมอบสิทธิอำนาจ การประกันบริการและการฟื้นฟูบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศกับ   การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ

        The importance of service, service skills, service quality, service market management, and delivery service management; management models, strategies social service, management service innovation, hotel business management, sustainable tourism industry, management global strategy of the service Industry delegation of authority, service assurance, service rehabilitation information technology, information services and its dissemination

MS 26308การเป็นผู้ประกอบการสังคม                                      3(2-2-5)
Social  Entrepreneurship

  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการสังคม โอกาส  กลยุทธ์ กิจการเพื่อสังคม นวัตกรรมทางสังคม ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ การตลาดเพื่อสังคม ผลตอบแทนทางสังคม และการเงินเพื่อสังคม   การบูรณาการความยั่งยืน สิ่งแวดล้อม ชุมชน จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

         Concepts and theories of social entrepreneurship; opportunity, strategy, social venture, social innovation, economics outcomes, social marketing, social returns, and social finance, integrating sustainability in the environment; community, ethics and social responsibility

MS 26309การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์3(3-0-6)
Franchise  Business Management

        การประกอบธุรกิจเครือข่าย  การตลาดหลายระดับชั้น  หลักการของการแฟรนไชส์  เหตุผลของการแฟรนไชส์  วิธีการเป็นผู้ให้สิทธิ  วิธีการเป็นผู้รับสิทธิ  ความสัมพันธ์ของผู้ให้สิทธิกับผู้รับสิทธิ  ข้อตกลงและการออกแบบตกลง  ช่องทางการสื่อสาร  การเงินในการแฟรนไชส์  หลักเกณฑ์นโยบาย  ยุทธศาสตร์ของการแฟรนไชส์  จริยธรรมในการประกอบการแฟรนไชส์

        Network business; multilevel marketing; franchise principle, franchise reasoning, becoming franchisor and franchisee, relationship between franchisor  and  franchisee  contract, and contract design, communication channel;  franchise financing, franchise policy and strategy, and ethic for managing franchise

MS 26310กลยุทธ์การจัดการวิสาหกิจชุมชน                                                     3(3-0-6)
Strategic Management for Community Enterprise 

ความหมาย  และความสำคัญของวิสาหกิจชุมชนต่อระบบเศรษฐกิจชุมชน กลยุทธ์การจัดการวิสาหกิจชุมชน ด้านการผลิต กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ราคา กลยุทธ์การจัดจำหน่าย และการสื่อสารการตลาด  กลยุทธ์การพัฒนาความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน การเป็นวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ และจรรยาบรรณของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน

Definitions, knowledge, and importance of community enterprise  economic of community, strategic management for community enterprise; production, product, price, distribution, and marketing communication strategies, approaches to strengthening community enterprise, problems solving and obstacles in community enterprise operation, success factors, prototype of community enterprise, and community entrepreneurship ethics 

MS 26311การจัดการขายสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ3(2-2-5)
Sales Management for Entrepreneurship

        พื้นฐานของการจัดการการขาย การเปลี่ยนแปลงการจัดการการขาย การสื่อสารการขาย       การประเมินทีมขาย การเพิ่มทีมงานให้กับทีมขาย กระบวนการจ้างทีมขาย การฝึกอบรมทีมขาย ความคาดหวังทีมงานขาย การพัฒนาทีมขายให้เติบโต การบริหารการขายที่มีประสิทธิภาพ การวัดผลการขาย                    การประเมินผลทีมงานขาย การบริหารเวลาและการพยากรณ์การขาย

                   Fundamentals of sales management, convert sales management, and sales communication; Evaluating the sales team, adding a new member to the sales team;              The process of hiring a sales team and their training; Sales team expectations, team development for effective sales management; Sales measurement, results evaluation, team management, time management and sales forecasting

MS 26312วิจัยธุรกิจสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ3(2-2-5)
Business  Research  for  Entrepreneurship

        รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนก่อน :  MS 26200 สถิติธุรกิจ

        ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยต่าง ๆ การเขียนโครงการวิจัยสำหรับผู้ประกอบการ  การกำหนดปัญหาการวิจัย  การวางแผนงานวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์ การสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล             การประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกใช้เครื่องมือทางการวิจัย การใช้ซอฟต์แวร์สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล   ทำรายงานการวิจัย 

