หลักสูตร

3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

  1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                            ไม่น้อยกว่า             30      หน่วยกิต

        1.1) บังคับ                                                                                                   20     หน่วยกิต

        1.2) เลือก                                                                             ไม่น้อยกว่า             9      หน่วยกิต

        1.3) บังคับเลือก                                                                     ไม่น้อยกว่า            1      หน่วยกิต

  2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                                    ไม่น้อยกว่า          94      หน่วยกิต

        2.1) วิชาแกน                                                                                                     30         หน่วยกิต

        2.2) วิชาเฉพาะด้าน                                                                ไม่น้อยกว่า           57         หน่วยกิต

                2.2.1) บังคับ                                                                                             30         หน่วยกิต

                2.2.2) เลือก                                                                  ไม่น้อยกว่า           27         หน่วยกิต

        2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ                                                                      7          หน่วยกิต

  3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                              ไม่น้อยกว่า             6           หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา

  1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                             ไม่น้อยกว่า          30      หน่วยกิต

        1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ                                                                                  20      หน่วยกิต

กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม                                                 3        หน่วยกิต

GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
 The  King’s Philosophy Towards Local Development 

กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร                                              6        หน่วยกิต

GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
 English Communication in Digital Age 
GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย3(3-0-6)
 Thai for Contemporary Communication 

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์                                 2        หน่วยกิต

GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
 Healthy and Happy Life 

กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ                         3        หน่วยกิต

GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
 Creative Business 

กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม                         6        หน่วยกิต

GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า 3(3-0-6)
 Thinking for Life Advancement 
GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
 Digital Literacy Skills 

        1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก                                                 ไม่น้อยกว่า          9        หน่วยกิต

                ให้นักศึกษาเลือกเรียน จำนวน 3 รายวิชา จาก 5 กลุ่ม โดยเลือกเรียนได้กลุ่มละ 1 รายวิชาเท่านั้น

กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม                                                 3        หน่วยกิต

GE 01201วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Civil Way and Law in Daily Life 
GE 01202พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก Dynamics of Thai and Global Society3(3-0-6)

กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร                                            3        หน่วยกิต

GE 02201การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ3(3-0-6)
 Media and Information Literacy 
GE 02202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Korean Language in Daily Life 
GE 02203ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Khmer Language in Daily Life 
GE 02204ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Chinese Language in Daily Life 
GE 02205ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Japanese Language in Daily Life 
GE 02206ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Malay Language in Daily Life 
GE 02207ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Lao Language in Daily Life 
GE 02208ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Vietnamese Language in Daily Life 
GE 02209ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Spanish Language in Daily Life     

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์                                 3        หน่วยกิต

GE 03201ศิลปะและความงามของชีวิต3(3-0-6)
 Art and Beauty of Life 
GE 03202ศิลปะการใช้ชีวิต3(3-0-6)
 Art of Living 

กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ                         3        หน่วยกิต

GE 04201การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง3(3-0-6)
 Financial Planning for Stability 
GE 04202การทำงานอย่างมีความสุข                 3(3-0-6)
 Working Happily 

กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม                         3        หน่วยกิต

GE 05201เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจมือใหม่3(2-2-5)
 Digital Technology for Beginner Businessman 
GE 05202รักษ์โลกรักษ์เรา3(3-0-6)
 Save Earth Save Us 

        1.3) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก                                        ไม่น้อยกว่า          1        หน่วยกิต

                ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งในกลุ่มบังคับเลือก กลุ่มที่ 3  (1 รายวิชา)   จำนวน 1 หน่วยกิต

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์                               1        หน่วยกิต

GE 03301จังหวะของชีวิต1(0-2-1)
 Rhythm of Life 
GE 03302การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ1(0-2-1)
 Exercise for Health 
GE 03303การเต้นสมัยใหม่1(0-2-1)
 Modern Dance 

        2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                                ไม่น้อยกว่า    94     หน่วยกิต

                   2.1)  วิชาแกน                                                                            30   หน่วยกิต

MS 21100องค์การและการจัดการสมัยใหม่3(3-0-6)
 Organizations and Modern Management 
MS 22100  
MS 23200
MS 24100
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ในงานธุรกิจ Software Application in Business ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารธุรกิจ Business English Communication การจัดการงานผลิตและการดำเนินงาน Production and Operations Management3(2-2-5)  
3(3-0-6)  
3(3-0-6)
MS 25100  
MS 26300  
MS 31100  
MS 31200   MS 31300   MS 51200
หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล Principles of Marketing and Digital Marketing การประกอบการและการสร้างธุรกิจ Entrepreneurship and Business Creation หลักการบัญชีเบื้องต้น Introduction to Accounting Principles การเงินธุรกิจ Business Finance กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร Business Laws and Taxation เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   Business Economics  3(3-0-6)  
3(2-2-5)  
3(2-2-5)  
3(3-0-6)   3(2-2-5)   3(2-2-5)

            2.2 วิชาเฉพาะด้าน                                                        ไม่น้อยกว่า   57 หน่วยกิต

