โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

3.1 หลักสูตร

3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                               ไม่น้อยกว่า     30   หน่วยกิต

1.1) บังคับ                                                                          20   หน่วยกิต

1.2) เลือก                                                         ไม่น้อยกว่า       9   หน่วยกิต

1.3) บังคับเลือก                                                  ไม่น้อยกว่า       1   หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                     ไม่น้อยกว่า     92   หน่วยกิต

2.1) วิชาแกน                                                     ไม่น้อยกว่า      24   หน่วยกิต

2.2) วิชาเฉพาะด้าน                                              ไม่น้อยกว่า      55   หน่วยกิต

2.2.1) บังคับ                                                                34   หน่วยกิต

2.2.2) เลือก                                               ไม่น้อยกว่า      21   หน่วยกิต

2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ                             ไม่น้อยกว่า      13   หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                   ไม่น้อยกว่า      6   หน่วยกิต

 

3.1.3 รายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                               ไม่น้อยกว่า     30   หน่วยกิต

1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ                                                           20   หน่วยกิต

กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม                                           3   หน่วยกิต

GE 01101 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6)
King’s Philosophy Towards Local Development

กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร                                         6   หน่วยกิต

GE 02101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล 3(3-0-6)
English Communication in Digital Age
GE 02102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย 3(3-0-6)
Thai for Contemporary Communication

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์                               2   หน่วยกิต

GE 03101 ชีวิตดีมีความสุข 2(1-2-3)
Healthy and Happy Life

กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ                           3   หน่วยกิต

GE 04101 ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
Creative Business

กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม                            6   หน่วยกิต

GE 05101 รู้คิดชีวิตก้าวหน้า 3(3-0-6)
Thinking for Life Advancement
GE 05102 ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 3(2-2-5)
Digital Literacy Skills

1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก                                           ไม่น้อยกว่า      9   หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียน จำนวน 3 รายวิชา จาก 5 กลุ่ม โดยเลือกเรียนได้กลุ่มละ 1 รายวิชาเท่านั้น

กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม                                           3   หน่วยกิต

GE 01201 วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
Civil Way and Law in Daily Life
GE 01202 พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก

Dynamics of Thai and Global Society

3(3-0-6)

กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร                                         3   หน่วยกิต

GE 02201 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 3(3-0-6)
Media and Information Literacy
GE 02202 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
Korean Language in Daily Life
GE 02203 ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
Khmer Language in Daily Life
GE 02204 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
Chinese Language in Daily Life
GE 02205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
Japanese Language in Daily Life
GE 02206 ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
Malay Language in Daily Life
GE 02207 ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
Lao Language in Daily Life
GE 02208 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
Vietnamese Language in Daily Life
GE 02209 ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
Spanish Language in Daily Life

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์                               3   หน่วยกิต

GE 03201 ศิลปะและความงามของชีวิต 3(3-0-6)
Art and Beauty of Life
GE 03202 ศิลปะการใช้ชีวิต 3(3-0-6)
Art of Living

กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ                           3   หน่วยกิต

GE 04201 การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง 3(3-0-6)
Financial Planning for Stability
GE 04202 การทำงานอย่างมีความสุข 3(3-0-6)
Working Happily

กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม                            3   หน่วยกิต

GE 05201 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจมือใหม่ 3(2-2-5)
Digital Technology for Beginner Businessman
GE 05202 รักษ์โลกรักษ์เรา 3(3-0-6)
Save Earth Save Us

1.3) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก                                    ไม่น้อยกว่า      1   หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งในกลุ่มบังคับเลือก กลุ่มที่ 3  (1 รายวิชา)   จำนวน 1 หน่วยกิต

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์                               1   หน่วยกิต

GE 03301 จังหวะของชีวิต 1(0-2-1)
Rhythm of Life
GE 03302 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1)
Exercise for Health
GE 03303 การเต้นสมัยใหม่ 1(0-2-1)
Modern Dance

           2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                      ไม่น้อยกว่า     96   หน่วยกิต

2.1) วิชาแกนนิเทศศาสตร์                                                                24   หน่วยกิต

MS 12101 หลักนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6)
Principles of Communication Arts
MS 13101

MS 12102

MS 11103

MS 13201

MS11201

MS 14201

MS 14301

หลักการถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์

Principles of Photography for Communication Arts

ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์

English for Communication Arts

ศิลปะเพื่องานนิเทศศาสตร์

Art for Communication Arts

ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์

Thai Language for Creativity

การสื่อสารการตลาดดิจิทัล

Digital Marketing Communication

การวิจัยเพื่องานนิเทศศาสตร์

Research for Communication Arts

กฎหมายและจริยธรรมเพื่องานนิเทศศาสตร์

Laws and Ethics for Communication Arts

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

2.2) วิชาเฉพาะด้าน

2.2.1) วิชาบังคับ

55 หน่วยกิต

34 หน่วยกิต

MS 12103

MS 12104

MS 12105

MS 12106

MS 12107

MS 12201

MS 12202

MS 12203

MS 12204

MS 12205

MS 12206

MS 12207

MS 12208

MS 12301

ภาพยนตร์เบื้องต้น

Fundamentals of Film

ความคิดสร้างสรรค์ภาพยนตร์

Film Creative

การเขียนบทภาพยนตร์

Film Script Writing

การเตรียมผลิตภาพยนตร์

Film Pre-Production

การผลิตภาพยนตร์

Film Production

สุนทรียศาสตร์ภาพยนตร์

Aesthetics of Film

การเล่าเรื่องข้ามสื่อ

Transmedia Storytelling

ศิลปะการออกแบบเสียงและดนตรีประกอบภาพยนตร์

Art of Sound Design and Music Score in Film

ความถนัดทางภาพยนตร์

Film Aptitude

ศิลปะการตัดต่อ

Art of Editing

การกำกับภาพยนตร์

Film Directing

การถ่ายภาพยนตร์

Cinematography

ภาษาอังกฤษเพื่องานภาพยนตร์

English for Film

ภาพยนตร์กับชุมชน

Film and Community

1(1-0-2)

2(1-2-3)

3(2-2-5)

2(1-2-3)

3(2-2-5)

2(1-2-3)

2(1-2-3)

3(2-2-5)

2(1-2-3)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

2(1-2-3)

3(2-2-5)

2.2.2) วิชาเลือก                                                         ไม่น้อยกว่า    21 หน่วยกิต

              ให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้

   2.2.2.1) กลุ่มวิชาภาพยนตร์ศึกษาและการบริหารจัดการธุรกิจภาพยนตร์

              (Film Business Management and Film Studies)

MS 12302

MS 12303

MS 12304

MS 12305

MS 12306

MS 12307

MS 12308

MS 12309

MS 12310

MS 12311

MS 12312

MS 12313

MS 12314

MS 12315

MS 12316

MS 12317

MS 12318

MS 12319

MS 12320

ธุรกิจสตาร์ตอัปภาพยนตร์

Film Start-Up Business

การจัดการเทศกาลภาพยนตร์

Film Festival and Event Management

ภาพยนตร์สตรีมมิง

Streaming Film

การตลาดดิจิทัลภาพยนตร์

Digital Marketing in Film Industry

การหาแหล่งทุนและการนำเสนอแผนธุรกิจสร้างภาพยนตร์

Film Project Pitching

ภาพยนตร์เกาหลีศึกษา

Korean Films Studies

ภาพยนตร์จีนศึกษา

Chinese Films Studies

ภาพยนตร์อินเดียศึกษา

Indian Films Studies

ภาพยนตร์ญี่ปุ่นศึกษา

Japanese Films Studies

ภาพยนตร์ยุโรปศึกษา

European Films Studies

ภาพยนตร์ละตินอเมริกาศึกษา

Latin American Films Studies

การวิจารณ์ภาพยนตร์

Film Criticism

ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์

History of Film

อัตลักษณ์ไทยในภาพยนตร์

Thai Identity in Film

การอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย

Classic Thai Film

การสัมมนาภาพยนตร์

Film Seminar

การออกแบบสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์

Creating Media for Film Public Relations

กฎหมายธุรกิจภาพยนตร์

Film Business Law

คริปโตอาร์ต

Crypto Arts

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

    2.2.2.2) กลุ่มวิชาการผลิตภาพยนตร์และวิชวลเอฟเฟกต์

               (Film Production and Visual Effects)

MS 12321

MS 12322

MS 12323

MS 12324

MS 12325

MS 12326

MS 12327

MS 12328

MS 12329

MS 12330

MS 12331

MS 12332

MS 12333

MS 12334

MS 12335

MS 12336

MS 12337

การกำกับภาพยนตร์ขั้นสูง

Advanced Film Directing

วิชวลเอฟเฟกต์

Visual Effects

การออกแบบงานสร้างภาพยนตร์

Film Production Design

เทคนิคพิเศษทางภาพยนตร์

Film Special Effects

การออกแบบฉากแบบ 3 มิติเพื่องานภาพยนตร์

3D Animation Design for Film

การถ่ายภาพยนตร์ขั้นสูง

Advanced Cinematography

ศิลปะการตัดต่อขั้นสูง

Advanced Art of Editing

การออกแบบการแต่งหน้าและการแต่งกาย

Make up and Costume Design

การกำกับศิลป์ในงานภาพยนตร์

Art Direction in Film

ภาพยนตร์สารคดี

Documentary Film

การผลิตภาพยนตร์โฆษณา

Advertising Film Production

การสร้างสรรค์ภาพยนตร์ซีรีส์

Creation of Film Series

การออกแบบเนื้อหาสื่อออนไลน์

Online Content Creation

ศิลปะการออกแบบเสียงและดนตรีประกอบในงานภาพยนตร์ขั้นสูง

Advanced Art of Sound Design and Music Score in Film

กระบวนการหลังผลิตและการแก้สีงานภาพยนตร์

Film Post-Production and Color Grading

ศิลปะการแสดงภาพยนตร์

Art of Film Acting

ศิลปะการจัดแสง

Art of Lighting

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ                                  ไม่น้อยกว่า   13 หน่วยกิต                                                  

              ให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้

      2.3.1) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษาด้านภาพยนตร์ จำนวน 13 หน่วยกิต                                                   

MS 10405

MS 12401

MS 12402

การเตรียมสหกิจศึกษา

Pre-cooperative Education

สหกิจศึกษาทางด้านภาพยนตร์ 1

Co-operative Education in Film I

สหกิจศึกษาทางด้านภาพยนตร์ 2

Co-operative Education in Film II

1(0-2-1)

6(0-640-0)

6(0-640-0)

      2.3.2) กลุ่มวิชาผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง จำนวน 13 หน่วยกิต                                                  
MS 12338

MS 12403

MS 12404

MS 12405

การเตรียมความพร้อมภาพยนตร์นิพนธ์

Preparation to Film Thesis

การเขียนบทภาพยนตร์ขั้นสูง

Advanced Film Script Writing

การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง

Advanced Film Production

ภาพยนตร์นิพนธ์

Film Thesis

1(0-2-1)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

6(0-10-5)

          3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                     ไม่น้อยกว่า      6   หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของสาขาวิชานี้