สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ กับ บริษัท ทริปเปิล เจ ฟู๊ด แอนด์ เบเวอร์เรจ จำกัด

วันอังคาร ที่ 1 มีนาคม 2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท ทริปเปิล เจ ฟู๊ด แอนด์ เบเวอร์เรจ จำกัด ในการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผักผลไม้ที่แปรรูปด้วยระบบการทอดแบบสุญญากาศ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมลงนาม โดยมี อาจารย์ทิพรักษ์ วงษาดี (ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) คุณศรันย์ เนมหาวรรณ์ (กรรมการผู้จัดการ) บริษัท ทริปเปิล เจ ฟู๊ด เเอนด์ เบเวอร์เรจ จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสาขาวิชา อาคาร 24 ชั้น 12 เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการและวิจัย ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ และการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาฯ

#สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

#FOODSCIENCEandTECHNOLOGY#SCIENCEANDTECHNOLOGY#BSRU

Similar Posts