1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น       3(3-0-6)
King’s Philosophy Towards Local Development   

 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพระราชดำริ โครงการต้นแบบการพัฒนา ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วิศวกรสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น

                  King’s Philosophy and sustainable development; Philosophy of Sufficiency Economy; The Royal Initiative Project; development prototype project; network partners to participatory development; technology and innovation for sustainable development; social engineer; local wisdom; roles of Rajabhat University in local development

GE 01201วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
Civil Way and Law in Daily Life

                  สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน การส่งเสริมการสร้างบ้านเมืองสุจริต คุณธรรมและความโปร่งใส กฎหมายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต หลักการและสาระสำคัญของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง      

                  Constitutional rights and duties of Thai ‘s citizen; public participation in state activity; promoting the principle of good faith; integrity and transparency; law in daily life; general principle on Civil and Criminal Codes; other relevant laws

GE 01202พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก   3(3-0-6)
Dynamics of Thai and Global Society

  พลวัตสังคมโลกและสังคมไทยในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคคลสำคัญที่มีคุณูปการต่อพลวัตในสังคมไทย การอยู่ร่วมกันในสังคม              พหุวัฒนธรรม บทบาทภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการสร้างสังคมสันติสุข

                   Dynamics of Thai and global society in political, economic, educational, cultural, sciences and technological dimensions; important person and their contributions into the dynamics of Thai society; living together in multicultural society; the government sector, the private sector, and the public sector to enhancing a peaceful society

GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
English Communication in Digital Age

  คำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและบริบทการใช้ภาษาอังกฤษระดับโลก

                   Vocabulary, expressions, and English grammar used in different situations; English listening, speaking, reading, and writing skills for communication in Digital Age; creative integration of the four skills regarding cultural diversity and context of World Englishes

GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย 3(3-0-6)
Thai for Contemporary Communication   

                   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร ลักษณะของภาษา การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณในบริบทสังคมร่วมสมัย วัฒนธรรมการใช้ภาษา ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ การบูรณาการทักษะภาษาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานและการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

                   Fundamental knowledge about language and communication, characteristics of the Thai language, critical usage of Thai language in contemporary social context, culture of language usage, critical and creative listening, speaking, reading and writing skills for specific purposes, language skill integration to create work and communication through proper technologies

GE 02201การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ3(3-0-6)
Media and Information Literacy

                  หลักการใช้สื่อและสารสนเทศในบริบทสังคมปัจจุบัน ทักษะพื้นฐานของการรู้เท่าทันสื่อ      การสืบค้นข้อมูล การรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล การเขียนรายงานและการอ้างอิง เทคนิคการนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อ

                  Principles of using media and information in current social context; basic skill of media literacy; information retrieval; data collection and compilation; report writing and citations; techniques for data presentation via media

GE 02202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Korean Language in Daily Life

                  ลักษณะของภาษาเกาหลี คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาเกาหลีอย่างสร้างสรรค์                   

                  Characteristics of Korean language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Korean language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Korean language skills creatively               

GE 02203ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Khmer Language in Daily Life

                  ลักษณะของภาษาเขมร คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาเขมรอย่างสร้างสรรค์ 

                  Characteristics of Khmer language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Khmer language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Khmer language skills creatively

GE 02204ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Chinese Language in Daily Life

                  ลักษณะของภาษาจีน คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะ การใช้ภาษาจีนอย่างสร้างสรรค์

                  Characteristics of Chinese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Chinese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Chinese language skills creatively

GE 02205ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Japanese Language in Daily Life

                   ลักษณะของภาษาญี่ปุ่น คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างสร้างสรรค์

                 Characteristics of Japanese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Japanese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Japanese language skills creatively

GE 02206ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Malay Language in Daily Life

                   ลักษณะของภาษามลายู คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษามลายูอย่างสร้างสรรค์

                   Characteristics of Malay language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Malay language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Malay language skills creatively

GE 02207ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Lao Language in Daily Life

                   ลักษณะของภาษาลาว คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาลาวเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาลาวอย่างสร้างสรรค์

                    Characteristics of Lao language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Lao language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Lao language skills creatively

GE 02208ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Vietnamese Language in Daily Life

                   ลักษณะของภาษาเวียดนาม คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ           การเขียนภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาเวียดนามอย่างสร้างสรรค์

                  Characteristics of Vietnamese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Vietnamese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Vietnamese language skills creatively

GE 02209ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Spanish Language in Daily Life

                   ลักษณะของภาษาสเปน คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาสเปนอย่างสร้างสรรค์

                 Characteristics of Spanish language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Spanish language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Spanish language skills creatively

GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
Healthy and Happy Life

                  บ่อเกิดแห่งความสุข การพัฒนาคุณค่าของชีวิต  การกำหนดเป้าหมายชีวิต  การสร้างเสริมสุขภาพและปัญหาสุขภาพในแต่ละช่วงวัย โภชนาการในชีวิตประจำวัน การป้องกันโรคติดต่อและโรค           ไม่ติดต่อ การป้องกันอุบัติภัย การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม การเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น การยอมรับและเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล การแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การเรียนรู้ตลอดชีวิต

                  Sources of happiness; developing value of life; setting life goals; health enhancement and health problems in various age groups; daily nutrition; communicable and non-communicable diseases prevention; disaster prevention; strengthening social immunity; self-esteem and appreciation to others; accepting and respecting individual differences; creative problem solving; lifelong learning

GE 03201ศิลปะและความงามของชีวิต         3(3-0-6)
Art and Beauty of Life 

                    ธรรมชาติของมนุษย์ ความซาบซึ้งในความงาม ศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม และธรรมชาติ      การจัดการอารมณ์ การเป็นมิตรและการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลิกภาพ      การพัฒนาตนให้มีความพร้อมในการดำรงชีวิต

                    Human nature; appreciation for beauty, art, music, culture and nature; emotional management; friendliness and adaptation for changing environments; personality development;  self-development for living

GE 03202ศิลปะการใช้ชีวิต         3(3-0-6)
Art of Living

                    การจัดการชีวิต จิตวิทยาทางด้านสังคม จริยธรรม คุณธรรม การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล การคิดเชิงบวก การจัดการอารมณ์ การเป็นมิตรและการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม                 ที่เปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคม การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

                    Life management; social psychology; ethics, morality; accepting individual differences; positive thinking; emotional management; friendliness and adaptability to changing environments; personality development; social etiquette; creative solutions to everyday problems and lifelong learning

GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์         3(3-0-6)
Creative Business 

                    การแสวงหาโอกาสทางอาชีพและการหารายได้ หลักเศรษฐกิจเพื่อการประกอบการธุรกิจ รูปแบบการประกอบกิจการธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การสร้างอาชีพในยุคดิจิทัล การกำหนดทิศทางธุรกิจ การบริหารจัดการ เครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม่ แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และการพัฒนาการต่อยอดธุรกิจ บูรณาการการประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์

                    Looking for career opportunities and income; principles of economics for running business; types of business entrepreneurship; writing business plan; analysis and management of business data; technologies and innovations leading to build career in digital age; determination of business direction; management of modern business management tools; development approach of creative product and business integration in creative entrepreneurship

GE 04201การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง3(3-0-6)
Financial Planning for Stability

                   การจัดการทางการเงินตนเองและครอบครัว การสร้างวินัยทางการเงิน เส้นทางสู่ความมั่นคงทางการเงิน มูลค่าเงินตามเวลา การควบคุมรายรับรายจ่ายส่วนบุคคล ภาษีอากรเบื้องต้น การสร้างเครดิตที่ดี การจัดการหนี้ การจัดการความเสี่ยงและการทำประกันภัย การออมและการลงทุนทางการเงินเพื่อสร้างกำไร ธุรกรรมทางการเงินดิจิทัล การบูรณาการการวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง

                 Managing personal and family finances; building financial discipline; path to financial security; time value of money; control over personal income and expenses; introduction to taxation; building good financial credit; debt management; risk management and insurance; savings and financial investment to maximize profit; digital financial transactions; integration of financial planning leading to stability

GE 04202การทำงานอย่างมีความสุข        3(3-0-6)
Working Happily

                   เป้าหมายและหลักในการทำงาน จิตวิทยาในการทำงาน ศิลปะการทำงานเป็นทีม             การสื่อสารองค์กร จริยธรรมในการทำงาน สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน พฤติกรรมผู้บริโภค            การให้บริการอย่างมีคุณภาพ และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความสุขในการทำงาน

                   Goals and principles for work; psychology for work; art of teamwork; corporate communications; work ethics; benefits under labor law; consumer behavior; giving quality service and applications of theories to work happily

GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า3(3-0-6)
Thinking for Life Advancement

