ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
MS 21100องค์การและการจัดการสมัยใหม่3(3-0-6)
MS 22100การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ในงานธุรกิจ3(2-2-5)
MS 26101การเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล3(2-2-5)
MS 26XXXวิชาเฉพาะด้านเลือก  3 หน่วยกิต
รวม21 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย3(3-0-6)
GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า3(3-0-6)
MS 25100 หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล3(3-0-6)
MS 26102การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกิดใหม่เชิงนวัตกรรม3(2-2-5)
MS 31100หลักการบัญชีเบื้องต้น3(2-2-5)
MS 26XXXวิชาเฉพาะด้านเลือก  3 หน่วยกิต
รวม21 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
MS 23200ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารธุรกิจ 3(3-0-6)
MS 24100การจัดการงานผลิตและการดำเนินงาน3(3-0-6)
MS 26200สถิติธุรกิจ3(3-0-6)
MS 51200 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ3(2-2-5)
MS 26XXXวิชาเฉพาะด้านเลือก  3 หน่วยกิต
รวม21 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
GE 033…วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก1(0-2-1)
MS 26201การจัดการเชิงกลยุทธ์3(3-0-6)
    MS 31200การเงินธุรกิจ3(3-0-6)
MS 26XXXวิชาเฉพาะด้านเลือก  3 หน่วยกิต
MS 26XXXวิชาเฉพาะด้านเลือก  3 หน่วยกิต
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 26300 การประกอบการและการสร้างธุรกิจ 3(2-2-5)
MS 26301ยุทธศาสตร์การตลาดยุคดิจิทัล3(2-2-5)
MS 26304ภาษาอังกฤษสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ 3(2-2-5)
MS 31300กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร3(2-2-5)
MS 26XXXวิชาเฉพาะด้านเลือก  3 หน่วยกิต
รวม15 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 26303แผนธุรกิจสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ3(2-2-5)
MS 26305การจัดการนวัตกรรมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6)
MS 26312วิจัยธุรกิจสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ3(2-2-5)
MS 26XXXวิชาเฉพาะด้านเลือก  3 หน่วยกิต
XXXXXXX  วิชาเลือกเสรี              3 หน่วยกิต
รวม15 หน่วยกิต

แผนการเรียนสหกิจศึกษา

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 26401การระดมทุนการเป็นผู้ประกอบการ3(3-0-6)
MS 26408การเตรียมสหกิจศึกษาการเป็นผู้ประกอบการ1(0-2-1)
MS XXXXXวิชาเฉพาะด้านเลือก                       3 หน่วยกิต
MS XXXXXวิชาเฉพาะด้านเลือก                       3 หน่วยกิต
XXXXXXX  วิชาเลือกเสรี              3 หน่วยกิต
รวม13 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 26409สหกิจศึกษาด้านการเป็นผู้ประกอบการ6(640)
รวม6 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 26401การระดมทุนการเป็นผู้ประกอบการ3(3-0-6)
MS 26406การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเป็นผู้ประกอบการ1(0-2-1)
MS XXXXXวิชาเฉพาะด้านเลือก                       3 หน่วยกิต
MS XXXXXวิชาเฉพาะด้านเลือก                       3 หน่วยกิต
XXXXXXX  วิชาเลือกเสรี              3 หน่วยกิต
รวม13 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 26407การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเป็นผู้ประกอบการ6(640)
รวม6 หน่วยกิต