       Prerequisite Course : MS 26200  Business Statistics

       The procedure of doing research, proposal writing for entrepreneur;  research problem identification, research planning, research objective setting, sampling, data collection; data processing, data analysis, and research instrument selection; software for data analysis and preparing  a research report

MS 26313การเป็นผู้ประกอบการกับการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์  3(3-0-6)
Entrepreneurship  and  Creative  Development

        แนวคิดและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การตั้งเป้าหมายของชีวิตและการทำงาน เจตคติ ค่านิยม วัฒนธรรมในองค์การ การพัฒนาบุคลากรและ       การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง การติดต่อสื่อสารในองค์การ แนวทางการพัฒนาทักษะการพิชิตปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน

          Concepts  and  ideology  for  creative  self-developmen;  Efficiency and effectiveness. life and work objective setting, attitude, value, culture of organization; Personnel  Development  and  building  self-confidence  organization communication; Approaches  to  Developing  Skill  to  Overcome  Problems  and  Obstacles  at  Work

MS 26314การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราสินค้า     3(2-2-5)
Product  and  Brand Development

        กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์  ส่วนประสมผลิตภัณฑ์  ประเภทของผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบ และระดับของผลิตภัณฑ์ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ บทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ลูกค้าและโอกาสทางการตลาด ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์นวัตกรรม          ด้วยการค้นคว้าและทดลองการออกแบบผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ การออกแบบป้ายฉลาก การสื่อสารการตลาดด้วยผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์และนโยบายตราสินค้า การสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า การวางแผน            การจัดจำหน่ายและการทดสอบตลาด  

        Product Development Strategy, product mix, types of products, components and levels of products, quality of product, roles, and functions of product manager, customer, and marketing opportunity analysis, study and practice on new product development and innovation with experimental research on product design, packaging, label design, marketing communication with product, brand policy, and strategy, brand image creation, distribution planning and market validation

MS 26315การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการ 4                             3(0-300-0)
Work-Based  Learning  in  Entrepreneurship 4

      รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนก่อน : MS 26210 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการ 3

      เรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการ  โดยได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงานการบริหารการขายและการบริการตามหลักการบริหาร การควบคุมมาตรฐานระบบคุณภาพ ภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

                  Prerequisite Course : MS 26210  Work-Based  Learning  in  Entrepreneurship 3

        Practice learning in entrepreneurship within business unit; acquire direct experience through work practice, and responsibility, including sale and service management according to management principles; quality control under supervision of mentor assigned by business unit and conduct work performance assessment

MS 26316การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการ 5                             3(0-300-0)
Work-Based  Learning  in  Entrepreneurship 5

     รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนก่อน : MS 26315 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการ 4

      เรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการ  โดยได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ  ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ของผู้นำ  การวางแผนการบริหาร  เป้าหมาย  การดูแลทีมงาน  และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  ทั้งในด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านสินค้า  ด้านการเงิน  การตรวจสอบและวิเคราะห์ผลประกอบการ  การควบคุมสินค้าและการเงิน  การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  ภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

                  Prerequisite Course : MS 26315  Work-Based  Learning  in  Entrepreneurship 4

      Practice learning in entrepreneurship within business unit; acquire direct experience through work practice, an responsibility, including leadership, management planning, goal; teamwork fostering; ad-hoc problem solving relate to human resource, production, and finance; inspection and business performance analysis; production and financial control; effective communication under supervision of mentor assigned by business unit and conduct work performance assessment

MS 26401การระดมทุนการเป็นผู้ประกอบการ3(3-0-6)
Entrepreneurship Fundraising

                    ความรู้เบื้องต้นของเงินทุน แหล่งทุน ความต้องการใช้เงินทุนของผู้ประกอบการช่วงบ่มเพาะ วิธีการระดมทุนและทางเลือกการลงทุนทางธุรกิจ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุน การสร้างมูลค่าทางธุรกิจ         การวิเคราะห์และการประเมินความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุน การเจรจาและการตัดสินใจทางธุรกิจ ความเสี่ยงและผลประโยชน์จากการลงทุน

Introduction for fundraising, fundraising for seed and early, alternative fundraising and exit, factors effecting on investment, business value creation, analysis and feasibility assessment of venture capital, negotiation and business decision, risk and return from investment and joint venture

MS 26403การสัมมนาการเป็นผู้ประกอบการ                                           3(2-2-5)
Seminar in Entrepreneurship

  แนวคิดในการนำทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการสู่การปฏิบัติ ผู้ประกอบการกับการตลาด       การผลิต ทรัพยากรบุคคล การเงิน การบัญชี หน่วยงานภาครัฐ การภาษีอากร การเข้าถึงข่าวสาร การจัดการข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินการของแผนธุรกิจ การดำเนินการของแผนการตลาด ปัญหาจากการทบทวนการจัดการตามแผน ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

 Concepts of taking theory into practice, entrepreneur and marketing, production, human resource, finance, accounting, government organization, tax, information accessing, information management, business plan performance, marketing plan implementation, problem of implementation, problem solving recommendation, and performance reporting

MS 26404การบริหารโลจิสติกส์แบบครบวงจร                                                     3(3-0-6)Integral Logistics Managementรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนก่อน : MS 24100 การจัดการงานผลิตและการดำเนินงาน

ความรู้พื้นฐานและการออกแบบการบริหารโลจิสติกส์แบบครบวงจร แนวคิดทางกลยุทธ์และยุทธวิธีของการวางแผนและการควบคุมการบริหารโลจิสติกส์แบบครบวงจร วิธีการวางแผนและควบคุมระบบโลจิสติกส์ที่ซับซ้อน ภาพรวมของระบบการบริหารในกิจการ

                    Prerequisite Course : MS 24100 Production and Operations Management           

Fundamentals and design options in integral logistics management, strategic and tactical concepts of planning & control in integral logistics management, methods of planning & control in complex logistics systems, overview of further management systems in the enterprise

MS 26405การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการ 6                             3(0-300-0)
Work-Based  Learning  in  Entrepreneurship 6

     รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนก่อน : MS 26316 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการ 5

      เรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบในสถานประกอบการ  โดยได้รับประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ  ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงานที่เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการทำงานของหน่วยงานสนับสนุน  และสามารถนำมาประยุกต์ในการบริหารจัดการ   ประเมินผลเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  ภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

                  Prerequisite Course : MS 26316  Work-Based  Learning  in  Entrepreneurship 5

                 Practice learning in entrepreneurship within business unit; acquire direct experience through work practice, and responsibility, including learning and understanding the working process of business supporting unit and able to apply to management; evaluation for improving business efficiency under supervision of mentor assigned by business unit and conduct work performance assessment

MS 26406การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเป็นผู้ประกอบการ 1(0-2-1)
                Preparation for Entrepreneurship Internship                 การประยุกต์หลักการและทฤษฎีด้านผู้ประกอบการธุรกิจ กรณีศึกษา  เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ด้านการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยี การพัฒนาบุคลิกภาพ การจัดทำบัณฑิตนิพนธ์ และการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน  สามารถเป็นผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมความรู้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ไปประยุกต์ใช้เพื่อการเป็นผู้ประกอบการการอย่างยั้งยืน      Application of entrepreneurship’s concepts and theories; case study, preparation for using English skill; computer and technology utilization; personality development; senior project arrangement; adapting to current economic situation; able to be an effective entrepreneur; support application of sufficiency economy knowledge, concept,   and philosophy for being sustainable entrepreneurship
MS 26407การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเป็นผู้ประกอบการ               6(640)
Entrepreneurship Internship
รายวิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : MS 26406 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเป็นผู้ประกอบการ

        การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเป็นผู้ประกอบการ  ในการควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนำความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้สถานการณ์จริง จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับการหลักการการฝึกประสบการณ์   จัดให้มีการปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายปัญหาการฝึกประสบการณ์ที่เกิดขึ้น และนำข้อมูลที่ฝึกประสบการณ์มาจัดทำบัณฑิตนิพนธ์

     Prerequisite RequiredCourse : MS 26406 Preparation for Entrepreneurship Internship

     Developing working experience in entrepreneurship under supervision of advisor.  integrating skills knowledge, theory, and practice gaining from in class learning to real life situation, informing the concept of internship through pre-orientation and discuss the result through post-orientation and arrangement for  graduate  paper