                   ระบบสมองกับการคิด ลักษณะของการคิด กระบวนการคิด การคิดเชิงวิเคราะห์ กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดแบบองค์รวม คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้นเพื่อการตัดสินใจ การคิดเชิงประยุกต์เกี่ยวกับบัตรเครดิต การผ่อนชำระ แชร์ลูกโซ่ หุ้น บิทคอย การออม การประกัน การวางแผนภาษี การเกษตรทฤษฎีใหม่ และการพัฒนาตนเองรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

  Brain system and thinking; thinking skills; thinking process; analytical thinking; scientific thinking; problem-solving thinking; critical thinking; holistic thinking; mathematics and basic statistics for decision making; applicative thinking for credit cards, installment payment, Ponzi scheme, stock, Bitcoin; savings; insurance; tax planning; new theory agriculture; and self-development for disruptive technology

GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
Digital Literacy  Skills

                   เทคโนโลยีดิจิทัล การดำรงชีวิตในสังคมดิจิทัล ความฉลาดทางดิจิทัล สุขภาพในยุคดิจิทัล  การค้าดิจิทัล กฎหมายดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยยุคดิจิทัล การประยุกต์ใช้ดิจิทัลในการพัฒนาการเรียนรู้และการทำงาน

                   Digital technology; living in digital society; digital intelligent, health in digital age; digital commerce; digital law; security in digital age; application of digital tools for developing learning and work

GE 05201เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจมือใหม่3(2-2-5)
Digital Technology for Beginner Businessman

                   รูปแบบธุรกิจและอาชีพในยุคดิจิทัล แพลตฟอร์มในการทำธุรกิจและการตลาดออนไลน์ เครื่องมือและเทคนิคการสร้างภาพประกอบสินค้า เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการสร้างวิดีโอสำหรับนำเสนอสินค้า เครื่องมือและเทคนิคการไลฟ์สด เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการสร้างโลโก้สินค้า การสร้างเนื้อหาสำหรับการโฆษณาบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ วิธีการโปรโมทสินค้าผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ พื้นฐานและเครื่องมือสำหรับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ กฎหมายที่ควรรู้ในการทำธุรกิจดิจิทัล ปฏิบัติการทดลองสร้างธุรกิจออนไลน์

                   Business model and careers path in digital era; platform for online business and marketing; tools and techniques to make product photography; tools and techniques to make video presentation; tools and techniques for live broadcasting; tools and techniques to make product logos; content and ads creating; products promotion through various platforms; basic principles and tools for customer relationship management; laws for digital business; practice creating online business

GE 05202รักษ์โลกรักษ์เรา3(3-0-6)
Save Earth Save Us

                    มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม พลังงานเพื่อชีวิต มลพิษสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาวะของโลกและภัยธรรมชาติต่อมนุษย์ วิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิต การป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม                  ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสร้างจิตสำนึกรักษ์โลก เทคโนโลยีสีเขียวและการสร้างสรรค์นวัตกรรมรักษ์โลก

                     Man and environment; energy for life; environmental pollution; global change and natural disasters to human; science and living; preventing and solving environmental problems through scientific process; building awareness to save the earth; green technology and creating green innovations to save the earth

GE 03301จังหวะของชีวิต1(0-2-1)
 Rhythm of Life

                   ประวัติความเป็นมาของกิจกรรมเข้าจังหวะ ขอบข่ายของกิจกรรมเข้าจังหวะ หลักการเต้นรำเบื้องต้น ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของกิจกรรมเข้าจังหวะ การเต้นกายบริหารประกอบเพลงมาร์ช            การเต้นรำพื้นเมืองทั้งของไทยและนานาชาติ การเต้นแอโรบิก ลีลาศ และการเต้นสร้างสรรค์

                   History of rhythmic activities; scope of rhythmic activities; basic dance principles; basic movement skills of rhythmic activities; exercise dance with marching songs; folk dance in Thailand and other countries; aerobic dance; social dance and creative dance

GE 03302การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ1(0-2-1)
 Exercise for Health

                   ความสำคัญของการออกกำลังกาย หลักการและขั้นตอนในการออกกำลังกาย การประเมินตนเองและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ อาหารสำหรับการออกกำลังกาย การป้องกันและการปฐมพยาบาลอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา กิจกรรมการออกกำลังกายและกีฬา 

                  Importance of exercise, principles and steps in exercise; self-assessment and strengthening physical fitness for health; food for exercise; prevention and first aid for exercise and sports injury; exercise and sports activities

GE 03303การเต้นสมัยใหม่1(0-2-1)
 Modern Dance

                   หลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติการเต้นสมัยใหม่ การเต้นแจ้ส การเต้นฟั้งค์แจ้ส การเต้นฮิปฮอป การเคลื่อนไหวที่สวยงามตามหลักการของสไตล์การเต้น การแสดงออกทางสีหน้าและอารมณ์ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ มารยาททางสังคม ความรับผิดชอบ และการสร้างภาวะผู้นำ

                   Principles, theories, and practice of modern dance; Jazz Dance, Funk Jazz, Hip-hop. beautiful movements of dancing style; facial expressions and emotion, building human relations, creative thinking, social etiquette, responsibility, leadership building

2) หมวดวิชาเฉพาะ

MS 12101หลักนิเทศศาสตร์               3(3-0-6)
Principles of Communication Arts

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสาร ความหมาย องค์ประกอบ กระบวนการสื่อสาร บทบาทและหน้าที่ของการสื่อสาร ประวัติและวิวัฒนาการของการสื่อสาร ทฤษฎีการสื่อสาร บริบทของการสื่อสารในยุคดิจิทัล ต่อบุคคลและสังคมบนพื้นฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพนิเทศศาสตร์คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ

General knowledge in communication; definitions; elements; communication process; communication roles and responsibility; communication history and development; communication theories; the context of communication in the digital age towards individuals and society on the basic of ethics and code of conduct of the communication science profession

MS 13101      หลักการถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์                                            3(2-2-5)

                   Principles of Photography for Communication Arts

                   พื้นฐานของการถ่ายภาพในงานนิเทศศาสตร์ทั้งด้านแนวคิดและทักษะ การถ่ายภาพเล่าเรื่องการใช้กล้องและอุปกรณ์ การกำกับแสงสีในการถ่ายภาพ การสร้างมุมมอง การเลือกใช้มุมกล้อง การจัดองค์ประกอบเกณฑ์การเลือกใช้ภาพ การสื่อความหมาย มารยาทและจรรยาบรรณในการถ่ายภาพ

                   Basic principles in photography in terms of concept and skill; storytelling through photography; how to use camera and  equipments; selecting and directing light and color in photography; selecting perspective and angle; composition; criteria in photo selection and criticism; photography etiquette

MS 12102      ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์                                                 3(3-0-6)

                   English for Communication Arts

                   พัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ศึกษาไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวนและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในงานนิเทศศาสตร์ในงานภาพยนตร์ วิทยุโทรทัศน์ การโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อใหม่

Improve skills in listening, speaking, reading, writing, studying grammar, vocabulary, idiom; practice using English in the communication arts of filmworks, television radio, advertising, public relations and new media

MS 11103      ศิลปะเพื่องานนิเทศศาสตร์                                                        3(2-2-5)

                   Art for Communication Arts   

                   ความหมายและความสำคัญของศิลปะ องค์ประกอบพื้นฐาน การวิเคราะห์ ตีความศิลปะในงานนิเทศศาสตร์ การออกแบบงานศิลปะร่วมกับสื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้านนิเทศศาสตร์

                   Definition and significance of arts; basic composition; art analyzing; interpreting in communication arts applying with various types of media to create communication arts

MS 13201      ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์                                                       3(3-0-6)

                   Thai Language for Creativity

                   การใช้ภาษาไทยอย่างมีกลวิธีผ่านทักษะการคิด วิเคราะห์ ตีความ จับประเด็น ลักษณะของภาษาที่ใช้สื่อสารทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาในระดับปัจเจกไปจนถึงระดับสื่อมวลชน ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและการนำเสนอความคิดและเนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านทักษะการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สร้างสรรค์ และมีการอ้างอิงข้อมูลอย่างมีจรรยาบรรณ         

                   The language usage that has strategies through analytical thinking and interpretation skills; the nature of the use of verbal communication at the individual level to the mass media level; the relationship between language and the presentation of ideas and content in different way through communication a skills correctly, appropriately, creatively and with ethical references

MS 11201      การสื่อสารการตลาดดิจิทัล                                                         3(3-0-6)

                   Digital Marketing Communication  

                   ความหมาย ความสำคัญ ลักษณะของการตลาด การตลาดดิจิทัลและการสื่อสารการตลาดดิจิทัล กระบวนการสื่อสารการตลาดดิจิทัล เครื่องมือการสื่อสารการตลาดดิจิทัล การสร้างสรรค์เนื้อหาสำหรับการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

                   Definition; significance; marketing communication characteristics; digital marketing and digital marketing communication; marketing communication process; marketing communication tools; creating content for digital marketing communication

MS 14201      การวิจัยเพื่องานนิเทศศาสตร์                                                      3(2-2-5)

                   Research for Communication Arts

                   แนวทางแสวงหาความรู้ ข้อเท็จจริงจากปรากฏการณ์ทางสังคมด้านนิเทศศาสตร์  ความสำคัญของงานวิจัยด้านนิเทศศาสตร์ แนวคิดเบื้องต้นในการวิจัย ประเภทของการวิจัย การกำหนดปัญหาในการวิจัย  การวางแผนงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัย  จรรยาบรรณและจริยธรรมของการวิจัย  การฝึกปฏิบัติเขียนโครงการวิจัยทางนิเทศศาสตร์

                   Guideline for seeking knowledge fact from social phenomena in communication science; importance of communication research; basic concepts in research; research type; formulation of research problem; research planning; research method; data analysis; technique for presenting research results; ethics and code of conduct of research; practice in writing the research project in communication science

MS 14301      กฎหมายและจริยธรรมเพื่องานนิเทศศาสตร์                                      3(3-0-6)

                   Laws and Ethics for Communication Arts

                   ปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย สิทธิและเสรีภาพในการสื่อสารตามหลักรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร จริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับงานนิเทศศาสตร์

                   Philosophy of law; right and freedom of communication according to the constitution; communication law; ethics; code of conduct; social responsibility for communication arts.

2.2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน

          2.2.1) วิชาบังคับ

MS 12103      ภาพยนตร์เบื้องต้น                                                                  1(1-0-2)

                                Fundamentals of Film

                                ความรู้เบื้องต้นวิวัฒนาการภาพยนตร์ในอดีตถึงปัจจุบัน แนวคิดพื้นฐานด้านภาพยนตร์ กระบวนการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น รูปแบบของบทภาพยนตร์ การเลือกอุปกรณ์สำหรับการถ่ายทำ ลักษณะการสร้างสรรค์ผลงาน บทบาทหน้าที่ของทีมผู้สร้างภาพยนตร์ การเล่าเรื่องผ่านการตัดต่อ การเชื่อมความสัมพันธ์ของสื่อภาพยนตร์กับบริบททางพหุสังคมทางวัฒนธรรม

                   Basic knowledge of filmmaking evolution, from past to present; fundamental principles of filmmaking; basic process of filmmaking; format of screenplay; Selecting filmmaking equipment; characteristics of creativity; film production departments and roles; storytelling through editing; relating films with the context of multicultural society

MS 12104      ความคิดสร้างสรรค์ภาพยนตร์                                                    2(1-2-3)

                   Film Creative

                   ทฤษฎี รูปแบบ และความคิดสร้างสรรค์เพื่อการผลิตภาพยนตร์ที่แปลกแตกต่างไปจากรูปแบบปกติ การดัดแปลง การสร้างสรรค์ การผสมผสาน หามุมมองใหม่ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเล่าเรื่องแบบใหม่ในรูปแบบเฉพาะของตนเอง การค้นหาข้อมูล แรงบันดาลใจและจินตนาการในการผลิตภาพยนตร์

                   Theories, forms and creativeness for innovative ways of making films; adaptation, creation, blending, shifting viewpoint, using creativity for personal styles of narration; researching; finding inspiration and imagination for filmmaking

MS 12105      การเขียนบทภาพยนตร์                                                            3(2-2-5)

                   Film Script Writing 

                   หลักการ ทฤษฎี แนวคิดการเขียนบทภาพยนตร์เบื้องต้น องค์ประกอบของบทภาพยนตร์  การเล่าเรื่องผ่านภาพเคลื่อนไหว รูปแบบการเขียนบทภาพยนตร์ การสื่อสารผ่านจินตนาการเล่าเรื่องด้วยภาพ ความขัดแย้งของตัวละคร การเขียนโครงเรื่อง โครงเรื่องขยาย การเปิดเรื่องและการปิดเรื่อง การสร้างลักษณะนิสัยของตัวละคร เป้าหมายของตัวละคร จุดหักเหของเรื่อง บทสรุปของเรื่องในรูปแบบต่าง ๆ การแก้ไขปรับปรุงบทภาพยนตร์ และการพัฒนาเรื่องจนเป็นบทภาพยนตร์สำหรับการถ่ายทำ

Principles, theories and concepts of film screenplay writing. elements of Screenplay; storytelling through animation; format of film screenplay; communicating through imagination of storytelling in cinematography; conflicts of characters; screenwriting starting from plot, treatment, scenes; character’s background design; character’s goal; turning point of story; various ways of ending story; developing screenplay to become shooting script

MS 12106      การเตรียมผลิตภาพยนตร์                                                          2(1-2-3)

                   Film Pre-Production

                   หลักการ แนวคิด และขั้นตอนในการวางแผนก่อนการผลิตภาพยนตร์ หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย การนำเสนอโครงการกับนายทุน การคำนวณงบประมาณในการถ่ายทำ การคำนวณคิวถ่ายจากบทภาพยนตร์ การจัดเตรียมเอกสารเบรกดาวน์ ตารางการถ่ายทำและคิวถ่าย การกำหนดอุปกรณ์ในการถ่ายทำ การหาสถานที่ในการถ่ายทำ การประสานงานกับนักแสดงและทีมงาน การบริหารจัดการภายในกองถ่าย

                   Principles, concepts and procedures for filmmaking pre-production planning. Roles and responsibilities of each unit; pitching project presentations to film investors; calculating the budget for filmmaking; calculating the shooting queue from the screenplay; preparing of breakdown documents, shooting schedule and shooting queue; setting up the equipment for filming; location scouting; coordinating with casts and crews; production management

MS 12107      การผลิตภาพยนตร์                                                                 3(2-2-5)

Film Production

                                ฝึกปฏิบัติการถ่ายทำภาพยนตร์ในระดับพื้นฐาน โครงสร้างภาพยนตร์สั้น กระบวนการออกกองถ่ายทำ การใช้อุปกรณ์กล้องระบบดิจิทัล การจัดแสง การบันทึกเสียง การตีความบทภาพยนตร์สู่การถ่ายทำ การเลือกอุปกรณ์สำหรับการผลิตภาพยนตร์ในรูปแบบต่าง ๆ เทคนิคการเล่าเรื่องผ่านการตัดต่อ และการพัฒนางานจนเป็นภาพยนตร์ขนาดสั้น

Practice basic filmmaking; short film structure; filmmaking in production process; using digital camera equipment; lighting; sound recording; interpretation the screenplay into the production process; selecting equipment for film production in various formats; techniques of storytelling through editing; the developing a short film project

MS 12201      สุนทรียศาสตร์ภาพยนตร์                                                           2(1-2-3)

Aesthetics of Film

                   ความหมายและจุดมุ่งหมายแห่งสุนทรียะ วิวัฒนาการของสุนทรียศาสตร์ ศึกษาทฤษฎีแห่งความงามและที่เกี่ยวข้อง ความงามในงานภาพยนตร์กับองค์ประกอบทางด้านศิลปะ องค์ประกอบในงานภาพยนตร์มีผลอย่างไรต่อการรับรู้ทางด้านสุนทรียะ การตีความภาษาภาพยนตร์กับการสร้างความงาม

Meaning and purposes of using aesthetics; evolution of aesthetic in film; theories of aesthetics in film making; Beauty in film and element of art; element of film and its effects on perception for aesthetics; interpretation film language and aesthetics making

MS 12202      การเล่าเรื่องข้ามสื่อ                                                                 2(123)

Transmedia Storytelling

                    องค์ประกอบของศิลปะการเล่าเรื่อง พัฒนาการของการเล่าเรื่องของสื่อภาพยนตร์และสื่อสังคมออนไลน์ วิธีผสมผสานทั้งบริบทและเนื้อหาของเรื่องเล่าด้านอารมณ์ ความรู้สึก ความเชื่อของการเล่าเรื่อง รูปแบบของสื่อและเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการเล่าเรื่อง การใช้จินตนาการสร้างเนื้อหาให้เชื่อมโยงกับสื่ออื่น การผลิตเรื่องราวส่วนย่อย ๆ นำเสนอช่องทางสื่อที่แตกต่างกัน การวิเคราะห์ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์พฤติกรรมผู้รับสาร กิจวัตรประจำวันของผู้รับสาร และช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม กลยุทธ์ในการเล่าเรื่องผ่านสื่อภาพยนตร์ สื่อสังคมออนไลน์ การสร้างเรื่องผ่านแบรนด์สินค้า และการเล่าเรื่องเพื่อขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงทางสังคม

          Elements of the art of storytelling; development of storytelling in film and social media; combining both the context and content of the story with the emotions, feelings, beliefs of storytelling; format of media and technology used in storytelling; using imagination to create content to connect with other media; producing inside story; presenting different media channels; analyzing target audiences; analyzing audiences; behavior; daily routine of the recipient and the appropriate period; methods of storytelling through film, social media; creating a story through products’ brand and storytelling to drive social change

MS 12203      ศิลปะการออกแบบเสียงและดนตรีประกอบภาพยนตร์                          3(2-2-5)

Art of Sound Design and Music Score in Film

                   ความสัมพันธ์ระหว่างภาพและเสียง หลักการออกแบบเสียงในการผลิตภาพยนตร์ การใช้เสียงและดนตรีประกอบในงานภาพยนตร์ ลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง ฝึกปฏิบัติการออกแบบเสียงและใช้ดนตรีประกอบในงานภาพยนตร์ขนาดสั้น

                   Relation between visual and sound; principles of sound design in filmmaking; The use of sound and music score in films; related copyright; practice in sound design and the used of music score for short film

MS 12204      ความถนัดทางภาพยนตร์                                                          2(1-2-3)

Film Aptitude

                                หลักการ แนวคิดการค้นหาอัตลักษณ์เฉพาะของตนเอง ทิศทางและเป้าหมายของการผลิตภาพยนตร์ ความมุ่งมั่นปรารถนาด้านศิลปะภาพยนตร์ การผลิตภาพยนตร์เชิงทดลองปฏิบัติ การสร้างความเข้าใจตนเองกับสนามศิลปะภาพยนตร์ มุมมองต่อสังคม เทคนิคการแยกความคิดของตนออกจากบริบททางสังคมโดยใช้หลักการปฏิบัติสมาธิแบบรู้สึกตัว การถอดบทเรียนจากการฝึกปฏิบัติ การเตรียมพร้อมและการเริ่มต้นกับสไตล์ภาพยนตร์ที่ตนเลือก

Principles and concepts of finding personal identity; direction and goals of filmmaking; aspirations for the arts of cinema; filmmaking workshop; building self-understanding in the cinematic arts field; perspective on society; techniques for separating one’s thoughts from social contexts using the principles of mindfulness meditation;  after action review from filmmaking workshop; preparing and getting started with the favorite film style

MS 12205      ศิลปะการตัดต่อ                                                                     3(2-2-5)

Art of Editing

                   ทฤษฎีและหลักการตัดต่อ ศิลปะแห่งการตัดต่อ การตัดต่อประเภทต่าง ๆ เสียงและดนตรีประกอบในการตัดต่อ การแก้สีเบื้องต้น การใช้โปรแกรมตัดต่อเบื้องต้น ฝึกปฏิบัติการตัดต่อภาพยนตร์ขนาดสั้น

                    Theories and principles editing; art of editing; various types of editing; sound and music score in editing; basic color correction for film editing; using digital editing programs; practice short film editing

MS 12206      การกำกับภาพยนตร์                                                                3(2-2-5)

                   Film Directing

          กระบวนการทำงานและวิสัยทัศน์ของผู้กำกับ การตีความบทภาพยนตร์ การวิเคราะห์  

ตัวละคร การกำกับการแสดงโดยการให้ทิศทางและแนวทางการแสดง

Process and vision of film director; interpreting a screenplay; analyzing characters; directing by giving direction and acting coaching

MS 12207      การถ่ายภาพยนตร์                                                                  3(2-2-5)

Cinematography

          หลักการเล่าเรื่องด้วยภาษาและไวยากรณ์แห่งภาพ การจัดองค์ประกอบเพื่อการเล่าเรื่องราว

จากบทภาพยนตร์ และเทคนิคต่าง ๆ ของกล้องภาพยนตร์ ได้แก่ การเลือกใช้เลนส์ มุมกล้อง ขนาดภาพ การเคลื่อนกล้อง  คุณสมบัติของกล้องภาพยนตร์ประเภทต่าง ๆ

Principles of storytelling through language and structure of cinematography;

composition for narration from the screenplay; various techniques of cinematography, selecting appropriate lenses; camera angle; shot sizes; camera movement; fundamental features of various types of film camera

MS 12208      ภาษาอังกฤษเพื่องานภาพยนตร์                                                   2(1-2-3)

English for Film

การอ่านคู่มือการใช้อุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์ในฉบับภาษาอังกฤษ ศัพท์เทคนิคและสำนวนที่

ใช้ในวงการภาพยนตร์ การฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษผ่านคลิปวีดีโอ การแปลบทบรรยายภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย การแปลบทบรรยายภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ การแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษในยูทูบ การเขียนบทวิจารณ์ภาพยนตร์เป็นภาษาอังกฤษ การเขียนเรื่องย่อภาพยนตร์เป็นภาษาอังกฤษ

Fundamental principles of translating film equipment manuals from English to Thai; film terms; listening skills based on video clips; translation for making subtitle from English to Thai; translation for making subtitle from Thai to English; writing skills for film reviewing in English; writing skills for synopsis writing in English

MS 12301      ภาพยนตร์กับชุมชน                                                                3(2-2-5)

Film and Community 

                                หลักการ แนวคิดของชุมชนในท้องถิ่น ใช้กระบวนการผลิตสื่อภาพยนตร์เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดอัตลักษณ์ของชุมชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมกับวิถีชีวิต เศรษฐกิจชุมชน เรียนรู้เชิงบูรณาการระหว่างภาพยนตร์กับวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น ผ่านกลไกการสร้างสื่อภาพยนตร์ การปรับตัวที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน การประยุกต์ใช้ศาสตร์ด้านกระบวนการผลิตภาพยนตร์ที่สอดคล้องกับบริบทจำเพาะของแต่ละชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นสื่อภาพยนตร์

The principles concepts of local communities; using the film production process as a tool to convey the identity of the community; management of natural resources; environment and way of life; community-based economics; integrate learning between films and local community life through the mechanism of filmmaking; adaptation to the physical, biological, economic, social and cultural changes of the community; applying the science of filmmaking in accordance with the specific context of each community to develop into film media

                    2.2.2) วิชาเลือก

MS 12302      ธุรกิจสตาร์ตอัปภาพยนตร์                                                         3(225)

Film Startup Business

    พื้นฐานแนวคิดของนวัตกรรมธุรกิจด้านสตาร์ตอัปสำหรับภาพยนตร์ การระดมทุนสำหรับงานสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ ความคิดสร้างสรรค์และการใช้นวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทักษะการระดมทุนด้านธุรกิจภาพยนตร์ เครื่องมือต่าง ๆ สำหรับวิเคราะห์ตลาดของธุรกิจสตาร์ตอัป ทักษะการเขียนแผนธุรกิจสตาร์ตอัปก่อนเริ่มธุรกิจ สามารถเขียนแผนธุรกิจสตาร์ตอัปและนำเสนอเป็นภาพรวมด้านธุรกิจภาพยนตร์ การเข้าใจกลยุทธ์และเทคโนโลยีการตลาดดิจิทัลของธุรกิจสตาร์ตอัปภาพยนตร์

   Fundamental concept of innovative start-up business for films; crowdfunding for creative filmmaking; creativity and innovation to meet customer needs; crowdfunding for film business; various tools for analyzing the market of the start-up business model; writing skills of start-up business plan before starting a business. able to write a start up business plan and present as an overview of the film business; understanding digital marketing strategies and technologies of film start-up business

MS 12303      การจัดการเทศกาลภาพยนตร์                                                      3(2-2-5)

Film Festival and Event Management

                   เทศกาลภาพยนตร์สำคัญของโลก การจัดเทศกาลภาพยนตร์และกลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน การสร้างธีมสำหรับเทศกาลภาพยนตร์ การกำหนดกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย การเลือกสรรภาพยนตร์สำหรับจัดฉาย การจัดโปรแกรมฉายภาพยนตร์ การบริหารงบประมาณ การประชาสัมพันธ์ การจัดเตรียมโรงฉาย การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมเสวนาก่อนและหลังการฉายภาพยนตร์ การจัดเทศกาลภาพยนตร์ออนไลน์ ปัญหาสำคัญในการจัดเทศกาลภาพยนตร์และแนวทางแก้ไข

Famous film festivals around the world; film festival and promotion strategy for community based tourism; identifying theme for film festival management; identifying target audience; film selection; scheduling screening programs; budget management; event promotion; preparing theater; customer relationship management; before and after screening Question and Answer section; online film festival management; major problems and solution in film festival management

MS 12304      ภาพยนตร์สตรีมมิง                                                                 3(2-2-5)

Streaming Film

ธุรกิจภาพยนตร์สตรีมมิง ผลกระทบของภาพยนตร์สตรีมมิงต่อโรงฉายภาพยนตร์        แนวโน้มพฤติกรรมผู้ชมภาพยนตร์ในอนาคต การนำเสนอโปรเจกต์ภาพยนตร์ที่สร้างเพื่อจัดฉายในรูปแบบสตรีมมิง การพากย์เสียงในธุรกิจภาพยนตร์สตรีมมิง

Video streaming industry; impacts of video streaming on film theaters; trending of audience behavior in the future; pitching project for video streaming industry; dubbing in video streaming industry

MS 12305      การตลาดดิจิทัลภาพยนตร์                                                        3(3-0-6)

Digital Marketing in Film Industry

                   แนวคิด ทฤษฎี วิวัฒนาการตลาดดิจิทัลภาพยนตร์ เครื่องมือในการการตลาดภาพยนตร์สมัยใหม่ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ชมภาพยนตร์ในยุคดิจิทัล การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การออกแบบข้อมูลข่าวสาร การวางแผนและการกำหนดกลยุทธ์การทำการตลาดดิจิทัลภาพยนตร์แบบบูรณาการ กรณีศึกษาการตลาดดิจิทัลภาพยนตร์

                   Concept, theories and evolution of digital film marketing; tools for modern film marketing; analysis of audience’ behavior in digital era; targeting audience; designing information; planning and formulating strategy for integrated digital film market; case studies of digital film marketing

MS 12306      การหาแหล่งทุนและการนำเสนอแผนธุรกิจสร้างภาพยนตร์                    3(2-2-5)

Film Project Pitching

                   หลักการ ขั้นตอน เรียนรู้กระบวนการการหาแหล่งทุนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  กลยุทธ์เทคนิควิธีการนำเสนอแผนธุรกิจภาพยนตร์และการออกแบบสื่อสำหรับการนำเสนอ เรียนรู้ศิลปะการสื่อสาร การโน้มน้าวใจ ฝึกการนำเสนอให้สร้างสรรค์

                   Principles procedures; learning process of seeking domestic and abroad sponsorship, methods of presenting business model and designing media presentation, studying art of communication; persuasion; practice creative presenting

MS 12307      ภาพยนตร์เกาหลีศึกษา                                                             3(3-0-6) 

                   Korean Films Studies

ทฤษฎีภาพยนตร์ประจำชาติ อัตลักษณ์วัฒนธรรมเกาหลี ภาพยนตร์เมโลดรามาในยุคทอง ภาพยนตร์เกาหลีกับการเมืองภายในประเทศช่วงยุคทศวรรษที่ 70 ภาพยนตร์เกาหลีกับภาพสะท้อน          แห่งสงครามคาบสมุทร ภาพยนตร์เกาหลีกับผลกระทบของนโยบายส่งออกวัฒนธรรม ศิลปะและสุนทรียะในภาพยนตร์เกาหลี ภาพยนตร์เสียดสีสังคมของบงจุนโฮ กลวิธีการนำเสนอความรุนแรงในภาพยนตร์ระทึกขวัญของเกาหลี แนวคิดชายเป็นใหญ่ในภาพยนตร์เกาหลี สูตรสำเร็จของภาพยนตร์ซีรีส์เกาหลี กลยุทธการผลิตซ้ำภาพยนตร์เกาหลีในต่างแดน

National Cinema Theory; Identity of Korean culture; South Korean golden age melodrama; Korean films and political issues in 1970s; Korean films and reflection of Korean war; Korean films and impacts of cultural industries policies; art and aesthetic of Korean films; social satire films of Bong Joon-ho; methods of representing violence in Korean thriller films; patriarchy in Korean films; Formula of Korean Dramas; methods of remaking Korean films in other languages

MS 12308      ภาพยนตร์จีนศึกษา                                                                3(3-0-6) 

Chinese Films Studies

ศิลปะในภาพยนตร์ของผู้กำกับจีนรุ่นที่ 5 การสะท้อนสังคมในภาพยนตร์ของผู้กำกับจีน     รุ่นที่ 6 กลยุทธการผลิตภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ร่วมทุนสร้างโดยสตูดิโอภาพยนตร์จีน รูปแบบการผลิตภาพยนตร์จีนบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง รัฐบาลจีนและการสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศ แนวคิดชาตินิยมในภาพยนตร์จีนร่วมสมัย

Arts in films of the 5th generation of Chinese filmmakers; social reflection in films of the 6th generation of Chinese filmmakers; methods of producing transnational big-budget films by Chinese film studios; Format of films in Chinese video streaming platform; Chinese government and subsidies to Chinese film industry; nationalism in contemporary Chinese films

MS 12309      ภาพยนตร์อินเดียศึกษา                                                            3(3-0-6) 

Indian Films Studies

                   แนวคิด และวิวัฒนาการภาพยนตร์ของ สัตยาจิต เรย์ และกระแสภาพยนตร์คู่ขนานในอินเดีย อัตลักษณ์ด้านการแสดงในภาพยนตร์อินเดีย การดัดแปลงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สู่บทภาพยนตร์อินเดีย วัฒนธรรมภาพยนตร์อินเดีย ความคิดสร้างสรรค์ในภาพยนตร์อินเดียร่วมสมัย การจัดฉายภาพยนตร์ภาพยนตร์อินเดียในประเทศไทย

Concept and evolution of Satyajit Ray and Parallel cinema/New Indian cinema; identity of acting performance in Indian films; adaptation of historical stories and tales into Indian screenplays; culture of Hindi cinema; creativeness in contemporary Indian films; screening of Indian films in Thailand

MS 12310      ภาพยนตร์ญี่ปุ่นศึกษา                                                              3(3-0-6) 

Japanese Films Studies                

ทฤษฎีภาพยนตร์ประจำชาติ อัตลักษณ์วัฒนธรรมญี่ปุ่น ภาพยนตร์ญี่ปุ่นยุคบุกเบิก มรดกทางภาพยนตร์ของยาสุจิโร่ โอสุ อากิระ คุโรซาว่ากับยุคทองแห่งภาพยนตร์ญี่ปุ่น ภาพยนตร์อนิเมชันของ      สตูดิโอจิบลิ การดัดแปลงมังงะสู่จอภาพยนตร์ ภาพยนตร์สัจนิยมของฮิโรคาสุ โคเรเอดะ อัตลักษณ์ของภาพยนตร์ซีรีส์ญี่ปุ่น ภาพยนตร์ศิลปะและภาพยนตร์ทดลองของญี่ปุ่น ผลกระทบของนโยบายคูล เจแปนต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ญี่ปุ่น

National Cinema Theory; Identity of Japanese culture; early Japanese films; influence of Yasujiro Ozu; Akira Kurosawa and the golden age of Japanese cinema; Animated films of Ghibli Studio; identity of Japanese Dramas; Japanese arthouse films and experimental films; the impact of Cool Japan policies on Japanese film industry

MS 12311      ภาพยนตร์ยุโรปศึกษา                                                              3(3-0-6) 

European Films Studies

ทฤษฎีภาพยนตร์ประจำชาติ ประวัติศาสตร์ยุโรปเบื้องต้น แนวคิดด้านศิลปะในภาพยนตร์ยุโรป ภาพยนตร์ยุโรปและการแสดงออกทางการเมือง ผู้กำกับประพันธกรในภาพยนตร์ยุโรป ภาพยนตร์แนวเหนือจริงและภาพยนตร์ทดลองสไตล์ยุโรป ภาพยนตร์อนิเมชันฝรั่งเศส ภาพยนตร์ระทึกขวัญสเปน ภาพยนตร์แฟนตาซีรัสเซีย กลยุทธการตลาดของภาพยนตร์ยุโรป

National Cinema Theory; basic European history; artistic concept in European films; European films and political messages; auteur directors in European films, surreal and experimental films; French animated films; Spanish thriller films; Russian fantasy films; marketing strategies of European films

MS 12312      ภาพยนตร์ละตินอเมริกาศึกษา                                                     3(3-0-6) 

Latin American Films Studies

ทฤษฎีภาพยนตร์ประจำชาติ ประวัติศาสตร์ละตินอเมริกาเบื้องต้น อัตลักษณ์ภาพยนตร์ละตินอเมริกา ภาพสะท้อนความยากจนในภาพยนตร์ละตินอเมริกา สงครามกลางเมืองในละตินอเมริกาและผลกระทบต่อภาพยนตร์ ผู้กำกับประพันธกรในละตินอเมริกา ภาพยนตร์แนวสัจนิยมมหัศจรรย์ ภาพยนตร์ร่วมทุนสร้างระหว่างสเปนและประเทศในกลุ่มละตินอเมริกา

National Cinema Theory; basic Latin American history; identity of Latin American films; reflection of poverty in Latin American films; Latin American Civil wars and impacts on films; Auteur directors in Latin American films; Latin American magical realist films; Spanish-Latin American transnational funding films

MS 12313      การวิจารณ์ภาพยนตร์                                                              3(3-0-6)

Film Criticism

                   ความหมายและขอบเขตของการวิจารณ์  ทฤษฎีการวิจารณ์ภาพยนตร์ การประเมินคุณค่าของภาพยนตร์โดยใช้ทฤษฎีด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เน้นความรู้เรื่องการเขียนบทวิจารณ์ภาพยนตร์ ฝึกวิเคราะห์วิจารณ์ภาพยนตร์

Definition and scope of criticism; theories of film criticism; valuation of the film by applying relative theories; writing film critique; practice criticizing various film

MS 12314      ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์                                                           3(3-0-6) 