                      2.2.1) บังคับ                                                                              30  หน่วยกิต

MS 26101การเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล         3(2-2-5)
 Entrepreneurship in Digital Age 
MS 26102การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกิดใหม่เชิงนวัตกรรม3(2-2-5)
 Innovative Startup Entrepreneurship 
MS 26200สถิติธุรกิจ  3(3-0-6)
 Business Statistics 
MS 26201การจัดการเชิงกลยุทธ์  3(3-0-6)
 Strategic  Management 
MS 26301ยุทธศาสตร์การตลาดยุคดิจิทัล 3(2-2-5)
 Strategic Digital Marketing 
MS 26303แผนธุรกิจสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ 3(2-2-5)
 Business Plans for Entrepreneurship   
MS 26304ภาษาอังกฤษสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ       3(2-2-5)
 English for Entrepreneurship 
MS 26305การจัดการนวัตกรรมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6)
 Innovation Management for Entrepreneurship 
MS 26312วิจัยธุรกิจสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ3(2-2-5)
 Business  Research for  Entrepreneurship 
MS 26401การระดมทุนการเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6)
 Entrepreneurship Fundraising 

     2.2.2) เลือก                                                                ไม่น้อยกว่า  27  หน่วยกิต

                        ให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนรายวิชาในกลุ่มวิชาการบริหารและการประกอบธุรกิจหรือกลุ่มวิชาเชิงปฏิบัติการทางธุรกิจ รวมกันไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต

                         2.2.2.1)  กลุ่มวิชาการบริหารและการประกอบธุรกิจ

MS 26103การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับการเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6)
                Human Resource Management for Entrepreneurship 
MS 26202การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 3(3-0-6)
 Modern Retailing Business Management 
MS 26204ดิจิทัลเพื่อการประกอบธุรกิจ3(2-2-5)
 Digital for Entrepreneurship 
MS 26205การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ       3(3-0-6)
 Business Negotiation 
MS 26206การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม3(3-0-6)
 Small and Medium Enterprises Management 
MS 26208การเป็นผู้ประกอบการองค์การ 3(3-0-6)
 Corporate Entrepreneurship 
MS 26302การประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 International Entrepreneurship 
MS 26306การบริหารโครงการและการประเมินผลเชิงปริมาณ3(2-2-5)
 Project Management and Quantitative Evaluation 
MS 26307การจัดการอุตสาหกรรมบริการ  3(3-0-6)
 Service  Industry  Management 
MS 26308การเป็นผู้ประกอบการสังคม3(2-2-5)
 Social Entrepreneurship 
MS 26309การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์3(3-0-6)
 Franchise  Business Management 
MS 26310กลยุทธ์การจัดการวิสาหกิจชุมชน 3(3-0-6)
 Strategic Management for Community Enterprise 
MS 26311การจัดการขายสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ     3(2-2-5)
 Sales Management for Entrepreneurship 
MS 26313การเป็นผู้ประกอบการกับการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์3(3-0-6)
 Entrepreneurship  and  Creative  Development 
MS 26314การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราสินค้า                    3(2-2-5)
 Brand   and  Product  Development 
MS 26403การสัมมนาการเป็นผู้ประกอบการ                      3(2-2-5)
 Seminar in Entrepreneurship 
MS 26404การบริหารโลจิสติกส์แบบครบวงจร                          3(3-0-6)
 Integral Logistics Management 

       2.2.2.2)  กลุ่มวิชาเชิงปฏิบัติการทางธุรกิจ

MS 26104การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการ 1                    3(0-300-0)
 Work-Based  Learning  in  Entrepreneurship 1
MS 26209การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการ 2                      3(0-300-0)
 Work-Based Learning  in  Entrepreneurship 2
MS 26210การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการ 3                       3(0-300-0)
 Work-Based Learning  in  Entrepreneurship 3
MS 26315การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการ 4                      3(0-300-0)
 Work-Based  Learning  in  Entrepreneurship 4
MS 26316การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการ 5                 3(0-300-0)
 Work-Based  Learning  in  Entrepreneurship 5
MS 26405การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการ 6                    3(0-300-0)
   Work-Based  Learning  in  Entrepreneurship 6

            2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ                             7   หน่วยกิต

                      ให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนตามรายวิชาในแผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ   แผนการเรียนสหกิจศึกษา

       แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

MS 26406การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเป็นผู้ประกอบการ1(0-2-1)
 Preparation for Entrepreneurship Internship 
MS 26407การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเป็นผู้ประกอบการ6(640)
 Entrepreneurship Internship 

       แผนการเรียนสหกิจศึกษา

MS 26408การเตรียมสหกิจศึกษาการเป็นผู้ประกอบการ1(0-2-1)
 Pre-cooperative Entrepreneurship Education 
MS 26409สหกิจศึกษาด้านการเป็นผู้ประกอบการ6(640)
 Cooperative Education in Entrepreneurship 

            3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                            ไม่น้อยกว่า          6        หน่วยกิต

           ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของสาขาวิชานี้