ผศ.วรรณลักษณ์ อินทร์จันทร์
ประธานสาขา
อ.ณรงค์ฤทธิ์ วงค์ยะรา
อาจารย์ประจำสาขา
อ.ไซนิล สมบูรณ์
อาจารย์ประจำสาขา
อ.พิเชฐ วงษ์จ้อย
อาจารย์ประจำสาขา
อ.นิวัฒน์ ประสิทธิวรวิทย์
อาจารย์ประจำสาขา
อ.พัชนี แสนไชย
อาจารย์ประจำสาขา

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ห้องพักอาจารย์ เบอร์โทรศัพท์ภายใน
1 อ.ณรงค์ฤทธิ์ วงค์ยะรา (ประธานสาขาวิชา)  อาคาร 2 ชั้น 12A  1900
2 ดร.ไพฑูรย์ มากสุข สำนักงานคณะ 4001
3 อ.วรรณลักษณ์ อินทร์จันทร์  อาคาร 2 ชั้น 12A  1900
4 อ.ไซนิล สมบูรณ์  อาคาร 2 ชั้น 12A  1900
5 อ.พิเชฐ วงศ์จ้อย  อาคาร 2 ชั้น 12A  1900
6 อ.พัชนี แสนไชย  อาคาร 2 ชั้น 12A  1900