ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 5 วิชา11
3110101หลักนิเทศศาสตร์3(3-0-6)
3114201ทฤษฎีภาพยนตร์3(3-0-6)
รายวิชาเฉพาะด้าน (เลือก) 1 รายวิชา3
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 4 วิชา12
3110102ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์3(2-2-5)
3110104หลักการถ่ายภาพ 3(2-2-5)3(2-2-5)
รายวิชาเฉพาะด้าน (เลือก) 1 รายวิชา3
รวม21
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก (กลุ่มภาษา)3 หน่วยกิต
3110103ศิลปะเพื่องานนิเทศศาสตร์ศิลปะเพื่องานนิเทศศาสตร์3(2-2-5)
3110201ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์3(2-2-5)
3114101ภาษาอังกฤษเพื่องานภาพยนตร์3(2-2-5)
3114205ศิลปะการแสดงภาพยนตร์ศิลปะการแสดงภาพยนตร์3(2-2-5)
รายวิชาเฉพาะด้าน (เลือก) 2 รายวิชารายวิชาเฉพาะด้าน (เลือก) 2 รายวิชา6
รวม 21 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)3(3-0-6)
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก (กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)3(3-0-6)
3110301กฎหมายและจริยธรรมเพื่องานนิเทศศาสตร3(3-0-6)
3114202สุนทรียศาสตร์ทางภาพยนตร์3(3-0-6)
3114203การวางแผนผลิตภาพยนตร์3(2-2-5)
3114204การเขียนบทภาพยนตร์3(2-2-5)
3110202หลักการสื่อสารการตลาด3(3-0-6)
รวม21 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
3110203การวิจัยเพื่องานนิเทศศาสตร์3(2-2-5)
3114301การถ่ายทำภาพยนตร์ระบบดิจิทัล3(2-2-5)
3114302การกำกับภาพยนตร์3(2-2-5)
3114303ศิลปะการตัดต่อในระบบดิจิทัล3(2-2-5)
3114304ศิลปะการออกแบบเสียงและดนตรีประกอบ
ในงานภาพยนตร์
3(2-2-5)
รายวิชาเฉพาะด้าน (เลือก) 1 รายวิชา3
รายวิชา เลือกเสรี 1 รายวิชา3
 รวม  21 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
3114320การเตรียมความพร้อมศิลปนิพนธ์2(2-2-5)
รายวิชาเฉพาะด้าน เอก (เลือก) 5 รายวิชา15
รายวิชา เลือกเสรี 1 รายวิชา3
 รวม20 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
3114400การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย3(0-270-0)
 รวม 3 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
3114402ศิลปนิพนธ์3(360)
วิชาเฉพาะด้าน เลือก 3 วิชา9
รวม12 หน่วยกิต