1002101 การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์

Human  Behavior  Development

3(3-0-6)
หลักความเข้าใจชีวิตการเข้าใจตนเองและผู้อื่น  การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์  การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาจิตตปัญญาศึกษา การบริหารจัดการตนเอง การทำงานร่วมกับผู้อื่น   การพัฒนาภาวะผู้นำ   การพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม  และการประยุกต์ใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิต

Principles of understanding self and others. Self-development for mental and physical strength. Emotional intellegence development. Contemplative development. Self-management education. Working with others. Leardership development. Social responsibility development and use of dharmic principles in living.

 

2001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ

Thai for Communication  and  Information  Retrieval

3(3-0-6)
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ การอ่านและการฟังเพื่อจับใจความ  สรุปความ  วิเคราะห์ตีความ  การพูดและการเขียนในรูปแบบต่างๆ เพื่อการส่งสารอย่างมีประสิทธิภาพ  การค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

Creative use of Thai language for communication. Reading and listening for main idea, summary, analysis and interpretation. Styles of speaking and writing for effective communication and pursuit of knowledge from various information resources.

 

2001102

 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

English for Communication

3(3-0-6)
เข้าใจ ตีความ บทฟังและบทอ่านที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ภาษาพูดและภาษาเขียนได้เหมาะสมกับบริบทและวัฒนธรรม นำเสนอข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ฝึกกลยุทธ์ด้านกระบวนการฟัง พูด อ่านและเขียนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการสื่อสารและการแสวงหาข้อมูล มีเจตคติที่ต่อการเรียนภาษาและใช้ภาษาเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

Comprehending and interpreting the listening sections and reading passages seen in everyday life. Exchanging information. Appropriately using spoken and written language along with context and culture. Presenting information in both formal and informal language. Practing strategies in processes of listening, speaking, reading and writing to enhance potentials of communication. Seeking information and possessing a positive attitude toward language learning and language use for living in peace and contentment.

 

2001103 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน

Neighboring Language and Cultures

3(3-0-6)
ลักษณะและความเป็นมาของภาษาเพื่อนบ้าน วัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละภาษา การออกเสียง / การเขียนพยัญชนะและสระ พัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน คือการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นที่ทักษะการฟัง พูด และอ่าน เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

Background of the neighboring countries. Customs and traditions in each neighboring language with its pronunciation consonant and vowel writing system development of listening, speaking, reading and writing skills with an emphasis on listening, speaking and reading for daily communication.

 

2002102 สุนทรียนิยม

Aesthetic Appreciation

3(3-0-6)
ศาสตร์ความงามของศิลปะ 3 สาขา คือ ดนตรี ทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง ในแง่ของต้นกำเนิด พัฒนาการ วิธีการรับรู้และประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ ในระดับรำลึก  ระดับความคุ้นเคยและระดับความซาบซึ้ง

Three branches of artitistic beauty: music, visual arts and performing arts focusing upon  background, development, perception and aesthetic experience at advanced level. Levels of familiarity and appeciation.

 

2003101 วิชาสังคมไทยและสังคมโลก

Thai and Global  Society

3(3-0-6)
พลวัตสังคมในมิติของสังคม  เศรษฐกิจ และการเมืองยุคโลกาภิวัตน์  โดยศึกษาในด้านสาเหตุ     สถานการณ์  และผลกระทบต่อสังคมไทยและสังคมโลก  การจัดการสังคมโดยดำเนินชีวิต    ยึดหลักความพอเพียง  เพื่อให้เกิดการปรับตัวอย่างรู้เท่าทันโลก  และเกิดเจตคติ รักและภาคภูมิใจ ในความเป็นไทย

Social dynamics in social dimensions, economies and politics in globalization by investigating causes, circumstances and impacts on Thai and global society. Social management by living based on self-sufficiency economy in order to remain updated, and possess positive attitude toward and pride of Thainess.

 

2003102 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Natural Resources and Environments

3(3-0-6)
ความหมาย ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการและกิจกรรมที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมเทคโนโลยี  มาตรการต่างๆ  ปัญหาและสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน  การมีส่วนร่วมและวิถีชีวิตภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม

Definition and significance of natural resources and environments, system relations between human and environment, use of natural resources, preservation of natural resources. Biodiversity, scientific and technological projects and activities affecting environment, technological innoviation, current measures, problems and situations of environment. Participation and living under circumstance of environmental change.

 

4004101 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต

Science for Quality of Life

3(2-2-5)
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในการสื่อสารและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น    การดูแลรักษาสุขภาพ กิจกรรมทักษะการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

Process of science. application of science in communication and living with others, health care. activities supporting physical fitness. use of technology and innovation in improving quality of living and impacts of advancement of science, technology and innovation.

 

4004102 การคิดและการตัดสินใจ

Thinking and Decision Making

3(2-2-5)
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ในงานภาพยนตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลและข่าวสาร ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผลกระบวนการตัดสินใจกำหนดการเชิงเส้น และคณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับชีวิตประจำวัน

Principles and processes of human thinking, creative thinking, data and information analysis. Logic and reasoning. Desicion making processes. Linear programming. Basic mathematics for everyday life.

 

4004103 เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ

Integrated Information Technology

3(2-2-5)
บทบาทความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย การเรียนรู้ และใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ต จริยธรรมและจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

Roles and importance of information technology, computer, network and internet technology including many opportunities to learn, gain understanding of, using information internet applications, and ethics in information technology.

 

3050101    หลักนิเทศศาสตร์                                                                               3(3-0-6)

Principles  of Communication Arts

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสาร ความหมาย องค์ประกอบ กระบวนการสื่อสาร บทบาทและหน้าที่ของการสื่อสาร ประวัติและวิวัฒนาการของการสื่อสาร โครงสร้างและระบบการสื่อสาร ทฤษฎีการสื่อสารที่ควรรู้ และการนำพลวัตของทฤษฎีมาใช้ในการอธิบายผลสะท้อนจากสื่อมวลชนที่มีต่อบุคคลและสังคมบนพื้นฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพนิเทศศาสตร์

Significant roles of information technology, computer technology, learning network,use of information technology, application of the Internet, ethics and codes of conduct in using information technology.

 

3050102    ภาษาไทยเพื่องานนิเทศศาสตร์                           3(2-2-5)

                Thai Language for Communication  Arts

ศิลปะการใช้ภาษาในการสื่อความหมายทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา  ฝึกทักษะการใช้ภาษา  ทั้งการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียน  เพื่อประยุกต์ใช้ในการสื่อสารทุกรูปแบบในงานนิเทศศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ

Arts of using languages in verbal and non-verbal communicate for several opportunities to practice listening, speaking, reading, and writingThai in order for them to be able to communicate effectively in a wide range of situations.

 

3050103    กฎหมายและจริยธรรมสำหรับงานนิเทศศาสตร์                   3(3-0-6)

Laws and Ethics for Communication Arts                                         

ปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย  สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออกของมนุษย์  ความสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานนิเทศศาสตร์  จริยธรรมจรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคม สำหรับงานนิเทศศาสตร์

Philosophy of law related to freedom of expression, importance of communication arts related to laws, ethics, codes of conduct, and social responsibilities for communication arts.

 

 

3050104    การวิจัยนิเทศศาสตร์                            3(2-2-5)

Research for Communication  Arts

กระบวนการแสวงหาความรู้ หลักการวิจัย ความสำคัญของงานวิจัยทางนิเทศศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัย ประเภทของการวิจัย การกำหนดปัญหาในการวิจัย การสำรวจวรรณกรรมข้อมูล การใช้สถิติเบื้องต้น
การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอผลการวิจัย การฝึกปฏิบัติเขียนโครงการวิจัยเบื้องต้นทางนิเทศศาสตร์

Procedures in acquiring knowledge importance of research in communication arts , research methodlogy, types of research, research problems, survey of related literature, basic statistic, data collection and analysis, presentation of reseach result, writing research proposals for communication arts.

 

3050105    การออกแบบกราฟฟิกสำหรับงานนิเทศศาสตร์                  3(2-2-5)

                Graphic Design for Communication Arts

                ความหมาย  ความสำคัญของศิลปะและกราฟฟิกในงานนิเทศศาสตร์  องค์ประกอบศิลป์  หลักการออกแบบ  ทฤษฎีสี  ความคิดสร้างสรรค์ในงานภาพยนตร์ในการสื่อสารด้วยกราฟฟิกอย่างมีจริยธรรม  ฝึกปฏิบัติการออกแบบกราฟฟิก   ประยุกต์งานกราฟฟิกเพื่อการสื่อสารและใช้ร่วมกับสื่อประเภทต่างๆ อย่างเหมาะสม

Definition, importance of arts and graphic design in communication arts, artistic composition, basic principles of design, color theories, creativity in graphic communication, ethics in graphic design practices, and application of graphic design in different media formats.

 

3050106    หลักการถ่ายภาพ    3(2-2-5)

      Principles  of  Photography

      ความหมายและบทบาท  ของภาพถ่ายในงานนิเทศศาสตร์  การสื่อสารด้วยภาพถ่าย  กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัลประเภทต่างๆ กลไกในการทำงานของกล้องดิจิทัลประเภทภาพสะท้อนเลนส์เดี่ยว  และอุปกรณ์เสริมที่จำเป็น  องค์ประกอบภาพและหลักการจัดภาพถ่ายตามวัตถุประสงค์เฉพาะงาน  ฝึกปฏิบัติและเตรียมความพร้อมถ่ายภาพทั้งในและนอกสถานที่  จริยธรรมของช่างภาพ  การวิเคราะห์  และ วิจารณ์ภาพ

Definitions, roles of photography in communication arts, and how to communicate effectively through photography with various production tools: Including different camera formats,lenses, light meters,strobe& continuous lighting, and use of natural light. Emphasis will be placed on providing students with a thorough understanding of the standard 35mmDSLR format, mechanics of an exposure, and photo composition for specific purposes. Prepare for taking photographs at various locations, ethics of photographer, evaluation and critique ofphotographic images

 

3050107    ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์                                           3(2-2-5)

      English for Communication Arts

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนักนิเทศศาสตร์ การแสดงความคิดเห็น การสรุป การเขียนรายงาน การพัฒนาเทคนิคการนำเสนองาน ศัพท์และสำนวนเฉพาะทางนิเทศศาสตร์ในสาขา วารสารศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Practice the English language skills necessary for journalists: including listening, speaking, reading, writing,expressing opinions effectively, compose concise and cogent reports, and improve their presentation skills.  Students will be encouraged to study various phrases and expressions that are commonly used in communication arts, such as journalism, public relations, advertising, radio & television broadcasting, and information technology.

 

 

3054101    ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดียเบื้องต้น                          3(3-0-6)

      Introduction to Film and Digital Media

ความรู้เบื้องต้นทางด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ลักษณะการสร้างสรรค์งาน  กระบวนการ

แนวคิดพื้นฐานของภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา ด้านการผลิต และความสัมพันธ์ของสื่อภาพยนตร์กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม

Fundamentals of film and digital media production, creativity their processes and characteristics in terms of the form, substance, andrelationships between cinema and social media in the context of contemporary culture.

 

3054102ภาพยนตร์กับสังคม3(3-0-6)

          Film and Society

ความเกี่ยวข้องระหว่างภาพยนตร์กับสังคม วิเคราะห์ตัวอย่างภาพยนตร์ไทยที่มีนัยทางสังคมในยุคต่างๆ และภาพยนตร์ที่มีนัยยะทางสังคมจากทั่วโลก

Relationship between film and society by analyzing movies from various eras that having strong social impacts fromThailand and the rest of the world.

 

3054201    ทฤษฎีภาพยนตร์                                                    3(3-0-6)

      Film Theory

ทฤษฎีภาพยนตร์ การวิจารณ์ภาพยนตร์ การเขียนบทวิจารณ์ภาพยนตร์  จรรยาบรรณของนักวิจารณ์ ตลอดจนฝึกวิเคราะห์วิจารณ์ภาพยนตร์

Film theory, film critique theory, film critique writing, the ethics of film criticism, and film analysis.

 

3054202    สุนทรียศาสตร์ทางภาพยนตร์                                                          3(3-0-6)

      Aesthetics of Film

การตีความศิลปะภาพยนตร์ในการสื่อสารความคิดเชิงภาพ โดยพิจารณาทางประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของภาพยนตร์ พิจารณาองค์ประกอบทางสุนทรียะในงานภาพยนตร์ ภาพ เสียง มุมกล้อง การเคลื่อนกล้องที่ประกอบขึ้นเป็นภาษาภาพยนตร์

Interpret about how films communicate and form connections with their audiences by considering the historical significance of cinema and its evolution as a result of the artistic and social trends, aesthetics, color, sound, lighting, costumes, dialog, camera angles, and movement, that go in to weaving the infinite tapestry that is the language of cinema.

 

3054203    การวางแผนผลิตภาพยนตร์                                                 3(2-2-5)

      Film Production Planning

ขั้นตอนในการวางแผนก่อนการผลิตภาพยนตร์และหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ ในสายงานการผลิตภาพยนตร์ การเสนอโครงการ การเตรียมการก่อนถ่ายทําภาพยนตร์ การจัดการและบริหารงานภายในกองถ่าย บทบาทหน้าที่ของแผนกต่างๆ การประสานงาน และการจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในงานภาพยนตร์

Stages of film production planning, along with their responsibilities. Among the topics that will be covered in this course are project proposals, management within the separate production units, the roles and duties of the various divisions, and the coordination & documentation skills that are needed for a film production.
3054204    การเขียนบทภาพยนตร์ 1                                                              3(2-2-5)                  Film Script Writing I

หลักการเขียนบทภาพยนตร์เบื้องต้น ทั้งในด้านรูปแบบโครงสร้าง และองค์ประกอบของบทภาพยนตร์การสื่อสารผ่านจินตนาการเล่าเรื่องด้วยภาพ ความรู้สึก และองค์ประกอบอื่นๆของภาพยนตร์ฝึกปฏิบัติการเขียนบทภาพยนตร์ โดยเริ่มจากการเขียนพล็อต โครงเรื่องขยาย ซีน ซีเควนส์ การสร้างลักษณะนิสัยของตัวละครและการพัฒนาเรื่องราวจนไปสู่บทภาพยนตร์ที่สมบูรณ์

Introductory course in screenwriting. Students will have an opportunity to learn the principles of film script writing in terms of patterns, structures, composition of a screenplay, and effective communication of emotions through pictures. Students will practice script writing starting with the formulation of outlines and storylines, move on to developing character traits, and finally combine all these elements into a complete film script.

