โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 20 หน่วยกิต
 • กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม
3 หน่วยกิต
 • กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร
6 หน่วยกิต
 • กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์
2 หน่วยกิต
 • กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
 • กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
3 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก

ให้นักศึกษาเลือกเรียน จำนวน 3 รายวิชา จาก 5 กลุ่ม โดยเลือกเรียนได้กลุ่มละ 1 รายวิชาเท่านั้น

ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
 • กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม
 • กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร
 • กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์
 • กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
 • กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
 3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต
 • กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์
 1 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต
วิชาแกนวิทยาศาสตร์ 36 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาแกน
 24 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาเคมีรวมปฏิบัติการ
ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาชีววิทยารวมปฏิบัติการ
ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาฟิสิกส์รวมปฏิบัติการ
ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน
 12 หน่วยกิต
  • วิชาเคมีวิเคราะห์ รวมปฏิบัติการ
3 หน่วยกิต
  • วิชาเคมีอินทรีย์ รวมปฏิบัติการ
4 หน่วยกิต
  • วิชาชีวเคมี รวมปฏิบัติการ
4 หน่วยกิต
  • วิชาสถิติ
3 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 53 หน่วยกิต
บังคับ

 • กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม
44 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 6 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
 22 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม
4 หน่วยกิต
เลือก

ให้เลือกเรียน ทั้ง 2 กลุ่มวิชา กลุ่มละไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

 555 total views,  1 views today

Spread the love
replicas relojes fausse rolex montres orologi replica orologi replica imitazione orologi audemars piguet replica rolex replica Replica Rolex relojes