โครงสร้างหลักสูตร

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

3.1 หลักสูตร

3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

1.1) บังคับ 20 หน่วยกิต

1.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

1.3) บังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 

2.1) วิชาแกนวิทยาศาสตร์ 36 หน่วยกิต

2.2) วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 53 หน่วยกิต

2.2.1) บังคับ 44 หน่วยกิต

2.2.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 20 หน่วยกิต

กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม   3 หน่วยกิต

GE 01101 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
King’s Philosophy Towards Local Development

กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร   6 หน่วยกิต

GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
English Communication in Digital Age
GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย3(3-0-6)
Thai for Contemporary Communication

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์   2 หน่วยกิต

GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
Healthy and Happy Life

กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต

GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
Creative Business

กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 6 หน่วยกิต

GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า  3(3-0-6)
Thinking for Life Advancement
GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
Digital Literacy Skills

1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียน จำนวน 3 รายวิชา จาก 5 กลุ่ม โดยเลือกเรียนได้กลุ่มละ 1 รายวิชาเท่านั้น

กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม   3 หน่วยกิต

GE 01201 วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Civil Way and Law in Daily Life
GE 01202พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก Dynamics of Thai and Global Society3(3-0-6)

กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร 3 หน่วยกิต

GE 02201การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ3(3-0-6)
Media and Information Literacy
GE 02202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Korean Language in Daily Life 
GE 02203ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Khmer Language in Daily Life
GE 02204ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Chinese Language in Daily Life
GE 02205ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Japanese Language in Daily Life
GE 02206ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Malay Language in Daily Life
GE 02207ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Lao Language in Daily Life
GE 02208ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Vietnamese Language in Daily Life
GE 02209ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Spanish Language in Daily Life

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์   3 หน่วยกิต

GE 03201ศิลปะและความงามของชีวิต3(3-0-6)
Art and Beauty of Life
GE 03202ศิลปะการใช้ชีวิต3(3-0-6)
Art of Living

กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต

GE 04201การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง3(3-0-6)
Financial Planning for Stability
GE 04202การทำงานอย่างมีความสุข3(3-0-6)
Working Happily

กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 3 หน่วยกิต

GE 05201เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจมือใหม่3(2-2-5)
Digital Technology for Beginner Businessman
GE 05202รักษ์โลกรักษ์เรา3(3-0-6)
Save Earth Save Us

1.3) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งในกลุ่มบังคับเลือก กลุ่มที่ 3  (1 รายวิชา)   จำนวน 1 หน่วยกิต

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 1 หน่วยกิต

GE 03301จังหวะของชีวิต1(0-2-1)
Rhythm of Life
GE 03302การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ1(0-2-1)
Exercise for Health
GE 03303การเต้นสมัยใหม่1(0-2-1)
Modern Dance