 

3054205    ศิลปะการแสดงภาพยนตร์ 1                                           3(2-2-5)

       Art of Film Acting I     

ทฤษฎีและศิลปะการแสดงขั้นพื้นฐาน เตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับงานแสดง เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างการแสดงละครเวทีและภาพยนตร์ เทคนิคการแสดงเพื่อกล้อง ฝึกปฏิบัติการแสดงในภาพยนตร์หลากหลายรูปแบบ

Theories and art of dramatic performance for cinema, prepare body to ready for various types of performances, techniques of performance for the camera, leaning the difference between stage performance and film, practice by performing short episodes from various types of movies.

 

3054206    ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์โลก                                                                    3(3-0-6)

      History of World Film

ต้นกําเนิดของภาพยนตร์ วิวัฒนาการของการผลิต การจัดจําหน่ายและความสัมพันธ์ของภาพยนตร์ต่อความบันเทิง การศึกษา และเครื่องมือในการโฆษณาชวนเชื่อ อิทธิพลของสื่อภาพยนตร์ที่สนองตามความต้องการและความคาดหวังของผู้ชม

The origins of cinema, and important aspects of production development, distribution and film production, Discussing the relationship of cinema with other forms of entertainment, education, information, and propaganda corresponding with social needs and expectations.

 

3054207    ความคิดสร้างสรรค์ในงานภาพยนตร์                                                           3(2-2-5)

      Creative Thinking in Film

ค้นหาแรงบันดาลใจ กระบวนการคิด ทฤษฎี แนวคิดที่เกี่ยวเนื่องจากแหล่งข้อมูลประเภทต่างๆ และสามารถก่อรูปความคิดพัฒนาต่อยอดสร้างความแปลกใหม่ในเชิงสร้างสรรค์

Explore the inspirations, ways of thinking, theories and related concepts from various sources of information,developing of innovation and creative work.

 

3054208    การวิจารณ์ภาพยนตร์                                                                 3(2-2-5)

      Film Criticism

ความคิดที่มีผลต่อพัฒนาการของทฤษฎีภาพยนตร์รูปแบบการนําเสนอภาพยนตร์วิธีการเขียนวิจารณ์ และประเมินศิลปะในเชิงปรัชญา บริบททางสังคมและวัฒนธรรมโดยใช้ทฤษฎี และวิธีการวิจารณ์ภาพยนตร์ร่วมสมัย

Explore the thoughts, ideas, and opinions that have had the greatest impact on the development of film theories, and cinema production, write a film critique, and assess arts philosophically with regard to social and cultural contexts by using contemporary film critique methods and theories.

 

3054209    ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย                                                                    3(3-0-6)

      History of Thai Film

ความเป็นมาและวิวัฒนาการของภาพยนตร์ไทยตั้งแต่ยุคเริ่มต้น ยุคเปลี่ยนแปลง จนมาถึงปัจจุบัน บุคคลสำคัญของวงการภาพยนตร์ไทยเนื้อหาของภาพยนตร์ไทยในแต่ละยุค

History and evolution of filmmaking in Thailandfrom the earliest era, to the transitional period, until today, in combination with the stories of important figures from several areas of Thai cinema throughout its history.

 

3054210    ภาพยนตร์โลกร่วมสมัย                                             3(3-0-6)

      Contemporary World Film

ความเป็นมาและวิวัฒนาการของภาพยนตร์ร่วมสมัยในโลกปัจจุบัน การผสมผสานทางวัฒนธรรม ของภาพยนตร์ทั่วโลก บุคคลสำคัญและผลงานที่มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อภาพยนตร์ในยุคปัจจุบัน

History and evolution of cinematic productions in today’s world, both intra and extra-Asian cultural assimilation, key figures, and some of their work that has influenced changes from previous decades up until today.

 

3054211    ศิลปะการบริหารและวางแผนงานสร้างภาพยนตร์                         3(2-2-5)

                Art of Management and Planning in Film

หลักและทฤษฎีการบริหารงานภาพยนตร์ จิตวิทยา จรรยาบรรณ การริเริ่มโครงการภาพยนตร์ การพัฒนาโครงการภาพยนตร์ทุกขั้นตอน การระดมทุน การคัดเลือกทีมงาน การบริหารโครงการ การวางแผนการผลิตภาพยนตร์ การประชาสัมพันธ์ และการจัดจำหน่าย

 

Principles and theories that are essential to managing a film production: Including psychology and ethics, project initiation, and the various stages of development from fundraising to staff recruitment, project management, production planning, and promotion & distribution.

 

3054212    การดัดแปลงบทภาพยนตร์                                                   3(2-2-5)

      Screenplay Adaptation

วิชาที่ต้องเรายวิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน : การเขียนบทภาพยนตร์ 1
การตีความและดัดแปลงบทภาพยนตร์จาก นวนิยาย บทละคร เรื่องสั้น ภาพยนตร์เรื่องอื่น เขียนบทภาพยนตร์ที่สอดคล้องหรือสร้างมุมมองใหม่

Prerequisite: Film Script Writing I

Interpret to adapt novels, plays, short stories, and other films in order to create original screenplays that correspond with, and/or create new perspectives on those works.

