จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

1.1) บังคับ 20 หน่วยกิต

1.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

1.3) บังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า      94 หน่วยกิต 

        2.1) วิชาแกน 30 หน่วยกิต

2.2) วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต

2.2.1) บังคับ 30 หน่วยกิต

2.2.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต

2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 7 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 20 หน่วยกิต

กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม   3 หน่วยกิต

GE 01101 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
The  King’s Philosophy Towards Local Development

กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร   6 หน่วยกิต

GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
English Communication in Digital Age
GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย3(3-0-6)
Thai for Contemporary Communication

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์   2 หน่วยกิต

GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
Healthy and Happy Life

กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต

GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
Creative Business

กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 6 หน่วยกิต

GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า  3(3-0-6)
Thinking for Life Advancement
GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
Digital Literacy Skills

1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียน จำนวน 3 รายวิชา จาก 5 กลุ่ม โดยเลือกเรียนได้กลุ่มละ 1 รายวิชาเท่านั้น

กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม   3 หน่วยกิต

GE 01201 วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Civil Way and Law in Daily Life
GE 01202พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก Dynamics of Thai and Global Society3(3-0-6)

กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร 3 หน่วยกิต

GE 02201การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ3(3-0-6)
Media and Information Literacy
GE 02202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Korean Language in Daily Life 
GE 02203ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Khmer Language in Daily Life
GE 02204ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Chinese Language in Daily Life
GE 02205ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Japanese Language in Daily Life
GE 02206ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Malay Language in Daily Life
GE 02207ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Lao Language in Daily Life
GE 02208ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Vietnamese Language in Daily Life
GE 02209ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Spanish Language in Daily Life

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์   3 หน่วยกิต

GE 03201ศิลปะและความงามของชีวิต3(3-0-6)
Art and Beauty of Life
GE 03202ศิลปะการใช้ชีวิต3(3-0-6)
Art of Living

กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต

GE 04201การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง3(3-0-6)
Financial Planning for Stability
GE 04202การทำงานอย่างมีความสุข3(3-0-6)
Working Happily

กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 3 หน่วยกิต

GE 05201เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจมือใหม่3(2-2-5)
Digital Technology for Beginner Businessman
GE 05202รักษ์โลกรักษ์เรา3(3-0-6)
Save Earth Save Us

1.3) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งในกลุ่มบังคับเลือก กลุ่มที่ 3  (1 รายวิชา)   จำนวน 1 หน่วยกิต

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 1 หน่วยกิต

GE 03301จังหวะของชีวิต1(0-2-1)
Rhythm of Life
GE 03302การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ1(0-2-1)
Exercise for Health
GE 03303การเต้นสมัยใหม่1(0-2-1)
Modern Dance

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า    94   หน่วยกิต 

   2.1)  วิชาแกน                                                                            30   หน่วยกิต

MS 21100องค์การและการจัดการสมัยใหม่3(3-0-6)
Organizations and Modern Management
MS 22100
MS 23200
MS 24100
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ในงานธุรกิจSoftware Application in Businessภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารธุรกิจBusiness English CommunicationการจัดการงานผลิตและการดำเนินงานProduction and Operations Management3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
MS 25100
MS 26300
MS 31100
MS 31200
MS 31300
MS 51200
หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัลPrinciples of Marketing and Digital Marketingการประกอบการและการสร้างธุรกิจEntrepreneurship and Business Creation หลักการบัญชีเบื้องต้นIntroduction to Accounting PrinciplesการเงินธุรกิจBusiness FinanceกฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรBusiness Laws and Taxationเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   Business Economics3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

            2.2 วิชาเฉพาะด้าน                                                        ไม่น้อยกว่า   57 หน่วยกิต

      2.2.1) บังคับ                                                                              30  หน่วยกิต

MS 26101การเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล3(2-2-5)
Entrepreneurship in Digital Age 
MS 26102การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกิดใหม่เชิงนวัตกรรม3(2-2-5)
Innovative Startup Entrepreneurship 
MS 26200สถิติธุรกิจ  3(3-0-6)
Business Statistics
MS 26201การจัดการเชิงกลยุทธ์  3(3-0-6)
Strategic  Management
MS 26301ยุทธศาสตร์การตลาดยุคดิจิทัล3(2-2-5)
Strategic Digital Marketing
MS 26303แผนธุรกิจสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ3(2-2-5)
Business Plans for Entrepreneurship
MS 26304ภาษาอังกฤษสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ       3(2-2-5)
English for Entrepreneurship
MS 26305การจัดการนวัตกรรมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6)
Innovation Management for Entrepreneurship
MS 26312วิจัยธุรกิจสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ3(2-2-5)
Business  Research for  Entrepreneurship
MS 26401การระดมทุนการเป็นผู้ประกอบการ  3(3-0-6)
Entrepreneurship Fundraising 

    2.2.2) เลือก                                                                ไม่น้อยกว่า  27  หน่วยกิต

                        ให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนรายวิชาในกลุ่มวิชาการบริหารและการประกอบธุรกิจหรือกลุ่มวิชาเชิงปฏิบัติการทางธุรกิจ รวมกันไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต

                         2.2.2.1)  กลุ่มวิชาการบริหารและการประกอบธุรกิจ

MS 26103การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับการเป็นผู้ประกอบการ3(3-0-6)
                 Human Resource Management for Entrepreneurship
MS 26202การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่3(3-0-6)
Modern Retailing Business Management
MS 26204ดิจิทัลเพื่อการประกอบธุรกิจ3(2-2-5)
Digital for Entrepreneurship
MS 26205การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ3(3-0-6)
Business Negotiation
MS 26206การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม3(3-0-6)
Small and Medium Enterprises Management
MS 26208การเป็นผู้ประกอบการองค์การ3(3-0-6)
Corporate Entrepreneurship
MS 26302การประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
International Entrepreneurship
MS 26306การบริหารโครงการและการประเมินผลเชิงปริมาณ3(2-2-5)
Project Management and Quantitative Evaluation
MS 26307การจัดการอุตสาหกรรมบริการ3(3-0-6)
Service  Industry  Management
MS 26308การเป็นผู้ประกอบการสังคม3(2-2-5)
Social Entrepreneurship
MS 26309การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์3(3-0-6)
Franchise  Business Management
MS 26310กลยุทธ์การจัดการวิสาหกิจชุมชน3(3-0-6)
Strategic Management for Community Enterprise
MS 26311การจัดการขายสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ      3(2-2-5)
Sales Management for Entrepreneurship
MS 26313การเป็นผู้ประกอบการกับการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์3(3-0-6)
Entrepreneurship  and  Creative  Development
MS 26314การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราสินค้า  3(2-2-5)
Brand   and  Product  Development
MS 26403การสัมมนาการเป็นผู้ประกอบการ3(2-2-5)
Seminar in Entrepreneurship
MS 26404การบริหารโลจิสติกส์แบบครบวงจร                           3(3-0-6)
Integral Logistics Management
      2.2.2.2)  กลุ่มวิชาเชิงปฏิบัติการทางธุรกิจ
MS 26104การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการ 1                     3(0-300-0)
Work-Based  Learning  in  Entrepreneurship 1
MS 26209การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการ 2                     3(0-300-0)
Work-Based Learning  in  Entrepreneurship 2
MS 26210การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการ 3                     3(0-300-0)
Work-Based Learning  in  Entrepreneurship 3
MS 26315การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการ 4                     3(0-300-0)
Work-Based  Learning  in  Entrepreneurship 4
MS 26316การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการ 5                     3(0-300-0)
Work-Based  Learning  in  Entrepreneurship 5
MS 26405การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการเป็นผู้ประกอบการ 6                     3(0-300-0)
  Work-Based  Learning  in  Entrepreneurship 6