History of Film

                   หลักการภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตร์ในยุคบุกเบิก รากฐานแห่งการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ กำเนิดอุตสาหกรรมภาพยนตร์อเมริกันและระบบโรงถ่ายทำภาพยนตร์ ทฤษฎีการตัดต่อภาพยนตร์ในภาพยนตร์โซเวียต ภาพยนตร์รูปแบบนิยมและภาพยนตร์สัจนิยม ภาพยนตร์ในยุคสมัยสงครามโลก ภาพยนตร์เงียบและภาพยนตร์เสียง ระบบเทคนิคคัลเลอร์ ประเภทของภาพยนตร์ ภาพยนตร์สัจนิยมอิตาลีในยุคหลังสงครามโลก กระแสภาพยนตร์ฝรั่งเศสคลื่นลูกใหม่ ภาพยนตร์ฟิล์มนัวร์ ยุคทองของภาพยนตร์ที่สร้างในอุตสาหกรรมภาพยนตร์อเมริกัน แนวคิดผู้กำกับประพันธกร ความเป็นมาของสัดส่วนจอภาพแบบต่าง ๆ ภาพยนตร์นิยายวิทยาศาสตร์กับพัฒนาการของเทคนิคพิเศษทางด้านภาพ ภาพยนตร์ดิจิทัล ภาพยนตร์อนิเมชันสามมิติ ยุคเฟื่องฟูของภาพยนตร์ยอดมนุษย์ทุนสร้างสูง

Principle of animation; early Cinema; basis of storytelling in films; origin of Hollywood and studio system; editing theory in Soviet films; Films during World War Iⅈ Silent films and Sound films; Technicolor; film genres; Italian Neorealist films; French New Wave films; Film Noir; Formalist films and Realist films; Hollywood’s golden age; Authorship theory; history of aspect ratio in films; science-fiction films and development of visual effects in films; digital cinema; 3-D animated films; golden age of superheroes blockbuster films 

MS 12315      อัตลักษณ์ไทยในภาพยนตร์                                                        3(3-0-6) 

Thai Identity in Film

หลักการ เนื้อหา แนวความคิด ศิลปะไทย ปรัชญา อัตลักษณ์ของงานศิลปกรรมในรูปแบบ ต่าง ๆ ที่ปรากฎอยู่ในวิถีชีวิตท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ พฤติกรรมที่เป็นรูปแบบดั้งเดิมของไทย  ความแตกต่างตามยุคสมัยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และสามารถนำมาประยุกต์สร้างสรรค์เพื่อความร่วมสมัยและนำมาปฏิบัติใช้ในสื่อภาพยนตร์ได้อย่างถูกต้องและกลมกลืนแบบสากล

Principles, content, concepts of Thai art; philosophy and identity of various forms of art appearing in the local way of life; learning center for community art and culture; traditional forms of Thai culture, beliefs, and behaviors; differences according to the eras that are national identity; creatively applying for contemporary filmmaking with appropriation and international harmony

MS12316       การอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย                                                         3(3-0-6) 

Classic Thai Film

                   หลักการ แนวคิด และวิเคราะห์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของงานอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย พัฒนาการ ความเชื่อ กระแสความคิดและปรัชญา การแบ่งยุคของภาพยนตร์เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน โดยเชื่อมโยงกับบริบททางศิลปะและวัฒนธรรมของแต่ละยุคสมัยในการอนุรักษ์ของไทย

Principles, concepts and analyzing about the history of Thai film preservation; development of beliefs, ideas and philosophies; classifying the era of Thai film from the beginning to the present by relating the artistic context with the culture of each era in preservation of Thailand

MS 12317      การสัมมนาภาพยนตร์                                                             3(2-2-5)

Film Seminar 

                   สัมมนาประเด็นปัญหาสำคัญทางการภาพยนตร์ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์สำคัญในอุตสาหกรรมภาพยนตร์

Discussing in various important issues and problems related to film;

analyzing the recent issues of film industry

MS 12318      การออกแบบสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์                                   3(2-2-5)

Creating Media for Film Public Relations

                   หลักการออกแบบสื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ในสื่อออนไลน์ ออฟไลน์ และสื่อผสม ศึกษากรณีตัวอย่างจากภาพยนตร์จริง ฝึกปฏิบัติการออกแบบสื่อประเภทต่าง ๆ

                     Principles of media design for film promotion and advertising via online offline and mix media; case studies from real film; practice of designing various media for film promotions and advertising

MS 12319      กฎหมายธุรกิจภาพยนตร์                                                           3(3-0-6) 

Film Business Law

                    ทฤษฎี แนวคิด หลักพื้นฐานของกฎหมายธรุกิจ ประเภทของธุรกิจด้านภาพยนตร์และสื่อบันเทิง กฎหมายภาษี ความเชื่อมโยงของกฎหมายภาษีกับธุรกิจนักแสดง กฎหมายธรุกิจระหว่างประเทศ กฎหมายควบคุมการประกอบธรุกิจ กฎหมายการจัดตั้งองค์กรธรุกิจ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์ กระบวนการบังคับใช้กฎหมาย สัญญาจ้างรูปแบบต่าง ๆ ในธุรกิจภาพยนตร์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบันเทิง ความเสี่ยง ผลกระทบและข้อจำกัดทางกฎหมายธรุกิจ

Theories, concepts and principles of business law Types of film and entertainment business, tax law, the connection of tax law to actor business; International business law; Business Control Law; Business Organization Establishment Law Computer Crime Act Film and Video; Act law enforcement process different types of contracts in the film business Laws related to entertainment business, risks, impacts and limitations of business law

MS 12320      คริปโตอาร์ต                                                                         3(2-2-5)

Crypto Arts

ความหมายและความสำคัญของศิลปะที่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล ลักษณะของไฟล์งานศิลปะแบบดิจิทัล คุณค่าของงานศิลปะสำหรับผู้ซื้อขาย กระบวนการแลกเปลี่ยนซื้อขายไฟล์ดิจิทัลที่ไม่อาจถูกแทนที่ได้ สกุลเงินดิจิทัล การบันทึกธุรกรรมงานศิลปะแขนงต่าง ๆ ลิขสิทธิ์ในการซื้อขาย การสร้างสินทรัพย์ด้านภาพยนตร์ และภาพเคลื่อนไหวในลักษณะอื่นของงานศิลปะ

Definition and importance of art on blockchain;  characteristics of digital artwork files; the value of art for traders; an irreplaceable digital file trading process; digital currency; transactions of various types of art on the blockchain; trading licenses; creation of film asset and animation in other forms of art

MS 12321      การกำกับภาพยนตร์ขั้นสูง                                                         3(2-2-5)

Advanced Film Directing

การตีความและการถอดความจากบทภาพยนตร์เพื่อถ่ายถอดให้ทีมงานแต่ละฝ่ายเข้าใจในบทบาทหน้าที่ เทคนิคการกำกับภาพยนตร์ตามกฎไตรลักษณ์ เทคนิคการจัดการปัญหาช่วงการออกกองถ่ายทำ การเป็นผู้เล่าเรื่องในฐานะการเป็นผู้กำกับ การวิเคราะห์ลักษณะนิสัย และพฤติกรรมของแต่ละตัวละคร การกำกับนักแสดง การซ้อมนักแสดงก่อนการถ่ายทำจริง การทดลองกำกับและการควบคุมทิศทางของทีมงานในแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

Interpretation and transcription of the screenplay for communicating with each department crews to clarify their roles; Film directing techniques according to Impermanence;

techniques for dealing with problems during the shooting dates; being a storyteller as a director; characters and their behaviors analysis; coaching actors; acting rehearsal before the actual shooting date; workshop of directing and managing the crews in each department involved

MS 12322      วิชวลเอฟเฟกต์                                                                      3(2-2-5)                  

Visual Effects

                     การสร้างเทคนิคทางภาพที่มีลักษณะพิเศษจากการผสมผสานกันระหว่างภาพที่ถ่ายทำจริงและภาพหรือเอฟเฟคที่สร้างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิธีการประกอบภาพเพื่อให้เกิดภาพพิเศษที่สมจริงในภาพยนตร์

                     Making notable visual effects from blending real footage with computer graphic or effects from computer programs; methods of rendering video for realistic looks in films

MS 12323      การออกแบบงานสร้างภาพยนตร์                                                 3(2-2-5)

Film Production Design

                   ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการออกแบบงานสร้างภาพยนตร์ การค้นคว้าหาข้อมูล การหาสถานที่ การสร้างฉาก การออกแบบโทนสี แสง การควบคุมภาพรวมในสายงานออกแบบงานสร้าง การทำงานร่วมกับผู้กำกับและผู้กำกับภาพเพื่อกำหนดทิศทางในการเล่าเรื่อง สื่อความหมายและอารมณ์ผ่านแนวคิดศิลปะรวมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ อาทิ ฉาก อุปกรณ์ประกอบฉาก สถานที่  เครื่องแต่งกายและทรงผม

                   Theories and workshop on film production design; researching data; location scouting; set making and decoration; color design; lighting; overview control for production design; co-working with director and director of photography for setting the direction of narrative; conveying the meaning and emotion through artistic ideas including various element of filmmaking; setting, props, location, costumes and hairstyles

