ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
MS 12101หลักนิเทศศาสตร์3(3-0-6)
MS 13101หลักการถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์3(2-2-5)
MS 12103ภาพยนตร์เบื้องต้น1(1-0-2)
MS 12104ความคิดสร้างสรรค์ภาพยนตร์  2(1-2-3)
MS 12105การเขียนบทภาพยนตร์3(2-2-5)
รวม21 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย3(3-0-6)
GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า3(3-0-6)
MS 12102ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์  3(3-0-6)
MS 11103ศิลปะเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5)
MS 12106การเตรียมผลิตภาพยนตร์2(1-2-3)
MS 12107การผลิตภาพยนตร์3(2-2-5)
รวม20 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
  GE XXXXXวิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
  GE XXXXXวิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
MS 13201ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์3(3-0-6)
MS 11201การสื่อสารการตลาดดิจิทัล3(3-0-6)
MS 12201สุนทรียศาสตร์ภาพยนตร์2(1-2-3)
MS 12202การเล่าเรื่องข้ามสื่อ2(1-2-3))
MS 12203ศิลปะการออกแบบเสียงและดนตรีประกอบภาพยนตร์3(2-2-5)
MS 12204ความถนัดทางภาพยนตร์2(1-2-3)
รวม21 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
 GE XXXXXวิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
GE 033XXวิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก1(0-2-1)
MS 14201การวิจัยเพื่องานนิเทศศาสตร์3(2-2-5)
MS 12205ศิลปะการตัดต่อ3(2-2-5)
MS 12206การกำกับภาพยนตร์3(2-2-5)
MS 12207การถ่ายทำภาพยนตร์3(2-2-5)
MS 12208ภาษาอังกฤษเพื่องานภาพยนตร์2(1-2-3)
รวม20 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 14301กฎหมายและจริยธรรมเพื่องานนิเทศศาสตร์3(3-0-6)
MS 12301ภาพยนตร์กับชุมชน3(2-2-5)
MS 123XXวิชาเฉพาะด้านเลือก 4 รายวิชา12
XXXXXXXวิชาเลือกเสรี 1 รายวิชา3
รวม21 หน่วยกิต

แผนการเรียนกลุ่มวิชาสหกิจศึกษาด้านภาพยนตร์

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
        MS 10405การเตรียมสหกิจศึกษา      1(0-2-1)
MS 123XXวิชาเฉพาะด้านเลือก 3 รายวิชา9
XXXXXXXวิชาเลือกเสรี 1 รายวิชา3
รวม13 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 12401สหกิจศึกษาด้านภาพยนตร์ 16(0-640-0)
รวม6 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 12402สหกิจศึกษาด้านภาพยนตร์ 26(0-640-0)
รวม6 หน่วยกิต

แผนการเรียนกลุ่มวิชาผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 12338การเตรียมความพร้อมภาพยนตร์นิพนธ์1(0-2-1)
MS 123XXวิชาเฉพาะด้านเลือก 3 รายวิชา9
XXXXXXXวิชาเลือกเสรี 1 รายวิชา3
รวม13 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 12403การเขียนบทภาพยนตร์ขั้นสูง3(2-2-5)
MS 12404การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง3(2-2-5)
รวม6 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 12405ภาพยนตร์นิพนธ์6(0-10-5)
รวม6 หน่วยกิต