สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) เป็นหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2560 โดยได้ดำเนินการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ภายในประกอบด้วยสาระ 8 หมวด  ได้แก่ หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและประเมินผล หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร และหมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร

  การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ได้ปรับปรุงรายวิชา เนื้อหาในรายวิชาให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 พร้อมสอดแทรกเนื้อหาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการอาหารที่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ วิชาชีพ ผลิตผลงานวิจัย ส่งเสริมคุณธรรม นำชุมชน และสังคมพัฒนา เพื่อที่จะได้นำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และประเทศชาติต่อไป

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้ปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร 

     – ด้านการควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร

     – ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

     – ด้านการผลิตและการวางแผนกระบวนการผลิต

     – ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพในโรงงานผลิตอาหาร

ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐและเอกชน

     – ครู นักวิจัย

     – นักวิชาการ

ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)/ธุรกิจแรกเริ่ม (Startup)

ผู้ให้คำแนะนำด้านเทคนิคและการจัดจำหน่ายวัสดุ และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

ปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร) Bachelor of Science (Program in Food Technology)


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

สาขาเทคโนโลยีอาหาร
Food Technology

แผนการศึกษา

รายวิชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

ค่าเล่าเรียน

ข่าวรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมโครงการ

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ภาพโครงการ /กิจกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาคาร 24 ชั้น 12
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
📍 1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม. 10600
☎️  Tel : +66 2473 7000 Ext. 5420-21
✉️  email : [email protected]