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 

2.1) วิชาแกนวิทยาศาสตร์      36 หน่วยกิต
2.1.1) กลุ่มวิชาแกน       24 หน่วยกิต
SC 01001 คณิตศาสตร์เบื้องต้น3(3-0-6)
Basic Mathematics 
SC 01002 แคลคูลัสเบื้องต้น3(3-0-6)
Basic Calculus 
SC 01007เคมี 1  3(3-0-6)
Chemistry 1
SC 01008ปฏิบัติการเคมี 1  1(0-3-1)
Chemistry Laboratory 1
SC 19302เคมีสิ่งแวดล้อม3(2-2-5)
Environmental Chemistry 
SC 01010ชีววิทยา 13(3-0-6)
Biology 1
SC 01011ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-1)
Biology Laboratory 1
SC 19203จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม3(2-2-5)
Environmental Microbiology
SC 01004ฟิสิกส์ 13(3-0-6)
Physics 1 
SC 01005ปฏิบัติการฟิสิกส์ 11(0-3-1)
Physics Laboratory 1 
2.1.2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน 12 หน่วยกิต
SC 12002เคมีอินทรีย์พื้นฐาน3(2-2-5)
Fundamental of Organic Chemistry
SC 19201เคมีวิเคราะห์สำหรับสิ่งแวดล้อม3(2-2-5)
Analytical Chemistry for Environment
SC 19202ชีวเคมีพื้นฐานสำหรับสิ่งแวดล้อม3(3-0-6)
Biochemistry for Environment
SC 19301สถิติเบื้องต้นสำหรับสิ่งแวดล้อม3(2-2-5)
Basic Statistics for Environment
2.2) วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 53 หน่วยกิต
2.2.1) บังคับ44 หน่วยกิต
1)  กลุ่มวิชาพื้นฐานสิ่งแวดล้อม  12 หน่วยกิต
SC 19111พื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม3(2-2-5)
Fundamentals of Environmental Science
SC 19212นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม3(2-2-5)
Environmental Ecology
SC 19213ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม3(2-2-5)
Environmental Geography 
SC 19314ภาษาอังกฤษสำหรับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม3(2-2-5)
English for Natural Resources and Environment
2)  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  6 หน่วยกิต
SC 19321การป้องกันและควบคุมมลพิษ3(2-2-5)
Pollution Prevention and Control
SC 19322การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน3(2-2-5)
Sustainable Consumption and Production
3)  กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม22 หน่วยกิต
SC 19131การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม3(2-2-5)
Natural Resources and Environmental Management
SC 19232กฎหมายและนโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม3(3-0-6)
Natural Resources and Environment Law and Policy  
SC 19233การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม3(2-2-5)
Environmental Quality Monitoring
SC 19334การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม3(2-2-5)
 Environmental Impact Assessment
SC 19335การศึกษาภาคสนามทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1(0-2-1)
Field Study in Natural Resources and Environment
SC 19336การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน3(2-2-5)
Energy Conservation and Management
SC 19337ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม3(2-2-5)
Geographic Information System for Natural Resources and Environmental Management
SC 19438ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม3(2-2-5)
 Environmental Management System
4)  กลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม4 หน่วยกิต
SC 19441สัมมนาและเทคนิคการสื่อความหมายทางสิ่งแวดล้อม1(0-3-1)
Seminar and Environmental Interpretation Techniques
SC 19442การวิจัยและจรรยาบรรณการวิจัยทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม3(0-6-3)
Research and Research Ethics in Natural Resource and Environment
2.2.2) เลือก     ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียน ทั้ง 2 กลุ่มวิชา กลุ่มละไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
1)  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
SC 19021การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ3(2-2-5)
Water Quality Analysis
SC 19022การควบคุมมลพิษทางดิน3(2-2-5)
Soil Pollution Control
SC 19023การควบคุมมลพิษทางอากาศ3(2-2-5)
Air Pollution Control
SC 19024การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน 3(2-2-5)
Noise and Vibration Pollution Control
SC 19025การจัดการขยะมูลฝอย3(2-2-5)
Solid Waste Management
SC 19026การจัดการของเสียอันตราย3(2-2-5)
Hazardous Waste Management
SC 19027การจัดการน้ำเสีย3(2-2-5)
Wastewater Management
2) กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
SC 19031การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน3(3-0-6)
Sustainable City Environmental Management
SC 19032การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์3(3-0-6)
Strategic Environment Assessment
SC 19033การจัดการภัยพิบัติ3(3-0-6)
Disaster Management
SC 19034เศรษฐกิจสีเขียว3(3-0-6)
Green Economy
SC 19035หลักการใช้ประโยชน์ที่ดิน3(2-2-5)
Principles of Land Use
SC 19036การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง3(3-0-6)
Marine and Coastal Resources Management
SC 19037การจัดการทรัพยากรนันทนาการ3(3-0-6)
Recreational Resources Management
SC 19038การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า3(3-0-6)
Forest and Wildlife Management
2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า7 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนแผนการเรียนใดแผนหนึ่งจาก 2 แผนต่อไปนี้
– แผนการเรียนสหกิจศึกษา
SC 19451เตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1(0-2-1)
Preparation for Cooperative Education in Natural Resources and Environmental Management
SC 19452สหกิจศึกษาทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม6(640)
Cooperative Education in Natural Resources and Environmental Management
– แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
SC 19453เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1(0-2-1)
Preparation for Internship in Natural Resources and Environmental Management
SC 19454การศึกษาอิสระ3(3-0-6)
Independent Study
SC 19455ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม3(350)
Internship in Natural Resources and Environmental Management

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของสาขาวิชานี้

 891 total views,  1 views today

Spread the love
replicas relojes fausse rolex montres orologi replica orologi replica imitazione orologi audemars piguet replica rolex replica Replica Rolex relojes