2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ                                                    7 หน่วยกิต                
      ให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนตามรายวิชาในแผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ   แผนการเรียนสหกิจศึกษา
      แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
MS 26406การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเป็นผู้ประกอบการ1(0-2-1)
Preparation for Entrepreneurship Internship
MS 26407การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเป็นผู้ประกอบการ6(640)
Entrepreneurship Internship
      แผนการเรียนสหกิจศึกษา
MS 26408การเตรียมสหกิจศึกษาการเป็นผู้ประกอบการ1(0-2-1)
Pre-cooperative Entrepreneurship Education
MS 26409สหกิจศึกษาด้านการเป็นผู้ประกอบการ6(640)
Cooperative Education in Entrepreneurship

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของสาขาวิชานี้

3.1.4 แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
MS 21100องค์การและการจัดการสมัยใหม่3(3-0-6)
MS 22100การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ในงานธุรกิจ3(2-2-5)
MS 26101การเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล3(2-2-5)
MS 26XXXวิชาเฉพาะด้านเลือก  3 หน่วยกิต
รวม21 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย3(3-0-6)
GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า3(3-0-6)
MS 25100 หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล3(3-0-6)
MS 26102การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกิดใหม่เชิงนวัตกรรม3(2-2-5)
MS 31100หลักการบัญชีเบื้องต้น3(2-2-5)
MS 26XXXวิชาเฉพาะด้านเลือก  3 หน่วยกิต
รวม21 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
MS 23200ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารธุรกิจ 3(3-0-6)
MS 24100การจัดการงานผลิตและการดำเนินงาน3(3-0-6)
MS 26200สถิติธุรกิจ3(3-0-6)
MS 51200 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ3(2-2-5)
MS 26XXXวิชาเฉพาะด้านเลือก  3 หน่วยกิต
รวม21 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
GE 033…วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก1(0-2-1)
MS 26201การจัดการเชิงกลยุทธ์3(3-0-6)
    MS 31200การเงินธุรกิจ3(3-0-6)
MS 26XXXวิชาเฉพาะด้านเลือก  3 หน่วยกิต
MS 26XXXวิชาเฉพาะด้านเลือก  3 หน่วยกิต
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 26300 การประกอบการและการสร้างธุรกิจ 3(2-2-5)
MS 26301ยุทธศาสตร์การตลาดยุคดิจิทัล3(2-2-5)
MS 26304ภาษาอังกฤษสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ 3(2-2-5)
MS 31300กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร3(2-2-5)
MS 26XXXวิชาเฉพาะด้านเลือก  3 หน่วยกิต
รวม15 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 26303แผนธุรกิจสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ3(2-2-5)
MS 26305การจัดการนวัตกรรมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6)
MS 26312วิจัยธุรกิจสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ3(2-2-5)
MS 26XXXวิชาเฉพาะด้านเลือก  3 หน่วยกิต
XXXXXXX  วิชาเลือกเสรี              3 หน่วยกิต
รวม15 หน่วยกิต

– แผนการเรียนสหกิจศึกษา

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 26401การระดมทุนการเป็นผู้ประกอบการ3(3-0-6)
MS 26408การเตรียมสหกิจศึกษาการเป็นผู้ประกอบการ1(0-2-1)
MS XXXXXวิชาเฉพาะด้านเลือก                       3 หน่วยกิต
MS XXXXXวิชาเฉพาะด้านเลือก                       3 หน่วยกิต
XXXXXXX  วิชาเลือกเสรี              3 หน่วยกิต
รวม13 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 26409สหกิจศึกษาด้านการเป็นผู้ประกอบการ6(640)
รวม6 หน่วยกิต

– แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 26401การระดมทุนการเป็นผู้ประกอบการ3(3-0-6)
MS 26406การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเป็นผู้ประกอบการ1(0-2-1)
MS XXXXXวิชาเฉพาะด้านเลือก                       3 หน่วยกิต
MS XXXXXวิชาเฉพาะด้านเลือก                       3 หน่วยกิต
XXXXXXX  วิชาเลือกเสรี              3 หน่วยกิต
รวม13 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 26407การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการเป็นผู้ประกอบการ6(640)
รวม6 หน่วยกิต