รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร                         –
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย           หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย)
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ      Bachelor of Communication Arts (Film and Digital Media)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย          นิเทศศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย)
ชื่อย่อภาษาไทย           นศ.บ. (ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ     Bachelor of Communication Arts (Film and Digital Media)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ      B.Com.Arts (Film and Digital Media)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต