1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
King’s Philosophy Towards Local Development    

ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพระราชดำริ โครงการต้นแบบการพัฒนา ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วิศวกรสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น

King’s Philosophy and sustainable development; Philosophy of Sufficiency Economy; The Royal Initiative Project; development prototype project; network partners to participatory development; technology and innovation for sustainable development; social engineer; local wisdom; roles of Rajabhat University in local development

GE 01201วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Civil Way and Law in Daily Life

  สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน การส่งเสริมการสร้างบ้านเมืองสุจริต คุณธรรมและความโปร่งใส กฎหมายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต หลักการและสาระสำคัญของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

  Constitutional rights and duties of Thai citizen; public participation in state activities; promoting the principle of good faith; integrity and transparency; law in daily life; general principle on Civil and Criminal Codes; other relevant laws

GE 01202พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก 3(3-0-6)
Dynamics of Thai and Global Society

  พลวัตสังคมโลกและสังคมไทยในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคคลสำคัญที่มีคุณูปการต่อพลวัตในสังคมไทย การอยู่ร่วมกันในสังคม       พหุวัฒนธรรม บทบาทภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการสร้างสังคมสันติสุข

  Dynamics of Thai and global society in political, economic, educational, cultural, sciences and technological dimensions; important person and their contributions into the dynamics of Thai society; living together in multicultural society; the government sector, the private sector, and the public sector to enhancing a peaceful society

GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
English Communication in Digital Age

  คำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและบริบทการใช้ภาษาอังกฤษระดับโลก 

  Vocabulary, expressions, and English grammar used in different situations; English listening, speaking, reading, and writing skills for communication in Digital Age; creative integration of the four skills regarding cultural diversity and context of World Englishes

GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย  3(3-0-6)
Thai for Contemporary Communication

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร ลักษณะของภาษา การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณในบริบทสังคมร่วมสมัย วัฒนธรรมการใช้ภาษา ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ การบูรณาการทักษะภาษาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานและการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

  Fundamental knowledge about language and communication, characteristics of the Thai language, critical usage of Thai language in contemporary social context, culture of language usage, critical and creative listening, speaking, reading and writing skills for specific purposes, language skill integration to create work and communication through proper technologies

GE 02201การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ3(3-0-6)
Media and Information Literacy

หลักการใช้สื่อและสารสนเทศในบริบทสังคมปัจจุบัน ทักษะพื้นฐานของการรู้เท่าทันสื่อ   การสืบค้นข้อมูล การรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล การเขียนรายงานและการอ้างอิง เทคนิคการนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อ

Principles of using media and information in current social context; basic skill of media literacy; information retrieval; data collection and compilation; report writing and citations; techniques for data presentation via media

GE 02202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Korean Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาเกาหลี คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาเกาหลีอย่างสร้างสรรค์

Characteristics of Korean language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Korean language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Korean language skills creatively

GE 02203ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Khmer Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาเขมร คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาเขมรอย่างสร้างสรรค์  

Characteristics of Khmer language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Khmer language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Khmer language skills creatively

GE 02204ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Chinese Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาจีน คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะ การใช้ภาษาจีนอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Chinese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Chinese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Chinese language skills creatively

GE 02205ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Japanese Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาญี่ปุ่น คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Japanese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Japanese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Japanese language skills creatively

GE 02206ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Malay Language in Daily Life

ลักษณะของภาษามลายู คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษามลายูอย่างสร้างสรรค์ 

  Characteristics of Malay language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Malay language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Malay language skills creatively

GE 02207ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Lao Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาลาว คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาลาวเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาลาวอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Lao language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Lao language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Lao language skills creatively

GE 02208ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Vietnamese Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาเวียดนาม คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ      การเขียนภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา       การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาเวียดนามอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Vietnamese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Vietnamese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Vietnamese language skills creatively

GE 02209ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Spanish Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาสเปน คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาสเปนอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Spanish language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Spanish language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Spanish language skills creatively

GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
Healthy and Happy Life

บ่อเกิดแห่งความสุข การพัฒนาคุณค่าของชีวิต  การกำหนดเป้าหมายชีวิต  การสร้างเสริมสุขภาพและปัญหาสุขภาพในแต่ละช่วงวัย โภชนาการในชีวิตประจำวัน การป้องกันโรคติดต่อและโรค      ไม่ติดต่อ การป้องกันอุบัติภัย การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม การเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น การยอมรับและเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล การแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การเรียนรู้ตลอดชีวิต

Sources of happiness; developing value of life; setting life goals; health enhancement and health problems in various age groups; daily nutrition; communicable and non-communicable diseases prevention; disaster prevention; strengthening social immunity; self-esteem and appreciation to others; accepting and respecting individual differences; creative problem solving; lifelong learning

.

GE 03201ศิลปะและความงามของชีวิต3(3-0-6)
Art and Beauty of Life

ธรรมชาติของมนุษย์ ความซาบซึ้งในความงาม ศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม และธรรมชาติ    การจัดการอารมณ์ การเป็นมิตรและการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลิกภาพ  การพัฒนาตนให้มีความพร้อมในการดำรงชีวิต

Human nature; appreciation for beauty, art, music, culture and nature; emotional management; friendliness and adaptation for changing environments; personality development;  self-development for living 

GE 03202ศิลปะการใช้ชีวิต3(3-0-6)
Art of Living

การจัดการชีวิต จิตวิทยาทางด้านสังคม จริยธรรม คุณธรรม การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล การคิดเชิงบวก การจัดการอารมณ์ การเป็นมิตรและการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม           ที่เปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคม การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  Life management; social psychology; ethics, morality; accepting individual differences; positive thinking; emotional management; friendliness and adaptability         to changing environments; personality development; social etiquette; creative solutions  to everyday problems and lifelong learning

GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
Creative Business

  การแสวงหาโอกาสทางอาชีพและการหารายได้ หลักเศรษฐกิจเพื่อการประกอบการธุรกิจ รูปแบบการประกอบกิจการธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การสร้างอาชีพในยุคดิจิทัล การกำหนดทิศทางธุรกิจ การบริหารจัดการ เครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม่ แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และการพัฒนาการต่อยอดธุรกิจ บูรณาการการประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์

  Looking for career opportunities and income; principles of economics for running business; types of business entrepreneurship; writing business plan; analysis and management of business data; technologies and innovations leading to build career in digital age; determination of business direction; management of modern business management tools; development approach of creative product and business integration in creative entrepreneurship

GE 04201การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง3(3-0-6)
Financial Planning for Stability

  การจัดการทางการเงินตนเองและครอบครัว การสร้างวินัยทางการเงิน เส้นทางสู่       ความมั่นคงทางการเงิน มูลค่าเงินตามเวลา การควบคุมรายรับรายจ่ายส่วนบุคคล ภาษีอากรเบื้องต้น     การสร้างเครดิตที่ดี การจัดการหนี้ การจัดการความเสี่ยงและการทำประกันภัย การออมและการลงทุน       ทางการเงินเพื่อสร้างกำไร ธุรกรรมทางการเงินดิจิทัล การบูรณาการการวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง

Managing personal and family finances; building financial discipline; path to financial security; time value of money; control over personal income and expenses; introduction to taxation; building good financial credit; debt management; risk management and insurance; savings and financial investment to maximize profit; digital financial transactions; integration of financial planning leading to stability

GE 04202การทำงานอย่างมีความสุข3(3-0-6)
Working Happily

  เป้าหมายและหลักในการทำงาน จิตวิทยาในการทำงาน ศิลปะการทำงานเป็นทีม         การสื่อสารองค์กร จริยธรรมในการทำงาน สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน พฤติกรรมผู้บริโภค        การให้บริการอย่างมีคุณภาพ และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความสุขในการทำงาน

  Goals and principles for work; psychology for work; art of teamwork; corporate communications; work ethics; benefits under labor law; consumer behavior; giving quality service and applications of theories to work happily

GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า3(3-0-6)
Thinking for Life Advancement

  ระบบสมองกับการคิด ลักษณะของการคิด กระบวนการคิด การคิดเชิงวิเคราะห์ กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดแบบองค์รวม คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้นเพื่อการตัดสินใจ การคิดเชิงประยุกต์เกี่ยวกับบัตรเครดิต การผ่อนชำระ แชร์ลูกโซ่ หุ้น บิทคอย การออม การประกัน การวางแผนภาษี การเกษตรทฤษฎีใหม่ และการพัฒนาตนเองรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  

  Brain system and thinking; thinking skills; thinking process; analytical thinking; scientific thinking; problem-solving thinking; critical thinking; holistic thinking; mathematics and basic statistics for decision making; applicative thinking for credit cards, installment payment, Ponzi scheme, stock, Bitcoin; savings; insurance; tax planning; new theory agriculture; and self-development for disruptive technology

GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
Digital Literacy  Skills

  เทคโนโลยีดิจิทัล การดำรงชีวิตในสังคมดิจิทัล ความฉลาดทางดิจิทัล สุขภาพในยุคดิจิทัล  การค้าดิจิทัล กฎหมายดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยยุคดิจิทัล การประยุกต์ใช้ดิจิทัลในการพัฒนาการเรียนรู้และการทำงาน

  Digital technology; living in digital society; digital intelligent, health in digital age; digital commerce; digital law; security in digital age; application of digital tools for developing learning and work

GE 05201เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจมือใหม่3(2-2-5)
Digital Technology for Beginner Businessman

  รูปแบบธุรกิจและอาชีพในยุคดิจิทัล แพลตฟอร์มในการทำธุรกิจและการตลาดออนไลน์ เครื่องมือและเทคนิคการสร้างภาพประกอบสินค้า เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการสร้างวิดีโอสำหรับนำเสนอสินค้า เครื่องมือและเทคนิคการไลฟ์สด เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการสร้างโลโก้สินค้า การสร้างเนื้อหาสำหรับการโฆษณาบนแพลตฟอร์มต่างๆ วิธีการโปรโมทสินค้าผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ พื้นฐานและเครื่องมือสำหรับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ กฎหมายที่ควรรู้ในการทำธุรกิจดิจิทัล ปฏิบัติการทดลองสร้างธุรกิจออนไลน์

  Business model and careers path in digital era; platform for online business and marketing; tools and techniques to make product photography; tools and techniques to make video presentation; tools and techniques for live broadcasting; tools and techniques to make product logos; content and ads creating; products promotion through various platforms; basic principles and tools for customer relationship management; laws for digital business; practice creating online business

GE 05202รักษ์โลกรักษ์เรา3(3-0-6)
Save Earth Save Us

  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม พลังงานเพื่อชีวิต มลพิษสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาวะของโลกและภัยธรรมชาติต่อมนุษย์ วิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิต การป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม               ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสร้างจิตสำนึกรักษ์โลก เทคโนโลยีสีเขียวและการสร้างสรรค์นวัตกรรมรักษ์โลก

  Man and environment; energy for life; environmental pollution; global change and natural disasters to human; science and living; preventing and solving environmental problems through scientific process; building awareness to save the earth; green technology and creating green innovations to save the earth

GE 03301จังหวะของชีวิต1(0-2-1)
Rhythm of Life

  ประวัติความเป็นมาของกิจกรรมเข้าจังหวะ ขอบข่ายของกิจกรรมเข้าจังหวะ หลักการเต้นรำเบื้องต้น ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของกิจกรรมเข้าจังหวะ การเต้นกายบริหารประกอบเพลงมาร์ช          การเต้นรำพื้นเมืองทั้งของไทยและนานาชาติ การเต้นแอโรบิก ลีลาศ และการเต้นสร้างสรรค์

  History of rhythmic activities; scope of rhythmic activities; basic dance principles; basic movement skills of rhythmic activities; exercise dance with marching songs; folk dance in Thailand and other countries; aerobic dance; social dance and creative dance

GE 03302การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ1(0-2-1)
Exercise for Health

ความสำคัญของการออกกำลังกาย หลักการและขั้นตอนในการออกกำลังกาย การประเมินตนเองและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ อาหารสำหรับการออกกำลังกาย การป้องกันและการปฐมพยาบาลอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา กิจกรรมการออกกำลังกายและกีฬา  

Importance of exercise, principles and steps in exercise; self-assessment and strengthening physical fitness for health; food for exercise; prevention and first aid for exercise and sports injury; exercise and sports activities  

GE 03303การเต้นสมัยใหม่1(0-2-1)
Modern Dance

  หลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติการเต้นสมัยใหม่ การเต้นแจ้ส การเต้นฟั้งค์แจ้ส การเต้นฮิปฮอป การเคลื่อนไหวที่สวยงามตามหลักการของสไตล์การเต้น การแสดงออกทางสีหน้าและอารมณ์ การสร้าง    มนุษยสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ มารยาททางสังคม ความรับผิดชอบ และการสร้างภาวะผู้นำ 

Principles, theories, and practice of modern dance; Jazz Dance, Funk Jazz, Hip-hop. beautiful movements of dancing style; facial expressions and emotion, building human relations, creative thinking, social etiquette, responsibility, leadership building 

2) หมวดวิชาเฉพาะ

               2.1) กลุ่มวิชาแกนวิทยาศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีการอาหาร

SC 01003ฟิสิกส์เบื้องต้น3(2-2-5)
Basic Physics

  การวัดและหน่วยวัด สเกลาร์และเวคเตอร์ การเคลื่อนที่แบบต่างๆ กลศาสตร์ โมเมนตัม แรง งานและพลังงาน ไฟฟ้า อุณหพลศาสตร์ สสารและสมบัติของสสาร ของไหล สารกึ่งตัวนำ คลื่น เสียง เครื่องวัดทางไฟฟ้า การประยุกต์ใช้ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน

                   Measurement and unit; scalar; vector; motions; momentum; force; work 

and energy; electric; thermodynamics; matter and properties of matter; fluid; semiconductor; wave; sound; electrical measurements; application of physics in daily life

SC 01007เคมี 13(3-0-6)
Chemistry 1

                   อะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลว สารละลายและของแข็ง              อุณหพลศาสตร์ เคมีจลน์ พลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม ปิโตรเลียมและ   พอลิเมอร์

Atomic structure and periodic table; chemical bonding; stoichiometry; gases; liquids, solutions and solids; chemical thermodynamics; chemical kinetics; chemical equilibrium; electrochemistry; nuclear chemistry; environmental chemistry; petroleum and polymer

SC 01008ปฏิบัติการเคมี 11(0-3-1)
Chemistry Laboratory 1

  ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การใช้อุปกรณ์พื้นฐานทางเคมี ปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับรายวิชาเคมี 1

Safety in laboratory; chemistry laboratory apparatus and their uses; experiments associated with chemistry 1

SC 01001คณิตศาสตร์เบื้องต้น3(3-0-6)
Basic Mathematics

  ร้อยละและอัตราส่วน ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เอกซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม                 ความน่าจะเป็น สมการ และระบบสมการ เวกเตอร์ และเมทริกซ์ 

Percentage and ratio; relation and function; exponential and logarithm; probability; equation and system of equations; vector and matrix

SC 01010ชีววิทยา 1Biology 13(3-0-6)

  สมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ สารเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ ระบบภูมิคุ้มกัน พันธุศาสตร์ และเทคโนโลยี                ดีเอ็นเอ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาและพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต

Properties of organisms; organization of organisms; scientific method; chemical in organisms; cell and metabolisms; cell and metabolism; structure and function of plant and animal; immune system; genetics and DNA technology; evolution of organism; biodiversity; ecology and behavior of organisms

SC 01011ปฏิบัติการชีววิทยา 1Biology Laboratory 11(0-3-1)

  กล้องจุลทรรศน์และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาชีววิทยา 1 

Microscopy and operating in accordance with the contents of Biology 1

SC 01013ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิทยาศาสตร์English for Scientists3(3-0-6)

  ทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง และพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบันทึก สรุปความ ตีความ และขยายความ จากการอ่านบทความและคู่มือการใช้เครื่องมือ   ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การนำเสนอด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร

                    English skills in reading, writing, listening and speaking for communication in science and technology; recording, summarizing, interpreting and expanding science and technology articles and manuals in print and electronic media; oral and written presentations

2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

SC 12003เคมีอินทรีย์ทั่วไป3(3-0-6)
General Organic Chemistry

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ การเรียกชื่อและการเขียนสูตรโครงสร้างของสารประกอบ

อินทรีย์ สเตอริโอเคมีพื้นฐาน หมู่ฟังก์ชันของสารประกอบอินทรีย์ สมบัติทางกายภาพและปฏิกิริยาเคมีพื้นฐาน

ของสารประกอบอินทรีย์ ได้แก่ อะลิฟาติกและอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน อีเทอร์ ฟีนอล แอลกอฮอล์ แอลดี-

ไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์กรดคาร์บอกซิลิก เอมีน สารชีวโมเลกุลและพอลิเมอร์

  Introduction of organic chemistry; Nomenclature and structure writing of organic compounds; Basic stereochemistry; Functional groups of organic compounds; Physical

properties and basic chemical reactions of organic compounds such as aliphatic and aromatic

hydrocarbons, ether, phenol, alcohol, aldehyde and ketone, carboxylic acid and its derivatives, amine; Biomolecules and polymer

SC 12004ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ทั่วไป1(0-3-1)
  General Organic Chemistry Laboratory

  ปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับทฤษฎีในรายวิชาเคมีอินทรีย์ทั่วไป

Experiments related to General Organic Chemistry

SC 12009ชีวเคมีทั่วไป3(3-0-6)
General Biochemistry 

  ความรู้พื้นฐานทางเคมีที่จำเป็นสำหรับชีวเคมี หมู่ทำหน้าที่ทางเคมีอินทรีย์ที่สำคัญต่อ                 สารชีวโมเลกุล ความสำคัญของชีวเคมี พลังงานและการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี องค์ประกอบของเซลล์และหน้าที่ของออร์แกเนลล์สำคัญภายในเซลล์ โครงสร้าง สมบัติ และหน้าที่ของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด กรดนิวคลีอิก เป็นต้น เอนไซม์และจลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ กระบวนการ                 เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล กระบวนการถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรมเบื้องต้น  

Basic chemistry necessary for biochemistry; importance of biochemistry; energy
and biochemical transformation; composition and function of organelle within cell; structure,
properties and functions of biomolecules such as carbohydrate, protein, lipid, nucleic acid etc.; enzyme and enzyme kinetic, metabolic processes of biomolecules, basic of genetic
information

SC 12010ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป1(0-3-1)
General Biochemistry Laboratory 

  ปฏิบัติการทดสอบสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมี และสมบัติทางชีวภาพของ
สารชีวโมเลกุล ที่สอดคล้องกับทฤษฎี 

Laboratory for physical, chemical and biological properties of biomolecules corresponding with theory

SC 12013เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน3(2-2-5)
Fundamental of Analytical Chemistry

  หลักการเบื้องต้นของเคมีวิเคราะห์ การคำนวณทางสถิติที่เกี่ยวข้อง การเตรียมสารละลาย   การเตรียมตัวอย่างเบื้องต้น การวิเคราะห์โดยปริมาตร การวิเคราะห์โดยน้ำหนักและการประยุกต์ใช้ ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับทฤษฎีเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน

Fundamental of analytical chemistry; calculation of involved statistic calculation; preparation of solution; basic of sample preparation; volumetric analysis; gravimetric analysis and its application, experiments associated with general chemistry

SC 18211อาหารและโภชนาการ2(2-0-4)
Food and Nutrition

อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ เมแทบอลิซึม ความต้องการและปัญหาการขาดสารอาหาร สภาวะโภชนาการและแนวทางการแก้ไข การประเมินคุณภาพอาหารและภาวะโภชนาการ ผลการแปรรูปและการเก็บรักษาต่อสารอาหารและผลของการเปลี่ยนแปลงคุณภาพต่อสุขภาพของผู้บริโภค อาหารเพื่อสุขภาพและโภชนเภสัช อาหารดัดแปรพันธุกรรม และอาหารกลุ่มใหม่ ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ

Food and nutrition; metabolisms; necessary and problems of malnutrition; nutritional status and guidelines to solve problem; food quality evaluations and nutritional status; impacts of processing and storage on nutrients and quality changes on consumer health; functional foods and nutraceuticals; genetically modified foods and new food products affecting health consumer

SC 18131เทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น2(2-0-4)
Introduction to Food Technology

สถานการณ์อาหารโลก แหล่งอาหารมนุษย์ ลักษณะทางอุตสาหกรรมองค์ประกอบของอาหาร โภชนศาสตร์ขององค์ประกอบของอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพอาหาร การเสื่อมเสียของอาหารและการควบคุม  หลักเบื้องต้นของการแปรรูป ผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ  เช่น ผลิตภัณฑ์เนื้อ  ผลิตภัณฑ์นม  อาหารทะเล ไขมันและน้ำมัน ธัญชาติ ผักและผลไม้  เครื่องดื่ม  ผลิตภัณฑ์หมัก การบรรจุภัณฑ์อาหาร  และความปลอดภัยในอาหาร

World food events; sources of human food; characteristics of food industry; food compositions; nutrition of food compositions; factors affecting food quality; food degradations and controls; basic principles of various food processing; meat products, milk products, sea foods, fats and oils, cereal products, fruits and vegetables, food beverages, fermented foods; food packaging and food safety

2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

  2.3.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ

SC 18121จุลชีววิทยาพื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีการอาหาร3(2-3-4)
Fundamental Microbiology for Food Technology

  ความรู้เบื้องต้นทางจุลชีววิทยา โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย์ การเจริญและ                 การสืบพันธุ์ พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ การควบคุมจุลินทรีย์ ความสำคัญของจุลินทรีย์ด้านอาหาร เกษตรกรรม และสิ่งแวดล้อม 

Basic knowledge of microbiology; structure and function of microbial cells; growth and reproduction; microbial genetics; microbial metabolism; control of microorganisms; importance of microorganisms in food, agriculture, and environment

SC 18222จุลชีววิทยาทางอาหาร 3(3-0-6)
Food Microbiologyรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนมาก่อน:  SC 18121 จุลชีววิทยาพื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีการอาหาร

การจำแนกชนิดของจุลินทรีย์ สรีรวิทยา การเจริญและปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์  ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร จุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสีย จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคทางอาหาร การควบคุมจุลินทรีย์ในการแปรรูปอาหาร การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในการแปรรูปอาหารและอุตสาหกรรมอาหาร มาตรฐานและข้อกำหนดด้านจุลินทรีย์อาหาร

  Prerequisite course: SC 18121 Fundamental Microbiology for Food 

                   Technology

  Identification of microorganisms, physiology, growth, and factors affecting the growth of food microorganisms; food spoilage; foodborne pathogens; control of microorganisms in food processing; application of microorganisms for food processing and food industry; standards and regulations for microorganisms in food

SC 18223ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร1(0-3-0)
Food Microbiology Laboratoryรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนมาก่อน:  SC 18121 จุลชีววิทยาพื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีการอาหาร

เครื่องมือในห้องปฏิบัติการและเทคนิคปฏิบัติการเบื้องต้นทางจุลชีววิทยา การวัดการเจริญของจุลินทรีย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์ การตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ก่อโรค จุลินทรีย์ที่ทำให้อาหาร   เน่าเสียและจุลินทรีย์ดัชนีในผลิตภัณฑ์อาหาร การใช้จุลินทรีย์ในการแปรรูปอาหารและการถนอมอาหาร

          Prerequisite course:  SC 18121 Fundamental Microbiology for Food 

                  Technology

Instruments in Laboratory and fundamentally practiced techniques in microbiology; measurements of microbial growth; factors affecting microbial growth; detection of foodborne pathogens, food spoilage and indicator microorganisms in food products; uses of microorganisms in food processing and food preservation

SC 18232การแปรรูปอาหาร 13(2-3-4)
Food Processing 1รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนมาก่อน: SC 18131 เทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น

หลักการเกี่ยวกับการแปรรูปอาหาร คุณลักษณะทั่วไปของวัตถุดิบผลิตอาหาร
การเสื่อมเสียของอาหาร และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง การเตรียมวัตถุดิบ วิธีการผสม การใช้ความร้อน การทำแห้ง การแช่เย็น การแช่เยือกแข็ง การฉายรังสีและการหมักดอง การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง การบรรจุภัณฑ์ อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหาร ผลของกรรมวิธีการแปรรูปต่อคุณภาพอาหาร

Prerequisite course: SC 18131 Introduction to Food Technology 

Principles of food processing; general characteristics of raw food materials; food deterioration and related factors; preparation of raw materials; blending techniques; thermal processing; dehydrations; chilling; freezing; irradiation and fermentations; applications of instruments; packaging; shelf-life of food products; effect of processing methods on food qualities

SC 18233วิศวกรรมอาหาร  3(3-0-6)
Food Engineering รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนมาก่อน: SC 01001 คณิตศาสตร์เบื้องต้น             

คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับวิศวกรรมอาหาร หลักพื้นฐานทางวิศวกรรม หน่วยและมิติ              ทางวิศวกรรม สมดุลมวลสารและพลังงาน การถ่ายโอนมวลสารและความร้อน กลศาสตร์ของไหล                   เทอร์โมไดนามิกส์ และปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในกระบวนการแปรรูปอาหาร

Prerequisite course: SC 01001 Basic Mathematics

Basic math for food engineering; fundamental principles in food engineering; units and dimensions; material and energy balances; mass and heat transfers; fluid flows; thermodynamics; unit operations in food processing

SC 18234ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร  1(0-3-0)
Food Engineering Laboratoryรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนมาก่อน: SC 01001 คณิตศาสตร์เบื้องต้น             

ปฏิบัติการหลักวิศวกรรมอาหาร และปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในการแปรรูปอาหาร                  เพื่อสนับสนุนวิชาหลักวิศวกรรมอาหาร

Prerequisite course: SC 01001 Basic Mathematics

Laboratory associated with food engineering principles and unit operations in food processing to support the content of food engineering

SC 18241มาตรฐาน และข้อกำหนดอาหาร1(2-0-1)
Food Standards and Regulations 

องค์กรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและกฎหมายอาหาร การขึ้นทะเบียนอาหาร และการจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร มาตรฐานและข้อกำหนดเกี่ยวกับส่วนผสมอาหาร ฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ บรรจุภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม การโฆษณาอาหาร ข้อกำหนดทางการค้าระหว่างประเทศ

Organizations relating to food standards and regulations; registration of food industries; food standards and regulations of food ingredients, food labels, nutritional labels, packaging, and environments; food advertising; specification for international food trading

SC 18312เคมีอาหาร3(3-0-6)
Food Chemistry รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนมาก่อน:  SC 12009 ชีวเคมีทั่วไป

โครงสร้างทางเคมีและองค์ประกอบของอาหาร เช่น น้ำ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เอนไซม์ วิตามิน แร่ธาตุ รงควัตถุ สารให้กลิ่นรส และสารองค์ประกอบอื่น การใช้สารเจือปนในอาหาร การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เคมี และคุณสมบัติเชิงหน้าที่ขององค์ประกอบอาหารระหว่างการแปรรูปและการเก็บรักษา

Prerequisite course: SC 12009 General Biochemistry 

Chemical structure and composition of foods, water, proteins, carbohydrates, lipids, enzymes, vitamins, mineral, pigments, flavor agents and other active compounds; use of food additive; changes in physical, chemical, and functional properties of food compositions during processing and storage

SC 18313ปฏิบัติการเคมีอาหาร1(0-3-0)
Food Chemistry Laboratoryรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนมาก่อน:  SC 12010 ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป

วิเคราะห์องค์ประกอบของอาหาร เช่น น้ำ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เอนไซม์ วิตามิน
แร่ธาตุ รงควัตถุ สารให้กลิ่นรส และสารองค์ประกอบอื่น การใช้สารเจือปนในอาหาร การเปลี่ยนแปลง                ทางเคมีขององค์ประกอบอาหารระหว่างการแปรรูปและการเก็บรักษา

Prerequisite course: SC 12010 General Biochemistry Laboratory 

Analysis of food compositions, water, proteins, carbohydrates, lipids, enzymes, vitamins, mineral, pigments, flavor agents and other active compounds; food additive usage, changes in chemical properties of food components during processing and storage

SC 18314หลักการวิเคราะห์อาหาร3(2-3-4)
Principles of Food Analysisรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนมาก่อน:  SC 12013 เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน

หลักการและวิธีการวิเคราะห์สารอาหารประเภทต่าง ๆ ทั้งในเชิงคุณภาพ และปริมาณ
การเลือกวิธีการวิเคราะห์ การวิเคราะห์หาสัดส่วนขององค์ประกอบอาหาร การวิเคราะห์น้ำเพื่อประโยชน์
ในกระบวนการผลิต การปฏิบัติการวิเคราะห์องค์ประกอบของอาหาร

Prerequisite course: SC 12013 Fundamental of Analytical Chemistry 

Principles and analytical methods: qualitative and quantitative of food compositions; technique selection for analysis; proximate analysis; determination of water quality for use in food production; laboratory associated with analysis of food composition

SC 18335การแปรรูปอาหาร 23(2-3-4)
Food Processing 2รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนมาก่อน: SC 18232 การแปรรูปอาหาร 1

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร เช่น การใช้เทคโนโลยีพลาสมาเย็น การดันผ่านเกลียวอัด การให้ความร้อนด้วยโอห์มมิค การให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ การให้ความร้อนด้วยอินฟราเรด   การใช้แรงดันสูง การใช้คลื่นอัลตราซาวด์ การใช้รังสียูวี การใช้โอโซนและเทคโนโลยีทางเลือกอื่น ๆ  ผลของการแปรรูปอาหารที่มีต่อคุณภาพอาหาร รวมถึงการจัดการของเสียจากการแปรรูปอาหารและการใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้

Prerequisite course: SC 18232 Food Processing 1

Application of technologies in food processing: cold plasma technology, extrusion, ohmic heating, microwave heating, Infrared heating, high pressure, ultrasound, UV treatment, and other alternative technologies, their effects on food qualities; waste management from food processing and utilizations of by-products

SC 18342การประกันคุณภาพอาหาร3(2-2-5)
Food Quality Assurance รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนมาก่อน:  SC 18131 เทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น

หลักการควบคุมคุณภาพ และประกันคุณภาพรวมทั้งการวัดคุณภาพของอาหารด้านเคมี  กายภาพ และจุลินทรีย์ในกระบวนการแปรรูปอาหารระดับอุตสาหกรรม ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการแปรรูป  และผลิตภัณฑ์สุดท้าย การสุ่มตัวอย่างอาหาร การตรวจสอบ  และกระบวนการทางสถิติในการควบคุมคุณภาพอาหาร รวมถึงระบบประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตอาหาร

Prerequisite course: SC 18131 Introduction to Food Technology             

Food standards and regulations for food industry law of food ingredients, food and nutritional labels, specification for international food trading, registration of food industries, principle of quality controls and assurances, measurements of food chemical, physical and microbial qualities, preparation of raw materials, processing, finished products; sampling, evaluations, and statistical processes for food quality control and quality assurance systems relating to food industries

SC 18343สุขาภิบาลโรงงานและความปลอดภัยอาหาร2(1-3-2)
Food Plant Sanitation and Food Safetyรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนมาก่อน: SC 18121 จุลชีววิทยาพื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีการอาหาร

การวางผังโรงงาน และการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ในโรงงานให้ถูกหลักสุขาภิบาล สุขลักษณะในการผลิตอาหาร การเก็บรักษา และการขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ สุขอนามัยส่วนบุคคลในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร การควบคุมสัตว์พาหะ การควบคุมคุณภาพน้ำ หลักการทำความสะอาด การบำบัดของเสีย และน้ำทิ้งในโรงงานอาหาร จุลินทรีย์ที่เป็นตัวบ่งชี้และระบบประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับสุขาภิบาลโรงงานอาหาร 

Prerequisite course: SC18121 Fundamental Microbiology for Food   

                  Technology

Plant layout and equipment establishments by following sanitation standards; good manufacturing practice, storages and transportation of food raw materials and products; food personal hygiene in food plant, pest control; water quality control, principles of cleaning, waste and wastewater treatment in food plant; indicator microorganisms and food quality assurance systems relating to food plant sanitation

SC 18344การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส1(1-2-0)
Sensory Evaluation for Food Qualityรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนมาก่อน: SC 18131 เทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 

ความสำคัญ และประโยชน์ของการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส พื้นฐานของ                การรับรส กลิ่น การมองเห็น การได้ยิน และเนื้อสัมผัส ปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินทางประสาทสัมผัส เทคนิคการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส การใช้สถิติในการวิเคราะห์และประมวลผล

Prerequisite course: SC 18131 Introduction to Food Technology                 

Importance and advantages of sensory evaluation; basis of receiving taste, odor, appearance, hearing, and texture; factors affecting sensorial evaluation, techniques for sensory evaluation; use of statistic to analyze and evaluate the results

SC 18345การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหาร3(2-3-4)
Food Product Development and innovationรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนมาก่อน: SC 18335 การแปรรูปอาหาร 2  SC 18344 การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส

ความสำคัญและจำเป็นของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้วยกระบวนการต่าง ๆ อาทิ เช่น กระบวนการคิดเชิงออกแบบ  การเก็บและวิเคระห์ข้อมูลผู้บริโภคเชิงลึก การคิดค้นนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์อาหาร การออกแบบและการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ     การพัฒนาสูตรโดยใช้โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การกำหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ การทดสอบตลาดและผู้บริโภคเป้าหมาย การทดสอบอายุการเก็บรักษา 

Prerequisite course: SC 18335 Food Processing 2

                 SC 18344 Sensory Evaluation for Food Quality 

Importance and necessary of product developments and innovations; product development and innovation processes; design thinking, data collections and analysis of consumer’s needs; idea generation of food innovations and developments; designs and developments of prototype products; food formulation using computer programming; specification of new products; market feasibility testing and consumer acceptability; shelf-life evaluation

SC 18346การวางแผนการผลิตและการจัดการโซ่อุปทานอาหาร  3(2-2-5)
Food Production Planning and Supply Chain Management

บทบาทและความสำคัญของการวางแผนการผลิต การจัดการห่วงโซ่อุปทาน                           ในอุตสาหกรรมอาหาร ระบบการผลิต การพยากรณ์ความต้องการ ปัจจัยการผลิต การควบคุม วัตถุดิบและสินค้าคงคลัง การวางแผนกำลังการผลิต การวางแผนการผลิต การจัดตารางการผลิตและ
การกำหนดงาน การควบคุมต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบการขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง การตลาด กรณีศึกษาการจัดการโซ่อุปทานอาหาร

Role and importance of food production planning; supply chain management in food industry; production system;  forecasting demand; factors of production, materials and inventory control; production capacity planning; production planning; scheduling and job assignment; production costs control; productivity in food industry; transportation of materials and products; shipping packaging; marketing; case study in food supply chain management

SC 18353ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีการอาหาร  3(2-2-5)
English for Food Technology 

ฝึกทักษะการอ่านงานทางด้านเทคโนโลยีการอาหาร จากบทความ วารสาร สารคดี  ตำรา เรียนรู้และเข้าใจความหมายของคำศัพท์ทางเทคโนโลยีการอาหาร ฝึกทักษะการตีความ และสรุปเนื้อหาที่อ่าน 

Reading skill practices in food technology articles, journals, documentaries, and textbooks; learning and understanding the meaning of words; skill training to interpret and summarize the content

SC 18371สถิติเบื้องต้นและการวางแผนการทดลองที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี                  การอาหาร3(2-2-5)
Basic Statistics and Experimental Design in Food Technology

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ หลักการวางแผนการทดลอง การสุ่มตัวอย่าง แผนการทดลองต่างๆ เช่น แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบลอก แผนการทดลอง   แบบลาตินสแคว์ การทดลองแบบแฟคทอเรียล แผนการทดลองแบบสปลิตพล็อต การวิเคราะห์วาเรียนซ์และ      โควาเรียนซ์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล การประยุกต์ใช้สถิติและ
แผนการทดลองที่เกี่ยวข้องในงานวิจัยทางเทคโนโลยีการอาหาร

Introduction of statistical; principles of experimental designs; random sampling; experimental design, completely randomized design, randomized complete block design, latin square design, factorial design, split-plot design, variance and covariance analysis; data analysis and interpretation; application of statistics and experimental designs relating to food technology field

SC 18454สัมมนาทางเทคโนโลยีการอาหาร1(0-2-1)
Seminar in Food Technology

ค้นคว้าบทความวิจัยทางเทคโนโลยีการอาหารที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และนำเสนอในเชิงวิชาการ วิธีการสืบค้นข้อมูลแบบต่าง ๆ  การตีความเอกสารในเชิงวิชาการ       การเรียบเรียงข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล

Searching the international research articles in food technology; data analysis and oral presentation with technical term; searching guidance of literatures, interpretation, organization, and data analysis

2.3.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก

SC 18255เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการอาหาร2(2-0-4)
Selected Topics in Food Technology

ความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในเชิงวิทยาการด้านเทคโนโลยีการอาหาร โดยการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของศาสตร์เชิงการอาหาร  

Technological advances in food technology; data searching and analysis relating to current topics in Food Science

SC 18315วัตถุเจือปนและส่วนผสมอาหาร2(2-0-4)
Food Additives and Ingredientsรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนมาก่อน: SC 18312 เคมีอาหาร SC 18313 ปฏิบัติการเคมีอาหาร

การใช้วัตถุเจือปนและส่วนผสมอาหารในการแปรรูปอาหาร เกณฑ์การจำแนกวัตถุเจือปนในอาหารในเชิงพิษวิทยา เชิงการใช้ประโยชน์ คุณสมบัติของของวัตถุเจือปนและส่วนผสมที่มีผลต่ออาหารทั้งทางด้านเคมี กายภาพ ชีววิทยา และการเก็บรักษา รวมทั้งมีผลต่อผู้บริโภค กฎหมายและมาตรฐานด้าน
วัตถุเจือปนและส่วนผสมอาหารทั้งในและระหว่างประเทศ วิธีการประเมินความเป็นพิษของวัตถุเจือปนในอาหาร 

Prerequisite course:  SC 18312 Food Chemistry

                  SC 18313 Food Chemistry Laboratory 

Use of food additives and ingredient in food processing; classifications of food additives in terms of toxicology and utilization; characteristics of food additives and ingredient affecting chemical, physical and biological properties of foods and storage, effects of addition on consumer health; Thai and international standards and regulations for food additives and ingredient; evaluation methods for toxicity of food additives 

SC 18316อาหารเพื่อสุขภาพและโภชนเภสัช2(2-0-4)
Functional Foods and Nutraceuticals 

ความสําคัญ หน้าที่ บทบาทและกลไกของสารเสริมสุขภาพ เช่น พอลิแซ็กคาไรด์ เพปไทด์ กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน สารต้านอนุมูลอิสระ ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ สารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์ การพัฒนาและการตลาด ข้อกําหนดและการควบคุมคุณภาพการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ

Importance, role and function and mechanism of active substances, polysaccharides, peptides, polyunsaturated fatty acids, antioxidants; natural products; active components in products; development and marketing; regulation and quality control of functional food production

SC 18317เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไขมันและน้ำมันบริโภค 3(2-2-5)
Edible Fat and Oil Products Technology รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนมาก่อน: SC 18312 เคมีอาหาร                 SC 18313 ปฏิบัติการเคมีอาหาร