MS 26408การเตรียมสหกิจศึกษาการเป็นผู้ประกอบการ             1(0-2-1)
                Pre-cooperative Entrepreneurship Education                 การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  โดยให้มีองค์ความรู้      เรื่องหลักการแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา  กระบวนการขั้นตอนของสหกิจศึกษา  ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา การเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากล  มาตรฐานความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ จริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา การเขียนรายงานทางวิชาการและการนำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ      Preparation and preview before go out and work in organisation, having  knowledge on the concept of cooperative education,  Cooperative education process, regulations of cooperative education, Developing the skills necessary for working in the organisation. Knowledge of international standards; safety standard and occupational health in ortanisation, Ethics in particular profession. Writing academic reports and making effective presentations
MS 26409สหกิจศึกษาด้านการเป็นผู้ประกอบการ                                   6(640)
Cooperative Education in Entrepreneurship
รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนก่อน : MS 26408 การเตรียมสหกิจศึกษาการเป็นผู้ประกอบการ

                          นักศึกษาปฏิบัติงานเต็มเวลาเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ  ในด้านธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  16  สัปดาห์  และทำโครงการที่ร่วมกันจัดทำขึ้นกับสถานประกอบการ  ภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการ  เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนักศึกษาจัดทำรายงานวิชาการ  และนำเสนอผลการไปปฏิบัติงาน  เพื่อทำการประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา  และพนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

         Prerequisite Course : MS 26408  Preparation for Entrepreneurship Internship

         Students work full time as a temporary employee in a systematic organisation in business and entrepreneurship not less than 16 weeks undertake joint project with the organisation under supervision of a mentor from the organisation; Upon completion of the course, students must prepare an academic report and present the performance, which will  be evaluated by a cooperative education’s advisor and mentor who control operations in the organisation

MS 31100 หลักการบัญชีเบื้องต้น                         3(2-2-5)

Introduction to Accounting Principles

หลักการบัญชีคู่ การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นต้น สมุดบัญชีแยกประเภท กระดาษทำการ จัดทำงบทดลอง การปรับปรุงและปิดบัญชี การทำงบการเงินของกิจการให้บริการ กิจการซื้อมาขายไป  และกิจการอุตสาหกรรม การเปิดเผยของข้อมูลทางการบัญชี หลักคุณธรรมในการทำบัญชีและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

Introduction to double entry accounting; business transaction analysis, books of original entry, ledgers, work sheets, trial balances; adjusting and closing entries; financial statements for service businesses, trade businesses, and manufacturing businesses; disclosure of accounting information; ethic principles in accounting and code of ethics for professional accountants

MS 31200 การเงินธุรกิจ                         3(3-0-6)

Business Finance

ความรู้เบื้องต้นของการบริหารการเงินของธุรกิจ การวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น การวางแผนทางการเงิน ค่าของเงินตามเวลา การตัดสินใจลงทุนระยะยาว ต้นทุนของเงินทุน โครงสร้างเงินทุน การจัดหาเงินทุนระยะยาว นโยบายเงินปันผล และการจัดการเงินทุนหมุนเวียน

Introduction to business finance; financial statements analysis; financial planning; time value of money; making capital investment decisions; cost of capital, capital structure; long-term financing; dividend policy; and working capital management

MS 31300 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร                           3(2-2-5)

Business Laws and Taxation     

หลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ รูปแบบองค์กรธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ เอกเทศสัญญา และกฎหมายอื่นที่จำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน หลักการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ และภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หลักคุณธรรมและความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่เสียภาษี

General principles of law for organizing organization; business organization models, law relating to business transaction specific contract; and other relevant laws necessary to the current situation, tax collection under the Revenue Code; personal income tax, corporate income tax, value added tax, specific business tax, stamp duty;  and other taxes; property tax; and inheritance tax; ethics, and responsibility of taxpayers

MS 51200 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                         3(2-2-5)

Business Economic

หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ อุปสงค์ อุปทานและ        ดุลยภาพตลาด ความยืดหยุ่น การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและผู้ผลิต  โครงสร้างตลาดและการกำหนดราคา นโยบายการเงินการคลัง การค้าและการเงินระหว่างประเทศ การจ้างงานและการว่างงาน อัตราดอกเบี้ย ภาวะเงินเฟ้อ ภาวะเงินฝืด วัฏจักรธุรกิจ การเข้าแทรกแซงตลาดโดยรัฐบาลต่อการดำเนินธุรกิจในระยะสั้นและระยะยาว ฝึกปฏิบัติการกรณีศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

Principles of microeconomics and macroeconomics for business decision making, demand, supply and market equilibrium, elasticity, analysis of consumer and producer behavior, market structure and pricing, monetary and fiscal policy, international trade and finance, employment and unemployment, interest rates, inflation, deflation, business cycle, the impact of economic changes and government intervention on business operations in the short and long term; practicing case studies for business economics