รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : 25521741103329

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Food Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) 

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร) 

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Food Technology)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc.  (Food Technology)

3. วิชาเอก : ไม่มี
4. จำนวนหน่วยกิต : ไม่น้อยกว่า 128  หน่วยกิต