ความสำคัญของพืชน้ำมันทางเศรษฐกิจ คุณสมบัติทางเคมี ฟิสิกส์ และชีวภาพของไขมันและน้ำมันบริโภค การแปรรูป การเก็บรักษา การเสื่อมเสีย และปฏิกิริยาทางเคมี การควบคุมคุณภาพการผลิต  เครื่องมือที่เกี่ยวข้องและปัจจัยที่ควบคุมการปรับปรุงคุณภาพด้านสี กลิ่น รส ของผลผลิตจากพืชน้ำมัน
การบรรจุหีบห่อและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์จากไขมันและน้ำมันบริโภค 

Prerequisite course:  SC 18312 Food Chemistry

                  SC 18313 Food Chemistry Laboratory 

Economic importance of oil crops; physicochemical, and biological properties of fats and edible oils; processing, storages, deteriorations, and chemical reactions; quality controls, related equipment, and controlled factors for quality to improve color, odor and taste of edible oil products; packaging and product developments; edible fat and oil products

SC 18324เทคโนโลยีชีวภาพด้านอาหาร2(1-3-2)
Food Biotechnology

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร การผลิตเอนไซม์
กรดอินทรีย์ สารสี สารปฏิชีวนะ และแบคเทอริโอซินโดยจุลินทรีย์ อาหารดัดแปลงพันธุกรรม ผลิตภัณฑ์อาหารหมักจากจุลินทรีย์ การตรึงเซลล์ และการเก็บรักษาจุลินทรีย์ 

Applications of biotechnology for food production; enzymatic production, organic acids, pigments, antibiotic agents and bacteriocin; genetically modified foods; fermented food products; cell immobilization and preservation of microorganisms

SC 18337เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร3(2-2-5)
Food Packaging Technology

หลักการและความสำคัญของบรรจุภัณฑ์  บรรจุภัณฑ์และการตลาด ชนิดและคุณสมบัติของวัสดุบรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์และความปลอดภัยต่ออาหาร ระบบการบรรจุอาหาร เทคโนโลยี
บรรจุภัณฑ์แนวใหม่ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลาก การประเมินอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์อาหาร

Principle and importance of food packaging; packaging, and marketing; types and properties of packaging materials; selection of packaging and food safety; food packaging system, novel food packaging technology, packaging, and label design; shelf-life evaluation of products; law and standard concerning food packaging

SC 18361เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว3(2-2-5)
Postharvest Technology

ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสของผลิตผลทางการเกษตรที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบและแปรรูปเป็นอาหาร ศึกษาถึงสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว การสุก การเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บ และการเสื่อมเสีย ศึกษาวิธีการป้องกัน และลดการเปลี่ยนแปลงระหว่างบรรจุ  การขนส่ง และการจำหน่าย การศึกษานอกสถานที่ 

Factors affecting changes in color, odor, taste, texture of agricultural products, raw materials, and food processing; investigation on postharvest physiology; ripening; changes in quality during storage and spoilage; prevention and reduction of changes during packaging, transportations and distributions; field trips 

SC 18362เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง3(2-2-5)
Fishery Products Technology

ประเภทของสัตว์น้ำบริโภค โครงสร้าง องค์ประกอบทางเคมีกายภาพและชีวภาพของสัตว์น้ำ สาเหตุการเสื่อมเสียและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ หลักการแปรรูป
การบรรจุ การเก็บรักษา การขนส่ง การควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

Types of edible fishes; physiochemical, and biological compositions; deterioration and changes in quality of fishery and their products; principles of processing, packing, storage, transportation, quality control and regulations of fishery products and field trips 

SC 18363เทคโนโลยีเครื่องดื่ม3(2-2-5)
Beverage Technology

ความสำคัญและประโยชน์ของเครื่องดื่ม องค์ประกอบของเครื่องดื่ม การเตรียมวัตถุดิบสำหรับการผลิตเครื่องดื่ม ชนิดและกระบวนการผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ชนิดและกระบวนการผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มอัดก๊าซและไม่อัดก๊าซ เช่น น้ำผักและผลไม้ น้ำอัดลม เบียร์ ชา กาแฟ และโกโก้ เป็นต้น เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและอื่น ๆ บรรจุภัณฑ การเก็บรักษาและการควบคุมคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องดื่ม 

The importance and benefits of the beverage; composition of beverages; preparation of raw materials in beverage production, types, and process of non-alcoholic beverages; types, and process of alcoholic beverages; carbonated and non-carbonated beverages, such as fruit juice, vegetable juice, carbonated beverages, wine, beer, tea, coffee, and cocoa, etc., functional beverages and others; packaging, storage and quality control, beverage product development

SC 18364เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้3(2-2-5)
Fruit and Vegetable Processing Technology

การเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยวของผักและผลไม้ หลักการแปรรูปผักและผลไม้ คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีววิทยาของผักและผลไม้ การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนต่าง ๆ ในการแปรรูปผักและผลไม้ หลักการและวิธีการแปรรูป การบรรจุ และการเก็บรักษา 

Changes of postharvest in fruits and vegetables; processing principles of fruits and vegetables; physical, chemical, and biological properties of fruits and vegetables; changes of fruits and vegetables during processing; principles and methods of processing, packing, and storage

SC 18365เทคโนโลยีขนมหวาน3(2-2-5)
Confectionary Technology

หลักการและเทคโนโลยีในการผลิตขนมหวาน วัตถุดิบและคุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใช้ใน       การผลิต การควบคุมคุณภาพ การบรรจุ การเก็บรักษา และการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิตและการเก็บรักษา

Principles and technologies in productions of confectionery; raw materials, and properties of raw materials for use in production; quality control, packing, storage, and changes of products during production and storage

SC 18366เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ3(2-3-4)
Bakery Technology

หลักการและเทคโนโลยีในการผลิตขนมอบ วัตถุดิบและคุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใช้ใน
การผลิตขนมอบ และองค์ประกอบของส่วนผสมอาหารที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือการผลิต การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบสาเหตุการเสื่อมเสีย การบรรจุ การเก็บรักษา
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอบ 

Principles and technologies in bakery production; raw material, and properties of raw materials to use in bakery productions and composition of food ingredients for making bakery products; use and maintenance of equipment, quality control, inspection of food spoilage, packing, storage and development of bakery products 

SC 18367เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์3(2-2-5)
Milk and Dairy Products Technology

ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างน้ำนม องค์ประกอบ คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยาของน้ำนมดิบ การเสื่อมเสีย การเก็บรักษา การแปรรูปผลิตภัณฑ์นม  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย คุณภาพของน้ำนมและผลิตภัณฑ์ มาตรฐานของน้ำนมและผลิตภัณฑ์ การสุขาภิบาลโรงงานนม 

Factors affecting milk production, compositions, physical, chemical and microbiology properties  of  milk;  deteriorations and spoilages, storage, processing of dairy products; innovation and manufacturing technology, quality of milk  and dairy products;  standards  of milk and dairy products; dairy plant sanitation