MS 12324      เทคนิคพิเศษทางภาพยนตร์                                                        3(225)

Film Special Effects  

เทคนิค และวิธีการในการสร้างภาพลวงตาในหนังให้ดูเหมือนจริง การตีความภาพจากจินตนาการของผู้กำกับภาพยนตร์ เหตุการณ์ที่ยากต่อการถ่ายในสถานที่จริง เทคนิคการถ่ายเพื่อประหยัดงบประมาณ กระบวนการสร้างฉากปลอม การฝึกสร้างสิ่งที่เหนือธรรมชาติ การทำฝนตก แดดออก ฟ้าผ่า พายุ หมอก ควัน สิ่งที่ฝืนกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ขึ้นมาแทนของจริง เทคนิคการถ่ายเพื่อนำมาซ้อนกับภาพที่ถ่ายในโรงถ่ายภาพยนตร์ หลักการทำภาพลวงตา หลักการถ่ายภาพซ้อน หลักการใช้มุมกล้องหลอกถ่ายในสตูดิโอให้เหมือนสถานที่จริง การปรับแต่งทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบสองมิติ สามมิติ และสี่มิติ

Techniques and methods for making realistic illusions in films; interpretation of the film director’s imagination; difficult situation to shoot in real locations; techniques  of budget filmmaking; the process of creating a fake scene; workshop for creating the supernatural circumstance, making raining, sunny, lightning, storm, fog, smoke and unexplained phenomena instead of the real thing; superimposition techniques in studio; principles of making illusions; the principle of multiple exposures; the principle of using pseudo-camera angles in the studio to look like a real place; Two-dimensional, three-dimensional, and four-dimensional computer graphic adjusting

MS 12325      การออกแบบฉากแบบ 3 มิติเพื่องานภาพยนตร์                                 3(2-2-5)

3D Animation Design for Film

                   การออกแบบและการสร้างฉากสามมิติ การสร้างพื้นผิวลักษณะต่าง ๆ รวมทั้งการจัดแสงเงาให้กับฉากและวัตถุในฉากภาพยนตร์และแอนิเมชันได้

                   Designing and creating of three dimension scenery; creating various types of surface; lighting for object and background in films and animated films

MS 12326      การถ่ายภาพยนตร์ขั้นสูง                                                           3(2-2-5)

Advanced Cinematography

                   สุนทรียะแห่งการจัดองค์ประกอบภาพในงานภาพยนตร์กับงานทัศนศิลป์อื่น ๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์แห่งความงามทางภาพและแรงบันดาลใจในการจัดองค์ประกอบภาพที่ไม่เป็นเพียงแค่การเล่าเรื่อง แต่ยังสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของเรื่องราวและตัวละครในบทภาพยนตร์

                   Aesthetics of composition in films with other types of visual arts’ to widen the perspective of cinematography aesthetics and inspire for setting great composition,  not only narrating but also expressing emotion of characters and stories

MS 12327      ศิลปะการตัดต่อขั้นสูง                                                              3(2-2-5)

Advanced Art of Editing

ทฤษฎีและหลักการตัดต่อขั้นสูง การตัดต่อเพื่อสร้างความหมายใหม่ การตัดต่อเพื่อสร้าง

อารมณ์ความรู้สึก ทักษะการใช้โปรแกรมตัดต่อขั้นสูง ฝึกตัดต่อภาพยนตร์ประเภทต่าง ๆ

Theories and principles of advance editing; editing for recreate the story;

editing for create specific mood and tone; advance skill in using editing programs; practice editing in various types of genre

MS 12328      การออกแบบการแต่งหน้าและการแต่งกาย                                       3(2-2-5)

Make up and Costume Design

                   ประวัติศาสตร์ ความสำคัญและบทบาทของการออกแบบการแต่งหน้าและการแต่งกาย หลักการแต่งหน้าและการออกแบบเครื่องแต่งกาย เทคนิคพิเศษในการแต่งหน้า การวิเคราะห์บทภาพยนตร์เพื่อใช้ออกแบบให้สอดคล้องตามเนื้อเรื่องและตามยุคสมัย ฝึกปฏิบัติการออกแบบการแต่งหน้าและการแต่งกาย

          History; importance and role of make-up and costume design; Principles of make-up; costume design; special techniques of make-up; interpreting screenplay for appropriate make-up and costume design based on stories and periods;  practice of make-up and costume design

MS 12329      การกำกับศิลป์ในงานภาพยนตร์                                                   3(2-2-5)

Art Direction in Film

                   ทฤษฎีและหลักการการกำกับศิลป์  บทบาทหน้าที่และขอบเขตการทำงาน ฝึกปฏิบัติการออกแบบ การเลือกวัสดุ การจัดฉาก การทำอุปกรณ์ประกอบฉาก การแต่งหน้าและการออกแบบทรงผม การออกแบบเครื่องแต่งกาย การสร้างเทคนิคพิเศษ ตลอดจนการจัดองค์ประกอบในฉากให้สอดคล้องกับเรื่องราว

                   Theories and principles of art directions; roles and working scope of art director; practice designing, material selection, set making, props making, make-up and hairstyles design; costume design; making special effect and set composition to suit storyline

MS 12330      ภาพยนตร์สารคดี                                                                  3(2-2-5)

Documentary Film

                   นิยาม ความหมาย ประวัติและวิวัฒนาการของภาพยนตร์สารคดี รูปแบบและประเภทของภาพยนตร์สารคดี วิธีการคิดและหาประเด็น การค้นคว้าหาข้อมูล การวางโครงสร้างบทภาพยนตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับสารคดี ฝึกปฏิบัติผลิตภาพยนตร์สารคดี

                    Definition, history and evolution of documentary films; formats and types of documentaries; methods of thinking and seeking for interesting issues; researching; writing screenplay outline; relation between art and documentaries; practice making documentary films

MS 12331      การผลิตภาพยนตร์โฆษณา                                                        3(2-2-5)

Advertising Film Production

                   หลักการและแนวคิดการผลิตภาพยนตร์โฆษณา การใช้ความคิดสร้างสรรค์เชื่อมโยงกับหลักการตลาด การกำหนดวัตถุประสงค์ในการผลิตภาพยนตร์โฆษณา กระบวนการสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณา การหาจุดขายสินค้า การเตรียมบทภาพ การฝึกปฏิบัติผลิตภาพยนตร์โฆษณา

                    Principles and ideas of making advertising films; using creativeness with marketing principles; stating purposes of making advertising films; process of creating advertising films; seeking unique selling points of products; storyboard preparation; practice making advertising films

MS 12332      การสร้างสรรค์ภาพยนตร์ซีรีส์                                                     3(2-2-5)

Creation of Film Series

บทบาทและหน้าที่ของกระบวนการทำงานระบบภาพยนตร์ซีรีส์ ศิลปะของการจัดการกองในฐานะผู้กำกับซีรีส์ การวางแผนงานสร้างสรรค์สำหรับการถ่ายทำ การเขียนบทภาพยนตร์ซีรีส์แบบเป็นตอน ๆ เทคนิคการควบคุมกอง กระบวนการระยะก่อนการถ่ายทำ ระหว่างการถ่ายทำ ระยะหลังการถ่ายทำของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์ และธุรกิจซีรีส์ในรูปแบบต่าง ๆ ของสื่อสังคมออนไลน์

Roles of the film crews in making Film Series; the art of production management  as a series director; planning of creative part for filming; writing scripts for Film Series, techniques of production management; pre-production, production the post-production of the Film Series making industry and business model for broadcasting drama on various forms of social media

MS 12333      การออกแบบเนื้อหาสื่อออนไลน์                                                   3(2-2-5)

Online Content Creation

                   ศาสตร์และศิลปะในการออกแบบเนื้อหา วิธีการเล่าเรื่อง รูปแบบและองค์ประกอบในการออกแบบเนื้อหา ความคิดสร้างสรรค์ คุณลักษณะของสื่อออนไลน์ พฤติกรรมผู้ใช้สื่อออนไลน์ การฝึกปฏิบัติการออกแบบเนื้อหาผ่านสื่อออนไลน์

                   Science and art of content creating; storytelling; formats and elements of content creating; creativeness; characteristics of online media; online media users’ behavior; practice creating online content

MS 12334      ศิลปะการออกแบบเสียงและดนตรีประกอบในงานภาพยนตร์ขั้นสูง           3(2-2-5)

Advanced Art of Sound Design and Music Score in Film

การออกแบบเสียงและดนตรีประกอบในระบบสตูดิโอ การออกแบบเสียงที่ไม่มีอยู่จริง การออกแบบเสียงและดนตรีประกอบให้เหมาะกับประเภทของภาพยนตร์ ลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง
ฝึกปฏิบัติการออกแบบเสียงและดนตรีประกอบในภาพยนตร์

Sound design and music score for studio systems; non-existent sound design; sound design and music score to specific film genre; related copyright; practice sound and music score design for films

MS 12335      กระบวนการหลังผลิตและการแก้สีงานภาพยนตร์                                 3(2-2-5)

Film Post-Production and Color Grading

                   กระบวนการหลังการผลิต การออกแบบการตัดต่อให้เหมาะกับประเภทของภาพยนตร์ การใช้เสียงและดนตรีประกอบเพื่อสร้างอารมณ์ความรู้สึก ประพันธกรในการตัดต่อ การใช้โปรแกรมตัดต่อในการสร้างเทคนิคพิเศษ การแก้สีในงานภาพยนตร์แบบมืออาชีพ ฝึกปฏิบัติการตัดต่อและแก้สีภาพยนตร์

Post-production process; editing design to specific film genre; Using sound and music score to create emotion; author in editing; using editing program to create special effects; professional color correction for film editing; practice editing and color correction for films

MS 12336      ศิลปะการแสดงภาพยนตร์                                                         3(2-2-5)

Art of Film Acting

          ทักษะการแสดงขั้นพื้นฐาน ทฤษฎีด้านการแสดงภาพยนตร์ ความแตกต่างระหว่างการแสดง

ละครเวทีและภาพยนตร์ การเตรียมพร้อมด้านร่างกายและอารมณ์ก่อนการแสดง การตีความตัวละคร การสื่อสารระหว่างนักแสดงและผู้กำกับ เทคนิคการใช้ภาษากาย เทคนิคการใช้เสียง บล็อกกิ้ง เทคนิคการแสดงเพื่อกล้อง ฝึกปฏิบัติการแสดงในภาพยนตร์หลากหลายรูปแบบ

Basic techniques of acting; theory of acting in film; difference between stage performance and film acting; preparing body and emotion before acting; interpretation the characters; communication between director and actors or actress; technique of using body language; technique of voice projection; movement in blogging; performance for the camera shooting; practice acting in various types of film

MS 12337      ศิลปะการจัดแสง                                                                   3(2-2-5)

Art of Lighting

                   ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับแสง ทิศทางแสง ประเภทของแสงในภาพยนตร์ ความรู้เกี่ยวกับแสงเบื้องต้น อุณหภูมิสี เทคนิคการจัดแสง ฝึกปฏิบัติการจัดแสงในฉากต่าง ๆ

                   Theories and principles of lighting; light direction; basic knowledge of the different types of lights used in film production; color temperature; lighting techniques; practice lighting for each scene

2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ

MS 10405      การเตรียมสหกิจศึกษา                                                             1(0-2-1)

                   Pre-Cooperative Education

หลักการแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับ

เกี่ยวกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานเทคนิคการเขียนจดหมายในการสมัครงาน การสอบสัมภาษณ์ บุคลิกภาพ  ทักษะการแก้ไขปัญหา การทำงานเป็นทีม และการเลือกสถานประกอบการ การเสริมสร้างทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพ เทคนิคการเขียนโครงงาน หรือผลงาน การเขียนรายงานทางวิชาการและการนำเสนอผลงาน

The concepts of co-operative education; process of cooperative education; regulations of co-operative education; basic knowledge of writing the application forms and letters; preparing for job Interview; personality, problem solving skills, teamwork and selecting entrepreneur; enhancing professional skills and ethics; techniques for writing project reports or making medias, writing academic reports and presentations

MS 12338      การเตรียมความพร้อมภาพยนตร์นิพนธ์                                          1(0-2-1)

Preparation to Film Thesis

                                การเตรียมความพร้อมในการผลิตภาพยนตร์นิพนธ์ ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีด้านภาพยนตร์ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ พัฒนาผลงานสำหรับเตรียมการผลิตภาพยนตร์

Preparation for film thesis; studying film concepts and theories; applying knowledge in film production; developing pre-production works for film production process

MS 12401      สหกิจศึกษาทางด้านภาพยนตร์ 1                                                6(0-640-0)

Co-operative Education in Film I

รายวิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: MS 10405 การเตรียมสหกิจศึกษา

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพด้านภาพยนตร์ หรือสื่อดิจิทัลเต็มเวลา

เสมือนเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการตามที่สาขาวิชากำหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วจะต้องส่งโครงงานหรือผลงาน รายงานวิชาการและนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อทำการประเมินผลให้ผ่านโดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและจากรายงานวิชาการ

Required course: MS 10405 Pre-Cooperative Education

Undergraduate students are required to undertake full-time academic or professional film or digital media careers as a temporary employee at entrepreneur’s office that signed MOU with the university; upon completion of the work, the project report, academic report or media work must be submitted and presenting the results of their work to the lecturer committees; for evaluating, the university advisor and the trainers from the entrepreneur will take part and also based on their academic reports

MS 12402      สหกิจศึกษาทางด้านภาพยนตร์ 2                                                6(0-640-0)

Co-operative Education in Film II

รายวิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: MS 10405 การเตรียมสหกิจศึกษา

และ MS 12401 สหกิจศึกษาทางด้านภาพยนตร์ 1

นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพด้านภาพยนตร์ หรือสื่อดิจิทัลเต็มเวลา

เสมือนเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการครบ 2 ภาคการเรียนสหกิจศึกษา ตามที่สาขาวิชากำหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วจะต้องส่งโครงงานหรือผลงาน รายงานวิชาการและนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อทำการประเมินผลให้ผ่านโดยวัดจากผลประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานที่ควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและจากรายงานวิชาการ

Required course: MS 10405 Pre-Cooperative Education

and MS 12401 Co-operative Education in Film I

Undergraduate students are required to undertake full-time academic or professional film or digital media careers as a temporary employee at entrepreneur’s office for two semesters; upon completion of the work, the project report, academic report or media work must be submitted and presenting the results of their work to the lecturer committees; for evaluating, the university advisor and the trainers from the entrepreneur will take part and also based on their academic reports

MS 12403      การเขียนบทภาพยนตร์ขั้นสูง                                                      3(2-2-5)

Advanced Film Script Writing

รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนมาก่อน: MS 12105 การเขียนบทภาพยนตร์

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับการเขียนบทภาพยนตร์เชิงลึก ฝึกการเขียนบทภาพยนตร์ในโครงสร้างใหม่ องค์ประกอบของบทภาพยนตร์ที่เน้นอัตลักษณ์ของผู้เขียน การสื่อสารความคิดอารมณ์ความรู้สึกผ่านภาพและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์รากฐานทางบริบทแบบพหุสังคม สังเคราะห์ขนบธรรมเนียม ประเพณีและค่านิยมของมนุษย์เพื่อบทภาพยนตร์ที่สอดคล้องหรือสร้างมุมมองใหม่ การสังเคราะห์บริบททางสังคม ชุมชน การเมือง  อัตลักษณ์ของไทย และการพัฒนาเป็นบทภาพยนตร์ขนาดยาว

Prerequisite course: MS 12105 Film Script Writing 

Collecting data and in-depth researches for screenplay writing; practice writing screenplay in a new structure; the element of the screenplay emphasizing the identity of the screenwriter; conveying thoughts, emotions, feelings through images and related elements; analysis of the contextual basis of multicultural societies; synthesizing customs, traditions and values ​​for writing screenplay that aligns or creates new perspectives; synthesis of social contexts, communities, politics; Thai identity and the development of a feature film screenplay

MS 12404      การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง                                                          3(2-2-5)

Advanced Film Production

รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนมาก่อน: MS 12107 การผลิตภาพยนตร์

                   เทคนิคในการถ่ายทำภาพยนตร์ระบบดิจิทัล การตีความจากบทภาพยนตร์สู่ถ่ายทำ การจัดหาสถานที่ในการถ่ายทำ การออกแบบงานสร้าง การกำหนดบทถ่ายทำภาพยนตร์ การทำสตอรี่บอร์ด การจัดแสง การบันทึกเสียง การใช้ขนาดภาพ มุมกล้อง การเคลื่อนกล้องในสร้างสรรค์ภาพ การจดรายงานการถ่ายทำ   การจัดการไฟล์เพื่อกระบวนการหลังการถ่ายทำ การใช้โปรแกรมรูปแบบต่าง ๆ สำหรับการตัดต่อ การแก้สีภาพ ตัดต่อเสียง ดนตรีประกอบ เทคนิคพิเศษสำหรับงานภาพยนตร์

Prerequisite course: MS 12107 Film Production

                   Technique in digital filmmaking; interpretation from screenplay to shooting process; location scouting; production design; shooting script writing; drawing storyboard; lighting in filmmaking; sound recording; determining frame size and camera angle; camera movement for creating shot; shooting report; file transferring and management for post-production; using several editing programs; color grading; sound editing; scores; special effect for filmmaking

MS 12405      ภาพยนตร์นิพนธ์                                                                   6(0-10-5)

Film Thesis

รายวิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน: MS 12338 การเตรียมความพร้อมภาพยนตร์นิพนธ์ หรือ MS 10405 การเตรียมสหกิจศึกษา

การผลิตภาพยนตร์ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ

Required course: MS 10405 Pre-Cooperative Education or

MS 12338 Preparation to Film Thesis

                     Film production under the guidance of course instructors and the experts