โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า      30     หน่วยกิต
 1.1)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  23     หน่วยกิต
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6        หน่วยกิต
 1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6        หน่วยกิต
 1.4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9        หน่วยกิต
 2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 101     หน่วยกิต
 2.1) วิชาแกนนิเทศศาสตร์ 21      หน่วยกิต
 2.2) วิชาเฉพาะด้าน 80      หน่วยกิต
 2.2.1) วิชาเอก (บังคับ) 30      หน่วยกิต
 2.2.2) วิชาเอก (เลือก) ไม่น้อยกว่า 39      หน่วยกิต
 2.2.4) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้าน
 ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 3        หน่วยกิต
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    6        หน่วยกิต