 

3054213    หลักการทำภาพเคลื่อนไหว                                                   3(2-2-5)

      Principles of Animation

กระบวนการและเทคนิคในการสร้างภาพเคลื่อนไหวความคิดสร้างสรรค์ในงานภาพยนตร์ ผ่านการบรรยายการสาธิตประวัติศาสตร์ของศิลปะภาพเคลื่อนไหว การใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์พัฒนาแนวความคิดการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานของการสร้างภาพภาพเคลื่อนไหว

Processes and techniques that are used to bring an animated production to life through a series of lectures that will cover the history of the animated arts. In this class, computers will be used to help students develop basic skills in concept creation & development, and patterns of image creation.

 

3054214    การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว                                                        3(2-2-5)

      Motion Graphic Design

หลักการ แนวคิด กระบวนการผลิต กระบวนการคิด การออกแบบ และการสร้าง ภาพเคลื่อนไหวการผสมผสานงานกราฟิกกับงานวิดีโอและเสียงประกอบ

Principles of the motion graphic design process, basics design and creation, graphic work assimilation, and video/audio work.

 

3054215    ศิลปะการออกแบบเสียงและดนตรีประกอบในงานภาพยนตร์ 23(2-2-5)            

          Art of Sound Design and Music Score in Film II

วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน : ศิลปะการออกแบบเสียงและดนตรีประกอบในงานภาพยนตร์ 1

ฝึกปฏิบัติการออกแบบเสียงในระบบดิจิทัลในงานภาพยนตร์ ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ ฝึกปฏิบัติทั้งกลุ่มและเดี่ยว ฝึกบันทึกเสียงต่างๆ เช่น เสียงพูด เสียงบรรยากาศ และการออกแบบเสียงพิเศษอื่นๆ รวมทั้งการเลือกใช้เสียงในอารมณ์ต่างๆ ให้เหมาะกับภาพยนตร์ประเภทนั้นๆ

Prerequisite: Art of Sound Design and Music Score in Film I

Practice sound design using a digital system for the production of film from start to finish. practice individually and in groups doing various types of recording like dialog, background and/or environmentally contextual sounds, using soundto fit the mood of each scene.

 

3054216    การออกแบบการแต่งหน้าและการแต่งกาย                                 3(2-2-5)                        

      Make up  and  Costumes Design

หลักการแต่งหน้า การออกแบบเครื่องแต่งกาย เทคนิคพิเศษในการแต่งหน้า แต่งกายให้เหมาะสมกับบทบาท เนื้อเรื่อง และยุคสมัย โดยฝึกปฏิบัติการแต่งหน้า ออกแบบเครื่องแต่งกายผู้แสดงในงานภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย

Principles of make-up and costume design; as well as some of the special techniques that are used to create unique designs to suit specific stories and characters by practicing make-up and costume design for actors in film and digitalmedia.

 

3054217    ศิลปะการคัดเลือกนักแสดง                                3(2-2-5)                         

                Art of Casting

หลักและทฤษฎีการคัดเลือกนักแสดง เรียนรู้จิตวิทยาและจรรยาบรรณในการคัดเลือกนักแสดง การอ่านวิเคราะห์บทและสร้างสถานการณ์เพื่อการคัดเลือกนักแสดงฝึกปฏิบัติการคัดเลือกนักแสดงจากบทภาพยนตร์ในทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ

Theories of casting, psychology and ethics in casting and learn how to read and be critical of a screenplay and later create situations for casting, practice casting actors/actresses for several different types of productions.

 

3054301    การถ่ายทำภาพยนตร์ 1                                                      3(2-2-5)

                Cinematography I

ทฤษฎีและหลักปฏิบัติเบื้องต้นในการถ่ายทำภาพยนตร์ การเลือกใช้เลนส์ มุมกล้อง ขนาดภาพและการจัดแสงให้เหมาะสมกับการเล่าเรื่องด้วยภาพรวมทั้งคุณสมบัติของกล้องดิจิทัลประเภทต่างๆที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์

Theories and basic principles of cinematography. Among the topics that will be covered are the selection of cameras and lenses according to subject, appropriate lighting, and the important features of various types of digital camera used in cinematography.

 

3054302    การกำกับภาพยนตร์ 1                                                       3(2-2-5)

      Film Directing I

วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน : ศิลปะการแสดงภาพยนตร์ 1

กระบวนการทํางานและความรับผิดชอบของผู้กำกับภาพยนตร์ การเป็นผู้เล่าเรื่องโดยตีความจากบทภาพยนตร์ การวิเคราะห์ตัวละคร การกํากับการแสดง การควบคุมทีมงาน และการดําเนินงานในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

Prerequisite: Art of Acting for Film I

Process and responsibilities of a director, interpret a screenplay so as to allow it to tell the story, how to analyze characters, manage personnel, and handle all the relevant responsibilities equitably.

 

3054303    ศิลปะการตัดต่อในงานภาพยนตร์ 1                                         3(2-2-5)

                Art of Film Editing I     

ทฤษฎีและหลักการตัดต่อประเภทต่างๆ ศิลปะการตัดต่อ การออกแบบเสียง การแก้สีเบื้องต้นในงานภาพยนตร์ เรียนรู้เทคนิคการใช้โปรแกรมในระบบดิจิทัล ฝึกปฏิบัติศิลปะการตัดต่อโดยมีกระบวนการและการนำเสนอผลงานในชั้นเรียน

Theories and principles of various types of editing; such as  art of film editing, sound design, color correction, and practice.

 

 

3054304    ศิลปะการออกแบบเสียงและดนตรีประกอบในงานภาพยนตร์ 1  3(2-2-5)

      Art of Sound Design and Music Score in Film I

หลักทฤษฎีและศิลปะการออกแบบเสียงในระบบดิจิทัล การบันทึกเสียงต่างๆ เช่น เสียงพูด เสียงบรรยากาศ และการออกแบบเสียงพิเศษอื่นๆ รวมทั้งการเลือกใช้ดนตรีประกอบในอารมณ์ต่างๆ ให้เหมาะกับภาพยนตร์แต่ละประเภท ฝึกปฏิบัติการออกแบบและเลือกใช้เสียงดนตรีประกอบในฉาก

Principles of sound design using a digital system, various aspects and types of sounds used in productions such as dialog, background and/or environmentally contextual sounds, practice sound and soundtrack design and selection in different scenes.

 

3054305    ศิลปะการแสดงภาพยนตร์ 2                                                                  3(2-2-5)

                Art of Film ActingII

วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน : ศิลปะการแสดงภาพยนตร์ 1

ทฤษฎีและศิลปะการแสดงขั้นสูง ศึกษาศิลปะการแสดงจากนักแสดงระดับโลกผ่านงานภาพยนตร์ อ่านและตีความบทภาพยนตร์อย่างลึกซึ้ง เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นตัวละครอย่างสมบูรณ์ ฝึกปฏิบัติการแสดงจริงในภาพยนตร์อย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ

Prerequisite: Art of Film Acting I

Advance theory of acting.  exhaustive analyses of the techniques used by world class actors and actresses in various productions, as well as instruction on how to do an in-depth reading and interpretation of a screenplay, participate in the production and will be expected to prepare themselves appropriately to perform perfectly from start to finish.

                                         

3054306    การเขียนบทภาพยนตร์ 2                                 3(2-2-5)

      Film Script Writing II

                วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน : การเขียนบทภาพยนตร์ 1
การเขียนบทภาพยนตร์ในโครงสร้างใหม่ องค์ประกอบของบทภาพยนตร์ที่เน้นอัตลักษณ์ของผู้เขียน การสื่อสารความคิดอารมณ์ความรู้สึกผ่านภาพและองค์ประกอบที่เกี่ยวเนื่องการวิเคราะห์รากฐานทางบริบทเชิงสังคม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและค่านิยมของมนุษย์เพื่อบทภาพยนตร์ที่สอดคล้องหรือสร้างมุมมองใหม่ จากทฤษฎีปรัชญาทางด้านภาพยนตร์ และสมมุติฐานทางวิทยาศาสตร์ในมุมมองของผู้เขียนบทภาพยนตร์

Prerequisite: Film Script Writing I

Film script writing in terms of the patterns and anti-structures of screenplay composition. Among the topics to be covered are- how to communicate feelings and emotions without words, how to analyze the customs, values, and traditions of a society in order to create a more realistic story, and how to develop a screenplay from current events to provide a new perspective on a familiar situation.

 

3054307    การถ่ายทำภาพยนตร์ 2                                   3(2-2-5)

      Cinematography II

วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน : การถ่ายทำภาพยนตร์ 1

การจัดองค์ประกอบภาพอย่างมีศิลปะสอดคล้องกับเรื่องราวและอารมณ์ความรู้สึกในภาพยนตร์ ผัสสะแห่งภาพ การใช้แสง เรียนรู้เรื่องสีกับการสื่อความหมายในภาพยนตร์ การถ่ายทำด้วยกล้องความละเอียดสูง วิธีการสร้างภาพด้วยเทคนิคพิเศษต่างๆ

Prerequisite: Cinematography I      

           Advance composition of film for mood, tone and story, using color for express meaning in film, introduction to film with high resolution cameras, as well as how to shoot a scene that will include post-production special effects.

 

3054308    การกำกับภาพยนตร์ 2                                           3(2-2-5)

      Film Directing II

วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน : ศิลปะการแสดงภาพยนตร์ 1 และ การกำกับภาพยนตร์ 1

การตีความและการถอดความจากบทภาพยนตร์เพื่อถ่ายถอดให้ทีมงานแต่ละฝ่ายเข้าใจในบทบาท และหน้าที่ เทคนิคการจัดการปัญหาช่วงออกกองถ่ายทำ และลงปฏิบัติจริง การเป็นผู้เล่าเรื่องจากบทภาพยนตร์ การวิเคราะห์ลักษณะนิสัย และพฤติกรรมของแต่ละตัวละคร การกํากับการแสดง การควบคุมทีมงาน และการดําเนินงานในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

Prerequisite: Art of Acting for Film I and Film Directing I

Understanding of the roles and responsibilities of a film director. In-depth coverage of the following topics will be included- further exploration of how to interpret a screenplay so as to allow it to tell the story, how to analyze characters, manage personnel, and handle all the relevant responsibilities equitably.

 

3054309    ศิลปะการตัดต่อในงานภาพยนตร์ 2                                         3(2-2-5)

                Art of Film Editing II

      วิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน : ศิลปะการตัดต่อในงานภาพยนตร์ 1                          

ทฤษฎีและหลักการตัดต่อขั้นสูงตามสถาณการณ์ของเรื่องราวในบทภาพยนตร์ กระบวนการตัดต่อการแก้สีในภาพยนตร์  เพื่อสร้างอารมณ์ความรู้สึกและถ่ายทอดความหมายผ่านจังหวะการตัดต่อของภาพยนตร์

Prerequisite: Art of Film Editing I

Enhancement of understanding of theory, editing process and color corection of film for create mood and tone and express meaning in film.

 

3054310    การกำกับศิลป์ในงานภาพยนตร์                                                              3(2-2-5)

                 Art of Film Direction

ทฤษฎีและหลักการเพื่อวางแผนและสร้างสรรค์ในงานด้านกํากับศิลป์ งานพื้นฐานเกี่ยวกับฉาก

และวัสดุประกอบฉากที่ใช้กับงานผลิตภาพยนตร์การเลือกและจัดหาวัสดุประกอบฉาก การจัดหาเครื่องแต่งกาย การแต่งหน้า รวมถึงองค์ประกอบในด้านต่างๆให้เหมาะสมกับรูปแบบการนำเสนอและเนื้อหาของเรื่อง

Theories and principles of planning and creation in art direction work, basic principles and functions of scenery, set decoration, and props used in film and digital media,  practice creating scenery and backgrounds, selecting and acquiring materials for props, providing costumes, make-up, lighting, and other elements to suit patterns, presentation and storyline.

 

 

3054311       ศิลปะการจัดแสงในงานภาพยนตร์ 1                           3(2-2-5)     

Art of Film Lighting I

ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับแสง ความรู้เกี่ยวกับแสงเบื้องต้น อุณหภูมิสี เทคนิคการจัดแสง การเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์จัดแสง การกำหนดทิศทางแสงในฉากให้สมจริงตามบทภาพยนตร์ การควบคุมโทนสีและบรรยากาศ และฝึกปฏิบัติการจัดแสง

Theories and principles of lighting, light direction, as well as basic knowledge of the different types of lights used in film production, color temperature, lighting techniques, selection and use of lighting equipment, direction & placement of lighting for each scene in accordance with a script, as well as control of the emotional tone and atmosphere

 

3054312       ศิลปะการจัดแสงในงานภาพยนตร์ 2                  3(2-2-5)     

                   Art of Film Lighting II

การเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์จัดแสง การออกแบบแสงตามสถานการณ์ในแต่ละฉาก การควบคุมโทนสีและบรรยากาศ  การตีความบทภาพยนตร์ในการออกแบบแสง ฝึกปฏิบัติการจัดแสงในสถานการณ์ที่หลากหลาย และการฝึกปฏิบัติทั้งเดี่ยวและกลุ่ม

Understanding of the selection and use of lighting equipment, interpret a screenplay through lighting, practice lighting in various situations both individually and in groups.

 

3054313    การออกแบบแอนิเมชัน 3 มิติ                            3(2-2-5)         3D

                Animation Design

ความรู้พื้นฐาน หลักการและกระบวนการสร้างงาน 3 มิติเบื้องต้น การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม ตลอดจนการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สําหรับงานด้านภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย

knowledge of the basic principles and processes of 3D animation creation; including its application in film and digital media.

 

3054314    การผลิตมิวสิควิดีโอ                                                          3(2-2-5)

Music Video Film Production

ประวัติ วิวัฒนาการ ขั้นตอน กระบวนการผลิตมิวสิควิดีโอรูปแบบต่างๆ ทั้งในทางโทรทัศน์หรือสื่อดิจิทัลอื่นๆบุคลากรที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ ตลอดจนเทคนิคการนําเสนอในงานมิวสิค

วิดีโอ

History, evolution, principles of various music video productions, learn about the personnel involved in the production of a music video, and the responsibilities of each division.

 

3054315    ภาพยนตร์สารคดี                                                   3(2-2-5)

      Documentary Film

วิวัฒนาการของภาพยนตร์สารคดี  วางแนวทางความคิด ค้นคว้า วิจัยหาข้อมูลประกอบการผลิต เพื่อประโยชน์ของการเผยแพร่ความคิด ความรู้ ตลอดจนข่าวสารต่างๆ

Evolution of documentaries,  lay down guidelines for research and exploration of information for documentary film production for the benefit of making knowledge, and news and information easily accessible.

 

3054316    การผลิตภาพยนตร์โฆษณา                                                            3(2-2-5)

Advertising Film Production

ขั้นตอน กระบวนการผลิตภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์หรือสื่อดิจิทัลอื่นๆบุคลากรที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ ตลอดจนเทคนิคการนําเสนอในงานภาพยนตร์โฆษณา

Process of producingand advertising film on television or other media; including the personnel involved, and the responsibilities of each section as well.

 

3054317    การออกแบบสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์                    3(2-2-5)

                Creating Media for Film Public Relations

หลักและทฤษฎีการออกแบบสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ ศึกษากรณีตัวอย่างจากภาพยนตร์จริง ฝึกปฏิบัติการออกแบบสื่อประเภทต่างๆ เช่น ตัวอย่างภาพยนตร์ โปสเตอร์ แผ่นพับ รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์ตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการผลิตภาพยนตร์

Principles and theories used in media design for film promotion and advertising, case studies from real movies and practice designing various media such as movie trailers, posters, leaflets, and online promotions from start to finish.

 

3054318    ธุรกิจและอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย                    3(3-0-6)

Thai Film Business and Industry

ประวัติศาสตร์ของธุรกิจและอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ศึกษาจากกรณีตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียและสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ใหม่เพื่อสร้างความเข้าใจและรู้เท่าทันในวิชาชีพด้านภาพยนตร์

History of Thai film business by looking at its history through case studies, as well analyzing their pros and cons and synthesizing this into new knowledge so that they will be well-informed about the cinematic profession in Thailand.

 

3054319    อัตลักษณ์เฉพาะในงานภาพยนตร์                       3(2-2-5)

Authorship in Film

วิชาที่ต้องผ่าน : การกำกับภาพยนตร์ 1และการกำกับภาพยนตร์ 2

ทฤษฎีประพันธกรในงานภาพยนตร์ ศึกษากรณีตัวอย่างจากภาพยนตร์และผู้กำกับแนวประพันธกรจากทั่วโลก และฝึกปฏิบัติการค้นหาอัตลักษณ์เฉพาะในงานภาพยนตร์

Prerequisite: Film Directing I and Film Directing II

Authorship theory in film, examine case studies from movies and first class directors from all over the world, practice searching for the unique identity of each work.

 

3054320    เตรียมความพร้อมศิลปนิพนธ์         3(2-2-5)

      Introduction to Special  Project         

เตรียมความพร้อมในการทำศิลปนิพนธ์ ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดียเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำโครงการหรือสร้างสรรค์ผลงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเนื้อหาและนำเสนอแนวทางใหม่ รวมถึงผลงานในเชิงวิพากษ์ผ่านคำแนะนำโดยอาจารย์ประจำและผู้ทรงคุณวุฒิ

Prepare special projects,study the concepts and theories of film and apply them to the development of special projects that will present new approaches with advice and recommendation from the school’s professors and experts.

 

3054400    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย 3(0-450-0)

                Field  Experience  in  Film and Digital Media

ฝึกปฎิบัติงานในองค์กรภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านภาพยนตร์

และดิจิทัลมีเดีย ทั้งนี้ทางสาขาฯจัดให้มีการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายและสรุปผล ถ่ายทอดปัญหา

และเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา

Internships at various government agencies, state enterprises, or private businesses in any field that is applicable to cinema and video production, help to organize orientation and post-training sessions in order to allow for mutual sharing of knowledge and conclusions through discussion; students will be encouraged to share their problems and recommendations for solutions.

 

3054401    สัมมนาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย                                                           3(2-2-5)                                    

                          Film and Digital Media Seminar

แนวคิด กระบวนการ ในการสัมมนาประเด็นปัญหาสำคัญทางการภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย ที่กำลังอยู่ในความสนใจของสังคม ปัจจุบัน นำไปสู่การวิเคราะห์สถานการณ์การภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย อย่างรอบด้าน

Concept, process of discussingin important issues and problems related to society at large that have been presented in film and digital media.

 

3054402    ศิลปนิพนธ์ 5(0-10-5)

      Special  Project 

การผลิตภาพยนตร์ โครงการ หรือการสร้างสรรค์ผลงาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อประยุกต์องค์ความรู้ด้านรูปแบบ เนื้อหา และการนำเสนอสู่แนวทางพัฒนาผลงานให้แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงผลงานในเชิงวิพากษ์ผ่านคำแนะนำโดยอาจารย์ประจำและผู้ทรงคุณวุฒิ

Film production, or developing new approaches andcritical works with the advice and recommendations of the school’s professors and experts.