SC 18368เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีกและไข่ 3(2-3-4)
Meat, Poultry and Egg Products Technology 

โครงสร้างของกล้ามเนื้อ คุณสมบัติทางเคมี กายภาพ และชีวภาพ องค์ประกอบของเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และไข่ การเปลี่ยนแปลงหลังการฆ่า การชำแหละและอิทธิพลต่าง ๆ ที่มีต่อเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก                 การเปลี่ยนแปลงของเม็ดสีในเซลล์กล้ามเนื้อ การตรวจสอบคุณภาพ การเสื่อมเสีย กรรมวิธีการแปรรูป                การบรรจุ การเก็บรักษา และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เนื้อ สัตว์ปีก และไข่ชนิดต่าง ๆ การศึกษาดูงานในโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 

Structure of meat muscles, chemical, physical and biological properties; components of meat and poultry; post-mortem changes of muscle, deboning and factors affecting meat and poultry; changes of pigments in muscle cell; evaluation of inspection, spoilage, processing methods, packaging, storage and quality control of meat and poultry products; field trips in meat processing plants

SC 18369เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธัญชาติและพืชตระกูลถั่ว 3(2-2-5)
Cereal and Legume Products Technology

ชนิดของธัญชาติ โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของธัญชาติ คุณสมบัติ                        การเปลี่ยนแปลงทางเคมี กายภาพและชีววิทยาระหว่างการผลิตของธัญชาติและพืชตระกูลถั่วชนิดต่างๆ     การเก็บรักษา กรรมวิธีการแปรรูป การบรรจุและการใช้ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์  การเสื่อมเสีย  เทคโนโลยีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ธัญชาติและพืชตระกูลถั่ว การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้ที่ได้จากอุตสาหกรรมธัญชาติและและพืชตระกูลถั่ว  การขนส่ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และแนวโน้มของการตลาด 

Types of cereal, structures and chemical composition of cereals; changes in food physicochemical and biological properties during production; storage of cereals, processing, packaging, use of products; properties of product, degradation, technologies for cereal and legume storages; utilizations of byproduct from their processing industries; transportation, product development and market feasibility 

SC 18447การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร3(2-2-5)
Food Industry Management

หลักการการจัดการและการบริหารงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทั้งในด้านการผลิต               การจัดซื้อการจัดการคลังสินค้าการจัดการคุณภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน การตลาด บัญชีและเศรษฐศาสตร์

Principle of management and administration for food industries in several aspects, production, purchasing, warehouse management, quality management, human resource management, finance, marketing, accountancy, and economics

                 2.4) กลุ่มวิชาชีพ

SC 18351การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมอาหาร1(0-2-1)
Pre-internship in Food Industry

การเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อการฝึกงานในสถานประกอบการ การเลือก                  สถานประกอบการที่เหมาะสม การเขียนจดหมายขอฝึกงาน มารยาทสังคม จริยธรรมวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล อธิบายและสรุปผลการศึกษา โดยสามารถเขียนและนำเสนอผลงานได้ การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร อาชีวอนามัย มาตรฐานและความปลอดภัยใน           สถานประกอบการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและสถานประกอบการ กรณีศึกษาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ   แปรรูปอาหารและระบบควบคุมคุณภาพอาหาร

     Student preparation for working in the private sector; contacting and selecting suitable workplace; resume writing; personality development and social etiquette training; professional ethics; basic work skills; data collection and analysis; interpretation; discussion; summary, report writing and presentation, organizational culture; hygiene regulations and laws related to the workplace; case study in Internship in Food Industry, field trips in food industry related to food processing processes and food quality control systems

SC 18352การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด้านอุตสาหกรรมอาหาร1(0-2-1)
Pre-cooperative Education in Food Industry

หลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ กฎและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถานที่ทำงาน เทคนิคการเขียนประวัติและการสัมภาษณ์งาน การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคมที่ดี จรรยาบรรณวิชาชีพ วัฒนธรรมองค์กร การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิต สุขอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิแรงงานและข้อบังคับในการทำงาน ศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปรรูปอาหาร

Principles and concepts of Cooperative Education; processes and steps; rules and regulations related to Cooperative Education; fundamental knowledge and techniques for pursuing a career such as workplace selections, resume writing, and job interview; development of personality and social manner training; career ethics, corporate culture; quality control and standardization of the production; personal hygiene and safety in the workplace; laws associated with labour rights and workplace regulations; field trips in food industry related to food processing process

SC 18456การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมอาหาร3(350)
Internship in Food Industry

การฝึกประสบการณ์ด้านกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพอาหารในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยศึกษาขั้นตอนการผลิต การดำเนินธุรกิจ ระบบคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร การเก็บตัวอย่างอาหารสำหรับตรวจสอบวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ โดยศึกษาในเชิงวิธีการที่มาตรฐาน การสุขาภิบาลโรงงานอาหารและการจัดการองค์กร
มีการเสนอรายงานเป็นรูปเล่มและมีการสอบปากเปล่าหรือการลงมือปฏิบัติซึ่งสามารถเห็นถึงสัมฤทธิ์ผลใน  การฝึกประสบการณ์

Food productions and quality controls Internships in food industry and related organizations: both public and private sectors, investigation on processing process, business models, food quality and assurance systems, food samplings for Laboratory analysis using the official standardized methods, food plant sanitation and organization management, writing academic reports and oral presentation or practicum to improve internship skills

SC 18457สหกิจศึกษาด้านอุตสาหกรรมอาหาร  6(640)
Co-operative Education in Food Industry

ปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมอาหารแบบเต็มเวลาเสมือนเป็นหนึ่งในพนักงานจริงหรือลูกจ้างชั่วคราวภายใต้โครงการที่ได้รับมอบหมายจากความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตร จัดทำรายงานผล  การปฏิบัติงาน เขียนรายงาน นำเสนอโครงงานแบบปากเปล่าและจัดทำรายงานเป็นรูปเล่ม โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรนำไปสู่การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาตนไปสู่การประกอบอาชีพ

Full-time practicum in the food industry; an employee or a temporary worker under assigning the curriculum committee; reporting of training progress; writing report; oral presentation and making a full-training report using knowledge integration obtaining the curriculum to practicum to create a career opportunity

SC 18472โครงการวิจัยทางเทคโนโลยีการอาหาร3(0-6-3)
Research Project in Food Technology

ค้นคว้าทดลองและวิจัยงานด้านเทคโนโลยีอาหาร หรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร วางแผนการทดลอง ดำเนินการทดลอง รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและเสนอเป็นรายงานภายใต้การควบคุมและแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

Investigations and research on food technology or problems relating to foods and products; experimental design, practice in experiment, data collection and analysis; conclusions and writing research reports under control and recommendation of advisors